Samsung Pl100 User Manual Polish (6.11 MB)

PL100 Language

Download Samsung Pl100 User Manual Polish (6.11 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Kliknij temat - Page 1

Niniejszy podr ę cznik u ż ytkownika zawiera szczegó ł owe instrukcje obs ł ugi aparatu. Prosimy o uwa ż ne zapoznanie si ę z podr ę cznikiem. Ä Kliknij temat User Manual PL100/PL101 Najcz ęś ciej zadawane pytania Skrócony podr ę cznik Spis tre ś ci Podstawowe funkcje Rozbudowane funkcje Opcje fotografowania Odtwarzanie/edycja Za łą czniki Indeks

..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 2

1 Informacje na temat zdrowia i bezpiecze ń stwa Aby unikn ąć niebezpiecznych sytuacji i zapewni ć optymalne dzia ł anie aparatu, nale ż y zawsze post ę powa ć zgodnie z poni ż szymi ostrze ż eniami i wskazówkami. Ostrze ż enie – sytuacje, które mog ą spowodowa ć zranienie u ż ytkownika lub innych osób Przestroga – sytuacje, które mog ą spowodowa ć uszkodzenie aparatu lub innego sprz ę tu Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje Nie nale ż y u ż ywa ć aparatu w pobli ż u ł atwopalnych lub wybuchowych p ł ynów albo gazów Nie nale ż y u ż ywa ć ap..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 3

2 Podczas pod łą czania przewodów lub zasilaczy oraz ● instalowania baterii lub kart pami ę ci nale ż y zachowa ć ostro ż no ść . Wk ł adanie wtyczek na si łę , pod łą czanie kabli lub wk ł adanie baterii albo kart pami ę ci w niew ł a ś ciwy sposób mo ż e spowodowa ć uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów. Nie nale ż y wk ł ada ć cia ł obcych do komór, gniazd ani punktów ● dost ę pu aparatu. Uszkodzenia wynik ł e z niew ł a ś ciwego u ż ytkowania aparatu mog ą nie by ć obj ę te gwarancj ą . Nale ż y chroni ć baterie, ł adowarki i karty pami ..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 4

3 Maksymalizacja czasu pracy baterii i ł adowarki Nadmierne ł adowanie baterii mo ż e przyczyni ć si ę do skrócenia ● czasu ich eksploatacji. Po zako ń czeniu ł adowania od łą cz przewód od aparatu. D ł ugo nieu ż ywana bateria ulegnie roz ł adowaniu i przed u ż yciem ● b ę dzie musia ł a by ć ponownie na ł adowana. Nieu ż ywane ł adowarki nale ż y od łą czy ć od gniazd zasilania. ● Baterii nale ż y u ż ywa ć tylko w celach, do których zosta ł y ● przeznaczone. Nale ż y zachowa ć ostro ż no ść , u ż ywaj ą c aparatu w warunkach du ż ej wilgotno ..

Informacje o prawach autorskich - Page 5

4 Informacje o prawach autorskich Microsoft Windows i logo Windows s ą zastrze ż onymi znakami ● towarowymi fi rmy Microsoft Corporation. Mac to zastrze ż ony znak towarowy fi rmy Apple Corporation. ● W zwi ą zku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji ● aparatu specy fi kacja aparatu lub tre ść niniejszego podr ę cznika mog ą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyska ć informacje o licencji Open Source, patrz ● „OpenSourceInfo.pdf” na za łą czonej p ł ycie CD-ROM. Struktura podr ę cznika u ż ytkownika Podstawowe funkcje 11 Ten rozdzia ł zawiera informacje dotyc..

Ikony trybu fotografowania - Page 6

5 Oznaczenia u ż yte w podr ę czniku Tryb fotografowania Oznaczenie Intelig. autom. S Automat. a Program p DIS d Upi ę ksz b Noc N Scena s Film v Ikony trybu fotografowania Te ikony oznaczaj ą , ż e opisywana funkcja jest dost ę pna we wskazanym trybie. Tryb s mo ż e nie obs ł ugiwa ć funkcji dla wszystkich scenerii. np.) Dost ę pne w trybach Program, DIS i Film Ikony u ż yte w podr ę czniku Ikona Funkcja Dodatkowe informacje Ostrze ż enia zwi ą zane z bezpiecze ń stwem [ ] Przyciski aparatu, na przyk ł ad: [ Migawka ] (odpowiada spustowi migawki) ( ) Numer strony, na które..

Migawka - Page 7

6 Okre ś lenia u ż yte w podr ę czniku Naciskanie spustu migawki ● Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] do po ł owy: naci ś ni ę cie przycisku migawki do po ł owy Naci ś ni ę cie przycisku [ ● Migawka ]: naci ś nij spust migawki do oporu Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] do po ł owy Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] Temat, t ł o, kompozycja Temat ● : g ł ówny obiekt fotografowanej sceny; mo ż e nim by ć osoba, zwierz ę lub martwa natura T ł o ● : obiekty znajduj ą ce si ę wokó ł tematu Kompozycja ● : po łą czenie tematu i t ł a T ł o Temat ..

Najcz - Page 8

7 Najcz ęś ciej zadawane pytania Mo ż na uzyska ć odpowiedzi na najcz ęś ciej zadawane pytania. Kon fi guracja opcji fotografowania u ł atwia rozwi ą zywanie problemów. Oczy obiektu wygl ą daj ą na czerwone. Jest to powodowane odbiciem od lampy b ł yskowej aparatu. Ustaw opcj ę lampy b ł yskowej na ● Czer.ocz lub Red czer oczu (s. 42). Je ś li zdj ę cie zosta ł o ju ż zrobione, w menu edycji wybierz opcj ę ● Red czer oczu (s. 65). Na zdj ę ciach s ą widoczne drobinki kurzu. Unosz ą ce si ę w powietrzu cz ą steczki kurzu mog ł y zosta ć uchwycone na zdj ę ciu ..

Skrócony podr - Page 9

8 Skrócony podr ę cznik Fotografowanie ludzi Tryb ● s > Portret f 29 Tryb ● b f 31 Tryb Autoportret ● f 35 Tryb Dzieci ● f 36 Tryb Para ● f 36 Czer.ocz ● , Red czer oczu (aby zniwelowa ć lub skorygowa ć efekt czerwonych oczu) f 42 Wykryj twarze ● f 47 Fotografowanie w nocy lub w ciemno ś ci Tryb ● s > Zachód, Ś wit, Fajerw. f 29 Tryb ● N f 30 Opcje lampy b ł yskowej ● f 42 Szybko ść ISO (s ł u ż y do regulacji czu ł o ś ci na ś wiat ł o) ● f 43 Dynamiczne zdj ę cia Ci ą g ł e ● , U. wys. szyb. f 52 Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów ..

