Samsung Pl100 User Manual Turkish (6.46 MB)

PL100 Language

Download Samsung Pl100 User Manual Turkish (6.46 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

User Manual - Page 1

Bu kullan ı m k ı lavuzunda kameran ı z ı n kullan ı m ı yla ilgili ayr ı nt ı l ı aç ı klamalar bulunmaktad ı r. Lütfen öncelikle bu k ı lavuzun tamam ı n ı okuyun. Ä Bir ba ş l ı ğ ı t ı klat ı n User Manual PL100/PL101 S ı kça sorulan sorular H ı zl ı ba ş vuru İ çindekiler Temel i ş levler Geli ş mi ş i ş levler Çekim seçenekleri Oynatma/Düzenleme Ekler Dizin

..

Güvenlik Uyar - Page 2

1 Sa ğ l ı k ve Güvenlik Bilgileri Tehlikeli durumlardan sak ı nmak ve kameran ı zdan en iyi performans ı elde etmek için a ş a ğ ı daki uyar ı lara her zaman uyun. Uyar ı —kendinizi veya ba ş kalar ı n ı yaralaman ı za neden olabilecek durumlar Dikkat —kameran ı z ı n veya di ğ er cihazlar ı n zarar görmesine neden olabilecek durumlar Not —notlar, kullan ı mla ilgili ipuçlar ı ve ek bilgiler Kameran ı z ı yan ı c ı veya patlay ı c ı gazlar ı n veya s ı v ı lar ı n yak ı n ı nda kullanmay ı n Kameran ı z ı benzin, yak ı t veya yan ı c ı kimyas..

ğ - Page 3

2 Sa ğ l ı k ve Güvenlik Bilgileri Pilleri, ş arj cihazlar ı n ı ve haf ı za kartlar ı n ı koruyun Pilleri veya haf ı za kartlar ı n ı çok dü ş ük veya çok yüksek ● s ı cakl ı klara maruz b ı rakmay ı n (0º C/32º F'den dü ş ük veya 40º C/104º F'den yüksek). Çok dü ş ük veya çok yüksek s ı cakl ı klar pillerin ş arj kapasitesini dü ş ürebilir ve haf ı za kartlar ı n ı n do ğ ru çal ı ş mamas ı na neden olabilir. Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi ● taktirde bu durum + ve - uçlar ı aras ı nda ba ğ lant ı olu ..

Önemli Kullan - Page 4

3 Sa ğ l ı k ve Güvenlik Bilgileri Pil ve ş arj cihaz ı için maksimum kullan ı m süresi sa ğ lay ı n Pillerin fazla ş arj edilmesi pil ömrünü k ı saltabilir. Ş arj ● tamamland ı ktan sonra kabloyu kameradan ç ı kar ı n. Kullan ı lmayan piller zaman için de bo ş al ı r ve kullanmadan önce ● tekrar ş arj edilmeleri gerekir. Kullanmad ı ğ ı n ı z zamanlarda ş arj cihazlar ı n ı güç kayna ğ ı ndan ● ç ı kar ı n. Pilleri yaln ı zca amaçlar ı na uygun olarak kullan ı n. ● Kameray ı nemli ortamlarda kullan ı rken dikkatli olun Kameray ı so ğ ..

Telif hakk - Page 5

4 Telif hakk ı bilgileri Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft ● Corporation' ı n tescilli ticari markalar ı d ı r. Mac, Apple Corporation' ı n tescilli ticari markas ı d ı r. ● Kameran ı n teknik özellikleri veya bu k ı lavuzun içeri ğ i ● kamera i ş levlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeden de ğ i ş tirilebilir. Aç ı k Kaynak Lisans bilgileri için birlikte verilen CD-ROM’daki ● “OpenSourceInfo.pdf” dosyas ı na bak ı n. Bu kullan ı m k ı lavuzunun yap ı s ı Temel i ş levler 11 Kameran ı z ı n yerle ş imini, simgeleri ve..

Çekim modu simgeleri - Page 6

5 Bu k ı lavuzda kullan ı lan gösterimler Çekim modu Gösterge Ak ı ll ı Otomatik S Otomatik a Program p DIS d Güzellik çekimi b Gece N Sahne s Video klip v Çekim modu simgeleri Bu simgeler ilgili modlarda kullan ı labilen bir i ş levi gösterir. s modu i ş levleri tüm sahneler için desteklemeyebilir. örn.) Program, DIS ve Video klip klip modlar ı nda kullan ı labilir Bu k ı lavuzda kullan ı lan simgeler Simge İş lev Ek Bilgi Güvenlik uyar ı lar ı ve önlemler [ ] Kamera dü ğ meleri; örne ğ in: [ Deklan ş ör ] (deklan ş ör dü ğ mesini gösterir) ( ) İ lgil..

basma - Page 7

6 Bu k ı lavuzda kullan ı lan ifadeler Deklan ş öre basma ● [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m basma: deklan ş öre yar ı m bas ı n [ ● Deklan ş ör ] dü ğ mesine basma: deklan ş öre tam olarak bas ı n [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m basma [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine basma Özne, arka plan ve kompozisyon Özne ● : bir ki ş i, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu Arka plan ● : öznenin etraf ı ndaki nesneler Kompozisyon ● : özne ve arka plan ı n birle ş imi Arka plan Özne Kompozisyon Pozlama (Parlakl ı k) Kameran ı za giren ı ş ..

ı - Page 8

7 S ı kça sorulan sorular S ı kça sorulan sorular ı n yan ı tlar ı n ı alabilirsiniz. Çekim seçeneklerini ayarlayarak sorunlar ı çözebilirsiniz. Öznenin gözleri k ı rm ı z ı görünüyor. Bunun nedeni kamera fl a ş ı n ı n yans ı mas ı d ı r. Fla ş seçene ğ ini ● K ı rm ı z ı göz veya K ı r.göz düzel. olarak ayarlay ı n. (sf. 42) Foto ğ raf çekildiyse, düzenleme menüsünde ● K ı r.göz düzel. 'i seçin. (sf. 65) Foto ğ rafta tozlu noktalar var. Fla ş kullan ı ld ı ğ ı nda havada uçu ş an toz parçac ı klar ı da foto ğ rafta görünebi..

ş - Page 9

8 H ı zl ı ba ş vuru İ nsan foto ğ ra fl ar ı çekme s ● modu > Portre f 29 b ● modu f 31 Kendi portrenizi çekme modu ● f 35 Çocuk modu ● f 36 Çift modu ● f 36 K ı rm ı z ı göz ● , K ı r.göz düzel. (k ı rm ı z ı göz sorununu önlemek veya düzeltmek için) f 42 Yüz alg ı lama ● f 47 Gece veya karanl ı k yerlerde çekim yapma s ● modu > Gün Bat ı m ı , Ş afak, Havai Fi ş ek f 29 N ● modu f 30 Fla ş seçenekleri ● f 42 ISO h ı z ı ( ı ş ı ğ a kar ş ı duyarl ı ğ ı ayarlamak için) ● f 43 Hareketi foto ğ ra fl ama Sürekli ..

çindekiler - Page 10

9 İ çindekiler Ön ekran ı kullanarak foto ğ raf çekme ....................................... 35 Kendi portreniz modunu kullanma ............................................ 35 Çift modunu kullanma ............................................................... 36 Çocuk modunu kullanma .......................................................... 36 Ön ekran ı kullanarak video kaydetme ...................................... 37 Sesli not kaydetme ................................................................... 38 Sesli not kaydetme ....................................................

Oynatma/Düzenleme - Page 11

10 İ çindekiler Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama .................................................... 49 Pozlamay ı manüel ayarlama (EV) ............................................ 49 Arka ı ş ı ğ ı dengeleme (ACB) ..................................................... 49 Ölçüm seçene ğ ini de ğ i ş tirme ................................................... 50 I ş ı k kayna ğ ı seçme (Beyaz dengesi) ........................................ 50 Seri çekim modlar ı n ı kullanma ................................................. 52 Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı daha iyi..

Temel i - Page 12

Paketi açma …………………………………………………… 12 Kamera yerle ş imi ……………………………………………… 13 Pili ve haf ı za kart ı n ı takma …………………………………… 15 Pili ş arj etme ve kameran ı z ı açma ………………………… 16 Pili ş arj etme ………………………………………………… 16 Kameran ı z ı açma …………………………………………… 16 Ba ş lang ı ç kurulumunu yapma ……………………………… 17 Simgeleri Tan ı ma ……………………………..

Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farkl - Page 13

Temel i ş levler 12 Paketi açma A ş a ğ ı daki parçalar ı n ürün kutunuzda oldu ğ undan emin olun. Kamera AC adaptörü/USB kablosu Ş arj edilebilir pil Ask ı Yaz ı l ı m CD-ROM'u (Kullan ı m k ı lavuzu dahil) Kullan ı m K ı lavuzu Temel İş lemler Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farkl ı olabilir. İ ste ğ e ba ğ l ı aksesuarlar Kamera çantas ı Haf ı za kartlar ı A/V kablosu Pil ş arj cihaz ı

..

