Samsung Pl100 User Manual Srpski (7.3 mb)

PL100 Language

Download Samsung Pl100 User Manual Srpski (7.3 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Kliknite na temu - Page 1

Ovo korisni č ko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za koriš ć enje ovog fotoaparata. Pro č itajte ovo uputstvo pažljivo. User Manual PL100/PL101 Ä Kliknite na temu Uobi č ajena pitanja Brze reference Sadržaj Osnovne funkcije Proširene funkcije Opcije snimanja Reprodukcija/ure đ ivanje Dodaci Indeks

..

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti - Page 2

1 Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti Uvek se pridržavajte slede ć ih mera predostrožnosti i saveta za koriš ć enje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni u č inak fotoaparata. Upozorenje - situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge Oprez - situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu Napomena - napomene, saveti za upotrebu ili dodatne informacije Bezbednosna upozorenja Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i te č nosti Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstav..

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti - Page 3

2 Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti Zaštitite baterije, punja č e i memorijske kartice od ošte ć enja Izbegavajte izlaganje baterija ili memorijskih kartica izuzetno ● niskim ili visokim temperaturama (ispod 0º C/32º F ili iznad 40º C/104º F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija i mogu da izazovu greške u radu memorijskih kartica. Spre č ite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može ● da napravi vezu izme đ u + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog ošte ć enja baterije. Ne dozvolite da memorijske..

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti - Page 4

3 Budite oprezni kada koristite fotoaparat u vlažnim uslovima Kada fotoaparat pre đ e iz hladnog okruženja u toplo i vlažno okruženje, može da se formira kondenzacija na osetljivom strujnom kolu ili memorijskoj kartici. U toj situaciji, sa č ekajte bar 1 sat pre nego što upotrebite fotoaparat dok sva vlaga ne ispari. Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno Proizvo đ a č ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak fajlova ili ošte ć enja nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog koriš ć enja fotoaparata. Koristite isklju č ivo pribor koji je odobrio Samsung Kori..

Informacije o autorskom pravu - Page 5

4 Informacije o autorskom pravu Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane ● žigove korporacije Microsoft Corporation. Mac predstavlja registrovani žig kompanije Apple Corporation. ● Speci fi kacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu ● biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slu č aju nadogradnje funkcija fotoaparata. Za informacije o Licenci softvera sa otvorenim kodom, ● pogledajte “OpenSourceInfo.pdf” na priloženom CD-ROM-u. Organizacija korisni č kog uputstva Osnovne funkcije 11 Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim..

Oznake korišćene u ovom uputstvu - Page 6

5 Oznake korišćene u ovom uputstvu Režim snimanja Oznaka Pametan automatski S Automatski a Program p DIS d Najlepši snimak b Noćni N Scena s Video zapis v Ikone režima snimanja Ove ikone označavaju da je funkcija dostupna u odgovarajućim režimima. Režim s možda ne podržava funkcije za sve scene. npr.) Dostupno u režimima Program, DIS i Video zapis Ikone korišćene u ovom uputstvu Ikona Funkcija Dodatne informacije Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti [ ] Dugmad fotoaparata; na primer: [ Zatvarač ] (označava dugme zatvarača) ( ) Broj stranice sa povezanim informaci..

Izrazi koriš - Page 7

6 Izrazi koriš ć eni u ovom uputstvu Pritiskanje dugmeta zatvara č a Pritisnite [ ● Zatvara č ] do pola: pritisnite dugme zatvara č a do pola Pritisnite [ ● Zatvara č ]: pritisnite dugme zatvara č a do kraja Pritisnite [ Zatvara č ] do pola Pritisnite [ Zatvara č ] Objekat, pozadina i kompozicija Objekat ● : glavni objekat scene, na primer, č ovek, životinja ili mrtva priroda Pozadina ● : ono što okružuje objekat Kompozicija ● : kombinacija objekta i pozadine Pozadina Objekat Kompozicija Ekspozicija (Svetlina) Ekspoziciju odre đ uje koli č ina svetlosti koja ulazi u..

Uobičajena pitanja - Page 8

7 Uobičajena pitanja Možete da dobijete odgovore na uobičajena pitanja. Jednostavno rešite probleme tako što ćete da podesite opcije snimanja. Oči objekta su crvene. Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata. Izaberite opciju blica ● Efekat crvenih očiju ili Popravljanje efekta crvenih očiju . (str. 42 ) Ako ste već snimili fotografiju, izaberite ● Popravljanje efekta crvenih očiju u meniju za uređivanje. (str. 65 ) Na fotografiji se nalaze tačkice prašine. Čestice prašine koje se nalaze u vazduhu mogu da bu du snimljene na fotogr..

Brze reference - Page 9

8 Brze reference Snimanje ljudi s ● režim > Portret f 29 b ● režim f 31 Režim autoportreta ● f 35 Režim za snimanje dece ● f 36 Režim za snimanje dve osobe ● f 36 Efekat crvenih o č iju ● , Popravljanje efekta crvenih o č iju (da biste spre č ili ili uklonili efekat crvenih o č iju) f 42 Prepoznavanje lica ● f 47 Snimanje no ć u ili u mraku s ● režim > Zalazak sunca, Zora, Vatromet f 29 N ● režim f 30 Opcije blica ● f 42 ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ● f 43 Snimanje akcija Uzastopno ● , Snimanje pokreta f 52 Snimanje tekst..

Opcije snimanja - Page 10

9 Sadržaj Fotogra fi sanje uz koriš ć enje prednjeg ekrana ......................... 35 Koriš ć enje režima autoportreta ................................................ 35 Koriš ć enje režima snimanja dve osobe .................................... 36 Koriš ć enje režima za fotogra fi sanje dece ................................. 36 Snimanje video zapisa uz koriš ć enje prednjeg ekrana ............. 37 Snimanje glasovnih beleški ..................................................... 38 Snimanje glasovne beleške ...................................................... 38 Dodava..

Reprodukcija/ure - Page 11

10 Sadržaj Podešavanje svetline i boje ..................................................... 49 Ru č no podešavanje ekspozicije (EV) ....................................... 49 Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) ................................. 49 Promena opcije merenja ........................................................... 50 Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje) ................................ 50 Koriš ć enje režima kontinualnog snimanja ............................... 52 Poboljšanje fotogra fi ja .............................................................. 53 Pr..

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim - Page 12

Raspakivanje ………………………………………………… 12 Izgled fotoaparata …………………………………………… 13 Stavljanje baterije i memorijske kartice …………………… 15 Punjenje baterije i uklju č ivanje fotoaparata ………………… 16 Punjenje baterije …………………………………………… 16 Uklju č ivanje fotoaparata …………………………………… 16 Prvo uklju č ivanje i podešavanje …………………………… 17 Upoznavanje sa ikonama …………………………………… 18 Biranje opcija …..

Ilustracije mogu da se razlikuju od samih - Page 13

Osnovne funkcije 12 Raspakivanje Proverite da li se u pakovanju nalaze navedene stavke. Fotoaparat AC adapter/USB kabl Punjiva baterija Traka CD-ROM sa softverom (sadrži korisni č ko uputstvo) Uputstvo za brzi po č etak Ilustracije mogu da se razlikuju od samih stavki. Opcionalni pribor Torbica za fotoaparat Memorijske kartice A/V kabl Punja č baterije

..

Ubacite memorijsku karticu i bateriju - Page 14

Osnovne funkcije 13 Izgled fotoaparata Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe. AF - pomo ć no svetlo/ lampica tajmera Blic Objektiv Poklopac ležišta za bateriju Ubacite memorijsku karticu i bateriju Navoj za stativ Mikrofon Prednji ekran Dugme za prednji LCD ekran USB i A/V port Podržava USB i A/V kabl Dugme zatvara č a Dugme za uklju č ivanje (POWER)

..

Izgled fotoaparata - Page 15

Osnovne funkcije 14 Izgled fotoaparata Bira č režima Ikona Režim Opis S Pametan automatski Snimite fotogra fi ju tako što ć ete dozvoliti fotoaparatu da izabere odgovaraju ć u scenu a Automatski Brzo i jednostavno snimanje fotogra fi ja sa minimalnim podešavanjima p Program Snimanje fotogra fi ja sa podešavanjem opcija d DIS Snimite fotogra fi ju koriste ć i opcije za umanjivanje efekta pomeranja fotoaparata b Najlepši snimak Fotogra fi šite nekoga pomo ć u opcija za skrivanje nedostataka na licu N No ć ni Snimite fotogra fi ju koriste ć i opcije za no ć no fotogra fi ..