Opcje fotografowania - Page 10

9 Spis tre ś ci Wykonywanie zdj ęć przy u ż yciu wy ś wietlacza przedniego ..... 35 Korzystanie z trybu Autoportret ................................................ 35 Korzystanie z trybu Para .......................................................... 36 Korzystanie z trybu Dzieci ........................................................ 36 Nagrywanie fi lmu za pomoc ą wy ś wietlacza przedniego .......... 37 Nagrywanie notatek g ł osowych ............................................... 38 Nagrywanie notatki g ł osowej .................................................... 38 Dodawani..

Odtwarzanie/edycja - Page 11

10 Regulacja jasno ś ci i tonacji kolorystycznej .............................. 49 R ę czne ustawienie ekspozycji (EV) .......................................... 49 Kompensacja pod ś wietlenia (ACB) .......................................... 49 Zmiana opcji pomiaru ............................................................... 50 Wybór ź ród ł a ś wiat ł a (balans bieli) ........................................... 50 Korzystanie z trybów zdj ęć seryjnych ...................................... 52 Poprawianie jako ś ci zdj ęć .....................................................

Podstawowe - Page 12

Wyjmowanie aparatu z opakowania ……………………… 12 Uk ł ad aparatu ………………………………………………… 13 Wk ł adanie akumulatora i karty pami ę ci …………………… 15 Ł adowanie akumulatora i w łą czanie aparatu ……………… 16 Ł adowanie akumulatora …………………………………… 16 W łą czanie aparatu ………………………………………… 16 Kon fi guracja wst ę pna ………………………………………… 17 Informacje na temat ikon …………………………………… 18 Wybieranie opcji …..

Wyjmowanie aparatu z opakowania - Page 13

Podstawowe funkcje 12 Wyjmowanie aparatu z opakowania Nale ż y sprawdzi ć , czy w opakowaniu znajduj ą si ę nast ę puj ą ce elementy. Aparat Zasilacz/kabel USB Akumulator Pasek P ł yta CD-ROM z oprogramowaniem (zawieraj ą ca równie ż podr ę cznik u ż ytkownika) Skrócony podr ę cznik Rzeczywisty wygl ą d elementów mo ż e ró ż ni ć si ę od przedstawionego na ilustracjach. Akcesoria opcjonalne Pokrowiec na aparat Karty pami ę ci Kabel A/V Ł adowarka

..

Podstawowe funkcje - Page 14

Podstawowe funkcje 13 Uk ł ad aparatu Przed rozpocz ę ciem u ż ytkowania aparatu nale ż y zapozna ć si ę z jego elementami i ich funkcjami. Lampa AF/lampa samowyzwalacza Lampa b ł yskowa Obiektyw Pokrywa komory baterii S ł u ż y do wk ł adania karty pami ę ci i baterii. Otwór do monta ż u statywu Mikrofon Wy ś wietlacz przedni Przycisk Przedni LCD Port USB i A/V Obs ł uguje kable USB i A/V Spust migawki Przycisk zasilania

..

Podstawowe funkcje - Page 15

Podstawowe funkcje 14 Uk ł ad aparatu Przycisk Opis m Dost ę p do opcji i menu. Nawigacja W trybie fotografowania Podczas ustawiania D Zmiana opcji wy ś wietlania W gór ę M Zmiana opcji makro W dó ł F Zmiana opcji lampy b ł yskowej W lewo t Zmiana opcji samowyzwalacza W prawo o Potwierdzenie wyró ż nionej opcji lub menu. Odtwarzanie Przej ś cie do trybu odtwarzania. Funkcja Dost ę p do opcji w trybie fotografowania. ● Usuwanie plików w trybie odtwarzania. ● Pokr ę t ł o wyboru trybu Ikona Tryb Opis S Intelig. autom. Fotografowanie przez pozwolenie aparatowi na wybór tryb..

Wyjmowanie akumulatora i karty pami - Page 16

Podstawowe funkcje 15 Wk ł adanie akumulatora i karty pami ę ci Informacje na temat wk ł adania baterii i opcjonalnej karty pami ę ci do aparatu. Wyjmowanie akumulatora i karty pami ę ci Delikatnie wci ś nij do chwili od łą czenia karty od aparatu, a nast ę pnie wyci ą gnij j ą z gniazda. Naci ś nij blokad ę do góry w celu zwolnienia akumulatora. Pami ęć wewn ę trzna mo ż e s ł u ż y ć jako tymczasowa pami ęć masowa wówczas, gdy nie jest w ł o ż ona karta pami ę ci. Mo ż na w ł o ż y ć kart ę pami ę ci, aby zapisa ć dodatkowe zdj ę cia i fi lmy. Karta pam..

adowanie akumulatora i w - Page 17

Podstawowe funkcje 16 Ł adowanie akumulatora i w łą czanie aparatu W łą czanie aparatu Aby w łą czy ć lub wy łą czy ć aparat, naci ś nij przycisk [ POWER ]. Ekran kon fi guracji wst ę pnej pojawia si ę po w łą czeniu aparatu po ● raz pierwszy (s. 17). W łą czanie aparatu w trybie odtwarzania Naci ś nij przycisk [ P ]. Aparat zostanie w łą czony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania. Po w łą czeniu aparatu przez naci ś ni ę cie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku [ P ] nie s ą odtwarzane ż adne d ź wi ę ki aparatu. Ł adowanie akumulatora Na ł a..

Podstawowe funkcje - Page 18

Podstawowe funkcje 17 Naci ś nij przycisk [ 5 F ] lub [ t ] aby wybra ć stref ę czasow ą , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ o ]. To set the daylight-saving time, press [ ● D ]. Back DST Naci ś nij przycisk [ 6 D ] lub [ M ] aby wybra ć opcj ę Date & Time (Data/czas) a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. Naci ś nij przycisk [ 7 F ] lub [ t ] aby wybra ć opcj ę . yyyy mm dd / 01 / 01 10:00 Off : English : 10/01/01 : London Set Back 2010 Language Date & Time Time Zone Naci ś nij przycisk [ 8 D ] lub [ M ] ], aby ustawi ć dat ę i godzin ę lub wybra ć..

