Nikon Coolpix S10 User Manual Dutch (4.4 mb)

COOLPIX S10 Language

Download Nikon Coolpix S10 User Manual Dutch (4.4 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

$E .IKON GIDS VOOR DIGITALE FOTOGRAFIE - Page 1

.L $E .IKON GIDS VOOR DIGITALE FOTOGRAFIE MET DE DIGITALE CAMERA

..

Handelsmerkinformatie - Page 2

Handelsmerkinformatie Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association. Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Pictmotion wordt geleverd door muvee Technologies. PictBridge is een handelsmerk. De D-Lighting- technologie wordt geleverd door Apical Limited. De technologie voor AF met gezichtprioriteit wordt geleverd door Identix®. Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in ..

Symbolen en conventies - Page 3

i Symbolen en conventies De volgende symbolen worden gebruikt om u in staat te stellen snel de informatie te vinden die u zoekt: Dit pictogram staat bij tips. Deze aanvullen- de informatie kan van pas komen tijdens het gebruik van de camera. Dit pictogram staat bij waarschuwingen. Deze informatie moet u vooraf lezen om schade aan de camera te voorkomen. Dit pictogram staat bij opmerkingen. Deze informatie moet u lezen voordat u de came- ra in gebruik neemt. Dit pictogram geeft aan dat elders in deze handleiding of in de Snelhandleiding meer informatie over dit onderwerp is te vinden. Geheug..

Voor uw veiligheid - Page 4

ii Lees om schade aan het Nikon-product of letsel bij uzelf of anderen te voorkomen de volgende veiligheidsvoorschriften goed door alvorens dit product in gebruik te nemen. Bewaar deze veiligheidsaanwijzingen op een plaats waar alle gebruikers van dit product er kennis van kunnen nemen. De mogelijke gevolgen van het niet in acht nemen van de in dit hoofdstuk ver- melde veiligheidsvoorschriften worden door middel van het volgende symbool aangeduid: Dit symbool staat bij waarschuwingen die moeten worden gelezen voordat dit Nikon-product in gebruik wordt genomen, zodat mogelijk letsel wordt vo..

iii - Page 5

iii • Zorg dat de beschermkap op de contact- punten is geplaatst wanneer u de batterij vervoert. Vervoer of bewaar de batterij niet bij metalen voorwerpen, zoals halskettin- gen of haarspelden. • Een volledig ontladen batterij kan gaan lekken. Om schade aan het product te voorkomen, moet de batterij worden ver- wijderd wanneer deze leeg is. • Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij wanneer zich een verandering voordoet, zoals verkleuring of vervorming. • Spoel kleding of huid die in contact is ge- komen met vloeistof uit beschadigde bat- terijen, onmiddellijk af met ruim w..

Opmerkingen - Page 6

iv • Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden gere- produceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schrif- telijk toestemming van Nikon. • Nikon behoudt zich het recht voor zonder voor- afgaande aankondiging de specificaties van de hard- en software die in deze gebruikshandlei- dingen worden beschreven, op elk gewenst moment te wijzigen. • Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van dit pro..

Symbool voor gescheiden inzameling in Europese landen - Page 7

v • Voorwerpen die niet mogen worden gekopieerd of gere- produceerd Kopieer of reproduceer geen papiergeld, mun- ten, waardepapieren of obligaties van (plaat- selijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties zijn voorzien van een stempel ‘Voorbeeld’ of ‘Specimen’. Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buiten- land in circulatie zijn, is verboden. Tenzij vooraf door de overheid toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte, door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden. H..

Inhoudsopgave - Page 8

vi Inhoudsopgave Voor uw veiligheid .............................................................................................................................................. ii Opmerkingen ...................................................................................................................................................... iv Inleiding 1 Onderdelen van de camera ............................................................................................................................. 1 De monitor ...........................................................................

vii - Page 9

vii Aansluiting op een televisie, computer of printer 47 Foto’s weergeven op een televisie .............................................................................................................. 47 Foto’s weergeven op een computer .......................................................................................................... 47 Foto’s afdrukken ................................................................................................................................................ 50 Menugids 55 Opnameopties: het opnamemenu .......................................

* Holografisch zegel - Page 10

viii Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon Nikon COOLPIX-camera’s zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische standaards en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief batterijladers, batterijen en lichtnetadapters), die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera, zijn ontwikkeld om binnen de opera- tionele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd. H ET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSO..

Onderdelen van de camera - Page 11

1 Inleiding Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Nikon COOLPIX S10 digitale camera. Deze gebruikshandleiding is geschreven om u maximaal plezier te geven bij het fotogra- feren met uw digitale camera van Nikon. Lees alle instructies grondig door, zodat u optimaal gebruik van uw camera kunt maken, en bewaar ze op een plaats waar iedereen die ermee werkt ze kan lezen. Onderdelen van de camera Zoomknop ( 11). Zie ook: • (miniatuurweergave): 37 • (zoomweergave): 38 • (help): 13 Zelfontspannerlampje ( 18) AF-hulpverlichting (LED; 17, 74) Ingebouwde flitser ( 16) Objectief ( 11..

(keuzeknop) ( - Page 12

2 Inleiding (opname/weergave) knop ( 15, 37) Klepje over batterijruimte/geheugenkaartsleuf ( 7, 8) Flitserlampje ( 16) (wissen) knop ( 15, 37) Multi-selector (keuzeknop) ( 3, 13) (menu) knop ( 13, 55, 61, 65) Monitor ( 4–5, 74, 75) Batterijruimte ( 7) Geheugenkaartsleuf ( 8) Batterijvergrendeling ( 7) (midden) knop ( 13) (overspelen) knop ( 48) Duw naar links, rechts, omhoog of omlaag • Menunavigatie : Terugkeren naar vorig menu of cursor naar links verplaatsen. • Fotograferen ( ): Menu voor zelfont- spannerstand weergeven ( 18). • Menunavigatie : Cursor omlaag verplaatsen. • Foto..

Standaardstanden - Page 13

3 Inleiding Als u tijdens opname of weergave op de knop drukt, wordt een menu met standen weergegeven ( 13). Druk de zoomknop naar T ( ; 13) wanneer u hulp over het huidige menu of de huidige menuoptie wilt weergeven. Menuhulp De knop (stand) Dummy Standaardstanden Als u op de hoofdschakelaar drukt om de camera aan te zetten of als u op de knop drukt om te schakelen van weergave naar opname, wordt de laatst geselecteerde opnamestand toegepast (behalve in de standen en ). Als u op drukt om weergave te activeren, wordt automatisch de stand (weergave) geselecteerd. Als u naar de opnamestand sc..

De monitor - Page 14

4 Inleiding De monitor De volgende aanduidingen kunnen tijdens het fotograferen en afspelen worden weergegeven (de werkelijke informatie hangt af van de camera-instellingen): Opname Weergave 0h00m00s 0h00m00s 9999 9999 9999 0h00m00s 1 2 4 8 3 9 20 5 7 13 14 10 11 19 12 15 6 16 18 22 23 21 17 01.09.2006 01.09.2006 01.09.2006 00:00 00:00 00:00 100NIKON 100NIKON 100NIKON 9999.JPG 9999.JPG 9999.JPG 9999 9999 / 9999 9999 9999 / 9999 4 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 18 17 16 15 14 Start Start Start 0h00m00s 0h00m00s 0h00m00s 8

..

Inleiding - Page 15

5 Inleiding 1 Opnamestand ................................. 3, 14, 23, 31 2 Belichtingsvergrendeling .............................. 28 3 Macro close-upstand ............................... 19, 27 4 Zoomaanduiding ....................................... 11, 19 5 Scherpstelaanduiding ..................................... 12 6 Flitsstand ................................................................. 16 7 Aanduiding intern geheugen/ geheugenkaart .................................................... 10 8 Aanduiding van het batterijniveau ......... 10 9 Gevoeligheid .............................

Alleen gebruiken met compatibele batterijen. - Page 16

6 Eerste stappen Eerste stappen De batterij opladen De camera gebruikt een oplaadbare EN-EL5 Li-ion batterij (meegeleverd). Laad met de meegeleverde MH-61 batterijlader de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of wanneer de batterij bijna leeg is. 1 Sluit de lader aan op het stopcontact Sluit het netsnoer aan op de lader ( ² ) en steek de stekker in een stopcontact ( ³ ). Het CHARGE- lampje brandt ( ± ). 3 Laad de batterij op Het CHARGE-lampje knippert terwijl de batterij wordt opgeladen. (Als het lampje snel knippert, ligt de temperatuur niet binnen het door de lader onders..