Uklanjanje baterije i memorijske kartice - Page 16

Osnovne funkcije 15 Stavljanje baterije i memorijske kartice Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu. Uklanjanje baterije i memorijske kartice Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz ležišta, a zatim je izvucite. Pomerite rezu nagore da biste oslobodili bateriju. Dok ne stavite memorijsku karticu, kao ure đ aj za privremeno skladištenje možete da koristite internu memoriju. Ubacite memorijsku karticu kako biste sa č uvali dodatne fotogra fi je i video zapise. Memorijska kartica Baterija Reza za bateriju Stavite memorijsku karticu tak..

Punjenje baterije i uklju - Page 17

Osnovne funkcije 16 Punjenje baterije Obavezno napunite bateriju pre upotrebe fotoaparata. Povežite USB kabl sa AC adapterom, a zatim onaj kraj kabla na kom se nalazi lampica indikatora priklju č ite u fotoaparat. Lampica indikatora Crveno ● : Punjenje je u toku Zeleno ● : Napunjena u potpunosti Uklju č ivanje fotoaparata Pritisnite [ POWER ] da biste uklju č ili ili isklju č ili fotoaparat. Kada prvi put uklju č ite fotoaparat, prikaza ć e se ekran za ● po č etno kon fi gurisanje. (str. 17) Uklju č ivanje fotoaparata u režimu reprodukcije Pritisnite [ P ]. Fotoaparat se uk..

Prvo uključivanje i podešavanje - Page 18

Osnovne funkcije 17 Prvo uključivanje i podešavanje Prikazaće se ekran za početno konfigurisanje koji vam omogućava da podesite osnovne postavke fotoaparata. Pritisnite [ 5 F ] ili [ t ] da biste izabrali vremensku zonu, a zatim pritisnite [ o ]. Da biste postavili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite ● [ D ]. Back DST Pritisnit [ 6 D ] ili [ M ]da biste izabrali opciju Date & Time (Datum i vreme) a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. Pritisnite [ 7 F ] ili [ t ] da biste izabrali stavku. yyyy mm dd / 01 / 01 10:00 Off : English : 10/01/01 : London Set Back 2010 Language D..

Upoznavanje sa ikonama - Page 19

Osnovne funkcije 18 Upoznavanje sa ikonama Prikazane ikone ć e se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite. C. Ikone na levoj strani Ikona Opis Brzina otvora blende i zatvara č a Duga ekspozicija Vrednost ekspozicije Balans bele boje Ton lica Retuširanje lica ISO osetljivost Foto-stil Podešavanje slike (kontrast, izoštrenost, zasi ć enost) Tip kontinualnog snimanja Ikona Opis Kadar autofokusa Efekat pomeranja fotoaparata Opseg zumiranja Trenutni datum i vreme B. Ikone na desnoj strani Ikona Opis Rezolucija fotogra fi je Rezolucija video zapisa Brzina p..

Povratak na prethodni meni - Page 20

Osnovne funkcije 19 Biranje opcija Možete da izaberete opcije tako što ć ete pritisnuti [ m ] i koristiti dugmad za navigaciju ([ D ], [ M ], [ F ], [ t ]). Tako đ e možete da izaberete opcije snimanja tako što ć ete pritisnuti [ f ], ali neke opcije nisu dostupne. Povratak na prethodni meni Pritisnite [ m ] ponovo da biste se vratili na prethodni meni. Pritisnite [ Zatvara č ] da biste se vratili na režim snimanja. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Koristite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije ili 2 menija. Da biste se pomerili nalevo ili nadesno, pritisnite [ ● ..

Npr. Biranje opcije balansa bele boje u režimu P - Page 21

Osnovne funkcije 20 Biranje opcija Pritisnite [ 4 D ] ili [ M ] da biste došli do stavke Balans bele , a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. Veli č ina fotogra fi je Kvalitet EV ISO Balans bele Prepoznavanje lica Oblast za fokusiranje Iza đ i Nazad Pritisnite [ 5 F ] ili [ t ] da biste došli do opcije za balans bele boje. Dnevno svetlo Nazad Pomeri Pritisnite [ 6 o ]. Npr. Biranje opcije balansa bele boje u režimu P Postavite bira č režima u položaj 1 p . Pritisnite [ 2 m ]. Snimanje Zvuk Prikaz Postavke Veli č ina fotogra fi je Kvalitet EV ISO Balans bele Prepoznavanje lica Oblast..

Prikažite sve informacije o - Page 22

Osnovne funkcije 21 Podešavanje ekrana i zvuka Saznajte kako da promenite osnovne postavke ekrana i zvuka u skladu sa željenim opcijama. Podešavanje zvuka Podesite da li ć e fotoaparat emitovati odre đ eni zvuk kada koristite fotoaparat. U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Zvuk ¡ Zvu č ni signal ¡ i željenu opciju. Opcija Opis Isklju č eno Fotoaparat ne ć e emitovati nikakav zvuk. 1/2/3 Fotoaparat emituje zvukove. Promena tipa ekrana Izaberite stil ekrana za režim snimanja ili režim reprodukcije. Pritisnite [ D ] više puta da biste promenili tip..

Osnovne funkcije - Page 23

Osnovne funkcije 22 Snimanje fotogra fi ja Nau č ite osnovne korake za jednostavno i brzo snimanje u automatskom režimu. Postavite bira č režima u položaj 1 a . Poravnajte objekat u kadru. 2 Pritisnite [ 3 Zatvara č ] do pola da biste izoštrili. Pojavi ć e se zeleni okvir oko fokusiranog objekta. ● Pritisnite [ 4 Zatvara č ] da biste snimili fotogra fi ju. Pogledajte stranicu 25 za savete kako da dobijete jasnije slike.

..

Osnovne funkcije - Page 24

Osnovne funkcije 23 Snimanje fotogra fi ja Zumiranje Možete da snimite krupni plan koriste ć i zum. Fotoaparat ima 3X opti č ki zum i 3X digitalni zum. Ako koristite oba, možete prikaz da uve ć ate i do 9 puta. Okrenite [ Zum ] nadesno da biste uve ć ali prikaz objekta. Okrenite [ Zum ] nalevo da biste umanjili prikaz. Uve ć avanje Umanjivanje Opseg zumiranja Uklju č ivanje prednjeg ekrana Prednji ekran ć e vam pomo ć i da snimite autoportrete i fotogra fi je dece. Sa prednjim ekranom možete da koristite i režim snimanja dve osobe. (str. 35) Pritisnite [ Front LCD ] da biste u..

Prepoznavanje lica - Page 25

Osnovne funkcije 24 Snimanje fotogra fi ja Digitalni zum Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu digitalnog zuma, onda fotoaparat koristi digitalni zum. Kada koristite digitalni zum, kvalitet fotogra fi je može biti lošiji. Opseg opti č kog zuma Opseg digitalnog zuma Indikator zuma Digitalni zum nije dostupan kada se koriste režimi ● S , d , b , s (u nekim scenama), N i v i kada se koristi sa opcijom Prepoznavanje lica . Možda ć e biti potrebno više vremena da se sa č uva fotogra fi ja kada ● koristite digitalni zum.

..

Saveti za dobijanje jasnije slike - Page 26

Osnovne funkcije 25 Saveti za dobijanje jasnije slike Pravilno držanje fotoaparata Uverite se da ništa ne blokira objektiv. Pritiskanje dugmeta zatvara č a do pola Pritisnite [ Zatvara č ] do pola i prilagodite fokus. Fokus i ekspozicija ć e biti prilago đ eni automatski. Vrednost otvora blende ili brzina zatvara č a se podešavaju automatski. Kadar fokusa Pritisnite [ ● Zatvara č ] da biste snimili fotogra fi ju ako je okvir zelene boje. Promenite kadar i pritisnite ● [ Zatvara č ] ponovo do pola ako je okvir crvene boje. Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata Izaberite re..