Kamera yerle - Page 14

Temel i ş levler 13 Kamera yerle ş imi Kullanmaya ba ş lamadan önce kameran ı z ı n parçalar ı n ı ve i ş levlerini tan ı y ı n. Deklan ş ör dü ğ mesi AF-yard ı mc ı ı ş ı ğ ı /zamanlay ı c ı lambas ı Fla ş Mercek Pil bölmesi kapa ğ ı Haf ı za kart ı ve pil takma Üçayak ba ğ lant ı s ı Mikrofon Ön ekran Güç dü ğ mesi (POWER) Ön LCD dü ğ mesi USB ve A/V ba ğ lant ı noktas ı USB ve A/V kablosu ba ğ lan ı r

..

Kamera yerle - Page 15

Temel i ş levler 14 Kamera yerle ş imi Mod dü ğ mesi Simge Mod Aç ı klama S Ak ı ll ı Otomatik Kameran ı n alg ı lad ı ğ ı görüntüye uygun sahne modunu seçmesine izin vererek foto ğ raf çekmenizi sa ğ lar a Otomatik En az ayarla h ı zl ı ve kolay foto ğ raf çekmenizi sa ğ lar p Program Seçenekleri ayarlayarak foto ğ raf çekmenizi sa ğ lar d DIS Kameran ı n titremesini azaltmaya yarayacak seçeneklerle foto ğ raf çekmenizi sa ğ lar b Güzellik çekimi İ nsan foto ğ raf ı n ı yüzdeki kusurlar ı gizleme seçene ğ ini kullanarak çekmenizi sa ğ lar N Gec..

Temel i - Page 17

Temel i ş levler 16 Pili ş arj etme ve kameran ı z ı açma Kameran ı z ı açma Kameran ı z ı açmak veya kapatmak için [ POWER ] dü ğ mesine bas ı n. Kameray ı ilk açt ı ğ ı n ı zda ba ş lang ı ç kurulum ekran ı görüntülenir. ● (sf. 17) Kameran ı z ı Oynatma modunda açma [ P ] dü ğ mesine bas ı n. Kamera aç ı l ı r ve do ğ rudan Oynatma moduna geçilir. Kameray ı [ P ] dü ğ mesini yakla ş ı k 5 saniye süreyle süreyle bas ı l ı tutarak açt ı ğ ı n ı zda, kameradan herhangi bir kamera sesi ç ı kmaz. Pili ş arj etme Kameray ı kullanmaya ba..

Temel i - Page 18

Temel i ş levler 17 Ba ş lang ı ç kurulumunu yapma Kameran ı n temel ayarlar ı n ı yap ı land ı rabilmeniz için ba ş lang ı ç kurulum ekran ı görüntülenir. Saat dilimini seçmek için [ 5 F ] veya [ t ] dü ğ mesine bas ı n ve sonra [ o ] dü ğ mesine bas ı n. Yaz saatini ayarlamak için [ ● D ] dü ğ mesine bas ı n. Back DST Date & Time 6 (Trh&saat) seçene ğ ini belirlemek için [ D ] veya [ M ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] dü ğ mesine bas ı n. Bir ö ğ eyi seçmek için [ 7 F ] veya [ t ] dü ğ mesine bas ı n. yyyy mm dd /..

Simgeleri Tan - Page 19

Temel i ş levler 18 Simgeleri Tan ı ma Görüntülenen simgeler seçti ğ iniz moda veya ayarlad ı ğ ı n ı z seçeneklere ba ğ l ı olarak de ğ i ş ir. C. Soldaki simgeler Simge Aç ı klama Aç ı kl ı k ve deklan ş ör h ı z ı Uzun süreli pozlama Poz de ğ eri Beyaz dengesi Yüz tonu Yüz rötu ş u ISO h ı z ı Foto ğ raf stili Görüntü ayarlama (netlik, kontrast, doyma) Seri çekim türü Simge Aç ı klama Otomatik odak çerçevesi Kameran ı n titremesi Yak ı nla ş t ı rma oran ı Geçerli tarih ve saat B. Sa ğ daki simgeler Simge Aç ı klama Foto ğ raf çözü..

Önceki menüye geri gitme - Page 20

Temel i ş levler 19 Seçenekleri belirleme [ m ] dü ğ mesine basarak ve gezinti dü ğ melerini kullanarak seçenekleri belirleyebilirsiniz ([ D ], [ M ], [ F ], [ t ]). [ f ] dü ğ mesine basarak da çekim seçeneklerine eri ş ebilirsiniz, ancak baz ı seçenekler kullan ı lamaz. Önceki menüye geri gitme Önceki menüye geri gitmek için [ m ] dü ğ mesine tekrar bas ı n. Çekim moduna geri gitmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Bir seçene ğ e veya menüye gitmek için gezinti dü ğ melerini 2 kullan ı n. Sola vey..

Örn. P modunda beyaz dengesi seçene - Page 21

Temel i ş levler 20 Seçenekleri belirleme Beyaz dengesi 4 'ne gitmek için [ D ] veya [ M ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] dü ğ mesine bas ı n. Foto ğ raf Boyutu Çekim kalitesi EV ISO Beyaz dengesi Yüz alg ı lama Odak alani Ç ı k ı ş Geri Beyaz dengesi seçene ğ ine gitmek [ 5 F ] veya [ t ] dü ğ mesine bas ı n. Gün ı ş ı ğ ı Geri Ta ş ı [ 6 o ] dü ğ mesine bas ı n. Örn. P modunda beyaz dengesi seçene ğ ini belirleme Mod dü ğ mesini döndürerek 1 p 'ye getirin. [ 2 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor Ses Görüntü Ayarlar Foto ğ r..

Çekimle ilgili ne kadar bilgi - Page 22

Temel i ş levler 21 Görüntüyü ve sesi ayarlama Ekran ı n temel ayarlar ı n ı ve sesi istedi ğ iniz ş ekilde nas ı l de ğ i ş tirebilece ğ inizi ö ğ renin. Sesi ayarlama Kameray ı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda belirli bir ses ç ı kar ı p ç ı karmayaca ğ ı n ı ayarlayabilirsiniz. Çekim veya Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 Ses ¡ Bip sesi ¡ bir seçenek belirleyin. Seçenek Aç ı klama Kapal ı Kamera herhangi bir ses ç ı karmaz. 1/2/3 Kamera ses ç ı kar ı r. Ekran türünü de ğ i ş tirme Çekim veya Oynatma modu için ekran stili se..

Temel i - Page 23

Temel i ş levler 22 Foto ğ raf çekme Foto ğ ra fl ar ı Otomatik modda kolay ve h ı zl ı bir ş ekilde çekmek için gereken temel ad ı mlar ı ö ğ renin. Mod dü ğ mesini döndürerek 1 a 'ya getirin. Çekece ğ iniz özneyi çerçeveye yerle ş tirin. 2 Odaklamak için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Ye ş il çerçeve öznenin odakta oldu ğ unu gösterir. ● Foto ğ raf çekmek için [ 4 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Daha temiz foto ğ ra fl ar elde etmenizi sa ğ layacak ipuçlar ı için 25. sayfaya bak ı n.

..

Ön LCD - Page 24

Temel i ş levler 23 Foto ğ raf çekme Yak ı nla ş t ı rma Yak ı nla ş t ı rma ayar ı n ı yaparak yak ı n foto ğ ra fl ar çekebilirsiniz. Kameran ı zda 3X optik ve 3X dijital yak ı nla ş t ı rma bulunur. Her ikisini de kullanarak 9 kata kadar yak ı nla ş t ı rma elde edebilirsiniz. Özneyi yak ı nla ş t ı rmak için [ Yak ı nla ş t ı r ] dü ğ mesini sa ğ a çevirin. Uzakla ş t ı rmak için [ Yak ı nla ş t ı r ] dü ğ mesini sola çevirin. Yak ı nla ş t ı rma Uzakla ş t ı rma Yak ı nla ş t ı rma oran ı Ön ekran ı açma Ön ekran kendi portrenizi ..

Yüz alg - Page 25

Temel i ş levler 24 Foto ğ raf çekme Dijital yak ı nla ş t ı rma Yak ı nla ş t ı rma göstergesi dijital aral ı k içindeyse, kameran ı z dijital yak ı nla ş t ı rmay ı kullan ı yordur. Dijital yak ı nla ş t ı rma kullan ı l ı rken resim kalitesi dü ş ebilir. Optik aral ı k Dijital aral ı k Yak ı nla ş t ı rma göstergesi S ● , d , b , s (baz ı sahnelerde), N ve v modlar ı n ı kullan ı rken ve Yüz alg ı lama özelli ğ i ile dijital yak ı nla ş t ı rma özelli ğ i kullan ı lamaz. Dijital yak ı nla ş t ı rma kullan ı ld ı ğ ı nda bir foto ğ ra..

Odak çerçevesi - Page 26

Temel i ş levler 25 Daha temiz foto ğ ra fl ar elde etmek için ipuçlar ı Kameray ı do ğ ru tutma Merce ğ i engelleyen bir ş ey olmad ı ğ ı ndan emin olun. Deklan ş ör dü ğ mesine yar ı m basma [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n ve oda ğ ı ayarlay ı n. Odak ve pozlama otomatik olarak ayarlan ı r. Aç ı kl ı k de ğ eri ve deklan ş ör h ı z ı otomatik olarak ayarlan ı r. Odak çerçevesi Ye ş il renkte görüntüleniyorsa ● foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. K ı rm ı z ı renkte görüntüleniyorsa ● çekimi d..