De batterij plaatsen - Page 17

7 Eerste stappen Batterijen Lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op de pagina’s ii–iii en 75 van deze hand- leiding en volg ze op. De camera kan uitsluitend worden gebruikt met EN-EL5 batterijen. Pro- beer in geen geval andere typen te gebruiken. De optionele EH-62A lichtnetadapterkit kan desgewenst worden gebruikt om de camera gedurende langere perioden van stroom te voorzien ( 72). Maak in geen geval gebruik van een lichtnetadapter van een ander merk of model. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot oververhitting van of schade aan de camera. De batterij verwijde..

Een geheugenkaart plaatsen - Page 18

8 Eerste stappen 2 Plaats de geheugenkaart Open het klepje van de batterijruimte/geheugen- kaartsleuf en schuif de geheugenkaart in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf. Een geheugenkaart plaatsen Controleer of de kaart correct is geplaatst. Als u de kaart ondersteboven of achterstevoren probeert te plaatsen, kan dit schade aan de camera of de kaart veroorzaken. 3 Druk op de hoofdschakelaar om de camera aan te zetten Als er geen bericht op de monitor wordt weerge- geven, is de camera klaar voor gebruik. Als het bericht rechts wordt weergegeven, ..

Een geheugenkaart verwijderen - Page 19

9 Eerste stappen Een geheugenkaart verwijderen Voordat u een geheugenkaart verwijdert, zet u de camera uit en controleert u of het camera-aan-lampje uit is. Open het klepje van de batterijruimte/geheugenkaartsleuf en druk op de geheugenkaart, zodat deze gedeeltelijk uitspringt. U kunt de kaart daarna met de hand uit de camera halen. Schrijfbeveiliging SD-kaarten bevatten een schui±e voor schrijfbeveiliging. Als dit schui±e in de vergrendelde stand staat, is het niet mogelijk om foto’s op te slaan of te wissen en kan de geheugenkaart niet worden geformatteerd. Schrijfbeveiliging ´ ² ´..

Automatisch uitschakelen (stand-by) - Page 20

10 Cameragebruik Cameragebruik De camera aan- en uitzetten U zet de camera aan door op de hoofdschakelaar te drukken. Het camera-aan- lampje gaat branden… 10 10 10 U zet de camera uit door te drukken op de hoofdschakelaar en te wachten tot het camera-aan-lampje uitgaat. Automatisch uitschakelen (stand-by) In de opnamestand wordt de monitor donkerder om de batterij te sparen als er gedurende circa vijf seconden geen handelingen worden uitgevoerd. De monitor wordt lichter wanneer de cameraknoppen worden gebruikt. Bij de standaardinstellingen wordt de monitor uitge- schakeld als er gedurende..

Het objectief instellen - Page 21

11 Cameragebruik Het objectief instellen Het objectief kan tot 180° naar voren worden gedraaid vanuit de opbergstand (0°) of 90° in de richting van de gebruiker, zodat u snel een zelfportret op armlengte kunt maken. Als het objectief naar de gebruiker is ge- draaid, toont de monitor een spiegelbeeld van wat op de uiteindelijke foto zal verschijnen. Een statief gebruiken Draai het objectief naar de opnamestand voordat u de ca- mera op een statief plaatst. Het objectief kan beschadigen als dit het statief raakt. Zoom De zoomknop wordt gebruikt om onderwerpen op de monitor te kadreren. Druk..

Scherpstelling en ontspanknop - Page 22

12 Cameragebruik 1 Scherpstellen : druk de ontspanknop half in. Als de camera kan scherpstellen op het onderwerp in het scherpstelveld in het midden van het beeld, worden de scherpstelaanduiding ( AF ● ) en het scherpstelveld groen weergegeven. Als deze onderdelen rood knipperen, kan de camera niet scherpstellen. Wijzig de compositie en probeer het opnieuw. 2 Afdrukken : druk de ontspanknop rustig helemaal in. (Als de camera beweegt terwijl u de ontspanknop indrukt, kan de foto onscherp worden.) De flitser kan worden geactiveerd als er weinig licht op het onderwerp valt. Scherpstelling e..

Werken met menu’s - Page 23

13 Cameragebruik Werken met menu’s Als u een optie wilt selecteren in het opname- of weergavemenu, drukt u op de knop en voert u de volgende stappen uit: 2 Geef het submenu weer. * * In sommige gevallen kunt u menuopties ook selecteren door de multi-selector naar rechts te drukken. Als u een optie wilt selecteren in het menu van de opname- of weergavestand, drukt u op de knop en voert u de volgende stappen uit: 4 Selecteer de optie en ga terug naar het vorige menu. * 1 Markeer een menuonderdeel. 3 Markeer de optie. 2 10 10 10 Ga naar de gemarkeerde stand. 1 Markeer de stand. Druk de zoomk..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 24

14 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Basisstappen voor foto’s maken en weergeven De stand In dit gedeelte wordt beschreven hoe u foto’s maakt in de stand (automatisch). Deze automatische stand voor ‘richten en schieten’ wordt aanbevolen als u voor het eerst een digitale camera gebruikt. 1 10 10 10 Zet de camera aan. * 2 Geef het menu voor de opnamestand weer. 3 Markeer . 4 10 10 10 Selecteer de optie en ga naar de stand . 6 10 10 10 Stel scherp. 5 10 10 10 Kadreer het onderwerp in het middelste scherpstelveld. 7 Maak de foto. Bij weinig licht kan de AF- hulpverlichting g..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 25

15 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Foto’s weergeven Druk op de knop om een foto op de monitor weer te geven. (Als de foto is gemaakt terwijl de ca- mera 90 ° is gedraaid, wordt de foto rechtopstaand weergegeven.) Gebruik de multi-selector om andere foto’s te bekijken: duw de multi-selector omlaag of naar rechts om foto’s te bekijken in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen. Duw omhoog of naar links om fo- to’s in omgekeerde volgorde weer te geven. Houd de multi-selector ingedrukt als u snel naar de gewenste foto wilt bladeren. Foto’s kunnen kort met een lage resolut..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 26

16 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven De flitser gebruiken De flitser heeft een bereik van 0,3–5,4 m wanneer de camera helemaal is uitge- zoomd. Het bereik bij maximale zoom is 1,0–5,4 m. De volgende flitsstanden zijn beschikbaar: Stand Omschrijving Automatisch Bij weinig licht wordt automatisch de flitser gebruikt. Automatisch met rode-ogencorrectie Vermindert ‘rode ogen’ in portretten (zie volgende bladzijde). Flitser uit De flitser wordt niet gebruikt, ook niet bij weinig licht. Altijd flitsen (invulflits) De flitser wordt bij elke foto gebruikt. Gebruik deze s..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 27

17 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven De camera gebruikt geavanceerde rode-ogencorrectie . Zwakke lichtflitsen zorgen ervoor dat de pupillen van de gefotografeerde persoon zich samentrekken voordat de daadwer- kelijke flits wordt gebruikt. Als de camera nog steeds rode ogen detecteert, wordt de foto bewerkt om het eff ect verder te verminderen. (Door deze ‘ingebouwde rode-ogencorrec- tie’ kan het langer duren om de foto op te slaan.) Deze stand wordt niet aanbevolen als een snelle sluiterrespons is vereist. Als niet het gewenste resultaat wordt verkregen, pro- beer het dan..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 28

18 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Foto’s maken met de zelfontspanner De camera is uitgerust met een zelfontspanner van tien of drie seconden, die kan worden gebruikt voor zelfportretten en om onscherpte door camerabewegingen te voorkomen. Plaats bij gebruik van de zelfontspanner de camera op een statief (aanbevolen) of op een vlakke, horizontale ondergrond. 1 Zelfontspanner Open het zelfontspannermenu. 2 Zelfontspanner Markeer de optie. [3 s] (3 sec) : Gebruik deze optie om onscherpte te voorkomen. [10 s] (10 sec) : Gebruik deze optie voor zelfpor- tretten. 3 10 10 10 Beves..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 29

19 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Macro close-upstand De Macro close-upstand wordt gebruikt om foto’s van voorwerpen te maken tot op een afstand van slechts 4 cm. Stel scherp en druk af. Houd er rekening mee dat de flitser bij afstanden van min- der dan 30 cm mogelijk niet het gehele onderwerp kan verlichten. Als de flitser wordt gebruikt, controleert u het resultaat na elke opname. 5 3 10 10 10 Maak een selectie. (Als u het menu wilt slui- ten zonder de stand te wijzigen, wacht u vijf seconden). De selectie wordt aangegeven door een pictogram op de monitor. 2 Macro close..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 30

20 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Vibratiereductie (VR) Vibratiereductie corrigeert voor kleine handbewegin- gen die foto’s onscherp kunnen maken wanneer de camera is ingezoomd of wanneer u in het donker foto- grafeert zonder flits. Druk op de knop VR om vibratiere- ductie in of uit te schakelen: 10 10 10 • (Vibratiereductie aan) : vibratiereductie wordt uitgevoerd terwijl u de ontspan- knop half ingedrukt houdt. Het eff ect van vibratiereductie is zichtbaar op de monitor. Wacht totdat het beeld stabiel is voordat u de ontspanknop helemaal indrukt om de foto te maken. ..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 31

21 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Gezichtprioriteit-AF Of de camera gezichten detecteert, hangt af van diverse factoren, waaronder het feit of het gezicht van de persoon naar de camera is gericht. De camera kan gezichten die worden ver- borgen door een zonnebril of andere voorwerpen of die een te groot of te klein deel van het beeld vullen, mogelijk niet detecteren. Als er geen gezicht wordt gedetecteerd wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, stelt de camera scherp op het midden van het beeld. De camera stelt voortdurend scherp tot een gezicht wordt gedetecteerd. Als de..