Osnovne funkcije - Page 27

Osnovne funkcije 26 Spre č avanje objekta da iza đ e iz fokusa Teško je postaviti objekat u fokus u slede ć im situacijama: ako je mali kontrast izme đ u objekta i pozadine - (Ako je boja ode ć e koju nosi subjekat sli č na boji pozadine) ako je izvor svetlosti iza objekta previše svetao - ako objekat svetli - ako u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri - ako objekat nije postavljenu centar kadra - Kada snimate fotogra fi je u uslovima slabog osvetljenja ● Uklju č ite blic. (str. 42) Kada se objekti brzo pomeraju ● Koristite režim kontinualno..

Saznajte kako da snimite fotogra - Page 28

Režimi snimanja ……………………………………………… 28 Koriš ć enje inteligentnog automatskog režima ……………… 28 Koriš ć enje režima scene …………………………………… 29 Koriš ć enje vodilja za kadriranje …………………………… 30 Koriš ć enje režima no ć nog snimanja ……………………… 30 Koriš ć enje režima retuširanja portreta ……………………… 31 Koriš ć enje režima DIS ……………………………………… 32 Koriš ć enje programskog režima …………………………… 33 Snima..

Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovaraju - Page 29

Proširene funkcije 28 Režimi snimanja Snimite fotogra fi je ili video zapise tako što ć ete izabrati najbolje režime snimanja za date uslove. Ikona Opis Prikazuje se prilikom snimanja no ć nih portreta. Prikazuje se prilikom snimanja pejzaža pri pozadinskom svetlu. Prikazuje se prilikom snimanja portreta pri pozadinskom svetlu. Prikazuje se prilikom snimanja portreta. Prikazuje se prilikom snimanja objekata u krupnom planu. Prikazuje se prilikom snimanja teksta u krupnom planu. Prikazuje se prilikom snimanja zalaska sunca. Prikazuje se prilikom snimanja vedrog neba. Prikazuje se pri..

Ovaj režim služi za pravljenje snimaka - Page 30

Proširene funkcije 29 Režimi snimanja Koriš ć enje režima scene Snimite fotogra fi ju pomo ć u unapred podešenih opcija za odre đ enu scenu. Postavite bira č režima u položaj 1 s . Izaberite scenu. 2 Portret Ovaj režim služi za pravljenje snimaka lica. Da biste izmenili režim scene, pritisnite [ ● MENU ] i izaberite Scena ¡ scena. Uputstva za režim Frame Guide potražite u odeljku „ ● Koriš ć enje vodilja za kadriranje“ na stranici 30. Uputstva za no ć ni režim potražite u odeljku „ ● Koriš ć enje režima no ć nog snimanja“ na stranici 30. Poravnajte o..

Podešavanje ekspozicije u no - Page 31

Proširene funkcije 30 Režimi snimanja Koriš ć enje režima no ć nog snimanja Upotrebite režim no ć nog snimanja da biste snimili fotogra fi ju uz koriš ć enje opcija za no ć no fotogra fi sanje. Koristite stativ kako ne bi došlo do podrhtavanja fotoaparata. Postavite bira č režima u položaj 1 N . Kadrirajte objekat i pritisnite [ 2 Zatvara č ] do pola kako biste izoštrili sliku. Pritisnite [ 3 Zatvara č ] kako biste snimili fotogra fi ju. Podešavanje ekspozicije u no ć nom režimu U no ć nom režimu možete da snimite blesak svetlosti u vidu zakrivljene linije tako š..

Proširene funkcije - Page 32

Proširene funkcije 31 Režimi snimanja Koriš ć enje režima retuširanja portreta Fotogra fi šite nekoga pomo ć u opcija za skrivanje nedostataka na licu. Postavite bira č režima u položaj 1 b . 2 Da biste u č inili da ten kože izgleda svetlije (samo na licu), pritisnite [ m ]. Izaberite 3 Snimanje ¡ Nijansa lica ¡ opcija. Izaberite ve ć u vrednost podešavanja kako bi ten kože izgledao ● svetliji. Nivo 2 Nazad Pomeri 4 Da biste sakrili nedostatke, pritisnite [ m ]. Izaberite vrednost otvora blende ili brzinu zatvara č a. 4 Vrednost otvora blende Brzina zatvara č a Blenda..

Proširene funkcije - Page 33

Proširene funkcije 32 Režimi snimanja Koriš ć enje režima DIS Smanjite pomeranje fotoaparata i spre č ite zamu ć enje fotogra fi ja koriste ć i funkcije za digitalnu stabilizaciju slike. Pre korekcije Posle korekcije Postavite bira č režima u položaj 1 d . Poravnajte objekat u kadru i pritisnite [ 2 Zatvara č ] do pola da biste izoštrili sliku. Pritisnite [ 3 Zatvara č ] da biste snimili fotogra fi ju. Digitalni zum ne ć e funkcionisati u ovom režimu. ● Ako se objekat brzo kre ć e, može se desiti da fotogra fi ja bude ● zamu ć ena. Izaberite 5 Snimanje ¡ Doterivan..

Snimanje video zapisa - Page 34

Proširene funkcije 33 Režimi snimanja Snimanje video zapisa Snimite video zapise dužine do 2 sata. Snimljeni video zapis se č uva kao fajl formata MJPEG. Neke memorijske kartice možda ne podržavaju snimanje video zapisa visoke de fi nicije. U tom slu č aju, podesite manju rezoluciju. (str. 40) Postavite bira č režima u položaj 1 v . Pritisnite [ 2 m ]. 3 Izaberite Video zapis ¡ Brzina prikazivanja kadrova ¡ brzina prikazivanja kadrova (broj kadrova u sekundi). Pove ć anjem broja kadrova, snimak deluje prirodnije, ali se ● pove ć ava veli č ina fajla. Koriš ć enje program..

Pauziranje snimanja - Page 35

Proširene funkcije 34 Režimi snimanja Pritisnite [ 4 m ]. Izaberite 5 Video zapis ¡ Glas ¡ opciju zvuka. Opcija Opis Uklju č eno : Snimite video zapis sa zvukom. (Dok zumirate, snimanje zvuka ć e biti prekidano.) Isklju č eno : Snimite video zapis bez zvuka. Podesite druge željene opcije. 6 (Opcije potražite u temi „ Opcije snimanja “ .) Pritisnite [ 7 Zatvara č ] da biste zapo č eli snimanje. Ponovo pritisnite [ 8 Zatvara č ] da biste prekinuli snimanje. Pauziranje snimanja Fotoaparat vam omogu ć ava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomo ć u ove funk..

Proširene funkcije - Page 36

Proširene funkcije 35 Fotogra fi sanje uz koriš ć enje prednjeg ekrana Prednji ekran ć e vam pomo ć i da snimite autoportrete i fotogra fi je dece. Sa prednjim ekranom možete da koristite i režim snimanja dve osobe. Ukoliko pritisnete [ ● Front LCD ] više puta, režim snimanja se menja iz režima autoportreta u režim snimanja dve osobe, odnosno u režim snimanja dece. Prilikom snimanja video zapisa ne možete da koristite režim snimanja dve osobe. U nekim režimima snimanja se na prednjem ekranu ne prikazuje okvir u cilju nazna č avanja detektovanog lica, dok režim autoportr..

Proširene funkcije - Page 37

Proširene funkcije 36 Fotogra fi sanje uz koriš ć enje prednjeg ekrana Koriš ć enje režima snimanja dve osobe Ovaj režim detektuje dva subjekta koji se nalaze jedan uz drugog, automatski fotogra fi šu ć i dve osobe koje su zauzele pozu kako bi bile snimljene zajedno. U režimu snimanja dva puta pritisnite [ 1 Front LCD ]. Kad se pojavi beli okvir, to zna č i da su lica prepoznata. ● Kad se, nakon što ste do pola pritisnuli [ ● Zatvara č ], pojavi zeleni okvir, to zna č i da su lica u fokusu. Osobe u kadru treba da se nalaze jedna uz drugu. 2 Fotoaparat ć e detektovati dv..

Fotografisanje uz korišćenje prednjeg ekrana - Page 38

Proširene funkcije 37 Fotografisanje uz korišćenje prednjeg ekrana Snimanje video zapisa uz korišćenje prednjeg ekrana Snimanje video zapisa u režimu autoportreta Postavite birač režima u položaj 1 v . Jedanput pritisnite [ 2 Front LCD ]. Pritisnite [ 3 Zatvarač ] kako biste započeli snimanje. Ponovo pritisnite [ 4 Zatvarač ] kako biste završili snimanje. Snimanje video zapisa u režimu snimanja dece Postavite birač režima u položaj 1 v . Dva puta pritisnite [ 2 Front LCD ]. Pritisnite [ 3 Zatvarač ] kako biste započeli snimanje. Ponovo pritisnite [ 4 Zatvarač ] kako bis..