Temel i - Page 27

Temel i ş levler 26 Öznenin odak d ı ş ı nda olmas ı n ı önleme A ş a ğ ı daki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir: özneyle arka plan aras ı ndaki kontrast dü ş ük - (Özneniz arka plan ı n rengine yak ı n bir k ı yafet giyiyorsa.) öznenin arkas ı ndan gelen ı ş ı k kayna ğ ı çok parlak - özne çok parl ı yor - öznede yatay desenler var (jaluzi gibi) - özne çerçevenin merkezinde de ğ il - Odak kilidini kullanma Odaklamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Özne odaktaysa, kompozisyonu de ğ i ş tirmek için çerçevenin konumu..

ğ - Page 28

Çekim modlar ı ………………………………………………… 28 Ak ı ll ı Otomatik modu kullanma ……………………………… 28 Sahne modunu kullanma …………………………………… 29 Çerçeve k ı lavuzunu kullanma ……………………………… 30 Gece modunu kullanma …………………………………… 30 Güzellik Çekimi modunu kullanma ………………………… 31 DIS modunu kullanma ……………………………………… 32 Program modunu kullanma ………………………………… 33 Recording a video …………..

Kamera, sahneyi otomatik olarak seçer. Ekran - Page 29

Geli ş mi ş i ş levler 28 Çekim modlar ı Ortam ko ş ullar ı na en uygun çekim modunu seçerek foto ğ raf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz. Simge Aç ı klama Arka ı ş ı kla portre çekerken görüntülenir. Portre çekerken görüntülenir. Nesnelerin yak ı ndan foto ğ raf ı n ı çekerken görüntülenir. Yak ı ndan metin foto ğ raf ı çekerken görüntülenir. Günbat ı m ı foto ğ raf ı çekerken görüntülenir. Gökyüzü foto ğ raf ı çekerken görüntülenir. Orman foto ğ raf ı çekerken görüntülenir. Renkli öznelerin yak ı n foto ğ raf ı n ı ..

Sahne modunu kullanma - Page 30

Geli ş mi ş i ş levler 29 Çekim modlar ı Sahne modunu kullanma Belirli bir sahne için önceden ayarlanm ı ş seçeneklerle foto ğ raf çekmenizi sa ğ lar. Mod dü ğ mesini döndürerek 1 s ayar ı na getirin. Bir sahne seçin. 2 Portre Bu mod insan foto ğ raf ı çekmek için uygundur. Sahne modunu de ğ i ş tirmek için [ ● MENU ]’ye bas ı n ve Sahne → bir sahne seçin. Çerçeve K ı lavuzu modu için bkz. “ ● Çerçeve k ı lavuzunu kullanma”, sayfa 30. Gece modu için bkz. “ ● Gece modunu kullanma”, sayfa 30. Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için ..

Gece modunda pozlamay - Page 31

Geli ş mi ş i ş levler 30 Çekim modlar ı Gece modunu kullanma Gece çekimine uygun seçeneklerle foto ğ raf çekmek için Gece modunu kullan ı n. Kameran ı z ı n titrememesi için üçayak kullan ı n. Mod dü ğ mesini döndürerek 1 N simgesine getirin. Özneyi çerçeveye yerle ş tirin ve odaklamak için 2 [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Foto ğ raf ı çekmek için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine tam bas ı n. Gece modunda pozlamay ı ayarlama Gece modunda daha uzun süre pozlama yaparak ı ş ı klar ı sürekli çizgi görünümünde çekebilirsiniz. Dek..

Güzellik Çekimi modunu kullanma - Page 32

Geli ş mi ş i ş levler 31 Çekim modlar ı Güzellik Çekimi modunu kullanma İ nsan foto ğ raf ı n ı yüzdeki kusurlar ı gizleme seçene ğ ini kullanarak çekmenizi sa ğ lar. Mod dü ğ mesini döndürerek 1 b ayar ı na getirin. 2 Ki ş inin cildinin daha aç ı k görünmesini sa ğ lamak için (yaln ı zca yüz) [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 3 ¡ Yüz tonu ¡ bir seçenek seçin. Cilt renginin daha aç ı k olmas ı için daha yüksek bir de ğ er ● seçin. Düzey 2 Geri Ta ş ı Yüzdeki sorunlar ı gizlemek için 4 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Aç ı kl ı k de ğ..

DIS modunu kullanma - Page 33

Geli ş mi ş i ş levler 32 Çekim modlar ı DIS modunu kullanma Dijital Görüntü Sabitleme fonksiyonlar ı sayesinde kameran ı n titremesini azaltman ı z ı ve foto ğ ra fl ar ı n bulan ı k olmas ı n ı önlemenizi sa ğ lar. Düzeltmeden önce Düzelttikten sonra Mod dü ğ mesini döndürerek 1 d simgesine getirin. Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [ 2 Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Foto ğ raf çekmek için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Bu modda dijital yak ı nla ş t ı rma çal ı ş maz. ● Özne sürekli hareket ediyorsa foto ..

Recording a video - Page 34

Geli ş mi ş i ş levler 33 Çekim modlar ı Recording a video 2 saate kadar video kaydedebilirsiniz. Kaydedilen video MJPEG dosyas ı olarak saklan ı r. Baz ı haf ı za kartlar ı yüksek tan ı ml ı kayd ı desteklemeyebilir. Bu durumda daha dü ş ük bir çözünürlük ayarlay ı n. (sf. 40) Mod dü ğ mesini döndürerek 1 v ayar ı na getirin. [ 2 m ] dü ğ mesine bas ı n. Video klip 3 ¡ Çekim hizi ¡ bir çekim h ı z ı n ı (saniyedeki çekim say ı s ı ) seçin. Kare say ı s ı artt ı kça hareket daha do ğ al görünür, ancak dosya ● boyutu artar. Program modunu k..

Çekim modlar - Page 35

Geli ş mi ş i ş levler 34 Çekim modlar ı Kayd ı duraklatmak için Kamera, video kaydederken kayd ı geçici olarak duraklatman ı za izin verir. Bu i ş levi kullanarak, be ğ endi ğ iniz sahneleri tek bir video gibi kaydedebilirsiniz. Kayd ı duraklatmak için [ o ] dü ğ mesine bas ı n. Kayda devam etmek için tekrar bas ı n. Durdur Duraklat [ 4 m ] dü ğ mesine bas ı n. Video klip 5 ¡ Ses ¡ bir ses seçene ğ i belirleyin. Seçenek Aç ı klama Aç ı k : Videoyu sesli kaydetmenizi sa ğ lar. (Yak ı nla ş t ı rma s ı ras ı nda ses kayd ı kesintiye u ğ rar.) Kapal ı ..

Kendi portreniz modunu kullanma - Page 36

Geli ş mi ş i ş levler 35 Ön ekran ı kullanarak foto ğ raf çekme Ön ekran kendi portrenizi veya çocuklar ı n foto ğ ra fl ar ı n ı çekmenize yard ı mc ı olur. Ön ekran ı Çift modunda da kullanabilirsiniz. [ ● Ön LCD ] tu ş una her bast ı ğ ı n ı zda çekim modu Kendi portreniz, Çift modu ve Çocuk modu aras ı nda geçi ş yapar. Video kaydederken Çift modunu kullanamazs ı n ı z. Baz ı çekim modlar ı nda, ön ekran, alg ı lanan yüzü gösteren çerçeveyi görüntülemez ve Kendi portreniz modu ile Çift modu kullan ı lmaz. ● Çekim modunda [ 1 Ön LC..

Çocuk modunu kullanma - Page 37

Geli ş mi ş i ş levler 36 Ön ekran ı kullanarak foto ğ raf çekme Çocuk modunu kullanma Bu modda ön ekranda k ı sa bir animasyon göstererek çocuklar ı n dikkatini kameraya çekebilirsiniz. Çekim modunda [ 1 Ön LCD ] dü ğ mesine üç kez bas ı n. Bir animasyon oynat ı l ı r. ● Özneyi çerçeveye oturtun ve [ 2 Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Foto ğ raf çekmek için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Animasyonlar ı web sitesinden indirebilirsiniz Daha fazla bilgi için ● www.samsung.com veya www.samsungimaging.com adresini ziyaret edin. Ço..

Ön ekranı kullanarak fotoğraf çekme - Page 38

Gelişmiş işlevler 37 Ön ekranı kullanarak fotoğraf çekme Ön ekranı kullanarak video kaydetme Kendi portreniz modunda video kaydetme Mod düğmesini döndürerek 1 v simgesine getirin. [ 2 Ön LCD ] düğmesine bir kez basın. Kayda başlamak için [ 3 Deklanşör ] düğmesine basın. Kaydı durdurmak için [ 4 Deklanşör ] düğmesine tekrar basın. Çocuk modunda video kaydetme Mod düğmesini döndürerek 1 v simgesine getirin. [ 2 Ön LCD ] düğmesine iki kez basın. Kayda başlamak için [ 3 Deklanşör ] düğmesine basın. Kaydı durdurmak için [ 4 Deklanşör ] düğmesi..