Basisstappen voor foto’s maken en weergeven - Page 32

22 Basisstappen voor foto’s maken en weergeven Het menu voor one-touchportretten Als u op de knop drukt in de stand voor one-touchportretten, wordt het menu voor one-touchportretten weergegeven. Met uitzondering van belichtingscorrec- tie worden de opties die in dit menu worden ingesteld, weer toegepast wanneer deze stand later opnieuw wordt gekozen. Optie Omschrijving Set-up Geef het setup-menu weer ( 65). Beeld kwal/ form Kies beeldkwaliteit en -formaat ( 55). +/- Correctie Wijzig belichting ten opzichte van de waarde die de camera selecteert. Kies een waarde tussen –2,0 LW en +2,0 LW..

Geef het menu voor de opnamestand weer. - Page 33

23 Onderwerpsstand Onderwerpsstand De camera biedt een keuze uit vijftien onderwerpsstanden. De camera-instellingen worden automatisch geoptimaliseerd voor het geselecteerde onderwerp. U geeft als volgt het menu met onderwerpsstanden weer: Menu’s kunnen worden weergegeven als tekst of als pictogrammen. Gebruik de optie [Menu’s] in het setup-menu om te bepalen hoe menu’s worden weergegeven ( 65). Menu’s Tekst Pictogrammen Duw de multi-selector omhoog of omlaag om een optie te markeren en druk op om de optie te selecteren. U kunt kiezen uit vier “compositie-assistentiestanden” en ..

Kadreer een opname met twee personen naast elkaar. - Page 34

24 Onderwerpsstand Onderwerpsstanden : de volgende onderwerpsstanden zijn beschikbaar: Kopie Tegenlicht Panorama assist Nachtlandschap Close-up Museum Vuurwerk Party/binnen Strand/sneeuw Zonsondergang Schemering Standen met compositie-assistentie Als u , , , of in het onderwerpmenu selecteert, wordt een menu met compo- sitietypen weergegeven. Voer de onderstaande stappen uit om foto’s te maken in deze compositie-assistentiestanden. 1 Markeer een compositietype. * 2 Selecteer de optie en keer terug naar de opnamestand. 10 10 10 3 10 10 10 Maak de foto’s. Als hulpsjablonen worden weergege..

Kadreer de foto zodanig dat de lucht zich in het bo- - Page 35

25 Onderwerpsstand Landschap-assistentie : gebruik deze stand voor levendige land- schappen of portretten met een interessante achtergrond. Landschap Er wordt geen hulpsjabloon weergegeven. Gebruik deze stand om scherp te stellen op verre onder- werpen via onderwerpen op de voorgrond, zoals vensters of gebladerte. † Landschaps- weergave Kadreer de foto zodanig dat de lucht zich in het bo- venste gedeelte (eenderde) van het beeld bevindt. Stem de horizon af op de golvende gele hulplijn. † Architectuur Voor gebouwen. Het raster helpt om de verticale en horizontale lijnen uit te lijnen op ..

Onderwerpsstanden - Page 36

26 Onderwerpsstand Onderwerpsstanden Om foto’s te nemen in de volgende standen kiest u de optie uit het menu met onderwerpsstanden, kadreert u het beeld en drukt u af. Party/binnen Party/binnen Gebruik deze stand voor opnamen die details van de achtergrond bevatten, of om het eff ect van kaarslicht en andere achtergrondver- lichting binnenshuis vast te leggen. Strand/sneeuw Strand/sneeuw Voor heldere onderwerpen, zoals sneeuwvlakten, stranden en water- vlakten. Zonsondergang Zonsondergang Behoudt de diepe kleuren van zonsondergangen en zonsopgangen. De pictogrammen rechts van de naam van..

Onderwerpsstand - Page 37

27 Onderwerpsstand Schemering Schemering Behoudt de kleuren van het zwakke, natuurlijke licht vóór zonsop- gang en na zonsondergang. Nachtlandschap Nachtlandschap Er wordt een lange sluitertijd gebruikt om fraaie nachtelijke land- schapsfoto’s te maken. Close-up Close-up Voor het fotograferen van bloemen, insecten en andere kleine objecten op afstanden tot 4 cm, waarbij de achtergrond onscherp wordt gehouden. Camera zoomt in tot macro close-upstand. Macro close-up-pictogram ( ) wordt groen, wat aangeeft dat de camera tot op 4 cm van het objectief kan scherpstellen. De camera stelt voort..

Foto’s maken voor een panorama - Page 38

28 Onderwerpsstand Panorama assist Panorama assist Gebruik deze stand als u een aantal foto’s maakt die later in PictureProject worden samen- gevoegd tot een panorama. Foto’s maken voor een panorama 1 Markeer (Panorama assist) in het menu met onderwerpsstanden ( 23). 2 10 10 10 Standaardbewegingsrichting verschijnt. 3 10 10 Geef aan hoe de beelden in het voltooide panorama worden samengevoegd. In deze richting moet u de camera na elke opname bewegen. Van boven naar beneden Van rechts naar links Van links naar rechts Van beneden naar boven 4 10 10 10 Maak een selectie (als u wilt terugke..

Onderwerpsstand - Page 39

29 Onderwerpsstand 6 9 Bepaal de compositie voor de volgende foto die de vorige foto moet overlappen. 7 Maak de volgende foto. Herhaal stap 6 en 7 totdat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt. 8 8 Beëindig de reeks. De opname eindigt ook als een nieuwe stand wordt geselecteerd of als de camera stand-by gaat ( 10). De camera stelt scherp op het onderwerp in het midden van het beeld. Gebruik een statief voor een beter resultaat. Panorama assist De flitsstand ( 16), macro close-up ( 19), en de zelfontspanner ( 18) kunnen niet wor- den ingesteld nadat de eerste foto is gemaakt. Foto’s kunne..

Gebruik belichtingscorrectie in onderwerpstand - Page 40

30 Onderwerpsstand Gebruik belichtingscorrectie in onderwerpstand Belichtingscorrectie wordt gebruikt om de belichting aan te passen ten opzichte van de waarde die de camera selecteert. Kies een waarde tussen –2,0 LW en +2,0 LW. Negatieve waarden produceren donkerder foto’s, terwijl positieve waarden lich- tere foto’s opleveren. Om een waarde voor de belichtingscorrectie te kiezen selec- teert u een onderwerpsstand ( 23) en volgt u onderstaande stappen. 1 Markeer [+/– Correctie] in het menu met onderwerpsstanden ( 23). 2 Menu voor belichtingscorrectie weergeven. 3 Kies waarde voor b..

Geef het menu voor de opnamestand weer. - Page 41

31 Films Films Films opnemen Als u films wilt opnemen waarbij geluid wordt opgenomen via de ingebouwde mi- crofoon, selecteert u de opnamestand en voert u de volgende stappen uit (er wordt geen geluid opgenomen voor intervalfilms). Films die met de standaardinstelling [Film 320] worden opgeslagen in het interne geheugen, hebben een maximale opnameduur van 56 seconden. Op een geheugenkaart van 256 MB kan maximaal 14 minuten en 15 seconden film worden opgeslagen. 1 Geef het menu voor de opnamestand weer. 2 Markeer . 4 48s 48s 48s Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te starten. De ..

Interval-film - Page 42

32 Films Filmopties De volgende opties zijn beschikbaar: Optie Formaat (pixels) Beelden per seconde TV-film 640 ★ 640 × 480 30 Film 320 ★ 320 × 240 30 Film 320 320 × 240 15 Pictmotion 320 * 320 × 240 15 Film 160 160 × 120 15 Interval-film ★ 640 × 480 30 * De maximale duur is 60 seconden, zodat de film geschikt is voor gebruik met Pictmotion- diashows ( 43). Interval-film : maak opnamen van bloemen die opengaan of van vlinders die zich ontpoppen. De camera maakt maximaal 1800 foto’s met het ingestelde interval en voegt deze samen tot een film zonder geluid van maximaal 60 ..