Informacje na temat ikon - Page 19

Podstawowe funkcje 18 Informacje na temat ikon Wy ś wietlane ikony b ę d ą si ę zmienia ć w zale ż no ś ci od wybranego trybu lub opcji. C. Ikony z lewej strony Ikona Opis Przys ł ona i szybko ść migawki D ł uga migawka Warto ść ekspozycji Balans bieli Odcie ń twarzy Retusz twarzy Pr ę dko ść ISO Styl zdj ę cia Regulacja obrazu (ostro ść , kontrast, nasycenie) Typ serii Ikona Opis Obszar obj ę ty funkcj ą automatycznego ustawiania ostro ś ci Drgania aparatu Wspó ł czynnik przybli ż enia/ oddalenia Bie żą ca data i godzina B. Ikony z prawej strony Ikona Opis Rozdz..

Powrót do poprzedniego menu - Page 20

Podstawowe funkcje 19 Wybieranie opcji Opcje mo ż na wybra ć , naciskaj ą c przycisk [ m ] i korzystaj ą c z przycisków nawigacyjnych ([ D ], [ M ], [ F ], [ t ]). Dost ę p do opcji robienia zdj ęć jest równie ż mo ż liwy po naci ś ni ę ciu przycisku [ f ], ale wtedy niektóre opcje s ą niedost ę pne. Powrót do poprzedniego menu Ponownie naci ś nij przycisk [ m ], aby powróci ć do poprzedniego menu. Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby powróci ć do trybu fotografowania. W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Za pomoc ą przycisków nawigacyjnych przejd ..

Podstawowe funkcje - Page 21

Podstawowe funkcje 20 Wybieranie opcji Naci ś nij przycisk [ 4 D ] lub [ M ], aby przej ść do menu Balans bieli , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. Rozmiar zdj ę cia Jako ść EV ISO Balans bieli Wykryj twarze Fotogr. obsz. Wyj ś cie Wstecz Naci ś nij przycisk [ 5 F ] lub [ t ], aby przej ść do opcji balansu bieli. Dzienne Wstecz Przesu ń Naci ś nij przycisk [ 6 o ]. Np. wybierz opcj ę balansu bieli w trybie P Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 p . Naci ś nij przycisk [ 2 m ]. Fotografow./nagryw. D ź wi ę k Wy ś wietlacz Ustawienia Rozmiar zdj ..

Podstawowe funkcje - Page 22

Podstawowe funkcje 21 Ustawienia wy ś wietlacza i d ź wi ę ku Informacje na temat zmiany podstawowych ustawie ń wy ś wietlacza i d ź wi ę ku zgodnie z preferencjami u ż ytkownika. Ustawianie d ź wi ę ku Okre ś lanie, czy podczas pracy aparat wydaje okre ś lony d ź wi ę k. W trybie fotografowania lub odtwarzania naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcj ę 2 D ź wi ę k ¡ Sygn. d ź w. ¡ opcja. Opcja Opis Wy ł . Aparat nie wydaje ż adnych d ź wi ę ków. 1/2/3 Aparat wydaje d ź wi ę ki. Zmiana typu wy ś wietlania Wybierz typ wy ś wietlania w trybie fotografow..

Podstawowe funkcje - Page 23

Podstawowe funkcje 22 Fotografowanie Informacje na temat podstawowych dzia ł a ń umo ż liwiaj ą cych szybkie i ł atwe fotografowanie w trybie automatycznym. Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 a . Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce. 2 Naci ś nij do po ł owy przycisk [ 3 Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . Obiekt, na który ustawiono ostro ść , zostaje otoczony zielon ą ● ramk ą . Naci ś nij przycisk [ 4 Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. Porady umo ż liwiaj ą ce robienie wyra ź niejszych zdj ęć mo ż na znale źć na stronie 25.

..

Podstawowe funkcje - Page 24

Podstawowe funkcje 23 Fotografowanie Przybli ż anie/oddalanie Mo ż esz fotografowa ć zbli ż enia, u ż ywaj ą c funkcji zoomu (przybli ż ania lub oddalania). Aparat wyposa ż ono w 3-krotny zoom optyczny i 3-krotny zoom cyfrowy. U ż ywaj ą c obu funkcji, mo ż esz 9-krotnie przybli ż y ć lub oddali ć obraz. Przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w prawo, aby powi ę kszy ć fotografowany obiekt. Przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w lewo, aby zmniejszy ć fotografowany obiekt. Przybli ż anie Oddalanie Wspó ł czynnik przybli ż enia/ oddalenia W łą czanie wy ś wietlacza przedni..

Podstawowe funkcje - Page 25

Podstawowe funkcje 24 Fotografowanie Zoom cyfrowy Je ś li wska ź nik zoomu znajduje si ę w zakresie cyfrowym, aparat u ż ywa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu cyfrowego mo ż e obni ż y ć jako ść zdj ę cia. Zakres optyczny Zakres cyfrowy Wska ź nik przybli ż enia/ oddalenia Funkcja zoomu cyfrowego jest niedost ę pna w trybach ● S , d , b , s (w niektórych sceneriach) i N oraz v , a tak ż e podczas korzystania z funkcji Wykryj twarze . Zapisywanie zdj ę cia zrobionego przy u ż yciu funkcji zoomu cyfrowego ● mo ż e potrwa ć d ł u ż ej.

..

Ramka ustawiania ostro - Page 26

Podstawowe funkcje 25 Prawid ł owe trzymanie aparatu Sprawd ź , czy obiektyw nie jest w ż aden sposób zas ł oni ę ty. Wci ś ni ę cie spustu migawki do po ł owy Naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ] i ustaw ostro ść . Ostro ść i ekspozycja zostan ą ustawione automatycznie. Warto ść przys ł ony i czas migawki zostan ą ustawione automatycznie. Ramka ustawiania ostro ś ci Naci ś nij przycisk [ ● Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie, je ś li ramka jest wy ś wietlana na zielono. Je ś li ramka zostanie wy ś wietlona na ● czerwono, zmie ń j ą i ponownie naci ś n..

Zapobieganie nieostrym zdj - Page 27

Podstawowe funkcje 26 Zapobieganie nieostrym zdj ę ciom Ustawienie ostro ś ci mo ż e by ć problematyczne, gdy: kontrast mi ę dzy obiektem a t ł em jest niewielki (na przyk ł ad gdy - fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbli ż onym do koloru t ł a); ź ród ł o ś wiat ł a znajduj ą ce si ę za fotografowanym obiektem jest zbyt mocne; - fotografowany obiekt b ł yszczy; - na fotografowanym obiekcie wyst ę puj ą poziome wzory, np. ż aluzje; - fotografowany obiekt nie znajduje si ę w ś rodku ramki. - U ż ywanie blokady ustawienia ostro ś ci Naci ś nij do po ł..