En iyi ses kalitesini kameradan 40 cm uzaktan kay - Page 39

Geli ş mi ş i ş levler 38 Sesli not kaydetme İ stedi ğ iniz zaman dinleyebilece ğ iniz bir sesli notu nas ı l kaydedebilece ğ inizi ö ğ renin. Çekim ko ş ullar ı n ı daha sonra hat ı rlamak için k ı sa bir bilgiyi foto ğ rafa sesli not olarak ekleyebilirsiniz. En iyi ses kalitesini kameradan 40 cm uzaktan kay ı t yaparak elde edebilirsiniz. apdbNs Bir foto ğ rafa sesli not ekleme Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Ses ¡ Kisa not 'u seçin. Özneyi çerçeveye oturtun ve foto ğ raf ı çekin. 3 Foto ğ raf çekilir çekilmez sesli not kaydetmey..

Çekim modunda kullanabilece - Page 40

Çözünürlük ve kalite seçme ………………… 40 Çözünürlük seçme …………………………… 40 Görüntü kalitesini seçme ……………………… 40 Zamanlay ı c ı y ı kullanma ……………………… 41 Karanl ı kta çekim ……………………………… 42 Gözlerin k ı rm ı z ı görünmesini önleme ………… 42 Fla ş ı kullanma ………………………………… 42 ISO h ı z ı n ı ayarlama …………………………… 43 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme ……………… 44 Makro kullanma …………………..

Çözünürlük ve kalite seçme - Page 41

Çekim seçenekleri 40 Çözünürlük ve kalite seçme Görüntü çözünürlü ğ ü ve kalite ayarlar ı n ı nas ı l de ğ i ş tirece ğ inizi ö ğ renin. Video kaydederken: v 1 modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Video klip 2 ¡ Film Boyutu ¡ bir seçenek belirleyin. Seçenek Aç ı klama 640 X 480 : Standart bir TV'de oynat ı l ı r. 320 X 240 : Web sayfas ı na gönderilir. Görüntü kalitesini seçme Çekti ğ iniz foto ğ ra fl ar s ı k ı ş t ı r ı larak JPEG format ı nda kaydedilir. Görüntünün kalitesi artt ı kça boyutu da artar. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ..

Çekim seçenekleri - Page 42

Çekim seçenekleri 41 Zamanlay ı c ı y ı kullanma Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlay ı c ı y ı nas ı l ayarlayaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. apdbNsvS Zamanlay ı c ı y ı ba ş latmak için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. AF-yard ı mc ı ı ş ı ğ ı /zamanlay ı c ı lambas ı yan ı p söner. Kamera, ● belirtilen süre doldu ğ unda otomatik olarak foto ğ raf çeker. Ön ekran geri say ı m i ş lemini çekimden birkaç saniye önce ● ba ş lat ı r. Zamanlay ı c ı y ı iptal etmek için [ ● t ] dü ğ mesine bas ı n. Seçilen yüz alg ..

Çekim seçenekleri - Page 43

Çekim seçenekleri 42 Karanl ı kta çekim Gece veya dü ş ük ı ş ı k ko ş ullar ı nda nas ı l foto ğ raf çekece ğ inizi ö ğ renin. Fla ş ı kullanma Karanl ı kta veya foto ğ raf ı n ı z için daha fazla ı ş ı ğ a ihtiyac ı n ı z oldu ğ unda, foto ğ raf çekerken fl a ş kullan ı n. Çekim modunda [ 1 F ] dü ğ mesine bas ı n. Oto Bir seçenek belirleyin. 2 Seçenek Aç ı klama Kapal ı : Fla ş yanmaz. ● Dü ş ük ı ş ı kta çekim yap ı l ı rken kamera titreme ● uyar ı s ı ( ) görüntülenir. Oto : Kamera S modunda alg ı lanan sahne için uygun..

Çekim seçenekleri - Page 44

Çekim seçenekleri 43 Karanl ı kta çekim ISO h ı z ı n ı ayarlama ISO h ı z ı , fi lmin ı ş ı ğ a kar ş ı duyarl ı l ı ğ ı n ı gösteren ve Uluslararas ı Standartlar Organizasyonu (ISO) taraf ı ndan belirlen bir ölçüdür. Seçti ğ iniz ISO h ı z ı ne kadar yüksekse, kameran ı n ı ş ı ğ a kar ş ı duyarl ı l ı ğ ı o kadar fazla olur. Daha yüksek bir ISO h ı z ı nda, fl a ş kullanmadan daha iyi foto ğ raf elde edebilirsiniz. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ ISO ¡ bir seçenek belirleyin. Öznenin ve ı ş ı ğ ı n par..

Otomatik odak kullanma - Page 45

Çekim seçenekleri 44 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme Kameran ı n oda ğ ı n ı öznelere göre nas ı l de ğ i ş tirece ğ inizi ö ğ renin. Otomatik odak kullanma Net foto ğ ra fl ar çekmek için özneye uzakl ı ğ ı n ı za ba ğ l ı olarak uygun oda ğ ı seçin. Çekim modunda [ 1 M ] dü ğ mesine bas ı n. Normal (af) Bir seçenek belirleyin. 2 Seçenek Aç ı klama Normal (af) : 80 cm'den uzak bir özneye odaklan ı r (yak ı nla ş t ı rma kullan ı l ı rken 1 m'den uzak). Makro : 10-80 cm uzakl ı ktaki bir nesneye odaklan ı r (yak ı nla ş t ı rma ku..

Çekim seçenekleri - Page 46

Çekim seçenekleri 45 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme Ş u durumlarda özne takip edilemeyebilir: ● özne çok küçük veya çok fazla hareket ediyor. - özneye ı ş ı k arkadan geliyor veya karanl ı k bir yerde çekim - yap ı yorsunuz. özne ile arka plan ı n renkleri veya desenleri ayn ı . - kamera çok fazla titriyor. - Bu durumlarda odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir çerçeve olarak görüntülenir. Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden ● seçmeniz gerekir. Kamera oda ğ ı sabitleyemezse odak çerçevesi tek çizgiden olu ş an ● ..

Çekim seçenekleri - Page 47

Çekim seçenekleri 46 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme Odak alan ı n ı ayarlama Öznelerin sahnedeki konumlar ı na uygun odak alan ı seçerek foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n daha net olmas ı n ı sa ğ layabilirsiniz. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Odak alani ¡ bir seçenek belirleyin. Seçenek Aç ı klama Merkez oto.o. : Merkez noktay ı odaklar. (öznelerin merkezde oldu ğ u sahneler için uygundur) Çoklu oto.o. : Dokuz olas ı alandan birini veya daha fazlas ı n ı odaklar. İ zleme oto.o. : Özneyi odaklay ı n ve izleyin. (sf. 45) B..

Çekim seçenekleri - Page 48

Çekim seçenekleri 47 Yüz alg ı lama özelli ğ ini kullanma Yüz alg ı lama seçeneklerini kullan ı rsan ı z, kameran ı z insan yüzünü otomatik olarak alg ı layabilir. Bir insan yüzünü odaklad ı ğ ı n ı zda, kamera pozlamay ı otomatik olarak ayarlar. Kapal ı gözleri fark eden Göz k ı rp algl'y ı seçin. veya yüzdeki gülümsemeyi alg ı layan Gülümseme çekimi gibi özelliklerden yararlanarak istedi ğ iniz foto ğ raf ı h ı zl ı ve kolay bir ş ekilde çekebilirsiniz. apdbs Yüzleri alg ı lama Kameran ı z insan yüzlerini otomatik olarak alg ı lar (en çok..

Çekim seçenekleri - Page 49

Çekim seçenekleri 48 Yüz alg ı lama özelli ğ ini kullanma Göz k ı rpmay ı alg ı lama Kameran ı z kapal ı göz alg ı larsa, arka arkaya 2 foto ğ raf çeker. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Yüz alg ı lama ¡ Göz k ı rp algl'y ı seçin. 'y ı seçin. Ekranda “ ● Yakal ı yor ” yaz ı s ı görüntülenirken kameran ı z ı hareket ettirmeyin. Göz k ı rpma alg ı lama ba ş ar ı s ı z olursa, “ ● Gözler kapal ı yken çekilmi ş resim ” mesaj ı görüntülenir. Ba ş ka bir foto ğ raf çekin. Gülümseme çekimi Kamera, gülen b..

Çekim seçenekleri - Page 50

Çekim seçenekleri 49 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Görüntü kalitesinin daha iyi olmas ı n ı sa ğ lamak için parlakl ı ğ ı ve rengi nas ı l ayarlayaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. Arka ı ş ı ğ ı dengeleme (ACB) I ş ı k kayna ğ ı öznenizin arkas ı ndaysa veya öznenizle arka plan aras ı nda kontrast oran ı yüksekse, özneniz foto ğ rafta koyu ç ı kabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB) seçene ğ ini ayarlay ı n. ACB olmadan ACB ile Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ ACB ¡ bir seçene ğ i belirleyin. Seçenek Aç ..

Çekim seçenekleri - Page 51

Çekim seçenekleri 50 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama I ş ı k kayna ğ ı seçme (Beyaz dengesi) Foto ğ raf ı n ı z ı n rengi ı ş ı k kayna ğ ı n ı n türüne ve kalitesine ba ğ l ı d ı r. Foto ğ raf ı n ı z ı n renginin gerçekçi olmas ı n ı istiyorsan ı z, beyaz dengesini ayarlamak için Otomatik bd, Gün ı ş ı ğ ı , Bulutlu veya Akkor gibi uygun bir ı ş ı k ko ş ulu seçin. (Otomatik bd) (Gün ı ş ı ğ ı ) (Bulutlu) (Akkor) pdv Ölçüm seçene ğ ini de ğ i ş tirme Ölçüm modu kameran ı n ı ş ı k miktar ı n ı ölçmek için kulland ı ğ..