Meer over films - Page 43

33 Films Als u een film wilt afspelen, geeft u deze schermvul- lend weer en drukt u op de knop . Boven in het beeld worden afspeelknoppen weergegeven. Druk de multi-selector naar links of naar rechts om een knop te markeren en druk op de knop om de geselecteerde bewerking uit te voeren. Functie Omschrijving De film wordt teruggespoeld zolang u de knop indrukt. De film wordt vooruitgespoeld zolang u de knop indrukt. Weergave onderbreken. Eén beeld vooruit gaan. De film wordt vooruitgespoeld zolang u de knop indrukt. Eén beeld achteruit gaan. De film wordt teruggespoeld zolang u de kno..

Geef het menu voor de opnamestand weer. - Page 44

34 Spraakopnamen Spraakopnamen U kunt spraakopnamen maken met de ingebouwde microfoon en afspelen via de inge- bouwde luidspreker. Een spraakopname maken Als u een spraakopname wilt maken, selecteert u de opnamestand en voert u de vol- gende stappen uit: 1 Geef het menu voor de opnamestand weer. 2 Markeer . 3 Bevestig de selectie en ga terug naar de stand voor spraakopname. De duur van de opname die u kunt maken wordt aangegeven. 4 Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te starten. * 1 Opnameaanduiding 2 Bestandsnummer 3 Opnameduur 4 Opnamedatum 5 Resterende tijd 6 Indexnummer † 7 V..

Met de zoomknop regelt u het volume. Druk op - Page 45

35 Spraakopnamen Het menu voor spraakopname Als u op de knop drukt in de stand voor spraakopname, worden de volgen- de opties weergegeven. De optie die wordt geselecteerd voor [Geluidskwaliteit], wordt toegepast wanneer u de stand voor spraakopname opnieuw selecteert. Optie Omschrijving Set-up Geef het setup-menu weer ( 65). Geluidskwaliteit Selecteer [Hoog] voor een hoge kwaliteit of [Normaal] voor een kleiner bestand. Spraakopnamen afspelen Als u een spraakopname wilt afspelen, selecteert u de weergavestand en voert u de volgende stappen uit: † Duw de multi-selector naar links of naar r..

Spraakopnamen kopiëren naar een computer - Page 46

36 Spraakopnamen Spraakopnamen kopiëren Als u spraakopnamen wilt kopiëren tussen het interne geheugen en een geheugen- kaart, geeft u de lijst met spraakopnamen weer, zoals wordt uitgelegd in stap 3 op de vorige pagina, en drukt u op de knop . Deze optie is uitsluitend beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst. 1 Markeer een optie: • : Opnamen kopiëren van het interne geheugen naar de geheugenkaart • : Opnamen kopiëren van de geheu- genkaart naar het interne geheugen 3 Markeer [Geselecteerde bestanden]. * 2 Geeft een menu met kopieeropties weer. * Als u alle spraakopnamen wi..

Beelden in het interne geheugen bekijken - Page 47

37 Foto’s weergeven op de camera Foto’s weergeven op de camera Als u foto’s schermvullend op de monitor wilt weergeven ( schermvullende weergave ), drukt u op de knop (als de ca- mera uitstaat, wordt de camera aangezet in de weergavestand wanneer u de knop gedurende ongeveer een seconde ingedrukt houdt). U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren: Beelden in het interne geheugen bekijken Beelden in het interne geheugen kunnen uitsluitend worden weergegeven als er geen ge- heugenkaart is geplaatst. Standaardstanden Als (spraakopname) de laatst geselecteerde stand was, wordt automatisch (..

Foto’s van dichtbij bekijken: zoomweergave - Page 48

38 Foto’s weergeven op de camera Foto’s van dichtbij bekijken: zoomweergave Door de zoomknop tijdens schermvullende weergave naar T te duwen zoomt u 3 × op het huidige beeld in, waarbij het midden van de opname de monitor vult (Snelle Zoomweergave). U kunt de volgende bewer- kingen uitvoeren terwijl u de zoomfunctie gebruikt: Actie Indrukken Inzoomen (maximaal 10 ×) T ( ) — Uitzoomen W ( ) — Andere delen van het beeld bekijken — Foto wissen 37 Terug naar schermvullende weergave 37 Menu van de weergavestand openen 3 Weergavemenu openen 61 Uitgesneden kopie maken (zie hierna) Onts..

Foto’s weergeven op de camera - Page 49

39 Foto’s weergeven op de camera Contrast verbeteren: D-Lighting Als u tijdens de schermvullende of mi- niatuurweergave op de knop drukt, wordt er een kopie van de huidige foto gemaakt met een verbeterde helder- heid en contrast, zodat donkere onder- werpen en onderwerpen met tegenlicht lichter worden. D-Lighting Raadpleeg de bijlage voor meer informatie over kopieën met D-Lighting ( 85). Tijdens de weergave worden kopieën die met D-Lighting zijn gemaakt, aangeduid met het pictogram ( 4–5). 1 Er wordt een bevestigingsscherm weer- gegeven. 2 Markeer [Uitvoeren]. 3 Maak de kopie. Voor N..

Spraakmemo’s: opnemen en afspelen - Page 50

40 Foto’s weergeven op de camera Spraakmemo’s: opnemen en afspelen Met de ingebouwde microfoon ( 1) kunt u spraak- memo’s opnemen voor foto’s die in de schermvullende weergave worden aangeduid met het pictogram ( 37). 15.10.2006 15.10.2006 15.10.2006 10:15 10:15 10:15 100NIKON 100NIKON 100NIKON 0001.JPG 0001.JPG 1 / 1 1 / 1 Spraakmemo’s opnemen Als u een spraakmemo wilt opnemen, houdt u de ontspanknop ingedrukt. De opname eindigt na ongeveer twintig seconden of nadat de ontspanknop wordt losgelaten. Raak de microfoon tijdens de opname niet aan. Als er reeds een spraak- memo voor d..

Printopdracht/Overspeelmarkering - Page 51

41 Foto’s weergeven op de camera Foto’s weergeven op datum Bij schermvullende weergave en miniatuurweergave kunnen beelden die op be- paalde datums zijn gemaakt, worden geselecteerd voor bekijken, wissen, afdruk- ken, beveiliging en overspelen. Als u op de knop drukt in de datumlijst, worden de opties rechts weergegeven. Deze opties zijn van toepassing op alle foto’s die zijn gemaakt op de gese- lecteerde datum. Optie Printopdracht 54 Diashow 62 Wissen 62 Beveiligen 62 Overspeelmar- kering 62 1 Geef het menu van de weergavestand weer ( 3). 2 Markeer ( SORTEER OP DATUM). 3 Geef de datu..

Foto’s weergeven op de camera - Page 52

42 Foto’s weergeven op de camera Foto’s weergeven Als u de foto’s wilt weergeven die op een geselec- teerde datum zijn gemaakt, markeert u de datum en drukt u op . De eerste foto van die datum verschijnt schermvullend, met het pictogram (datumsor- teerstand) in de linker bovenhoek, en de datum en tijd van opname op de plaats van mapnaam, bestands- nummer en –type ( 4–5). U kunt de volgende be- werkingen uitvoeren: Als u op de knop drukt in de schermvullende weergave, worden de opties rechts weergegeven. Deze opties zijn alleen van toepassing op het huidige schermvullende beeld, ho..

Pictmotion wordt geleverd door muvee Technologies. - Page 53

43 Foto’s weergeven op de camera Pictmotion by muvee Pictmotion maakt diashows met aangepaste overgangen en achtergrondmuziek. Pict- motion is uitsluitend beschikbaar als er een geheugenkaart in de camera is geplaatst. Pictmotion film maken Zo maakt u een eenvoudige film, met daarin de tien meest recente beelden van schermvullende of miniatuurweergave: 1 Geef het menu van de weergavestand weer ( 3). 2 Markeer (Pictmotion). 3 Geef de opties weer. 4 Markeer . 5 Geef de opties weer. 6 Markeer [Alle beelden]. 7 Bekijk Pictmotion. 8 Nee Nee Instell. veranderen Instell. veranderen Nee Pictmot..

Een aangepaste Pictmotion-film maken: - Page 54

44 Foto’s weergeven op de camera * Plaats hand achter luid- spreker voor beter geluid. Een aangepaste Pictmotion-film maken: Om beelden voor film te selecteren markeert u [Bevestigen] en drukt u op om het selec- tievakje in te schakelen. Geef de opties weer ( 43, stap 3). Selecteer [Alle beelden] ([Bevestigen] aan) Duw de multi-selector omhoog of omlaag om een datum te markeren en druk op om de datum te selec- teren. Druk op de ontspan- knop wanneer u klaar bent. Gebruik de multi-se- lector om beelden te markeren, druk op . om te selecteren (max. 30). Druk de zoom- knop naar T om gemar-..