Rozbudowane - Page 28

Tryby fotografowania ………………………………………… 28 Korzystanie z trybu Intelig. autom. ………………………… 28 Korzystanie z trybu Scena ………………………………… 29 Korzystanie ze wska ź nika ramki …………………………… 30 Korzystanie z trybu Noc …………………………………… 30 Korzystanie z trybu Upi ę ksz ………………………………… 31 Korzystanie z trybu DIS …………………………………… 32 Korzystanie z trybu Program ……………………………… 33 Nagrywanie fi lmu …………..

Korzystanie z trybu Intelig. autom. - Page 29

Rozbudowane funkcje 28 Tryby fotografowania Fotografowanie lub nagrywanie fi lmów wideo z wyborem trybu najlepiej dostosowanego do warunków fotografowania. Ikona Opis Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć portretowych noc ą . Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć pejza ż y z pod ś wietleniem. Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć portretowych z pod ś wietleniem. Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć portretowych. Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć obiektów z bliska. Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć tekstu z bliska. Pojawia si ę przy wykonywaniu zdj ęć zachodó..

Tryb odpowiedni do fotografowania osób. - Page 30

Rozbudowane funkcje 29 Tryby fotografowania Korzystanie z trybu Scena Fotografowanie z wyborem opcji skon fi gurowanych wst ę pnie dla scenerii. Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 s . Wybierz sceneria. 2 Portret Tryb odpowiedni do fotografowania osób. Aby zmieni ć tryb uj ę cia, naci ś nij [ ● MENU ] i wybierz Scena → uj ę cie. Informacje na temat trybu Wska ź nik ramki mo ż na znale źć w ● rozdziale „Korzystanie ze wska ź nika ramki” na stronie 30. Informacje na temat trybu Noc mo ż na znale źć w rozdziale ● „Korzystanie z trybu Noc” na stronie 3..

Regulacja ekspozycji w trybie Noc - Page 31

Rozbudowane funkcje 30 Tryby fotografowania Korzystanie z trybu Noc Tryb Noc u ż ywany jest do wykonywania zdj ęć z opcjami fotografowania w nocy. U ż yj statywu w celu unikni ę cia poruszenia aparatu. Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybu w pozycji 1 N . Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, i naci ś nij do 2 po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . Naci ś nij przycisk [ 3 Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. Regulacja ekspozycji w trybie Noc W trybie Noc istnieje mo ż liwo ść sfotografowania b ł ysków ś wiat ł a jako smug poprzez wyd ł u ż enie eks..

Aby zapobiec rozmazaniom zdj - Page 32

Rozbudowane funkcje 31 Tryby fotografowania Korzystanie z trybu Upi ę ksz Fotografowanie osób z opcj ą niwelowania niedoskona ł o ś ci twarzy. Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 b . 2 Aby rozja ś ni ć ton skóry fotografowanej osoby (tylko w przypadku twarzy), naci ś nij przycisk [ m ]. Wybierz kolejno opcje 3 Fotografow./nagryw. ¡ Odcie ń twarzy ¡ opcja. Wybierz wy ż sze ustawienie, aby rozja ś ni ć ton skóry. ● Poziom 2 Wstecz Przesu ń Aby ukry ć 4 niedoskona ł o ś ci twarzy, naci ś nij przycisk [ m ]. Wybierz warto ść przys ł ony lub szybko ść miga..

Korzystanie z trybu DIS - Page 33

Rozbudowane funkcje 32 Tryby fotografowania Korzystanie z trybu DIS Funkcje cyfrowej stabilizacji obrazu (DIS) pozwalaj ą zredukowa ć drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdj ę ciom. Przed korekt ą Po korekcie Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 d . Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, i naci ś nij do 2 po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . Naci ś nij przycisk [ 3 Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedost ę pna. ● Je ś li fotografowany obiekt szybko si ę porusza, zdj ę cie mo ż e by ć ●..

Tryby fotografowania - Page 34

Rozbudowane funkcje 33 Tryby fotografowania Nagrywanie fi lmu Istnieje mo ż liwo ść nagrywania fi lmów wideo trwaj ą cych do 2 godzin. Nagrany fi lm wideo jest zapisywany w formie pliku MJPEG. Niektóre karty pami ę ci mog ą nie obs ł ugiwa ć funkcji nagrywania w wysokiej rozdzielczo ś ci. W takim przypadku nale ż y zmieni ć rozdzielczo ść na ni ż sz ą (s. 40). Ustaw pokr ę t ł o wyboru trybów w pozycji 1 v . Naci ś nij przycisk [ 2 m ]. Wybierz kolejno opcje 3 Film ¡ Szybko ść klatek ¡ szybko ść klatek (liczba klatek na sekund ę ). Im wi ę cej klatek, tym nat..

Tryby fotografowania - Page 35

Rozbudowane funkcje 34 Tryby fotografowania Aby wstrzyma ć nagrywanie Aparat umo ż liwia czasowe wstrzymanie nagrywania fi lmu wideo. Dzi ę ki tej funkcji mo ż na nagrywa ć ulubione sceny jako jeden fi lm wideo. Naci ś nij przycisk [ o ] , aby wstrzyma ć odtwarzanie. Ponownie naci ś nij przycisk, aby wznowi ć nagrywanie. Stop Pauza Naci ś nij przycisk [ 4 m ]. Wybierz kolejno opcje 5 Film ¡ G ł os ¡ opcja d ź wi ę ku. Opcja Opis W ł . : nagrywanie fi lmu wideo z d ź wi ę kiem. (Podczas przybli ż ania/oddalania nagrywanie d ź wi ę ku zostanie przerwane.) Wy ł . : nag..

Korzystanie z trybu Autoportret - Page 36

Rozbudowane funkcje 35 Wykonywanie zdj ęć przy u ż yciu wy ś wietlacza przedniego Wy ś wietlacz przedni u ł atwia wykonywanie autoportretów oraz zdj ęć dzieci. Wy ś wietlacza przedniego mo ż na tak ż e u ż ywa ć w trybie Para. Po kilkukrotnym naci ś ni ę ciu przycisku [ ● Przedni LCD ] tryb fotografowania zmieni si ę z Autoportret na Para lub Dzieci. Podczas nagrywania fi lmów nie mo ż na korzysta ć z trybu Para. W niektórych trybach fotografowania wy ś wietlacz przedni nie wy ś wietla ramki wskazuj ą cej wykryt ą twarz, a tryby Autoportret i Para s ą niedost ę..