Dodavanje glasovne beleške fotogra - Page 39

Proširene funkcije 38 Snimanje glasovnih beleški Saznajte kako da snimite glasovnu belešku koju možete da reprodukujete u bilo kom trenutku. Fotogra fi ji možete da dodate glasovnu belešku u vidu kratkog podsetnika na uslove snimanja. Najbolji kvalitet zvuka ć ete ostvariti ukoliko snimate na udaljenosti od 40 cm od fotoaparata. apdbNs Dodavanje glasovne beleške fotogra fi ji U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Glas ¡ Beleška . Poravnajte objekat u kadru i snimite fotogra fi ju. 3 Odmah nakon snimanja fotogra fi je po č e ć ete da snimate ● glaso..

Opcije snimanja - Page 40

Opcije snimanja Saznajte koje opcije možete da podesite u režimu snimanja. Biranje rezolucije i kvaliteta ………………… 40 Biranje rezolucije ……………………………… 40 Biranje kvaliteta slike …………………………… 40 Koriš ć enje tajmera …………………………… 41 Snimanje u mraku …………………………… 42 Spre č avanje efekta crvenih o č iju ……………… 42 Koriš ć enje blica ………………………………… 42 Podešavanje ISO osetljivosti ………………… 43 Promena fokusa fotoaparata ………………… 4..

Biranje rezolucije i kvaliteta - Page 41

Opcije snimanja 40 Biranje rezolucije i kvaliteta Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta. Kada snimate video zapis: u režimu 1 v , pritisnite [ m ]. Izaberite 2 Video zapis ¡ Veli č ina video zapisa ¡ i željenu opciju. Opcija Opis 640 X 480 : Reprodukcija na standardnom TV-u. 320 X 240 : Objavljivanje na Internet stranici. Biranje kvaliteta slike Snimljene fotogra fi je se kompresuju i č uvaju u JPEG formatu. Slike visokog kvaliteta ć e biti znatno ve ć e. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Kvalitet ¡ i željenu opciju. Opcija ..

Opcije snimanja - Page 42

Opcije snimanja 41 Koriš ć enje tajmera Saznajte kako da podesite tajmer da biste odložili snimanje. apdbNsvS Pritisnite [ 3 Zatvara č ] da biste pokrenuli tajmer. AF - pomo ć no svetlo/lampica tajmera ć e po č eti da treperi. ● Fotoaparat ć e automatski snimiti fotogra fi ju u odre đ eno vreme. Nekoliko sekundi pre snimanja na prednjem ekranu ć e po č eti ● odbrojavanje. Pritisnite [ ● t ] da biste otkazali tajmer. U zavisnosti od izabrane opcije za otkrivanje lica, tajmer možda ne ć e ● biti dostupan ili neke njegove opcije. U režimu snimanja pritisnite [ 1 t ]. Isk..

U režimu snimanja pritisnite [ - Page 43

Opcije snimanja 42 Snimanje u mraku Saznajte kako da slikate no ć u ili u uslovima slabog osvetljenja. Koriš ć enje blica Koristite blic kada snimate fotogra fi je u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotogra fi jama. U režimu snimanja pritisnite [ 1 F ]. Automatski Izaberite opciju. 2 Opcija Opis Isklju č eno : Blic se ne ć e uklju č ivati. ● Upozorenje o pomeranju fotoaparata ( ● ) ć e biti prikazano kada snimate pri slabom osvetljenju. Automatski : Fotoaparat ć e izabrati odgovaraju ć u postavku blica za odre đ enu scenu u režimu S . apbNsS Spre č avanje ef..

Podešavanje ISO osetljivosti - Page 44

Opcije snimanja 43 Snimanje u mraku Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije sevanja blica ili ● izaberete Prepoznavanje treptanja . Uverite se da se objekti nalaze na preporu č enoj razdaljini od blica. ● (str. 91) Ako postoji svetlost koja se odbija ili ima mnogo prašine u vazduhu, ● mogu da se pojave sitne ta č kice na fotogra fi ji. Podešavanje ISO osetljivosti ISO je mera osetljivosti fi lma na svetlost de fi nisana od strane me đ unarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Što ve ć u ISO osetljivost izaberete, to ć e vaš fotoaparat biti osetljiviji na svetl..

U režimu snimanja pritisnite [ - Page 45

Opcije snimanja 44 Promena fokusa fotoaparata Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata prema objektima. Koriš ć enje autofokusa Da biste snimili oštre fotogra fi je, izaberite odgovaraju ć i fokus u skladu sa udaljenoš ć u objekta. U režimu snimanja pritisnite [ 1 M ]. Normalno (AF) Izaberite opciju. 2 Opcija Opis Normalno (AF) : Fokus za objekte na razdaljini ve ć oj od 80 cm (više od 1 m uz koriš ć enje zuma). Makro : Fokus za objekte na razdaljini od 10-80 cm (50- 80 cm uz koriš ć enje zuma). Automatski makro : Fokus za objekte na razdaljini ve ć oj od 10 cm (više od 5..

Promena fokusa fotoaparata - Page 46

Opcije snimanja 45 Promena fokusa fotoaparata Pra ć enje objekta možda ne ć e biti uspešno u slede ć im situacijama: ● objekat je suviše mali ili se kre ć e prevelikom brzinom - objekat je u kontra-svetlu ili snimate na tamnom mestu - boje ili šare na objektu i pozadini su iste - fotoaparat previše podrhtava - U ovim slu č ajevima okvir fokusa ć e biti oivi č en belim jednostrukim linijama. Ako pra ć enje objekta u fotoaparatu ne bude uspešno, mora ć ete ● ponovo da izaberete objekat za pra ć enje. Ako fotoaparat ne uspe da odredi fokus, okvir fokusa ć e se promeniti ..

Podešavanje oblasti fokusa - Page 47

Opcije snimanja 46 Promena fokusa fotoaparata Podešavanje oblasti fokusa Možete da dobijete jasnije fotogra fi je ako izaberete odgovaraju ć u oblast fokusa u skladu sa položajem objekta u sceni. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Oblast za fokusiranje ¡ i željenu opciju. Opcija Opis AF u centru : Fokus u centru (pogodno kada se objekti nalaze u centru). Višestruki AF : Fokus u jednoj ili više oblasti od mogu ć ih 9. Af sa pra ć enjem : Fokus na objekat i pra ć enje objekta. (str. 45) Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja. apdNs..

Prepoznavanje treptanja - Page 48

Opcije snimanja 47 Koriš ć enje funkcije otkrivanja lica Ako koristite opcije otkrivanja lica, fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilago đ ava ekspoziciju. Snimite fotogra fi je brzo i jednostavno koriste ć i Prepoznavanje treptanja za otkrivanje zatvorenih o č iju ili Prepoznavanje osmeha za snimanje nasmejanih osoba. apdbs Otkrivanje lica Vaš fotoaparat automatski otkriva ljudska lica (do 10 ljudskih lica). U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Prepoznavanje lica ¡ Normalno . Najbliže ..

Otkrivanje treptanja - Page 49

Opcije snimanja 48 Koriš ć enje funkcije otkrivanja lica Otkrivanje treptanja Ako fotoaparat otkrije zatvorene o č i, automatski ć e snimiti 2 fotogra fi je zaredom. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Prepoznavanje lica ¡ Prepoznavanje treptanja . Držite fotoaparat mirno dok na ekranu stoji „ ● Snimanje “. Ako otkrivanje treptanja zakaže, pojavi ć e se poruka, „ ● Snimak napravljen zatvorenih o č iju. “. Snimite drugu fotogra fi ju. Snimanje osmeha Fotoaparat ć e automatski otpustiti zatvara č kada otkrije osmeh na licu. U režimu snimanj..

Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) - Page 50

Opcije snimanja 49 Podešavanje svetline i boje Saznajte kako da prilagodite svetlinu i boju radi boljeg kvaliteta slike. Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast izme đ u objekta i pozadine, objekat ć e verovatno biti taman na fotogra fi ji. U tom slu č aju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB). Bez opcije ACB Sa opcijom ACB U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ ACB ¡ i željenu opciju. Opcija Opis Isklju č eno : ACB je isklju č en. Uklju č eno : ACB je uklju č en. Funkcija..

Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje) - Page 51

Opcije snimanja 50 Podešavanje svetline i boje Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje) Boja fotogra fi je zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotogra fi ji budu realisti č ne, izaberite odgovaraju ć e uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Obla č no ili Volfram. (Automatski balans bele) (Dnevno svetlo) (Obla č no) (Volfram) pdv Promena opcije merenja Režim merenja se odnosi na na č in na koji fotoaparat meri koli č inu svetlosti. Svetlina i osvetljenje na vašem foto..

Podešavanje svetline i boje - Page 52

Opcije snimanja 51 Podešavanje svetline i boje De fi nisanje sopstvenog balansa bele boje U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Balans bele ¡ Merenje: Okida č . Usmerite objektiv u par č e belog papira. 3 Pritisnite [ 4 Zatvara č ]. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Balans bele ¡ i željenu opciju. Ikona Opis Automatski balans bele : Koristite automatske postavke u zavisnosti od uslova osvetljenja. Dnevno svetlo : Izaberite ovu opciju kada snimate fotogra fi je napolju i kada je sun č an dan. Obla č no : Izaberite ovu opciju ka..

Korišćenje režima kontinualnog snimanja - Page 53

Opcije snimanja 52 Korišćenje režima kontinualnog snimanja Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. U tim slučajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja. p Opcija Opis AEB : Snimite 3 fotografije koristeći različite ekspozicije: ● normalno, podeksponiranje ili preeksponiranje. Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija. ● Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja. Blic, tajmer i ACB možete da koristite samo ako izaberete opciju ● Jedna . Ako izaberet..

Primena stilova fotogra - Page 54

Opcije snimanja 53 Poboljšanje fotogra fi ja Saznajte kako da poboljšate fotogra fi je primenjivanjem stilova ili boja ili unošenjem odre đ enih izmena. De fi nisanje sopstvenog RGB tona U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Bira č stila fotogra fi ja ¡ Prilago đ eno RGB . Izaberite boju (R: Red (Crvena), G: Green (Zelena), 3 B: Blue (Plava)). Nazad Pomeri Podesite koli č inu izabrane boje. (-: manje ili +: više) 4 Primena stilova fotogra fi ja Primenite razli č ite stilove na fotogra fi je, kao što su Umekšano, Živo ili Šuma. Umekšano Živo Šu..

Podesite kontrast, izoštrenost i zasi - Page 55

Opcije snimanja 54 Poboljšanje fotogra fi ja Opcija zasi ć enosti Opis - Smanjivanje zasi ć enosti. + Poja č avanje zasi ć enosti. Izaberite ● 0 ako ne želite da primenite nijedan efekat. (pogodno za štampanje) U zavisnosti od izabrane opcije podešavanja fotogra fi je, neki stilovi ● fotogra fi ja ne ć e biti dostupni. Prilago đ avanje fotogra fi ja Podesite kontrast, izoštrenost i zasi ć enost na svojim fotogra fi jama. U režimu snimanja pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Snimanje ¡ Podešavanje slike . Izaberite opciju podešavanja. 3 Kontrast ● Oštrina ● Zasi ć ..

Reprodukcija/ure - Page 56

Reprodukcija ………………………………… 56 Pokretanje režima reprodukcije ……………… 56 Pregledanje fotogra fi ja ………………………… 59 Reprodukcija video zapisa …………………… 61 Reprodukcija glasovnih beleški ……………… 62 Ure đ ivanje fotogra fi je ………………………… 63 Promena veli č ina fotogra fi ja …………………… 63 Rotiranje fotogra fi je …………………………… 63 Primena stilova fotogra fi ja …………………… 64 Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom … 65 Kreiranje slika za š..

Ekran u toku režima reprodukcije - Page 57

Reprodukcija/uređivanje 56 Reprodukcija Saznajte kako da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da upravljate fajlovima. Ekran u toku režima reprodukcije Informacije Ikona Opis Fotografija sadrži glasovnu belešku Video fajl Podešene su slike za štampanje (DPOF) Zaštićeni fajl Ime foldera – Ime fajla Pokretanje režima reprodukcije Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise i glasovne beleške sačuvane na vašem fotoaparatu. Pritisnite [ 1 P ]. Prikazaće se poslednji fajl koji ste snimili. ● Fotoaparat će se uključiti, ako je..

Pregledanje fajlova po kategorijama u okviru funkcije - Page 58

Reprodukcija/ure đ ivanje 57 Reprodukcija Pritisnite [ 4 F ] ili [ t ] da biste pretraživali fajlove. Pritisnite i držite da biste se brzo kretali kroz fajlove. ● Pritisnite [ 5 o ] da biste se vratili na normalan prikaz. Pregledanje fajlova po kategorijama u okviru funkcije slaganja slika u album Pregledajte fajlove i upravljajte njima prema kategorijama, kao što su datum, tip fajla ili sedmica. U režimu reprodukcije okrenite [ 1 Zum ] nalevo. Pritisnite [ 2 m ]. Izaberite kategoriju. 3 Tip Datum Boja Sedmica Nazad Postavi Opcija Opis Tip Pregledajte fajlove prema tipu. Datum Pregle..

Pretraživanje fajlova - Page 59

Reprodukcija/ure đ ivanje 58 Reprodukcija Zaštita fajlova Zaštitite fajlove tako da se ne mogu slu č ajno izbrisati. U režimu reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Opcije datoteke ¡ Zaštiti ¡ Izaberi . Da biste zaštitili sve fajlove, izaberite ● Sve ¡ Zaklju č aj . Izaberite fajl koji želite da zaštitite i pritisnite [ 3 o ]. Ponovo pritisnite [ ● o ] da biste otkazali izbor. Izaberi Postavi Pritisnite [ 4 f ]. Pregledanje fajlova kao sli č ica Pregledajte sli č ice fajlova. U režimu reprodukcije okrenite [ Zum ] nalevo da biste prikazali 9 ili 20 sli č ica (okre..

Pregledanje fotogra - Page 60

Reprodukcija/ure đ ivanje 59 Reprodukcija Kopiranje fajlova na memorijsku karticu Možete da kopirate fajlove sa interne memorije na memorijsku karticu. U režimu reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Opcije datoteke ¡ Kopiraj na karticu . Izaberite 3 Da da biste kopirali fajlove. Pregledanje fotogra fi ja Zumirajte deo fotogra fi je ili pregledajte fotogra fi je u vidu projekcije slajdova. Uve ć avanje fotogra fi je U režimu reprodukcije okrenite [ Zum ] nadesno da biste uve ć ali fotogra fi ju (okrenite [ Zum ] nalevo da biste umanjili fotogra fi ju). Brisanje fajlova Iz..

Pokretanje projekcije slajdova - Page 61

Reprodukcija/ure đ ivanje 60 Reprodukcija Pokretanje projekcije slajdova U projekciji slajdova možete da primenite efekte i zvuk. U režimu reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Višestruka projekcija slajdova . Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova. 3 Pre đ ite na korak 5 da biste zapo č eli projekciju slajdova bez ● efekata. Opcija Opis Slike Podesite fotogra fi je koje želite da prikažete u projekciji slajdova. Sve ● : Prikažite sve fotogra fi je u projekciji slajdova. Datum ● : U projekciji slajdova prikažite fotogra fi je snimljene odre đ enog datuma. ..

Reprodukcija video zapisa - Page 62

Reprodukcija/uređivanje 61 Reprodukcija Reprodukcija video zapisa U režimu reprodukcije izaberite video zapis i pritisnite 1 [ o ]. Pauza Koristite sledeću dugmad da biste kontrolisali reprodukciju. 2 Pritisnite Za [ F ] Prebacivanje unatrag [ o ] Pauzu ili nastavak reprodukcije [ t ] Prebacivanje unapred Okrenite [Zum] nalevo ili nadesno Prilagođavanje nivoa jačine zvuka Podesite efekat za projekciju slajdova. 4 Izaberite 5 Početak → Reprodukuj . Da biste ponovili projekciju slajdova, izaberite ● Ponovi . Pritisnite [ ● o ] da biste pauzirali ili nastavili projekciju slajdova. ..