De achtergrondmuziek wordt eenmaal afgespeeld, - Page 55

45 Foto’s weergeven op de camera Andere opties (Stappen 1 en 7 op blz. 44) Duw de multi-selector omhoog of omlaag om de opties te markeren en naar links of rechts om de optie te wijzigen. Druk op de knop om te stoppen. Weergavevolgorde : kies de volgorde van de foto’s in de film. Willekeurig Geeft foto’s in willekeurige volgorde weer. Afspelen Geeft foto’s weer in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen. Passend maken : kies of u het achtergrondmuziekbestand een- maal wilt afspelen of herhaald wilt afspelen totdat alle beelden minimaal eenmaal zijn vertoond. Foto’s herhalen De ac..

Foto’s weergeven op de camera - Page 56

46 Foto’s weergeven op de camera Pictmotion-films bekijken Als u Pictmotion-films wilt bekijken, geeft u het Pictmotion-menu weer zoals wordt beschreven in stap 1 tot 3 op pagina 44 en voert u de volgende stappen uit: Pictmotion Raadpleeg de bijlage voor informatie over de wijze waarop Pictmotion-films worden opge- slagen ( 85). 1 Markeer de film. * 2 Geef het Pictmotion-afspeelscherm weer. 3 Markeer [Afspelen]. † 4 Bekijk de film. ‡ 5 Herstarten Herstarten Einde Herstarten Markeer [Einde]. ** 6 Ga terug naar de filmlijst. * Druk op de knop als u de gemarkeerde film wilt wissen..

Controleer of de optie voor [Interface] > [Videostand] - Page 57

47 Aansluiting op een televisie, computer of printer Aansluiting op een televisie, computer of printer U kunt beelden niet alleen op de camera weergeven, maar u kunt ook: • Beelden weergeven op een tv en films opnemen op video (zie hierna). • Beelden naar een computer kopiëren waar u ze kunt opslaan en bewerken ( 47–49). • Foto’s afdrukken op een printer ( 50) of afdrukken bestellen bij een fotocentrale. Voordat u de camera op een ander apparaat aansluit, moet u mogelijk de instelling voor [Interface] in het setup-menu wijzigen ( 49, 71). Gebruik volledig geladen batterijen of e..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 58

48 Aansluiting op een televisie, computer of printer 4 Zet de camera aan. 5 Druk op de knop ( ) * om alle gemarkeerde foto’s naar de computer te kopiëren. De volgende berichten worden weergegeven: Als u zowel gemarkeerde als niet-gemarkeerde foto’s naar de computer wilt kopiëren, klikt u in PictureProject op de knop [Overspelen] in plaats van in stap 5 op de knop te drukken. Zie de Snelhandleiding of de naslaghandleiding van PictureProject (op cd-rom) voor meer informatie. De knop Overspelen van PictureProject Foto’s die zijn gemarkeerd voor overdracht worden tijdens de weergave aan..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 59

49 Aansluiting op een televisie, computer of printer Als [PTP] is geselecteerd voor [USB] , zet u de camera uit en koppelt u de USB-kabel los. Als [Mass Storage] is geselecteerd voor [USB] , verwijdert u de camera uit het systeem, zoals hierna wordt beschreven, voordat u de camera uitzet en de USB-kabel loskoppelt. • Windows XP Home Edition/Windows XP Professional : klik op het pictogram ‘Hardware veilig verwijderen’ ( ) op de taakbalk en selecteer [USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen]. • Windows 2000 Professional : klik op het pictogram ‘Hard- ware ontkoppelen of uit..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 60

50 Aansluiting op een televisie, computer of printer U kunt foto’s ook als volgt afdrukken: • Plaats een geheugenkaart in de printer. Als de printer een kaartsleuf bevat, kunt u een geheu- genkaart in de printer plaatsen en foto’s rechtstreeks vanaf de kaart afdrukken. Als de printer DPOF ondersteunt, kunt u de foto’s die u wilt afdrukken, selecteren via de optie [Printop- dracht] van de camera ( 54). Zie de handleiding van de printer voor meer informatie. • Breng geheugenkaarten naar een digitale afdrukservice. Als de service DPOF ondersteunt, kunt u de foto’s die u wilt afdruk..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 61

51 Aansluiting op een televisie, computer of printer 4 Zet de camera aan. Het PictBridge-opstartscherm wordt weergegeven. De camera schakelt over naar de schermvullende weergave terwijl het PictBridge-logo wordt weergegeven. 1 / 4 1 / 4 De printer aansluiten 3 Zet de printer aan. 2 Sluit de camera op de printer aan met de meege- leverde USB-kabel. 1 Zet de camera uit. USB [PTP] (de standaardoptie) moet zijn geselecteerd voor [Interface] > [USB] in het setup- menu voordat de camera op een printer kan worden aangesloten ( 71).

..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 62

52 Aansluiting op een televisie, computer of printer Foto’s een voor een afdrukken Markeer optie en druk op : Optie Omschrijving Start print Start het afdrukken. Als u wilt annuleren voordat alle foto’s zijn afgedrukt, drukt u op . Nadat het afdrukken is voltooid, keert de camera terug naar het PictBridge-scherm. Herhaal stap 1 als u nog meer foto’s wilt afdrukken. Kopieën Kies het aantal afdrukken (maximaal 9). Kopieën 2 Papier- formaat Kies uit [Standaard] (het standaardpapierformaat voor de huidige printer), [3.5" x 5"], [5" x 7"], [An- sichtkaart], [100 x 150mm], [4" x 6"], [8" ..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 63

53 Aansluiting op een televisie, computer of printer Meerdere foto’s afdrukken Als u meerdere foto’s wilt afdrukken, drukt u op de knop terwijl het PictBridge-scherm wordt weer- gegeven ( 51). Het rechts weergegeven menu ver- schijnt, markeer een optie en druk op de knop . ɹɹ Print selectie Print alle beelden ɹɹ DPOF-printen Papierformaat ɹ ɹ Printmenu ɹɹɹɹɹ ɹ Optie Omschrijving Print selectie Hiermee drukt u de geselecteerde foto’s af (zie hierna). Print alle beelden Drukt elke foto eenmaal af. DPOF-printen Het menu rechts wordt weergegeven. Markeer optie en druk op : •..

Aansluiting op een televisie, computer of printer - Page 64

54 Aansluiting op een televisie, computer of printer * Druk nogmaals op om te stoppen voordat het afdrukken is voltooid. Een DPOF-printopdracht maken: Printopdracht U gebruikt de optie [Printopdracht] in het weergavemenu ( 61) om digitale ‘printopdrachten’ te maken voor afdrukken met DPOF-compatibele apparaten ( 82). Als u [Printopdracht] kiest wordt het menu uit stap 1 weergegeven. Selecteer foto’s zoals wordt beschreven in de stappen 1-3 in ‘Geselecteerde foto’s afdrukken’ ( 53). 3 * Om de huidige printopdracht te wissen markeert u [Printopdracht wissen] en drukt u op . Printo..

Instellingen in het opnamemenu - Page 65

55 Het opnamemenu Menugids In dit gedeelte worden de menu’s voor opname, weergave en camera-instellingen be- schreven. Zie pagina 13 voor informatie over het werken met de menu’s. Opnameopties: het opnamemenu Als u het opnamemenu wilt weergeven, selecteert u de stand ( 14) en drukt u op de knop . Met uitzondering van [Beeld kwal/form] zijn de volgende opties uitsluitend beschikbaar in de stand . Tenzij [Standaardwaarden] ( 71) wordt gebruikt om alle instellingen terug te zetten op hun standaardinstelling ( 83), worden de instellingen in dit menu hersteld bij de volgende gelegenheid dat ..

Vooraf ingestelde witbalans - Page 66

56 Het opnamemenu Witbalans Hiermee bepaalt u hoe foto’s worden verwerkt, zodat natuurlijke kleuren worden geproduceerd bij verschillende soorten licht. Optie Omschrijving Automatisch Witbalans wordt automatisch aan de lichtomstandigheden aange- past. Dit is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Witbalans Preset Voorwerp met neutrale kleur wordt als referentie gebruikt om witbalans onder ongewone lichtomstandigheden in te stellen (zie hierna). Daglicht Witbalans afgestemd op direct zonlicht. Gloeilamp-licht Voor opnamen bij gloeilamplicht. TL-licht Voor opnamen bij de meeste soorten..