Korzystanie z trybu Dzieci - Page 37

Rozbudowane funkcje 36 Wykonywanie zdj ęć przy u ż yciu wy ś wietlacza przedniego Korzystanie z trybu Dzieci W tym trybie mo ż na skierowa ć uwag ę dzieci na aparat, wy ś wietlaj ą c krótk ą animacj ę na wy ś wietlaczu przednim. W trybie fotografowania naci ś nij trzy razy przycisk 1 [ Przedni LCD ]. Zostanie odtworzona animacja. ● Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, a nast ę pnie 2 naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ]. Naci ś nij przycisk [ 3 Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. Animacje mo ż na pobra ć z witryny internetowej. ● Aby uzyska ć wi ..

Wykonywanie zdjęć przy użyciu wyświetlacza przedniego - Page 38

Rozbudowane funkcje 37 Wykonywanie zdjęć przy użyciu wyświetlacza przedniego Nagrywanie filmu za pomocą wyświetlacza przedniego Nagrywanie filmu w trybie Autoportret Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji 1 v . Naciśnij jeden raz przycisk [ 2 Przedni LCD ]. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [ 3 Migawka ]. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk 4 [ Migawka ]. Nagrywanie filmu w trybie Dzieci Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji 1 v . Naciśnij dwukrotnie przycisk [ 2 Przedni LCD ]. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [ 3 Migawka ]. Aby za..

Nagrywanie notatek g - Page 39

Rozbudowane funkcje 38 Nagrywanie notatek g ł osowych Informacje na temat nagrywania notatek g ł osowych, które mo ż na odtworzy ć w dowolnym momencie. Istnieje mo ż liwo ść dodania do zdj ę cia notatki g ł osowej, zawieraj ą cej informacje o warunkach fotografowania. Najlepsz ą jako ść d ź wi ę ku mo ż na uzyska ć , trzymaj ą c aparat podczas nagrywania w odleg ł o ś ci 40 cm. apdbNs Dodawanie notatki g ł osowej do zdj ę cia W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ G ł os ¡ Memo . Wykadruj obraz w ramce i zrób zd..

Opcje fotografowania - Page 40

Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci ……………… 40 Wybór rozdzielczo ś ci ………………………… 40 Wybór jako ś ci obrazu ………………………… 40 Korzystanie z samowyzwalacza …………… 41 Zdj ę cia w ciemno ś ci ………………………… 42 Zapobieganie efektowi czerwonych oczu …… 42 Korzystanie z lampy b ł yskowej ………………… 42 Dostosowanie czu ł o ś ci ISO …………………… 43 Zmienianie ustawienia ostro ś ci aparatu …… 44 Korzystanie z trybu makro …………………… 44 Korzystanie z autofokusu …………..

Opcje fotografowania - Page 41

Opcje fotografowania 40 Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci Informacje na temat metody zmiany rozdzielczo ś ci obrazu i ustawie ń jako ś ci. Podczas nagrywania fi lmu wideo: W trybie 1 v naci ś nij przycisk [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Film ¡ Rozmiar fi lmu ¡ opcja. Opcja Opis 640 X 480 : odtwarzanie przy u ż yciu standardowego telewizora. 320 X 240 : umieszczanie pliku na stronie WWW. Wybór jako ś ci obrazu Zrobione zdj ę cia s ą kompresowane i zapisywane w formacie JPEG. Wy ż sza jako ść obrazu oznacza wi ę kszy rozmiar pliku. W trybie fotografowania naci ś nij przyc..

Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opó - Page 42

Opcje fotografowania 41 Korzystanie z samowyzwalacza Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opó ź niaj ą cego fotografowanie. apdbNsvS Naci ś nij przycisk [ 3 Migawka ], aby w łą czy ć funkcj ę timera. Miga lampa AF/lampa samowyzwalacza. Aparat ● automatycznie zrobi zdj ę cie po up ł ywie wyznaczonego czasu. Na wy ś wietlaczu przednim rozpocznie si ę odliczanie na kilka ● sekund przed zrobieniem zdj ę cia. Naci ś nij przycisk [ ● t ], aby wy łą czy ć samowyzwalacz. W zale ż no ś ci od tego, czy wybrano opcj ę Wykryj twarze, timer lub ● niektóre z jego fun..

Korzystanie z lampy b - Page 43

Opcje fotografowania 42 Zdj ę cia w ciemno ś ci Informacje na temat fotografowania w nocy lub przy s ł abym ś wietle. Korzystanie z lampy b ł yskowej Z lampy b ł yskowej nale ż y korzysta ć w przypadku fotografowania w ciemno ś ci lub konieczno ś ci do ś wietlenia zdj ęć . W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 F ]. Auto Wybierz opcj ę . 2 Opcja Opis Wy ł . : Lampa b ł yskowa nie zostanie wyzwolona. ● W przypadku fotografowania przy s ł abym ś wietle ● wy ś wietlane jest ostrze ż enie przed drganiami aparatu ( ). Auto : Aparat sam wybierze prawid ł owe ust..

Opcje fotografowania - Page 44

Opcje fotografowania 43 Zdj ę cia w ciemno ś ci Opcje lampy b ł yskowej nie s ą dost ę pne w razie wybrania opcji zdj ęć ● seryjnych lub opcji Mrugni ę cie . Nale ż y si ę upewni ć , czy fotografowane obiekty znajduj ą si ę w ● zalecanej odleg ł o ś ci od lampy b ł yskowej (s. 91). Odbite ś wiat ł o lub du ż a ilo ść py ł u w powietrzu mo ż e skutkowa ć ● pojawieniem si ę na zdj ę ciu ma ł ych plamek. Dostosowanie czu ł o ś ci ISO Czu ł o ść ISO wyra ż a czu ł o ść fi lmu na ś wiat ł o zgodnie z de fi nicj ą organizacji International Organisati..

Zmienianie ustawienia ostro - Page 45

Opcje fotografowania 44 Zmienianie ustawienia ostro ś ci aparatu Informacje na temat dostosowania ustawie ń ostro ś ci aparatu w zale ż no ś ci od fotografowanych obiektów. Korzystanie z autofokusu Aby robi ć ostre zdj ę cia, nale ż y wybra ć w ł a ś ciw ą opcj ę ustawiania ostro ś ci w zale ż no ś ci od odleg ł o ś ci od fotografowanego obiektu. W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 M ]. Norm. (af) Wybierz opcj ę . 2 Opcja Opis Norm. (af) : ustawianie ostro ś ci obiektu znajduj ą cego w odleg ł o ś ci wi ę kszej ni ż 80 cm (wi ę kszej ni ż 1 m w przyp..