Reprodukcija glasovnih beleški - Page 63

Reprodukcija/ure đ ivanje 62 Reprodukcija Dodavanje glasovne beleške fotogra fi ji U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m ]. Izaberite 2 Opcije datoteke ¡ Glasovna beleška ¡ Uklju č eno . Pritisnite [ 3 Zatvara č ] da biste snimili kratku glasovnu belešku (najviše 10 sekundi). Pritisnite [ ● Zatvara č ] da biste prekinuli snimanje glasovne beleške. Reprodukcija glasovne beleške dodate fotogra fi ji U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju sa glasovnom beleškom i pritisnite [ o ]. Pritisnite [ ● o ] da biste napravili pauzu ili nastavili ..

Reprodukcija/ure - Page 64

Reprodukcija/ure đ ivanje 63 Ure đ ivanje fotogra fi je Uredite fotogra fi je tako što ć ete im promeniti veli č inu, rotirati ih, ukloniti efekat crvenih o č iju i prilagoditi svetlinu, kontrast ili zasi ć enost. Izmenjene fotogra fi je ć e biti sa č uvane kao novi fajlovi. Rotiranje fotogra fi je U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m ]. Izaberite 2 Izmeni ¡ Rotiraj ¡ a zatim opciju. Nazad Desno 90 ˚ Pomeri Promena veli č ina fotogra fi ja U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m ]. Izaberite 2 Izmeni ¡ Promeni veli ..

Primena stilova fotogra - Page 65

Reprodukcija/ure đ ivanje 64 Ure đ ivanje fotogra fi je De fi nisanje sopstvenog RGB tona 1 U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite [ m ]. Izaberite 2 Izmeni ¡ Bira č stila fotogra fi ja ¡ Prilago đ eno RGB . Izaberite boju (R: Red (Crvena), G: Green (Zelena), 3 B: Blue (Plava)). Nazad Pomeri Podesite koli č inu izabrane boje. (-: manja ili +: ve ć a) 4 Primena stilova fotogra fi ja Primenite na fotogra fi ju razli č ite stilove, kao što su Umekšano, Živo ili Šuma. Umekšano Živo Šuma U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m..

Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom - Page 66

Reprodukcija/ure đ ivanje 65 Ure đ ivanje fotogra fi je Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom Podesite ACB (Auto Contrast Balance – Automatski balans kontrasta), svetlinu, kontrast ili zasi ć enost; uklonite efekat crvenih o č iju; sakrijte nedostatke na licu ili dodajte šum fotogra fi ji. Podešavanje automatskog balansa kontrasta U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m ]. Izaberite 2 Izmeni ¡ Podešavanje slike ¡ ACB . Uklanjanje efekta crvenih o č iju U režimu reprodukcije izaberite fotogra fi ju i pritisnite 1 [ m ]. Izaberite 2 Izmeni ¡ Po..

Kreiranje slika za štampanje (DPOF) - Page 67

Reprodukcija/ure đ ivanje 66 Ure đ ivanje fotogra fi je Pritisnite [ 4 m ]. Izaberite 5 Opcije datoteke ¡ DPOF ¡ Veli č ina ¡ a zatim opciju. Opcija Opis Izaberi Odredite veli č inu za štampanje izabrane fotogra fi je. Sve Odredite veli č inu za štampanje svih fotogra fi ja. Resetuj Poništite svoje postavke. Ukoliko izaberete stavku 6 Izaberi , do đ ite do fotogra fi je i okrenite [ Zum ] nalevo ili nadesno da biste izabrali veli č inu kopije za štampanje. Ponovite postupak za željene fotogra fi je i pritisnite [ f ]. Ako izaberete ● Sve , pritisnite [ D ] ili [ M ] da..

Pregledanje fajlova na TV-u - Page 68

Reprodukcija/ure đ ivanje 67 Pregledanje fajlova na TV-u Reprodukujte fotogra fi je ili video zapise tako što ć ete povezati fotoaparat sa TV-om koriste ć i A/V kabl. Na nekim televizorima može da se pojavi digitalni šum ili može da se ● dogodi da se ne prikaže deo slike. Slike se možda ne ć e prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti ● od TV postavki. Dok je fotoaparat povezan sa TV-om, možete da snimate slike ili ● video zapise. U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite 2 Postavke ¡ Video izlaz . Izaberite izlaz video signala u skladu sa svo..

Prebacivanje fajlova na računar (za Windows) - Page 69

Reprodukcija/uređivanje 68 Prebacivanje fajlova na računar (za Windows) Prebacite fajlove na računar pomoću programa Intelli-studio. Možete i da uređujete fajlove i da ih otpremate na omiljene web lokacije. Intelli-studio možda neće dobro raditi na nekim računarima, čak i ako ● računar ispunjava zahteve sistema. Ako računar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi neće moći ● pravilno da se reprodukuju ili će možda biti potrebno više vremena za uređivanje video zapisa. Instalirajte DirectX 9.0c ili noviju verziju pre nego što instalirate ● program. Morate da korist..

Instaliranje programa Intelli-studio - Page 70

Reprodukcija/ure đ ivanje 69 Prebacivanje fajlova na ra č unar (za Windows) Instaliranje programa Intelli-studio Ubacite instalacioni CD u kompatibilnu CD-ROM jedinicu. 1 Kada se prikaže ekran za kon fi gurisanje, kliknite na 2 Samsung Digital Camera Installer (Program za instaliranje digitalnog fotoaparata Samsung) da biste zapo č eli instalaciju. Izaberite programe koje želite da instalirate i sledite 3 uputstva na ekranu. Kliknite na 4 Exit (Izlaz) da biste dovršili instalaciju i ponovo pokrenuli ra č unar.

..

Prebacivanje fajlova na računar (za Windows) - Page 71

Reprodukcija/uređivanje 70 Prebacivanje fajlova na računar (za Windows) Korišćenje programa Intelli-studio Intelli-studio je program koji omogućava reprodukciju i uređivanje fajlova. Fajlove možete i da otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube. Za detaljne informacije u programu izaberite Help → Help . Ne možete da uređujete fajlove direktno na fotoaparatu. Prenesite fajlove u fasciklu na računaru pre uređivanja. ● Ne možete da kopirate fajlove iz računara ma fotoaparat. ● Program Intelli-studio podržava sledeće formate: ● Video zapisi: MP4 (Video: MJP..

Prebacivanje fajlova na ra - Page 72

Reprodukcija/ure đ ivanje 71 Prebacivanje fajlova na ra č unar (za Windows) Prebacivanje fajlova pomo ć u programa Intelli- studio Intelli-studio se automatski pokre ć e kada fotoaparat preko USB kabla povežete sa ra č unarom. Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa ra č unarom preko USB kabla. Povežite fotoaparat sa ra č unarom koriste ć i USB kabl. 1 Potrebno je da u fotoaparat uklju č ite onaj priklju č ak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora ( ▲ ). Ukoliko u fotoaparat uklju č ite drugi kraj kabla, može do ć i do ošte ć enja fajlova. Proizvo đ a č ne ..

Prebacivanje fajlova – povezivanje fotoaparata - Page 73

Reprodukcija/uređivanje 72 Prebacivanje fajlova na računar (za Windows) Prebacivanje fajlova – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao prenosivi disk. Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl. 1 Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka. Uključite fotoaparat. 2 Računar automatski prepoznaje fotoaparat. ● ..

Prebacivanje fajlova na ra - Page 74

Reprodukcija/ure đ ivanje 73 Prebacivanje fajlova na ra č unar (za Windows) Prekidanje veze izme đ u fotoaparata i ra č unara (za Windows XP) Isklju č ivanje USB kabla kod operativnih sistema Windows Vista/7 se vrši na sli č an na č in. Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sa č ekajte 1 da se ugasi. Kliknite na 2 na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana ra č unara. Kliknite na iska č u ć u poruku. 3 Uklonite USB kabl. 4 Fotoaparat ne može bezbedno da se ukloni ako je pokrenut program Intelli-studio. Zatvorite program pre nego što isklju č ite fotoaparat. U..

Prebacivanje fajlova na ra - Page 75

Reprodukcija/ure đ ivanje 74 Prebacivanje fajlova na ra č unar (za Mac) Kada povežete fotoaparat sa ra č unarom koji sadrži operativni sistem Macintosh, ra č unar ć e automatski prepoznati ure đ aj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na ra č unar. Podržana je verzija Mac OS 10.4 ili novija. Uklju č ite fotoaparat. 2 Ra č unar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ● ikona prenosivog diska. Ukoliko fotoaparat ne može da se poveže, pojavi ć e se iska č u ć i prozor. Izaberite Ra č unar . Dvaput klikn..