Het opnamemenu - Page 67

57 Het opnamemenu +/- Correctie Belichtingscorrectie wordt gebruikt om de belichting aan te passen ten opzichte van de waarde die de camera selecteert. Kies een waarde tussen -2,0 LW en +2,0 LW, in stappen van  /  LW. Negatieve waarden produceren donkerder foto’s, terwijl positieve waarden lichtere foto’s opleveren. Het eff ect kan vooraf op de monitor worden bekeken. Bij andere instellingen dan nul wordt de huidige waarde voor belichtingscorrectie eveneens weergegeven ( 4–5). Continu Hiermee kunt u een vluchtige uitdrukking van een persoon in een portret vast- leggen, een onde..

Intervalfotografie - Page 68

58 Het opnamemenu 1 Kies het interval tussen de opnamen. Druk op de knop om de selectie te maken, druk daarna op de knop om terug te ke- ren naar de opnamestand. 2 10 10 10 Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te starten. De camera maakt foto’s met het ingestelde interval tot de ontspan- knop opnieuw wordt ingedrukt, het geheu- gen vol is of 1800 beelden zijn opgenomen. De monitor tussen de opnamen wordt uit- geschakeld en het flitserlampje knippert. Intervalfotografie Als u het intervalmenu wilt weergeven, markeert u [Intervalopnamen] in het menu CONTINU ( 57) en drukt u op de ..

Best Shot Selector (BSS) - Page 69

59 Het opnamemenu Best Shot Selector (BSS) BSS wordt aanbevolen voor situaties waarin foto’s bewogen kunnen zijn door onop- zettelijke camerabewegingen of waarin de kans groot is dat delen van de foto zijn on- der- of overbelicht. Dit levert mogelijk niet het beste resultaat op als het onderwerp beweegt of als de compositie bij het indrukken van de ontspanknop verandert. Optie Omschrijving Aan De camera maakt foto’s (maximaal tien) zolang de ontspanknop wordt ingedrukt. Deze opnamen worden vergeleken waarna de scherpste foto (met de meeste details) wordt opgeslagen. De flitser wordt au..

Scherpstelvergrendeling - Page 70

60 Het opnamemenu Kleuropties Maak kleuren levendiger of sla foto’s op in monochroom. Optie Omschrijving Kleur Natuurlijke kleuren. Levendig Levendige kleuren voor afdrukken. Zwart-wit Maakt zwartwitfoto’s. Sepia Maakt sepiafoto’s. Koelblauw Maakt monochrome foto’s met blauwe tinten. Het eff ect van de geselecteerde optie kan vooraf op de monitor worden bekeken. Bij andere instellingen dan [Kleur] wordt de huidige instelling ook aangegeven door een pictogram op de monitor ( 4–5). AF-veld stand Met deze optie bepaalt u waar de camera scherpstelt. Optie Omschrijving Centrum De came..

Blader door de foto’s. De huidige foto wordt - Page 71

61 Het weergavemenu Weergaveopties: het weergavemenu U opent het weergavemenu door op de knop te drukken om de weergavestand te selecteren ( 15) en door vervolgens op de knop te drukken. Zie pagina 13 voor meer informatie over het werken met de menu’s. Optie Omschrijving Set-up Hiermee wordt het setup-menu weergegeven. 65 Printopdracht Selecteer foto’s die u wilt afdrukken. 54 Diashow Bekijk foto’s in een automatische diashow. 62 Wissen * Deze optie wist alle of geselecteerde foto’s. 62 Beveiligen * Hiermee beveiligt u geselecteerde foto’s tegen ongewild wissen. 62 Overspeelmarker..

Geef aan hoe lang elke dia wordt weergegeven. - Page 72

62 Het weergavemenu Diashow Wanneer u [Diashow] selecteert, worden de volgende opties weergegeven. Duw de multi-selector omhoog of omlaag om een optie te markeren en druk op de knop om de optie te selecteren. Optie Omschrijving Start Start de diashow. Tussenpauze Geef aan hoe lang elke dia wordt weergegeven. Herhalen Als deze optie is geselecteerd, wordt de diashow her- haald tot op de knop wordt gedrukt. Als de diashow wordt vertoond, duwt u de multi-selector naar rechts om naar de volgende foto te gaan, en naar links om naar de vorige foto te gaan. Druk op de knop als u de diashow wilt on..

Geef de opties voor het roteren van beelden weer. - Page 73

63 Het weergavemenu Beeld roteren Geselecteerde foto’s roteren. Denk erom dat de plaats van de datum die is aangebracht met de optie [Datum afdrukken] niet verandert als foto’s worden geroteerd ( 69). Films kunnen niet worden geroteerd. Kleine kopie Hiermee maakt u een kleine kopie van de huidige foto. Markeer een formaat en druk op . Optie Omschrijving 640 × 480 Geschikt voor weergave op televisie. 320 × 240 Geschikt voor weergave op webpagina’s. 160 × 120 Geschikt voor e-mail. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Markeer [Ja] en druk op de knop om een kopie in het gekozen..

Het weergavemenu - Page 74

64 Het weergavemenu Kopiëren Beelden tussen intern geheugen en geheugenkaart kopiëren. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een geheugenkaart is geplaatst. Optie Omschrijving Foto’s kopiëren van het interne geheugen naar de geheugenkaart. Foto’s kopiëren van de geheugenkaart naar het interne geheugen. Als u een van de bovenstaande opties selecteert, verschijnt het menu rechts. Kies [Geselecteerde beelden] om de beelden te selecteren die u wilt kopiëren ( 61) of kies [Alle beelden] als u alle beelden wilt kopiëren. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Markeer [Ja] en..

Herstel de standaardwaarden van de camera-instellingen. - Page 75

65 Het setup-menu Basisinstellingen: het setup-menu Als u het setup-menu wilt weergeven, selecteert u [SET-UP] of in het opname- ( 55), weergave- ( 61), onderwerp- ( 23) of filmmenu ( 31), in het menu voor one-touchportretten ( 22) of in de spraakopnamemenu’s ( 35). Zie pagina 13 voor meer informatie over het werken met de menu’s. De instellingen blijven van kracht tot u deze wijzigt ( 71). Optie Omschrijving Menu’s Hiermee bepaalt u hoe menu’s worden weergegeven. 65 Welkomstscherm Selecteer het scherm dat moet worden weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld. 66 Datum Stel ..

Selecteer [M] aand. Herhaal stap 1 en 2 om - Page 76

66 Het setup-menu De klokbatterij De klokbatterij wordt opgeladen wanneer de hoofdbatterij is geplaatst of als een licht- netadapter is aangesloten, en de klokbatterij kan na ongeveer 10 uur laden gedurende enkele dagen als reservevoeding worden gebruikt. Welkomstscherm Kies het welkomstscherm dat verschijnt wanneer de camera wordt ingeschakeld. Optie Omschrijving Geen Welkom Er verschijnt geen welkomstscherm. De camera is gereed voor opname op het moment dat deze wordt ingeschakeld. Nikon COOLPIX-logo wordt weergegeven bij het opstarten. Animatie Animatie wordt weergegeven bij het opstarte..

Het setup-menu - Page 77

67 Het setup-menu 2 Stel de klok in op de tijd in de tijdzone van de bestemming. 1 Markeer . Als u de eigen tijdzone wilt wijzigen, selecteert u in stap 1 en voert u stap 2 tot 5 uit. 4 Markeer de tijdzone van de bestemming. 3 Geef een wereldkaart met tijdzones weer. 5 Stel de klok in op de tijd in de nieuwe tijdzone. wordt weergegeven als de camera wordt ingesteld op de opnamestand. Als u de oor- spronkelijke tijdzone voor de klok wilt herstel- len, selecteert u in het tijdzonemenu (stap 1). Als u de zomertijd in de geselecteerde zone wilt in- of uitschakelen, markeert u [Zomertijd] en dru..

De volgende opties zijn beschikbaar: - Page 78

68 Het setup-menu Monitorinstellingen De volgende opties zijn beschikbaar: Optie Omschrijving Foto-informatie Kies de informatie die op de monitor wordt weergegeven. Helderheid Kies uit vijf instellingen voor de helderheid van de monitor (standaard is 4). Foto-informatie De volgende weergaveopties zijn beschikbaar: Optie Omschrijving Weergave Opnamestand Weergavestand Info tonen Aanduidingen worden weer- gegeven op de monitor ( 4–5). 10 10 10 15.10.2006 15.10.2006 15.10.2006 10:15 10:15 10:15 100NIKON 100NIKON 100NIKON 0001.JPG 0001.JPG 1 / 1 1 / 1 Automat. info Aanduidingen worden weerge..