Zmienianie ustawienia ostro - Page 46

Opcje fotografowania 45 Zmienianie ustawienia ostro ś ci aparatu Ś ledzenie obiektu mo ż e si ę nie powie ść , gdy: ● fotografowany obiekt jest zbyt ma ł y lub porusza si ę zbyt - gwa ł townie, obiekt jest pod ś wietlony lub zdj ę cie jest robione w ciemnym - miejscu, kolory lub wzory na obiekcie i w tle s ą takie same, - drgania aparatu s ą zbyt du ż e. - W takich przypadkach ramka ostro ś ci jest wy ś wietlana jako bia ł a ramka o jednolitym obramowaniu. Je ś li ś ledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie si ę , nale ż y ● ponownie wybra ć ś ledzony obiekt. Je..

Regulacja obszaru ustawiania ostro - Page 47

Opcje fotografowania 46 Zmienianie ustawienia ostro ś ci aparatu Regulacja obszaru ustawiania ostro ś ci Mo ż na uzyska ć wyra ź niejsze zdj ę cia, wybieraj ą c odpowiedni obszar ustawiania ostro ś ci, w zale ż no ś ci od po ł o ż enia fotografowanego obiektu w kadrze. W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Fotogr. obsz. ¡ opcja. Opcja Opis Centr. af : ustawianie ostro ś ci w centralnej cz ęś ci (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajduj ą si ę w ś rodkowej cz ęś ci kadru). Multi af : ustawianie ostro ś c..

Opcje fotografowania - Page 48

Opcje fotografowania 47 U ż ywanie funkcji wykrywania twarzy W łą czenie opcji wykrywania twarzy umo ż liwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostro ś ci na twarzy spowoduje automatyczne dostosowanie ekspozycji. Opcje Mrugni ę cie i U ś miech pozwalaj ą na wygodne i szybkie robienie zdj ęć dzi ę ki wykrywaniu zamkni ę tych oczu lub u ś miechu. apdbs Wykrywanie twarzy Aparat automatycznie wykrywa twarze (maksymalnie dziesi ęć twarzy). W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Wykryj twarze ..

Opcje fotografowania - Page 49

Opcje fotografowania 48 U ż ywanie funkcji wykrywania twarzy Wykrywanie mrugni ęć W przypadku wykrycia zamkni ę tych oczu aparat wykona automatycznie dwa kolejne zdj ę cia. W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Wykryj twarze ¡ Mrugni ę cie . Nie poruszaj aparatem, gdy na ekranie jest wy ś wietlany komunikat ● „ Przechwytywanie ”. W przypadku niepowodzenia funkcji wykrywania mrugni ęć ● wy ś wietlany jest komunikat „ Zrobiono zdj ę cie z zam. oczami ”. Nale ż y wykona ć kolejne zdj ę cie. Fotografowanie u ś mi..

Opcje fotografowania - Page 50

Opcje fotografowania 49 Regulacja jasno ś ci i tonacji kolorystycznej Informacje na temat regulacji jasno ś ci i koloru w celu uzyskania wysokiej jako ś ci zdj ęć . Kompensacja pod ś wietlenia (ACB) Gdy ź ród ł o ś wiat ł a znajduje si ę za fotografowanym obiektem lub mi ę dzy obiektem a t ł em wyst ę puje du ż y kontrast, istnieje du ż e prawdopodobie ń stwo, ż e obiekt na zdj ę ciu b ę dzie zbyt ciemny. W takiej sytuacji nale ż y u ż y ć opcji ACB (Automatyczny balans kontrastu). Bez funkcji ACB Z funkcj ą ACB W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. ..

Opcje fotografowania - Page 51

Opcje fotografowania 50 Regulacja jasno ś ci i tonacji kolorystycznej Wybór ź ród ł a ś wiat ł a (balans bieli) Tonacja kolorystyczna zdj ę cia zale ż y od rodzaju i jako ś ci ź ród ł a ś wiat ł a. Je ś li chcesz uzyska ć realistyczn ą tonacj ę kolorystyczn ą zdj ę cia, wybierz w ł a ś ciwe opcje o ś wietlenia, aby skalibrowa ć balans bieli, na przyk ł ad Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie lub Ż arowe. (Aut. balans bieli) (Dzienne) (Zachmurzenie) ( Ż arowe ) pdv Zmiana opcji pomiaru Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru ś wiat ..

Opcje fotografowania - Page 52

Opcje fotografowania 51 Regulacja jasno ś ci i tonacji kolorystycznej De fi niowanie w ł asnego balansu bieli W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Balans bieli ¡ Pomiar: Migawka . Skieruj obiektyw aparatu na bia łą kartk ę papieru. 3 Naci ś nij przycisk [ 4 Migawka ]. W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Balans bieli ¡ opcja. Ikona Opis Aut. balans bieli : u ż ycie ustawie ń automatycznych w zale ż no ś ci od warunków o ś wietleniowych. Dzienne : t ..

Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych - Page 53

Opcje fotografowania 52 Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo trudne. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych. p Opcja Opis AEB : Aparat robi trzy zdjęcia z różnymi wartościami ● ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone. Aby zapobiec rozmazanym zdjęciom, należy użyć ● statywu. Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania. Funkcje lampy błyskowej, timera i ACB są dostępne tylk..

Stosowanie stylów zdj - Page 54

Opcje fotografowania 53 Poprawianie jako ś ci zdj ęć Informacje na temat metod poprawiania jako ś ci zdj ęć przez zastosowanie stylów zdj ęć i kolorów oraz wprowadzanie korekt. De fi niowanie w ł asnego tonu RGB W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Wyb. Stylu Zdj. ¡ W ł asny RGB . Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, 3 B: niebieski). Wstecz Przesu ń Ustaw intensywno ść wybranego koloru 4 (-: aby zmniejszy ć lub +: aby zwi ę kszy ć ). Stosowanie stylów zdj ęć Do zdj ęć mo ż na stosowa ć ró ..