Çekim seçenekleri - Page 52

Çekim seçenekleri 51 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Kendi beyaz dengesi ayar ı n ı z ı tan ı mlama Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Beyaz dengesi ¡ Ölçüm: Deklan ş ör 'ü seçin. Merce ğ i beyaz bir ka ğ ı t parças ı na do ğ ru tutun. 3 [ 4 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Beyaz dengesi ¡ bir seçenek seçin. Simge Aç ı klama Otomatik bd : I ş ı k ko ş ullar ı na ba ğ l ı olarak otomatik ayarlar ı kullanman ı z ı sa ğ lar. Gün ı ş ı ğ ı : Güne ş li bir g..

Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir. - Page 53

Çekim seçenekleri 52 Seri çekim modlarını kullanma Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir. Bu gibi durumlarda, seri çekim modlarından birini seçin. p Seçenek Açıklama AEB : Farklı pozlamalarla 3 fotoğraf çeker: normal, az ● pozlanmış ve çok pozlanmış. Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için üçayak ● kullanın. Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir. Flaşı, zamanlayıcıyı ve ACB’yi yalnızca ● Tek kare modunu seçerse..

Kendi RGB tonunuzu tan - Page 54

Çekim seçenekleri 53 Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı daha iyi hale getirme Foto ğ ra fl ar ı n ı za stiller ya da renkler uygulayarak veya baz ı ayarlar yaparak nas ı l daha iyi hale getirece ğ inizi ö ğ renin. Kendi RGB tonunuzu tan ı mlama Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Foto Stil Seç ¡ Özel RGB 'yi seçin. Bir renk seçin (R: K ı rm ı z ı , G: Ye ş il, B: Mavi). 3 Geri Ta ş ı Seçilen rengin miktar ı n ı ayarlay ı n. 4 (-: daha az veya +: daha fazla) Foto ğ raf stilleri uygulama Foto ğ ra fl ar ı n ı za Yumu ş ak, Canli veya Orman..

Çekim seçenekleri - Page 55

Çekim seçenekleri 54 Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı daha iyi hale getirme Doyma seçene ğ i Aç ı klama - Renk doygunlu ğ unu azalt ı r. + Canl ı l ı ğ ı art ı r ı r. Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsan ı z ● 0 ' ı seçin. (bask ı için uygun) Seçilen görüntü ayar seçene ğ ine ba ğ l ı olarak baz ı görüntü stilleri ● kullan ı lamaz. Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı ayarlama Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n kontrast ı n ı , netli ğ ini ve renk doygunlu ğ unu ayarlayabilirsiniz. Çekim modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çekiyor 2 ¡ Görüntü aya..

Oynatma/Düzenleme - Page 56

Oynatma ……………………………………… 56 Oynatma modunda ba ş latma ………………… 56 Foto ğ ra fl ar ı görüntüleme ……………………… 59 Video oynatma ………………………………… 61 Sesli notlar ı dinleme …………………………… 62 Foto ğ raf düzenleme ………………………… 63 Foto ğ ra fl ar ı n boyutunu de ğ i ş tirme …………… 63 Foto ğ raf ı döndürme …………………………… 63 Foto ğ raf stilleri uygulama ……………………… 64 Pozlama sorunlar ı n ı giderme ………………..

Oynatma modunda ekran görünümü - Page 57

Oynatma/Düzenleme 56 Oynatma Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve dosyaları yönetmeyi öğrenin. Oynatma modunda ekran görünümü Bilgiler Simge Açıklama Sesli not içeren fotoğraflar Video dosyası Baskı siparişi hazırlandı (DPOF) Korumalı dosya Klasör adı – Dosya adı Oynatma modunda başlatma Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları oynatabilir ve sesli notları dinleyebilirsiniz. [ 1 P ] düğmesine basın. Son çektiğiniz fotoğraf veya yaptığınız kayıt gösterilir. ● Kamera kapalıysa açılacaktır. ● ..

Oynatma/Düzenleme - Page 58

Oynatma/Düzenleme 57 Oynatma Dosyalar içinde ilerlemek için [ 4 F ] veya [ t ] dü ğ mesine bas ı n. Dosyalarda h ı zla ilerlemek için bas ı l ı tutun. ● Normal görünüme geri dönmek için [ 5 o ] dü ğ mesine bas ı n. Dosyalar ı Ak ı ll ı Albüm'de kategoriye göre görüntüleme Dosyalar ı tarih, dosya türü veya hafta gibi kategorilere göre görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Oynatma modunda [ 1 Yak ı nla ş t ı r ] dü ğ mesini sola döndürün. [ 2 m ] dü ğ mesine bas ı n. Bir kategori seçin. 3 Tip Tarih Renk Hafta Geri Ayarla Seçenek Aç ı klama..

Oynatma/Düzenleme - Page 59

Oynatma/Düzenleme 58 Oynatma Dosyalar ı koruma Dosyalar ı n ı z ı yanl ı ş l ı kla silinmeye kar ş ı koruyabilirsiniz. Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Dosya Seçenekleri 2 ¡ Koruma ¡ Seç 'i belirleyin. Tüm dosyalar ı korumak için ● Tümü ¡ Kilitle 'yi seçin. Korumak istedi ğ iniz dosyay ı seçin ve [ 3 o ] dü ğ mesine bas ı n. Seçiminizi iptal etmek için [ ● o ] dü ğ mesine bas ı n. Seç Ayarla [ 4 f ] dü ğ mesine bas ı n. Dosyalar ı küçük resimler olarak görüntüleme Dosyalar ı n küçük resimleri aras ı nda gezinin. Oynatma modu..

Oynatma/Düzenleme - Page 60

Oynatma/Düzenleme 59 Oynatma Dosyalar ı haf ı za kart ı na kopyalama Dosyalar ı dahili haf ı zadan bir haf ı za kart ı na kopyalayabilirsiniz. Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Dosya Seçenekleri 2 ¡ Karta kopyala 'y ı seçin. Dosyay ı kopyalamak için 3 Evet 'i seçin. Foto ğ ra fl ar ı görüntüleme Bir slayt gösterisinde foto ğ raf ı n bir bölümünü yak ı nla ş t ı rabilir veya foto ğ ra fl ar ı görüntüleyebilirsiniz. Foto ğ raf ı büyütme Oynatma modunda bir foto ğ raf ı büyütmek için [ Yak ı nla ş t ı r ] dü ğ mesini sa ğ a dön..

Çoklu Slayt Gösterisi - Page 61

Oynatma/Düzenleme 60 Oynatma Slayt gösterisi ba ş latma Slayt gösterinize efekt ve ses uygulayabilirsiniz. Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Çoklu Slayt Gösterisi 2 'ni seçin. Bir slayt gösterisi efekti seçene ğ i ayarlay ı n. 3 Slayt gösterisini efekt kullan ı lmadan ba ş latmak için ● 5. ad ı ma geçin. Seçenek Aç ı klama Resimler Slayt gösterisi olarak görüntülemek istedi ğ iniz foto ğ ra fl ar ı ayarlay ı n. Tümü ● : Slayt gösterisindeki tüm foto ğ ra fl ar ı görüntüleyebilirsiniz. Tarih ● : Slayt gösterisinde belirli bir tariht..

Slayt gösterisini tekrar tekrar oynatmak için - Page 62

Oynatma/Düzenleme 61 Oynatma Video oynatma Oynatma modunda bir video seçin ve [ 1 o ] düğmesine basın. Duraklat Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın. 2 Basılacak düğme Yapılacak işlem [ F ] Geri taramanızı sağlar. [ o ] Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar. [ t ] İleri taramanızı sağlar. [Yakınlaştır] sola veya sağa Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. Slayt gösterisi efektini ayarlayın. 4 Başlat 5 → Oynat 'ı seçin. Slayt gösterisini tekrar tekrar oynatmak için ● Tekrar oynat 'ı seçin. Slayt gösterisini ..

Oynatma/Düzenleme - Page 63

Oynatma/Düzenleme 62 Oynatma Bir foto ğ rafa sesli not ekleme Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Dosya Seçenekleri 2 ¡ Sesli Not ¡ Aç ı k ' ı seçin. K ı sa bir sesli not kaydetmek için [ 3 Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n (maksimum 10 saniye). Sesli not kaydetmeyi durdurmak için [ ● Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Foto ğ rafa eklenen bir sesli notu dinleme Oynatma modunda sesli not içeren bir foto ğ raf ı seçin ve [ o ] dü ğ mesine bas ı n. Kayd ı duraklatmak veya sürdürmek için [ ● o ] dü ğ mesine bas ı n. ..

Oynatma/Düzenleme - Page 64

Oynatma/Düzenleme 63 Foto ğ raf düzenleme Bir foto ğ raf üzerinde, boyutunu de ğ i ş tirme, foto ğ raf ı döndürme, k ı rm ı z ı gözleri yok etme ve parlakl ı ğ ı n ı , kontrast ı n ı veya renk doygunlu ğ unu ayarlama gibi düzenleme i ş lemleri yapabilirsiniz. Düzenlenen foto ğ ra fl ar yeni dosyalar olarak kaydedilir. Foto ğ raf ı döndürme Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Düzenle 2 ¡ Döndür ¡ bir seçenek belirleyin. Geri Sa ğ 90 ˚ Ta ş ı Foto ğ ra fl ar ı n boyutunu de ğ i ş tirme Oynatma modunda bir foto..