Reprodukcija/ure - Page 76

Reprodukcija/ure đ ivanje 75 Štampanje fotogra fi ja preko štampa č a za fotogra fi je (PictBridge) Odštampajte fotogra fi je na štampa č u kompatibilnom sa PictBridge tako što ć ete sa njim direktno povezati fotoaparat. Kon fi gurisanje postavki štampanja Slike Veli č ina Raspored Tip Kvalitet Iza đ i Odštampaj : Jedna fotogra fi ja : Automatski : Automatski : Automatski : Automatski Opcija Opis Slike : Izaberite da li želite da odštampate trenutnu fotogra fi ju ili sve fotogra fi je. Veli č ina : Odredite veli č inu odštampane slike. Raspored : Kreirajte sli č ic..

Pogledajte postavke, poruke o grešci, speci - Page 77

Dodaci Pogledajte postavke, poruke o grešci, speci fi kacije i savete za održavanje. Meni sa postavkama fotoaparata …………………………… 77 Pristup meniju sa postavkama ……………………………… 77 Zvuk ………………………………………………………… 78 Prikaz ……………………………………………………… 78 Postavke …………………………………………………… 79 Poruke o grešci ……………………………………………… 82 Održavanje fotoaparata ……………………………………… 83 Č..

Meni sa postavkama fotoaparata - Page 78

Dodaci 77 Meni sa postavkama fotoaparata Saznajte više o razli č itim opcijama za kon fi gurisanje postavki fotoaparata. Izaberite opciju i sa č uvajte svoje postavke. 3 Ja č ina zvuka Zvuk pri pokretanju Zvuk okida č a Zvu č ni signal Zvuk za aut. fokusiranje Zvu č ni signal de č ijeg režima Nazad Postavi :1 Isklju č eno Nisko Srednje Visoko Pritisnite [ 4 m ] da biste se vratili na prethodni ekran. Pristup meniju sa postavkama U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ 1 m ]. Izaberite meni. 2 Snimanje Zvuk Prikaz Postavke Iza đ i Promeni Ja č ina zvuka Zvuk pri pokreta..

Meni sa postavkama fotoaparata - Page 79

Dodaci 78 Meni sa postavkama fotoaparata Prikaz * Podrazumevano Stavka Opis Language Izaberite jezik za prikaz teksta. Opis funkcija Prikazuje se kratak opis opcije ili menija. ( Isklju č eno , Uklju č eno *) Po č etna slika Podesite po č etnu sliku koja ć e se prikazati kada uklju č ite fotoaparat. Isklju č eno ● *: Po č etna slika se ne prikazuje. Logotip ● : Prikazuje se po č etna slika sa č uvana u internoj memoriji. Slika korisnika ● : Prikazuje se slika koju želite. (str. 63) Samo jedna po č etna slika ć e biti sa č uvana u ● internoj memoriji. Ako izaberete novu..

Meni sa postavkama fotoaparata - Page 80

Dodaci 79 Meni sa postavkama fotoaparata Stavka Opis Datum i vreme Podesite datum i vreme, odnosno izaberite format datuma. ( Isklju č eno *, dd/mm/gggg , mm/dd/gggg , gggg/mm/dd ) Vremenska zona Izaberite region i podesite letnje ra č unanje vremena. Br. datoteke Odredite kako ć ete nazvati fajlove. Resetuj ● : Podesite broj fajla tako da po č inje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve fajlove. Serija ● *: Podesite da broj novog fajla sledi nakon broja prethodnog fajla kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memori..

Meni sa postavkama fotoaparata - Page 81

Dodaci 80 Meni sa postavkama fotoaparata Stavka Opis AF lampa Podesite pomo ć nu lampicu koja ć e vam pomo ć i da izoštrite sliku na mestima sa slabim osvetljenjem. ( Isklju č eno , Uklju č eno *) USB Podesite funkciju za koriš ć enje USB veze sa ra č unarom ili štampa č em. Automatski ● *: Podesite fotoaparat tako da automatski izabere USB režim. Ra č unar ● : Povežite fotoaparat sa ra č unarom kako biste prebacivali fajlove. Štampa č ● : Povežite fotoaparat sa štampa č em kako biste odštampali fajlove. Prepoznavanje osmeha na prednjem ekranu Podesite fotoaparat ..

Meni sa postavkama fotoaparata - Page 82

Dodaci 81 Meni sa postavkama fotoaparata Stavka Opis Demonstracija prednjeg ekrana Podesite fotoaparat tako da se prilikom njegovog uklju č ivanja na prednjem ekranu reprodukuje animacija sa zvukom (namenjeno za fotoaparate izložene u prodavnici). ( Isklju č eno *, Uklju č eno ) U režimu demonstracije ne možete da snimate ● fotogra fi je i video zapise. Da biste se prebacili na režim snimanja, pritisnite bilo koje dugme (osim dugmeta [ POWER ]). Režim demonstracije nije dostupan ukoliko ● uklju č ite fotoaparat u režimu reprodukcije ili ukoliko je fotoaparat povezan sa nekim ..

Poruke o grešci - Page 83

Dodaci 82 Poruke o grešci Kada se prikaže naredna poruka o grešci, pokušajte da otklonite uzroke na slede ć e na č ine. Poruka o grešci Predloženi postupak Greška sa karticom Isklju č ite fotoaparat, a zatim ga ponovo ● uklju č ite. Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo ● stavite. Formatirajte memorijsku karticu. (str. ● 79) Kartica je zaklju č ana Otklju č ajte memorijsku karticu. Kartica nije podržana. Uba č ena memorijska kartica nije dostupna za koriš ć enje sa vašim fotoaparatom. Ubacite odgovaraju ć u memorijsku karticu. DCF Full Error Imena fajlova n..

Održavanje fotoaparata - Page 84

Dodaci 83 Održavanje fotoaparata Ku ć ište fotoaparata Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom. Nikada nemojte da koristite benzen, razre đ iva č e ili alkohol da biste ● o č istili aparat. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara. Nemojte da pritiskate poklopac objektiva niti da koristite č etkicu sa ● pumpicom da biste ga o č istili. Č iš ć enje fotoaparata Objektiv i ekran fotoaparata Koristite č etkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite te č nost za č iš ć..

Kapacitet memorijske kartice - Page 85

Dodaci 84 Održavanje fotoaparata Kapacitet memorijske kartice Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Slede ć i kapaciteti su dati za SD karticu od 1 GB: Veli č ina Super Fine Fine Normalno 30 FPS 15 FPS F o t o g r a f i j e 147 284 403 - - 167 313 441 - - 202 367 528 - - 211 374 537 - - 339 566 792 - - 510 802 1065 - - 735 1144 1437 - - 1287 1670 1872 - - * V i d e o z a p i s i - - - Približno 7’ 4’’ Približno 13’ 52’’ - - - Približno 26’ 20’’ Približno 49’ 16’’ * Vreme snimanja može da bude druga č ije ukoliko koristite..

Održavanje fotoaparata - Page 86

Dodaci 85 Održavanje fotoaparata Trajanje baterije Vreme snimanja / Broj fotogra fi ja Uslovi snimanja (kada je baterija napunjena u potpunosti) Fotogra fi je Približno 120 min/ Približno 240 Ove vrednosti su izmerene pod slede ć im uslovima: u režimu a , pri rezoluciji od 12 megapiksela i sa opcijom visokog kvaliteta. 1. Izaberite opciju blica Doblicavanje , napravite snimak i uve ć ajte ga ili umanjite. 2. Izaberite opciju blica Isklju č eno , napravite jedan snimak i uve ć ajte ga ili umanjite. 3. Izvršite korake 1 i 2 za 30 sekundi i ponovite ih u roku od 5 minuta. Nakon toga..

Održavanje fotoaparata - Page 87

Dodaci 86 Održavanje fotoaparata Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa ra č unarom Koristite isklju č ivo obezbe đ eni USB kabl. ● Baterija se možda ne ć e puniti u slede ć im situacijama: ● kada se koristi USB razvodni ure đ aj - kada su drugi USB ure đ aji povezani sa ra č unarom - kada je kabl priklju č en na port na prednjoj strani ra č unara - kada USB port na vašem ra č unaru ne podržava standardni izlazni - napon (5 V, 500 mA) Napomene u vezi sa punjenjem baterije Ako je lampica indikatora isklju č ena, proverite da li je baterija pravilno ●..