Opcje fotografowania - Page 55

Opcje fotografowania 54 Poprawianie jako ś ci zdj ęć Opcje nasycenia Opis - Zmniejsza nasycenie. + Zwi ę ksza nasycenie. Wybierz opcj ę ● 0 , je ś li nie chcesz zastosowa ć ż adnego efektu (ustawienie odpowiednie do druku zdj ęć ). W zale ż no ś ci od wybranej opcji ustawie ń obrazu, niektóre style zdj ęć ● nie s ą dost ę pne. Dostosowywanie zdj ęć Aparat umo ż liwia dostosowanie kontrastu, ostro ś ci i nasycenia zdj ęć . W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Fotografow./nagryw. ¡ Regulacja obrazu . Wybierz opcj ę dostoso..

Odtwarzanie/edycja - Page 56

Odtwarzanie …………………………………… 56 Uruchamianie trybu odtwarzania ……………… 56 Wy ś wietlanie zdj ęć …………………………… 59 Odtwarzanie fi lmu ……………………………… 61 Odtwarzanie notatek g ł osowych ……………… 62 Edycja zdj ę cia ………………………………… 63 Zmiana rozmiaru zdj ęć ………………………… 63 Obracanie zdj ę cia ……………………………… 63 Stosowanie stylów zdj ęć ……………………… 64 Korygowanie b łę dów ekspozycji ……………… 65 Tworzenie po..

Wyświetlacz w trybie odtwarzania - Page 57

Odtwarzanie/edycja 56 Odtwarzanie Informacje na temat metod wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów i notatek głosowych oraz zarządzania plikami. Wyświetlacz w trybie odtwarzania Informacje Ikona Opis Zdjęcie zawiera notatkę głosową Plik wideo Ustawiono polecenie drukowania (DPOF) Plik zabezpieczony Nazwa folderu – nazwa pliku Uruchamianie trybu odtwarzania Zdjęcia, filmy wideo lub notatki głosowe zapisane w aparacie można odtwarzać. Naciśnij przycisk [ 1 P ]. Zostanie wyświetlone ostatnie zrobione zdjęcie lub ostatni ● nagrany film wideo. Jeśli aparat jest wyłącz..

Odtwarzanie/edycja - Page 58

Odtwarzanie/edycja 57 Odtwarzanie Naci ś nij przycisk [ 4 F ] lub [ t ], aby przewija ć pliki. Naci ś nij i przytrzymaj, aby szybko przejrze ć pliki. ● Naci ś nij przycisk [ 5 o ], aby powróci ć do widoku normalnego. Wy ś wietlanie plików wed ł ug kategorii w inteligentnym albumie Wy ś wietlanie i zarz ą dzanie plikami wed ł ug kategorii, takich jak data, typ pliku lub tydzie ń . W trybie odtwarzania przesu ń przycisk [ 1 Zbli ż enie ] w prawo. Naci ś nij przycisk [ 2 m ]. Wybierz kategori ę . 3 Typ Data Kolor Tydzie ń Wstecz Ustaw Opcja Opis Typ Wy ś wietlanie plików..

Odtwarzanie/edycja - Page 59

Odtwarzanie/edycja 58 Odtwarzanie Ochrona plików Chro ń pliki przed przypadkowym usuni ę ciem. W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Opcje plików ¡ Zabezpiecz ¡ Wybierz . Aby zabezpieczy ć wszystkie pliki, wybierz ● Wsz. ¡ Zablokuj . Wybierz plik, który ma by ć chroniony, a nast ę pnie naci ś nij 3 przycisk [ o ]. Ponownie naci ś nij przycisk [ ● o ], aby anulowa ć wybór. Wybierz Ustaw Naci ś nij przycisk [ 4 f ]. Wy ś wietlanie plików jako miniatur Skanowanie miniatur plików. W trybie odtwarzania przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ..

Odtwarzanie/edycja - Page 60

Odtwarzanie/edycja 59 Odtwarzanie Kopiowanie plików na kart ę pami ę ci Istnieje mo ż liwo ść skopiowania plików z pami ę ci wewn ę trznej na kart ę pami ę ci. W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Opcje plików ¡ Kop. na kar. . Wybierz opcj ę 3 Tak , aby skopiowa ć pliki. Wy ś wietlanie zdj ęć Istnieje mo ż liwo ść powi ę kszenia fragmentu zdj ę cia oraz wy ś wietlania zdj ęć w formie pokazu slajdów. Powi ę kszanie zdj ę cia W trybie odtwarzania przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w prawo, aby powi ę kszy ć zdj ę cie (przesu ń pr..

Rozpoczynanie pokazu slajdów - Page 61

Odtwarzanie/edycja 60 Odtwarzanie Rozpoczynanie pokazu slajdów Do pokazu slajdów mo ż na zastosowa ć efekty wizualne oraz d ź wi ę kowe. W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ 1 m ]. Wybierz opcje 2 Pokaz slajdów . Ustaw opcj ę efektu pokazu slajdów. 3 Przejd ź do punktu 5, aby rozpocz ąć pokaz slajdów bez ● ż adnych efektów. Opcja Opis Obrazy Wybierz zdj ę cia, które chcesz obejrze ć w formie pokazu slajdów. Wsz. ● : uwzgl ę dnienie w pokazie slajdów wszystkich zdj ęć . Data ● : wy ś wietlenie zdj ęć wykonanych wybranego dnia. Wybierz ● : uwzgl ę dni..

[Zbliżenie] w lewo lub - Page 62

Odtwarzanie/edycja 61 Odtwarzanie Odtwarzanie filmu W trybie odtwarzania wybierz film wideo i naciśnij przycisk 1 [ o ]. Pauza Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski. 2 Naciśnij Aby [ F ] Przewijanie do tyłu z podglądem. [ o ] Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. [ t ] Przewijanie do przodu z podglądem. [Zbliżenie] w lewo lub w prawo Dostosowanie poziomu głośności. Ustaw efekt pokazu slajdów. 4 Wybierz opcję 5 Start → Odtwarzaj . Aby włączyć zapętlony pokaz slajdów, wybierz opcję ● Powt. odtw. . Naciśnij [ ● o ], aby wstrzymać lub wznowić ..

Odtwarzanie notatek g - Page 63

Odtwarzanie/edycja 62 Odtwarzanie Dodawanie notatki g ł osowej do zdj ę cia W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Opcje plików ¡ Not. G ł osowa ¡ W ł . . Naci ś nij przycisk [ 3 Migawka ], aby nagra ć krótk ą notatk ę g ł osow ą (maksymalnie 10 sekund). Naci ś nij przycisk [ ● Migawka ], aby zako ń czy ć nagrywanie notatki g ł osowej. Odtwarzanie notatki g ł osowej dodanej do zdj ę cia W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie zawieraj ą ce notatk ę g ł osow ą i naci ś nij przycisk [ o ]. Naci ś nij przycisk..