Kendi RGB tonunuzu tan - Page 65

Oynatma/Düzenleme 64 Foto ğ raf düzenleme Kendi RGB tonunuzu tan ı mlama 1 Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Düzenle 2 ¡ Foto Stil Seç ¡ Özel RGB 'yi seçin. Bir renk seçin (R: K ı rm ı z ı , G: Ye ş il, B: Mavi). 3 Geri Ta ş ı Seçilen rengin miktar ı n ı ayarlay ı n. 4 (-: daha az veya +: daha fazla) Foto ğ raf stilleri uygulama Foto ğ rafa Yumu ş ak, Canli veya Orman gibi farkl ı foto ğ raf stilleri uygulayabilirsiniz. Yumu ş ak Canli Orman Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Düzenle 2 ..

Oynatma/Düzenleme - Page 66

Oynatma/Düzenleme 65 Foto ğ raf düzenleme Parlakl ı k/kontrast/doyma ayar ı Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Düzenle 2 ¡ Görüntü ayarla 'y ı seçin. Bir ayar seçene ğ i belirleyin. 3 ● : Parlaklik ● : Kontrast ● : Doyma Seçilen ö ğ eyi ayarlamak için bir de ğ er seçin. 4 (-: daha az veya +: daha fazla) Foto ğ rafa gürültü ekleme Oynatma modunda bir foto ğ raf seçin ve [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Düzenle 2 ¡ Görüntü ayarla ¡ Gürültü ekle 'yi seçin. Pozlama sorunlar ı n ı giderme ACB (Otomatik Kontrast Den..

Oynatma/Düzenleme - Page 67

Oynatma/Düzenleme 66 Foto ğ raf düzenleme Bask ı sipari ş i (DPOF) olu ş turma Yazd ı r ı lacak foto ğ ra fl ar ı seçin ve kopya say ı s ı veya ka ğ ı t boyutu gibi seçenekleri ayarlay ı n. Haf ı za kart ı n ı alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format) destekleyen ● bir bask ı merkezine götürebilir veya foto ğ ra fl ar ı evde DPOF uyumlu bir yaz ı c ı da do ğ rudan yazd ı rabilirsiniz. Geni ş foto ğ ra fl ar sol ve sa ğ kenarlar ı kesilerek yazd ı r ı labilir; bu ● nedenle foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n boyutlar ı na dikkat edin. Dahili bellekte..

Oynatma/Düzenleme - Page 68

Oynatma/Düzenleme 67 Dosyalar ı TV'de görüntüleme A/V kablosunu kullanarak kameran ı z ı bir TV'ye ba ğ layabilir ve foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı TV'de izleyebilirsiniz. Baz ı TV'lerde dijital gürültü olu ş abilir veya resmin bir bölümü ● görüntülenmeyebilir. TV ayarlar ı n ı za ba ğ l ı olarak resimler TV ekran ı nda ortalanm ı ş olarak ● görüntülenmeyebilir. Kamera bir TV'ye ba ğ l ı yken foto ğ raf çekebilir veya video ● kaydedebilirsiniz. Çekim veya Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Ayarlar 2 ¡ Videoçk ş ' ı seçin. Ülk..

Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) - Page 69

Oynatma/Düzenleme 68 Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) Intelli-studio programını kullanarak dosyaları bilgisayarınıza aktarın. İsterseniz dosyaları düzenleyebilir veya favori web sitelerinize yükleyebilirsiniz. Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Intelli-studio bazı ● bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir. Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru ● oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir. Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü ● yükleyin. Kamerayı çıkarıla..

Samsung Digital Camera Installer - Page 70

Oynatma/Düzenleme 69 Dosyalar ı bilgisayar ı n ı za aktarma (Windows için) Intelli-studio’yu yükleme Yükleme CD'sini uyumlu bir CD-ROM sürücüsüne 1 yerle ş tirin. Kurulum ekran ı görüntülendi ğ inde yüklemeye ba ş lamak 2 için Samsung Digital Camera Installer ' ı t ı klat ı n. Yüklenecek programlar ı seçin ve ekrandaki talimatlar ı 3 izleyin. Yükleme i ş lemini tamamlamak için 4 Exit (Ç ı k ı ş ) dü ğ mesini t ı klat ı n.

..

Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) - Page 71

Oynatma/Düzenleme 70 Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) Intelli-studio'yu kullanma Intelli-studio, dosyaları oynatma ve düzenleme amaçlı bir programdır. Dosyaları Flickr veya YouTube gibi web sitelerine de yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için programda Help → Help 'i seçin. Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın. ● Bilgisayarınızdaki dosyaları kameranıza kopyalayamazsınız. ● Intelli-studio şu formatları destekler: ● Video: MP4 (Video: MJPEG, Ses: WAV), WMV (WM..

Oynatma/Düzenleme - Page 72

Oynatma/Düzenleme 71 Dosyalar ı bilgisayar ı n ı za aktarma (Windows için) Dosyalar ı Intelli-studio'yu kullanarak aktarma Kameray ı USB kablosuyla bilgisayara ba ğ lad ı ğ ı n ı zda Intelli-studio otomatik olarak ba ş lat ı l ı r. Kamera USB kablosuyla bilgisayara ba ğ land ı ğ ı nda pili ş arj olur. USB kablosunu kullanarak kameray ı bilgisayar ı n ı za 1 ba ğ lay ı n. Kablonun ı ş ı kl ı göstergesi ( S ) olan ucunu kameraya takman ı z gerekir. Kablo ters tak ı l ı rsa, dosyalar ı n ı z zarar görebilir. Üretici fi rma hiçbir veri kayb ı ndan sorumlu..

Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) - Page 73

Oynatma/Düzenleme 72 Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak dosya aktarma Kamerayı bilgisayarınıza kaldırılabilir disk olarak bağlayabilirsiniz. USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza 1 bağlayın. Kablonun ışıklı göstergesi ( ▲ ) olan ucunu kameraya takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz. Kamerayı açın. 2 Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır. ● Kamera bağlantısı başarısız olursa, açıl..

Oynatma/Düzenleme - Page 74

Oynatma/Düzenleme 73 Dosyalar ı bilgisayar ı n ı za aktarma (Windows için) Cihaz ı n ba ğ lant ı s ı n ı kesme (Windows XP için) Windows Vista/7 için USB kablosunu ç ı karma yönetimiyle ayn ı d ı r. Kameran ı zdaki durum lambas ı yan ı p sönüyorsa, durana 1 kadar bekleyin. OC ekran ı n ı z ı n sa ğ alt kö ş esindeki araç çubu ğ unda 2 simgesini t ı klat ı n. Aç ı l ı r mesaj ı t ı klat ı n. 3 USB kablosunu ç ı kar ı n. 4 Intelli-studio çal ı ş ı rken kamera güvenli bir ş ekilde ç ı kar ı lamayabilir. Kameray ı ç ı karmadan önce program ..

Oynatma/Düzenleme - Page 75

Oynatma/Düzenleme 74 Dosyalar ı bilgisayar ı n ı za aktarma (Mac için) Kameran ı z ı Macintosh bilgisayara ba ğ lad ı ğ ı n ı zda, bilgisayar cihaz ı otomatik olarak tan ı r. Herhangi bir program yüklemeden dosyalar ı kameradan bilgisayara do ğ rudan aktarabilirsiniz. Mac OS 10.4 veya sonraki sürümü desteklenir. Kameray ı aç ı n. 2 Bilgisayar kameray ı otomatik olarak alg ı lar ve ekranda ● ç ı kar ı labilir bir disk simgesi görüntüler. Kamera ba ğ lant ı s ı ba ş ar ı s ı z olursa, aç ı l ı r bir pencere görüntülenir. Bilgisyr seçin. Ç ı kar ..

Oynatma/Düzenleme - Page 76

Oynatma/Düzenleme 75 Foto ğ ra fl ar ı bir foto ğ raf yaz ı c ı da (PictBridge) yazd ı rma Kameran ı z ı do ğ rudan yaz ı c ı ya ba ğ layarak foto ğ ra fl ar ı PictBridge uyumlu bir yaz ı c ı da yazd ı rabilirsiniz. Yazd ı rma ayarlar ı n ı yap ı land ı rma Resimler Boyut Yerle ş im Tip Kalite Ç ı k ı ş Yazd ı r : Tek resim : Oto : Oto : Oto : Oto Seçenek Aç ı klama Resimler : Geçerli foto ğ raf ı n m ı yoksa tüm foto ğ ra fl ar ı n m ı yazd ı r ı laca ğ ı n ı seçin. Boyut : Bask ı boyutunu belirtmenizi sa ğ lar. Yerle ş im : Küçük resi..

Ekler - Page 77

Kamera ayarlar ı menüsü …………………………………… 77 Ayarlar menüsüne eri ş me …………………………………… 77 Ses …………………………………………………………… 78 Görüntü ……………………………………………………… 78 Ayarlar ……………………………………………………… 79 Hata mesajlar ı ………………………………………………… 82 Kameran ı n bak ı m ı …………………………………………… 83 Kameran ı z ı temizleme ……………………………..