Datum afdrukken - Page 79

69 Het setup-menu Datum afdrukken Hiermee drukt u datuminformatie af op foto’s terwijl ze worden gemaakt. Optie Omschrijving Uit Datum en tijd worden niet op foto’s weergegeven. Datum Datum of datum en tijd worden weergegeven op foto’s die worden gemaakt terwijl deze optie is geselecteerd. 15.10.2006 15.10.2006 15.10.2006 Datum en tijd Dagenteller Het aantal dagen tussen de opnamedatum en de geselecteerde datum wordt weergegeven (zie hierna). Bij andere instellingen dan [Uit] wordt de geselecteerde optie tijdens het fotograferen aangegeven met een pictogram op de monitor ( 4–5). Dag..

Het setup-menu - Page 80

70 Het setup-menu AF-hulplicht Als [Automatish] is geselecteerd, wordt de AF-hulpverlichting gebruikt, zodat de camera beter kan scherpstellen bij weinig licht. (De AF-hulpverlichting is niet be- schikbaar in sommige standen; 23). Kies [Uit] als u de AF-hulpverlichting wilt uitschakelen. (Houd er rekening mee dat de camera mogelijk niet kan scherpstellen bij weinig licht.) Geluid instellen U kunt de volgende geluidsinstellingen aanpassen: Optie Omschrijving Knop- geluid Als [Aan] is geselecteerd, klinkt er één pieptoon wanneer bewerkingen correct worden uitgevoerd. Bij een fout worden dri..

Het setup-menu - Page 81

71 Het setup-menu Interface Pas de instellingen voor aansluiting op een computer of videotoestel aan. Optie Omschrijving USB Selecteer een USB-optie voor aansluiting op een computer ( 47) of printer ( 51). Videostand Kies NTSC of PAL ( 47). Auto-overdracht Kies [Aan] als u alle nieuwe foto’s wilt markeren voor overdracht naar de com- puter ( 48). Standaardwaarden Selecteer [Standaard] als u de standaardwaarden voor de camera-instellingen wilt her- stellen ( 83). Firmware-versie Geef de huidige firmwareversie van de camera weer. Čeština Tsjechisch Dansk Deens Deutsch Duits English Engel..

De optionele EH-62A lichtnetadapterkit aansluiten - Page 82

72 Technische opmerkingen Technische opmerkingen 3 Bevestig de EP-62A voedingsaansluiting Bij het bevestigen van de voedingsaansluiting wordt de oranje batterijvergrendeling opzij ge- duwd. De aansluiting is volledig bevestigd als de vergrendeling op zijn plaats terugklikt. De aansluiting bevestigen Als u probeert de aansluiting ondersteboven of achterstevo- ren te bevestigen, kan dit schade aan de camera veroorza- ken. Controleer of de aansluiting correct is geplaatst. 1 Zet de camera uit Zet de camera uit voordat u de lichtnetadapter aansluit of loskoppelt. 2 Verwijder de batterij Open he..

Goedgekeurde geheugenkaarten - Page 83

73 Technische opmerkingen Geheugenkaarten • Gebruik uitsluitend SD-geheugenkaarten (Secure Digital). • Formatteer geheugenkaarten voordat u ze voor het eerst gebruikt ( 71). • U mag de geheugenkaart niet verwijderen, de camera niet uitzetten, de batterijen niet ver- wijderen en de lichtnetadapter niet loskoppelen terwijl de kaart wordt geformatteerd of ter- wijl gegevens worden geschreven naar of verwijderd van de kaart. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot gegevensverlies of beschadiging van de camera of de kaart. • Haal geheugenkaarten niet uit elkaar en breng geen ..

Opmerkingen over de monitor - Page 84

74 Technische opmerkingen Opmerkingen over de monitor • De monitor bevat mogelijk enkele pixels die permanent branden of helemaal niet branden. Dit komt voor bij praktisch alle TFT-LCD-schermen en duidt niet op een defect. Dit is niet van invloed op foto’s die met de camera worden gemaakt. • Als u een foto maakt van heldere onderwerpen, kunnen verticale komeetachtige lichtsporen op de mo- nitor te zien zijn. Dit verschijnsel, ‘smear’ genaamd, is niet zichtbaar in de uiteindelijke foto en is niet het gevolg van een defect. In filmopnamen kan wel enige ‘smear’ zichtbaar zijn. ..

Technische opmerkingen - Page 85

75 Technische opmerkingen Reinigen Objectief Raak glazen onderdelen niet met uw vingers aan. Verwijder stof of pluisjes met een blaasbalgje (gewoonlijk een rubberen balletje met een spuitmondje waaruit de lucht wordt geblazen). Vingerafdrukken en ander vuil dat niet met een blaas- balgje kan worden verwijderd, kunt u wegvegen met een zachte doek, waarbij u een ronddraaiende beweging maakt vanuit het midden naar de randen toe. Als u de lens op deze manier niet kunt reinigen, veegt u deze schoon met een doek die licht is bevochtigd met lensreiniger. Monitor Verwijder vuil en stof met behulp v..

Technische opmerkingen - Page 86

76 Technische opmerkingen Opslag Zet de camera uit wanneer u deze niet gebruikt. Controleer of het camera-aan- lampje uit is voordat u de camera opbergt en verwijder de batterijen als u de ca- mera gedurende langere tijd niet gebruikt. Berg de camera niet op bij nafta- of kamfermottenballen of in ruimten: • in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren, zoals televisie- of radiotoestellen • waar het kouder wordt dan –10 °C of warmer dan 50 °C • die slecht geventileerd zijn of een luchtvochtigheid van meer dan 60% hebben Haal de camera minstens eenmaa..

Technische opmerkingen - Page 87

77 Technische opmerkingen Weergave Probleem Oplossing ONGEFORMATTEERDE KAART FORMATTEREN NEE Geheugenkaart is niet ge- formatteerd voor gebruik in de camera. Volg de instructies die op de monitor wor- den weergegeven en formatteer de kaart of schakel de camera uit en vervang de kaart. 8 BEELD KAN NIET WORDEN OPGESLAGEN of Er heeft zich een fout voor- gedaan tijdens het opslaan van de foto. Formatteer het interne geheugen of de ge- heugenkaart. 71 Camera kan geen nieuwe bestandsnummers gene- reren. • Plaats nieuwe geheugenkaart. • Selecteer [Standaardwaarden] na plaat- sing nieuwe geheug..

Elektronisch gestuurde camera’s - Page 88

78 Technische opmerkingen Weergave Probleem Oplossing ALLE BEELDEN ZIJN VERBORGEN Er zijn geen foto’s beschikbaar voor weergave op welkomstscherm of in diashow. — PICTMOTION KAN NIET GECREËERD WORDEN Geen foto’s geselecteerd voor Pictmotion-film Selecteer foto’s. 44 PICTMOTION KAN NIET AFGESPEELD WORDEN Pictmotion-bestanden zijn gewist of verwijderd. Wis aangetaste Pictmotion film. 46 DIT BEELD KAN NIET GEWIST WORDEN Foto is beveiligd. Verwijder de beveiliging. 62 NIEUWE STAD IS IN DE HUIDIGE TIJDZONE Bestemming ligt in dezelf- de tijdzone als de eigen tijdzone. U hoeft de tijdzo..

Technische opmerkingen - Page 89

79 Technische opmerkingen Problemen oplossen Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst de volgende algemene problemen voordat u zich tot de leverancier of tot Nikon wendt. Raad- pleeg de paginanummers in de rechterkolom voor meer informatie. Probleem Oplossing Camera gaat zonder waarschu- wing uit • Batterij is bijna leeg. • Camera is automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. • Batterij is koud. 10 10, 70 89 Monitor is leeg • Camera staat uit. • Batterij is leeg. • Stand-by: monitor wordt ingeschakeld wanneer bedieningsknop- pen worden gebruikt. ..

Technische opmerkingen - Page 90

80 Technische opmerkingen Probleem Oplossing Foto’s zijn te donker (onderbelicht) • Flitser staat uit. • Flitsvenster is afgedekt. Als de lensdop het flitsvenster afdekt, opent u de lensdop volledig. • Onderwerp bevindt zich buiten flitsbereik. • Te sterke negatieve belichtingscorrectie. • Onderwerp is gefotografeerd met tegenlicht: selecteer (onder- werpsstand) of gebruik een invulflits. 16 14 16 22, 30, 57 16, 27 Foto’s zijn te licht (overbelicht) Te sterke positieve belichtingscorrectie. 22, 30, 57 Willekeurig geplaatste pixels (‘ruis’) verschij- nen in beeld Sluiter..

Technische opmerkingen - Page 91

81 Technische opmerkingen Probleem Oplossing Datum wordt niet weergegeven op beelden De datum wordt niet weergegeven in films of op foto’s die zijn ge- maakt met , , (met uitzondering van [Sport multi-shot 16]), [Continu] of BSS. 25 27, 28, 57, 59 Foto’s kunnen niet worden weergegeven • Er wordt een intervalfilm of er worden intervalfoto’s gemaakt: foto’s kunnen pas worden weergegeven nadat de opname is voltooid. • Het bestand is overschreven of de naam is gewijzigd door een com- puter of een camera van een ander merk. 32, 58 — Kan niet op beeld in- zoomen Weergavezoom kan n..