Ukoliko se baterijom rukuje nepažljivo ili nepravilno, - Page 88

Dodaci 87 Održavanje fotoaparata Ukoliko se baterijom rukuje nepažljivo ili nepravilno, može doći do povrede ili smrtnog ishoda. U cilju vaše bezbednosti, pridržavajte se sledećih uputstava za pravilno rukovanje baterijom: Ukoliko se njome nepravilno rukuje, baterija se može ● zapaliti ili eksplodirati. Ako na bateriji primetite bilo kakve deformacije, pukotine ili druge neispravnosti, odmah prestanite sa njenim korišćenjem i obratite se proizvođaču. Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje ● preporučuje proizvođač i punite bateriju samo na način opisan ..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 89

Dodaci 88 Pre nego što kontaktirate servisni centar Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem pomoću ovih rešenja i još uvek imate problema sa fotoaparatom, kontaktirajte svog prodavca ili lokalni servisni centar. Situacija Predložena rešenja Nije moguće snimiti fotografije Nema slobodnog prostora na ● memorijskoj kartici. Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu karticu. Formatirajte memorijsku karticu. (str. ● 79 ) Memorijska kartica je..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 90

Dodaci 89 Pre nego što kontaktirate servisni centar Situacija Predložena rešenja Fotogra fi ja je suviše svetla Isklju č ite blic. (str. ● 42) Fotogra fi ja je preeksponirana. Podesite ● vrednost ekspozicije. (str. 49) Fotogra fi ja je suviše tamna Fotogra fi ja je podeksponirana. Uklju č ite blic. (str. ● 42) Podesite ISO osetljivost. (str. ● 43) Podesite vrednost ekspozicije. (str. ● 49) Na televizoru ne mogu da se prikažu fotogra fi je Uverite se da je fotoaparat pravilno ● povezan sa spoljnim ekranom preko A/V kabla. Proverite da li se na memorijskoj kartici ●..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 91

Dodaci 90 Pre nego što kontaktirate servisni centar Situacija Predložena rešenja Fotoaparat ne može da reprodukuje video zapise Možete da reprodukujete video samo ● u programu Intellistudio. Instalirajte program na svom ra č unaru. (str. 70) Proverite da li je USB kabl pravilno ● priklju č en. Intelli-studio ne radi pravilno Zatvorite Intelli-studio i ponovo pokrenite ● program. Ne možete da koristite Intelli-studio na ● Macintosh ra č unarima. U zavisnosti od speci fi kacije ra č unara ● i okruženja, program se možda ne ć e pokrenuti automatski. U tom slu č aju, na..

Dodaci - Page 92

Dodaci 91 Speci fi kacije fotoaparata Brzina zatvara č a Automatski ● : 1/8 - 1/1500 sek. Program ● : 1 - 1/1500 sek. No ć ni ● : 8 - 1/1500 sek. Vatromet ● : 2 sek. Ekspozicija Kontrola Program AE Merenje Višestruko, U ta č ki, U centru, AE prepoznavanje lica Kompenzacija ±2EV (u koracima od 1/3 EV) Ekvivalent ISO standarda Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Blic Režim Isklju č eno, Automatski, Efekat crvenih o č iju, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Popravljanje efekta crvenih o č iju Opseg ŠIRINA: 0,4-3,8 m (ISO Automatski) ● TELE: 0,5-2,0 m (ISO Automatski)..

Specifikacije fotoaparata - Page 93

Dodaci 92 Specifikacije fotoaparata Video zapisi Format: MJPEG ● (maksimalno vreme snimanja: 2 sati) Veličina: ● 640 X 480 ( 30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 ( 30 FPS, 15 FPS) Brzina prikazivanja kadrova ● : 30 FPS, 15 FPS Glas ● : Isključeno , Uključeno (zvuk je isključen kada se koristi funkcija zuma) Uređivanje video zapisa (ugrađeno): Pauza u toku ● snimanja, Snimanje nepokretne slike Reprodukcija Tip Pojedinačna slika, sličice, projekcija više slajdova, filmska sekvenca, slaganje slika u album * Kategorija slaganja slika u album: Tip, Datum , Boja, Sedmica Uređivanje Pr..

Specifikacije fotoaparata - Page 94

Dodaci 93 Specifikacije fotoaparata Interfejs Priključak za digitalni izlaz USB 2.0 Audio izlaz Mono (ugrađeni zvučnik), Mono (mikrofon) Video izlaz NTSC, PAL (mogućnost izbora) SCC-AV20 Konektor za napajanje naizmeničnom strujom 20 pin, 4,2V Izvori napajanja Punjiva baterija Litijum-jonska baterija (BP70A, 740 mAh) Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Skladištenje Medij Interna memorija: Približno 5 MB ● Eksterna memorija (opcionalno): ● SD kartica (garantovano do 4 GB) - SDHC kartica (garantovano do 8 GB) - Kapacitet interne memorije možda se ne podu..

Dodaci - Page 95

Dodaci 94 Speci fi kacije fotoaparata Dimenzije (Š x V x D) 95,7 x 56 x 20,3 mm Težina 111 g (bez baterije i memorijske kartice) Radna temperatura 0 - 40 ˚ C Vlažnost radnog okruženja 5 - 85 % Softver Intelli-studio Speci fi kacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

..

Samsung ekološka oznaka - Page 96

Dodaci 95 Pravilno odlaganje ovog proizvoda (odlaganje elektri č ne i elektronske opreme) (Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada) Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punja č a, slušalica, USB kabla), njih ne treba odlagati sa ostalim ku ć nim otpadom. Da bi se spre č ile mogu ć e štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada ..

Dodaci - Page 97

Dodaci 96 A ACB u režimu reprodukcije 65 u režimu snimanja 49 Automatski balans kontrasta (ACB) 49 Automatski režim 22 B Balans bele boje 50 Baterija Punjenje 86 Radni vek 85 Speci fi kacije 85 Bira č režima 14 Blic Automatski 43 Dosvetljavanje 43 Efekat crvenih o č iju 43 Isklju č eno 42 Spora sinhronizacija 43 Uklanjanje efekta crvenih o č iju 43 Brisanje fajlova 59 Brzina prikazivanja kadrova 33 Brzina zatvara č a 30 Brzi pregled 79 Č Č iš ć enje Ekran 83 Ku ć ište 83 Objektiv 83 D Datum i vreme 79 Digitalna stabiliyacija slike 32 Digitalni zum 24 DPOF 66 Duga ekspozicija..

Dodaci - Page 98

Dodaci 97 Indeks L Lampica za autofokus 80 M Makrofotogra fi ja 44 Memorijska kartica Kapacitet 84 SD 84 SDHC 84 Merenje u centru 50 u ta č ki 50 Višestruko 50 N Nedostaci na licu 31 O Oblast fokusa AF sa pra ć enjem 46 Centrirani AF 46 Višestruki AF 46 Održavanje 83 Opis funkcija 78 Osvetljenost lica 31 Otkrivanje lica Normal 47 Otkrivanje treptanja 48 Snimanje osmeha 48 Otkrivanje treptanja 48 Otvor blende 30 P Po č etna slika 78 Podešavanje Izoštrenost 54 Kontrast u režimu reprodukcije 65 u režimu snimanja 54 Svetlina 65 Zasi ć enost u režimu reprodukcije 65 u režimu sniman..

Dodaci - Page 99

Dodaci 98 Indeks Režim snimanja Automatski 22 DIS 32 Inteligentni automatski 28 No ć ni režim 30 Programski 33 Retuširanje portreta 31 Scena 29 Video zapis 33 Režim za fotogra fi esanje dece 36 Režim za snimanje dece Fotogra fi ja 36 Video zapis 37 RGB ton u režimu reprodukcije 64 u režimu snimanja 53 Rotiranje 63 S Servisni centar 88 Slaganje slika u album 57 Slike za štampanje 66 Snimanje Glasovna beleška 38 Video zapis 33 Snimanje kadrova kao slika 62 Snimanje osmeha 48 Svetlina ekrana 78 Š Štampanje fotogra fi ja 75 T Tajmer 41 Tip ekrana 21 U Udaljenost fokusa Automatska..

- Page 100

Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite web lokaciju http://www.samsungimaging.com/ za naknadni servis ili pitanja.

..

Sponsored links

Latest Update