Ayarlar menüsüne eri - Page 78

Ekler 77 Kamera ayarlar ı menüsü Kamera ayarlar ı n ı z ı yap ı land ı raca ğ ı n ı z için çe ş itli seçenekleri ö ğ renin. Bir seçenek belirleyin ve ayarlar ı n ı z ı kaydedin. 3 Ses Seviyesi B ş .sesi Dkl.sesi Bip sesi Af sesi Çocuk Sesi Geri Ayarla :1 Kapal ı Dü ş ük Orta Yüksek Bir önceki ekrana dönmek için [ 4 m ] dü ğ mesine bas ı n. Ayarlar menüsüne eri ş me Çekim veya Oynatma modunda [ 1 m ] dü ğ mesine bas ı n. Menü seçin. 2 Çekiyor Ses Görüntü Ayarlar Ç ı k ı ş De ğ i ş t. Ses Seviyesi B ş .sesi Dkl.sesi Bip sesi Af sesi Çocuk..

Kamera ayarlar - Page 79

Ekler 78 Kamera ayarlar ı menüsü Görüntü * Varsay ı lan Ö ğ e Aç ı klama Language Görüntülenen metin için bir dil ayarlaman ı z ı sa ğ lar. İş lev Aç ı klamas ı Bir seçenek veya menü hakk ı nda k ı sa aç ı klama görüntülenmesini sa ğ lar. ( Kapal ı , Aç ı k *) Ba ş .resmi Kamera aç ı ld ı ğ ı nda görüntülenecek bir ba ş lang ı ç resmi ayarlar. Kapal ı ● *: Ba ş lang ı ç resmi gösterilmez. Logo ● : Dahili haf ı zada saklanan varsay ı lan bir resmi görüntülemenizi sa ğ lar. Kul gör ● : İ stedi ğ iniz resmi görüntüler. (sf...

Kamera ayarlar - Page 80

Ekler 79 Kamera ayarlar ı menüsü Ö ğ e Aç ı klama S ı f ı rla Menüleri ve çekim seçeneklerini s ı f ı rlar (tarih ve saat, dil ve video ç ı k ı ş ı ayarlar ı s ı f ı rlanmaz). ( Evet , Hay ı r ) Trh&saat Tarih ve saati ayarlaman ı z ı ve bir tarih format ı seçmenizi sa ğ lar. ( Kapal ı * , Gg/aa/yyyy , Aa/gg/yyyy , Yyyy/aa/gg ) Saat Dilimi Bölge seçmenizi ve yaz saati uygulamas ı n ı (DST) ayarlaman ı z ı sa ğ lar. Dosya No. Dosyalar ı n nas ı l adland ı r ı laca ğ ı n ı belirlemenizi sa ğ lar. S ı f ı rla ● : Yeni bir haf ı za kart ı ta..

Kamera ayarlar - Page 81

Ekler 80 Kamera ayarlar ı menüsü Ö ğ e Aç ı klama Af lambas ı Karanl ı k yerlerde yolunuzu bulman ı za yard ı mc ı olacak ı ş ı k sa ğ lar. ( Kapal ı , Aç ı k *) USB Bir bilgisayar veya yaz ı c ı ile USB ba ğ lant ı s ı nda kullan ı lacak i ş levi seçmenizi sa ğ lar. Oto ● *: Kameran ı z ı USB modu otomatik olarak seçilecek ş ekilde ayarlaman ı z ı sa ğ lar. Bilgisyr ● : Dosyalar ı aktarmak için kameran ı z ı bir bilgisayara ba ğ laman ı z ı sa ğ lar. Yaz ı c ı ● : Dosyalar ı yazd ı rmak için kameran ı z ı bir yaz ı c ı ya ba ğ lama..

Kamera ayarlar - Page 82

Ekler 81 Kamera ayarlar ı menüsü Ö ğ e Aç ı klama Ön Görüntü Tan ı t ı m ı Kameray ı , ön ekran ı açt ı ğ ı n ı zda ekranda sesli animasyon oynat ı lacak ş ekilde ayarlay ı n (ma ğ azada tan ı t ı m için). ( Kapal ı *, Aç ı k ) Demo modunda foto ğ raf çekemez veya video ● kaydedemezsiniz. Çekim moduna geçmek için, istedi ğ iniz dü ğ meye bas ı n ([ POWER ] hariç). Kameray ı , Oynatma modunda açarsan ı z veya ● kamera ba ş ka bir cihaza ba ğ l ı ysa Demo modu kullan ı lamaz. * Varsay ı lan

..

Hata mesajlar - Page 83

Ekler 82 Hata mesajlar ı A ş a ğ ı daki hata mesajlar ı göründü ğ ünde, ş u çözümleri deneyin. Hata mesaj ı Önerilen i ş lem Kart hatas ı Kameran ı z ı kapat ı n ve tekrar aç ı n. ● Haf ı za kart ı n ı ç ı kar ı n ve tekrar tak ı n. ● Haf ı za kart ı n ı formatlay ı n. (sf. ● 79) Kart kilitli Haf ı za kart ı n ı n kilidini aç ı n. Kart desteklenmiyor. Tak ı lan bellek kart ı kameran ı zda kullan ı lam ı yor. Uygun bir haf ı za kart ı tak ı n. DCF Full Error Dosya adlar ı DCF standard ı yla e ş le ş miyor. Haf ı za kart ı ndaki dosya..

Kameran - Page 84

Ekler 83 Kameran ı n bak ı m ı Kameran ı n gövdesi Yumu ş ak, kuru bir bezle ha fi fçe silin. Cihaz ı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmay ı n. ● Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çal ı ş mas ı n ı olumsuz etkileyebilir. Mercek kapa ğ ı na bast ı rmay ı n veya körük f ı rçay ı kapakta ● kullanmay ı n. Kameran ı z ı temizleme Kamera merce ğ i ve ekran ı Körük f ı rça kullanarak tozu temizleyin ve merce ğ i yumu ş ak bir bezle bast ı rmadan silin. Mercekte toz kal ı rsa, temiz bir ka ğ ı da mercek temizleme s ı v..

Kameran - Page 85

Ekler 84 Kameran ı n bak ı m ı Haf ı za kart ı kapasitesi Haf ı za kart ı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim ko ş ullar ı na ba ğ l ı olarak de ğ i ş ebilir. Tablodaki kapasiteler 1 GB SD karta göre verilmi ş tir: Boyut Çok iyi İ yi Normal 30 kare/sn 15 kare/sn F o t o ğ r a f 147 284 403 - - 167 313 441 - - 202 367 528 - - 211 374 537 - - 339 566 792 - - 510 802 1065 - - 735 1144 1437 - - 1287 1670 1872 - - * V i d e o - - - Yakl. 7’ 4’’ Yakl. 13’ 52’’ - - - Yakl. 26’ 20’’ Yakl. 49’ 16’’ * Yak ı nla ş t ı rma kullan ı l ı rsa kaydedileb..

Pil ömrü - Page 86

Ekler 85 Kameran ı n bak ı m ı Pil ömrü Çekim süresi / Foto ğ raf say ı s ı Çekim ko ş ullar ı (pil tam ş arj oldu ğ unda) Foto ğ raf Yakl. 120 dk/ Yakl. 240 Bu de ğ er a ş a ğ ı daki ko ş ullarda ölçülmü ş tür: a modunda, 12M çözünürlükte ve Hassas kalitede. 1. Fla ş seçene ğ ini Doldur olarak ayarlay ı n, tek bir çekim yap ı n ve yak ı nla ş t ı r ı n veya uzakla ş t ı r ı n. 2. Fla ş seçene ğ ini Kapal ı olarak ayarlay ı n, tek bir çekim yap ı n ve yak ı nla ş t ı r ı n veya uzakla ş t ı r ı n. 3. 30 saniye süreyle 1. ve 2. ad ..

Kameran - Page 87

Ekler 86 Kameran ı n bak ı m ı Bilgisayara ba ğ l ı yken ş arj etmeyle ilgili notlar Yaln ı zca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullan ı n. ● A ş a ğ ı daki durumlarda pil ş arj olmayabilir: ● USB ço ğ alt ı c ı kullan ı l ı yorsa - bilgisayar ı n ı za ba ğ l ı ba ş ka USB cihazlar varsa - kabloyu bilgisayar ı n ı z ı n ön taraf ı ndaki ba ğ lant ı noktas ı na - takarsan ı z bilgisayar ı n ı z ı n USB ba ğ lant ı noktas ı standart güç ç ı k ı ş ı n ı - (5 V, 500 mA) desteklemiyorsa Pili ş arj etmeyle ilgili notlar Gösterge ı ş ı..

Kameran - Page 88

Ekler 87 Kameran ı n bak ı m ı Pili sivri uçlu nesnelerle parçalamay ı n veya delmeyin. ● Pili çok yüksek bas ı nç veya ezici a ğ ı rl ı k alt ı nda ● b ı rakmay ı n. Pili yüksek yerlerden dü ş ürmek gibi önemli darbelere ● maruz b ı rakmaktan kaç ı n ı n. Pili 60 °C (140 °F) veya üstünde bir s ı cakl ı ğ a maruz ● b ı rakmay ı n. Pilin nemli cisimlerle veya s ı v ı yla temas etmesine izin ● vermeyin. İ mha etme talimatlar ı Pili dikkatli bir ş ekilde at ı n. ● Bitmi ş pili ate ş e atmay ı n. ● İ mha ile ilgili yasal düzenlemeler ü..