Overzichtsschema voor bewerkingen - Page 92

82 Technische opmerkingen Bijlage Overzichtsschema voor bewerkingen Overzichtsschema voor bewerkingen In het volgende schema worden de basisbewerkingen van de camera toegelicht. Menu’s Opname Druk op om te selecteren (automatische stand) ( 14) Onderwerpsstand ( 23) Filmstand ( 31) Menu voor one-touchportret ( 21) Opnamemenu ( 55) Onderwerpmenu ( 23) Menu voor spraakopname ( 35) Stand voor spraakopname ( 34) Filmmenu ( 31) Menu voor one-touchportret ( 22) Setup-menu ( 65) Ondersteunde standaards Ondersteunde standaards • DCF : DCF ( D esign Rule for C amera F ile System) is een algemeen ..

Standaardinstellingen ( - Page 93

83 Technische opmerkingen Standaardinstellingen ( Standaardinstellingen ( 55, 61, 65) 55, 61, 65) Als u [Standaard] kiest voor [Standaardwaarden], worden de volgende standaardinstellingen hersteld: Optie Standaard Opnamestand ( 14–22) Flitsstand Automatisch Zelfontspanner Uit Macro close-up Uit Vibratiereductie Aan One-touchportret +/- Correctie 0 Portreteffect Normaal Onderwerpsstand ( 23–30) Portret compositie-assistentie Portret compositie-assistentie Landschap compositie-assistentie Sport compositie-assistentie Nachtportret +/- Correctie 0 Filmstand ( 31–32) Filmopties Film 320 I..

Technische opmerkingen - Page 94

84 Technische opmerkingen Beeld kwal/form ( Beeld kwal/form ( 55), Filmopties ( 55), Filmopties ( 32), en Geluidskwaliteit ( 32), en Geluidskwaliteit ( 35) 35) De volgende tabel vermeldt het aantal foto’s, de maximale duur per film, of de maximale spraakopnameduur die kan worden opgeslagen in het interne geheugen of op een geheu- genkaart van 256 MB. Daarnaast wordt het formaat vermeld van foto’s die worden afgedrukt op 300 dpi. Instelling Intern geheugen (16 MB) Geheugenkaart van 256 MB Afdrukformaat (cm) Beeld kwal/form Hoog (2816 ★ ) 5 83 24 × 18 Normaal (2816) 10 164 24 × 18 No..

Namen voor beeldbestanden en -mappen - Page 95

85 Technische opmerkingen Namen voor beeldbestanden en -mappen Namen voor beeldbestanden en -mappen Foto’s, films en spraakmemo’s worden opgeslagen met een bestandsnaam die uit drie delen bestaat: een identificatie van vier letters, een bestandsnummer van vier cijfers dat automa- tisch in oplopende volgorde door de camera wordt toegewezen, en een extensie van drie letters (bijvoorbeeld DSCN0001.JPG). Origineel Identificatie Extensie Foto DSCN .JPG Film DSCN .MOV Intervalfilm INTN .MOV Spraakopname DSCN .WAV Spraakmemo Gelijk aan foto .WAV Kopie Identificatie Extensie Uitgesneden ko..

Technische opmerkingen - Page 96

86 Technische opmerkingen GMT +/– Locatie –11 Midway, Samoa –10 Hawaii, Tahiti –9 Alaska, Anchorage –8 PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver –7 MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz –6 CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City –5 EST (EDT): New York, Toronto, Lima –4 Caracas, Manaus –3 Buenos Aires, São Paulo –2 Fernando de Noronha –1 Azores ²0 London, Casablanca GMT +/– Locatie +1 Madrid, Paris, Berlin +2 Athens, Helsinki +3 Moscow, Nairobi +4 Abu Dhabi, Dubai +5 Islamabad, Karachi +6 Colombo, Dhaka +7 Bangkok, Jakarta +8 Beijing, Hong Kong (HK), Singapore +9 T..

Nikon COOLPIX S10 digitale camera - Page 97

87 Technische opmerkingen Specificaties Nikon COOLPIX S10 digitale camera Type Digitale compactcamera Effectieve pixels 6,0 miljoen f/-waarde f/3.5 Constructie 12 elementen in 9 groepen Brandpuntsafstand 6,3 – 63 mm (35 mm [135]kleinbeeldequivalent: ca. 38 – 380 mm) Objectief 10 × Zoom-Nikkor-objectief CCD 1 2,5 -inch CCD; totaal aantal pixels: 6,18 miljoen Beeldformaat (pixels) • 2.816 × 2.112 (2816 ★ , 2816) • 2.048 × 1.536 (2048) • 1.024 × 768 (1024) • 640 × 480 (640) Vibratiereductie CCD-shift Belichting Lichtmeting 256 segments matrixmeting, centrumgericht, spot, s..

Technische opmerkingen - Page 98

88 Technische opmerkingen Ingebouwde flitser Bereik (ongeveer) W: 0,3–5,4 m Synchronisatiemethode Sensorflitssysteem Specificaties Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in deze handleiding. Het uiterlijk en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Interface USB Video-uitgang Keuze tussen NTSC en PAL In-/uitgangen Audio/video-uit; digitale IO (USB) Voedingsbronnen • Eén oplaadbare Nikon EN-EL5 lithium-ionbatterij (meegeleverd) • EH-62A lichtnetadapterkit (apart verkrijgbaar) Gebruiksduur batterij Circa 300 opnamen (E..

Technische opmerkingen - Page 99

89 Technische opmerkingen MH-61 batterijlader Input 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,12–0,08 A Capaciteit 11–16 VA Output 4,2 V gelijkstroom / 950 mA Ondersteunde batterijen Oplaadbare EN-EL5 Li-ion batterijen van Nikon Afmetingen Circa 67 × 26 × 67 mm (B × H × D, exclusief uitstekende delen) Lengte van snoer Circa. 1.800 mm Gewicht Circa 70 gram, exclusief netsnoer EN-EL5 oplaadbare lithium-ion batterij Type Oplaadbare lithium-ion batterij Capaciteit 3,7 V / 1100 mAh Gebruikstemperatuur 0 – 40 °C Afmetingen Circa 36 × 54 × 8 mm (B × H × D, exclusief uitstekende delen) Gewicht Cir..

AEL - Page 100

90 Index Symbolen (auto) stand, 14 (D-Lighting) knop, 1, 39 (keuzeknop) 2, 2, 13 (film) stand, 31 (MENU) knop, 2, 13, 55, 61, 65 (one-touchportret) knop 1, 21 (opname/weergave) knop, 2, 15, 37 (Pictmotion) stand, 43 (spraakopname) stand, 34 (spraakopname) weergaves- tand, 35 (wachten) pictogram, 12, 76 (weergave) stand, 37 (wissen) knop, 15, 37 , , , , zie Assistentiestan- den , zie Vibratiereductie [+/- Correctie], 22, 30, 57 A A/V-kabel, 47 Aan/uit , zie Hoofdschakelaar Aanduiding batterijniveau, 4–5, 10 Accessoires, 72 AEL , 28 AF ● , zie Scherpstelling, aandui- ding [AF-hulplich..

Index - Page 101

91 Index Uitsnijden van beelden; D-Ligh- ting; [Kleine kopie]. L Landschappen, 25 Lensdop, 3, 12, 14 Levendige kleuren, 60 M Macro-close-up, 19, 27 Menu’s, 3, 13, 55 [Menu’s], 65 Miniatuurweergave, 37 Monitor, 2, 4–5, 68, 74 aanduidingen op, 4–5 helderheid, 68 [Monitorinstelling], 68 MOV, 85 Multi-selector, 2, 13 N Nachtopnamen, 16, 23 NTSC , zie Videostand O Objectief, 1, 11, 75 Onderwerpsstand, 23–30 Close-up ( ), 27 Kopie ( ), 27 Museum ( ), 27 Nachtlandschap ( ), 27 Panorama assist ( ), 28–29 Party/binnen ( ), 26 Schemering ( ), 27 Strand/sneeuw ( ), 26 Tegenlicht ( ), 27 Vu..

92 - Page 102

92

..

3"6(01)1&* - Page 103

.IETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN, IN WELKE VORM OOK, VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK, ZONDER DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN .)+/. #/20/2!4)/. (MET UITZONDERING VAN KORTE CITATEN IN ARTIKELS OF BESPREKINGEN*1 3"6(01)1&* 6-!2151&..

..

Sponsored links

Latest Update