Servis merkezine ba - Page 89

Ekler 88 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Kameran ı zla ilgili sorun ya ş ı yorsan ı z, servis merkezine ba ş vurmadan önce a ş a ğ ı daki sorun giderme yöntemlerini uygulamay ı deneyin. Sorun giderme çözümünü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden sat ı c ı ya veya servis merkezine ba ş vurun. Durum Önerilen i ş lem Foto ğ raf çekilemiyor Haf ı za kart ı nda yer yok. Gerekli olmayan ● dosyalar ı silin veya yeni bir kart tak ı n. Haf ı za kart ı n ı formatlay ı n. (sf. ● 79) Haf ı za kart ı bozuk. Yeni bir haf ı ..

Servis merkezine ba - Page 90

Ekler 89 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Durum Önerilen i ş lem Foto ğ raf çok parlak Fla ş ı kapat ı n. (sf. ● 42) Foto ğ raf ı n ı z fazla pozland ı r ı lm ı ş t ı r. ● Pozlama de ğ erini ayarlay ı n. (sf. 49) Foto ğ raf çok karanl ı k Foto ğ raf ı n ı z yeterince pozland ı r ı lmam ı ş t ı r. Fla ş ı aç ı n. (sf. ● 42) ISO h ı z ı n ı ayarlay ı n. (sf. ● 43) Pozlama de ğ erini ayarlay ı n. (sf. ● 49) Foto ğ ra fl ar ı n ı z TV'de görüntülenmiyor Kameran ı n harici monitöre A/V ● kablosuyla do ğ ru bir ş ekilde ba ğ land ..

Servis merkezine ba - Page 91

Ekler 90 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Durum Önerilen i ş lem Kameran ı z videolar ı oynatam ı yor Videolar ı yaln ı zca Intellistudio ● program ı yla oynatabilirsiniz. Program ı bilgisayar ı n ı za yükleyin. (sf. 70) USB kablosunun do ğ ru ba ğ land ı ğ ı ndan ● emin olun. Intelli-studio düzgün bir ş ekilde çal ı ş m ı yor Intelli-studio’yu sonland ı r ı n ve program ı ● tekrar ba ş lat ı n. Intelli-studio’yu Macintosh bilgisayarlarda ● kullanamazs ı n ı z. Bilgisayar ı n ı z ı n teknik özelliklerine ve ● ortama ba ğ l ı olarak pro..

Kameran - Page 92

Ekler 91 Kameran ı n teknik özellikleri Aral ı k Geni ş (G) Tele (T) Normal 80 cm - sonsuzluk 1 m - sonsuzluk Makro 10 cm - 80 cm 50 cm - 80 cm Otomatik Makro 10 cm - sonsuzluk 50 cm - sonsuzluk Deklan ş ör h ı z ı Otomatik ● : 1/8 - 1/1500 sn. Program ● : 1 - 1/1500 sn. Gece ● : 8 - 1/1500 sn. Havai Fi ş ek ● : 2 sn. Pozlama Kontrol Program AE Ölçüm Çoklu, Nokta, Merkez a ğ irlikli, Face Detection AE Tela fi ±2EV (1/3EV ad ı m) ISO e ş de ğ eri Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Fla ş Mod Kapal ı , Oto, K ı rm ı z ı göz, Doldur, Yava ş senk, K ı r.gö..

Kameran - Page 93

Ekler 92 Kameran ı n teknik özellikleri Videolar Biçim: MJPEG (Maks. kay ı t süresi: 2 saat) ● Boyut: ● 640 X 480 (30 kare/sn, 15 kare/sn), 320 X 240 (30 kare/sn, 15 kare/sn) Çekim hizi ● : 30 kare/sn, 15 kare/sn Ses ● : Kapal ı , Aç ı k (yak ı nla ş t ı rma i ş levi çal ı ş t ı r ı l ı rken ses kapat ı l ı r) Görüntü düzenleme (dahili): Kay ı t s ı ras ı nda ● duraklat ı l ı r, Sabit görüntü yakalama Kay ı ttan Oynatma Tür Tek görüntü, Küçük resimler, Çoklu slayt gösterisi, Klip, Smart Album * Smart Album kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Ha..

Çok iyi - Page 94

Ekler 93 Kameran ı n teknik özellikleri Arayüz Dijital ç ı k ı ş ba ğ lant ı s ı USB 2.0 Ses ç ı k ı ş ı Mono (Dahili hoparlör), Mono (Mikrofon) Video ç ı k ı ş ı NTSC, PAL (seçilebilir) SCC-AV20 DC güç giri ş ba ğ lant ı s ı 20 pin, 4,2V Güç kayna ğ ı Yeniden ş arj edilebilir pil Lityum-iyon pil (BP70A, 740 mAh) Güç kayna ğ ı bölgenize ba ğ l ı olarak de ğ i ş iklik gösterebilir. Boyutlar (G x Y x D) 95,7 x 56 x 20,3 mm A ğ ı rl ı k 111 g (pil ve bellek kart ı olmadan) Saklama Ortam Dahili bellek: Yakl. 5 MB ● Harici bellek ( İ ste ğ e ba ..

Teknik özellikler önceden haber verilmeden de - Page 95

Ekler 94 Kameran ı n teknik özellikleri Çal ı ş ma s ı cakl ı ğ ı 0 - 40 ˚ C Çal ı ş ma nemi 5 - 85 % Yaz ı l ı m Intelli-studio Teknik özellikler önceden haber verilmeden de ğ i ş tirilebilir.

..

Ekler - Page 96

Ekler 95 Bu Ürünü Do ğ ru Bir Ş ekilde Atma (At ı k Elektrik ve Elektronik Ekipman ı ) (Avrupa Birli ğ i ve farkl ı toplama sistemleri olan di ğ er Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu i ş aret, ürünün kullan ı m ömrü doldu ğ unda di ğ er ev at ı klar ı yla birlikte at ı lmamas ı gerekti ğ ini gösterir. Denetlenmeyen at ı klardan dolay ı çevreye veya insan sa ğ l ı ğ ı na zarar verme olas ı l ı ğ ı n ı önlemek için lütfen bu cihaz ı di ğ er at ı k türlerinden ay ı r ı n ve malzeme kaynaklar ı n ı..

Ekler - Page 97

Ekler 96 Dizin A ACB Çekim modunda 49 Oynatma modunda 65 Aç ı kl ı k 30 AF Lambas ı 80 AF Sesi 78 Ak ı ll ı Albüm 57 Ayarlama Doyma Çekim modunda 54 Oynatma modunda 65 Kontrast Çekim modunda 54 Oynatma modunda 65 Netlik 54 Parlakl ı k 65 Ayarlar Ekran 78 Eri ş im 77 Kamera 79 Ses 78 B Bak ı m 83 Bask ı sipari ş i 66 Ba ş . resmi 78 Beyaz Dengesi 50 Büyütme 59 C Cihaz ı n ba ğ lant ı s ı n ı kesme 73 Ç Çekim h ı z ı 33 Çekim modu Ak ı ll ı Otomatik 28 DIS 32 Gece 30 Güzellik Çekimi 31 Otomatik 22 Program 33 Sahne 29 Video Klip 33 Çerçeve k ı lavuzu 30 Çift..

Ekler - Page 98

Ekler 97 Dizin Fla ş Doldur 43 Kapal ı 42 K ı r.Göz Düzel 42 K ı rm ı z ı göz 43 Oto 43 Yava ş Senk 43 Format 79 Foto ğ raf kalitesi 40 Foto ğ ra fl ar ı yazd ı rma 75 G Gece modu 30 Gezinti dü ğ mesi 14 Görüntü ayar ı ACB 65 Doygunluk 65 Gürültü ekleme 65 K ı rm ı z ı göz düzeltme 65 Kontrast 65 Parlakl ı k 65 Yüz rötu ş u 65 Görüntü parlakl ı ğ ı 78 Görüntü yakalama 62 Gözat 79 Göz k ı rp algl 48 Gülümseme çekimi 48 Güzellik Çekimi modu 31 H Haf ı za kart ı Kapasite 84 SD 84 SDHC 84 Hata mesajlar ı 82 I Intelli-studio 70 ISO h ı z ı 4..

Ekler - Page 99

Ekler 98 Dizin Ön ekran Açma 23 Çekim modu 35 Demo modu 81 Kamera yerle ş imi 13 P Pil Ömrü 85 Ş arj oluyor 86 Teknik Özellikler 85 Pozlama 49 Program modu 33 R RGB tonu Çekim modunda 53 Oynatma modunda 64 S Sahne modu 29 Seri Çekim Otomatik Poz Tarama (AEB) 52 Sürekli 52 U. yüksek h ı z 52 Servis merkezi 88 Sesi kapatma Kamera 16 Video 34 Sesli not Kaydetme 38 Oynatma 62 Ses Seviyesi 78 S ı f ı rla 79 Simgeler 18 Slayt gösterisi 60 T Tarih ve saat 79 T.Basma 80 Temizleme Ekran 83 Gövde 83 Mercek 83 U Uzun süreli pozlama 30 V Video Kaydetme 33 Oynatma 61 Video Çk ş 80 Y ..

ş - Page 100

Sat ı ş sonras ı servisler veya sorular ı n ı z için lütfen ürününüzle birlikte verilen garantiye bak ı n veya http://www.samsungimaging.com/ adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

..

Sponsored links

Latest Update