Odtwarzanie/edycja - Page 64

Odtwarzanie/edycja 63 Edycja zdj ę cia Zdj ę cia mo ż na poddawa ć zabiegom edytorskim: obraca ć je, zmienia ć ich rozmiar, redukowa ć efekt czerwonych oczu lub regulowa ć jasno ść , kontrast b ą d ź nasycenie. Edytowane zdj ę cia zostan ą zapisane jako nowe pliki. Obracanie zdj ę cia W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Edytuj ¡ Obró ć ¡ opcja. Wstecz Prawo 90 ˚ Przesu ń Zmiana rozmiaru zdj ęć W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Edytuj ¡ Zmie ń roz..

Stosowanie stylów zdj - Page 65

Odtwarzanie/edycja 64 Edycja zdj ę cia De fi niowanie w ł asnego tonu RGB 1 W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Edytuj ¡ Wyb. Stylu Zdj. ¡ W ł asny RGB . Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, 3 B: niebieski). Wstecz Przesu ń Ustaw intensywno ść wybranego koloru 4 (-: aby zmniejszy ć lub +: aby zwi ę kszy ć ). Stosowanie stylów zdj ęć Do zdj ęć mo ż na stosowa ć ró ż ne style, na przyk ł ad Mi ę kkie, Ż ywe,e lub Las. Mi ę kkie Ż ywe Las W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk ..

Odtwarzanie/edycja - Page 66

Odtwarzanie/edycja 65 Edycja zdj ę cia Korygowanie b łę dów ekspozycji Mo ż na regulowa ć ACB (automatyczny balans kontrastu), jasno ść , kontrast lub nasycenie, korygowa ć efekt czerwonych oczu lub ukrywa ć niedoskona ł o ś ci twarzy albo doda ć szum do zdj ę cia. Regulacja ACB (automatycznego balansu kontrastu) W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Edytuj ¡ Regulacja obrazu ¡ ACB . Korygowanie efektu czerwonych oczu W trybie odtwarzania wybierz zdj ę cie i naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz kolejno opcje 2 Edytu..

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) - Page 67

Odtwarzanie/edycja 66 Edycja zdj ę cia Naci ś nij przycisk [ 4 m ]. Wybierz kolejno opcje 5 Opcje plików ¡ DPOF ¡ Rozmiar ¡ opcja. Opcja Opis Wybierz Okre ś la rozmiar wydruku wybranego zdj ę cia. Wsz. Okre ś la rozmiar wydruku wszystkich zdj ęć . Anuluj Wyzerowanie ustawie ń aparatu. W przypadku wybrania opcji 6 Wybierz , przejd ź do zdj ę cia i przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w lewo lub w prawo w celu ustawienia rozmiaru wydruku. Powtórz t ę czynno ść dla żą danych zdj ęć , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ f ]. W przypadku wybrania opcji ● Wsz.. naci ś ni..

Odtwarzanie/edycja - Page 68

Odtwarzanie/edycja 67 Wy ś wietlanie plików w telewizorze Zdj ę cia lub fi lmy wideo mo ż na odtwarza ć na telewizorze po pod łą czeniu do niego aparatu przy u ż yciu kabla A/V. Na niektórych telewizorach na obrazie mog ą wyst ą pi ć szumy lub ● obraz mo ż e by ć wy ś wietlany cz ęś ciowo. W zale ż no ś ci od ustawie ń telewizora obrazy mog ą nie by ć ● wy ś wietlane centralnie. Robienie zdj ęć i fi lmów jest mo ż liwe tak ż e wtedy, gdy aparat jest ● pod łą czony do telewizora. W trybie fotografowania lub odtwarzania naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybie..

Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) - Page 69

Odtwarzanie/edycja 68 Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) Można przesłać pliki do komputera przy użyciu programu Intelli-studio. Można również edytować pliki lub przesyłać je do ulubionych witryn sieci Web. Intelli-studio może nie działać prawidłowo na niektórych ● komputerach, nawet kiedy komputer spełnia wymagania. Jeśli twój komputer nie spełnia wymagań, filmy mogą się nie ● odtwarzać prawidłowo bądź edytowanie filmów może zająć więcej czasu. Zainstaluj DirectX 9.0c lub wyższy przed użyciem programu. ● Aby podłączyć do komput..

Instalowanie programu Intelli-studio - Page 70

Odtwarzanie/edycja 69 Przesy ł anie plików do komputera (w systemie Windows) Instalowanie programu Intelli-studio W ł ó ż p ł yt ę instalacyjn ą CD do zgodnego nap ę du 1 CD-ROM. Po wy ś wietleniu ekranu instalacyjnego kliknij pozycj ę 2 Samsung Digital Camera Installer , aby rozpocz ąć instalacj ę . Wybierz programy do zainstalowania i post ę puj zgodnie z 3 instrukcjami wy ś wietlanymi na ekranie. Kliknij przycisk 4 Exit (Zamknij), aby zako ń czy ć instalacj ę i uruchomi ć komputer ponownie.

..

Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) - Page 71

Odtwarzanie/edycja 70 Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) Korzystanie z programu Intelli–studio Intelli-studio jest programem umożliwiającym odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube. Po informacje, wybierz Help → Help w programie. Nie można edytować plików w aparacie. Przenieś pliki do komputera przed edytowaniem. ● Nie można kopiować plików z komputera do aparatu. ● Intelli-studio odtwarza następujące formaty: ● Wideo: MP4 (Wideo: MJPEG, Audio: WAV), WMV (WMV 7/8/9), AVI(..

Odtwarzanie/edycja - Page 72

Odtwarzanie/edycja 71 Przesy ł anie plików do komputera (w systemie Windows) Przesy ł anie plików przy u ż yciu programu Intelli–studio Program Intelli–studio jest uruchamiany automatycznie po pod łą czeniu aparatu do komputera przy u ż yciu kabla USB. Bateria aparatu b ę dzie ł adowana wówczas, gdy aparat zostanie pod łą czony do komputera przy u ż yciu kabla USB. Pod łą cz aparat do komputera za pomoc ą kabla USB. 1 Do aparatu nale ż y pod łą czy ć koniec kabla oznaczony ( S ). Pod łą czenie do aparatu drugiego ko ń ca kabla mo ż e spowodowa ć uszkodzenie pli..

Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) - Page 73

Odtwarzanie/edycja 72 Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego Można podłączyć aparat do komputera jako dysk wymienny. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB. 1 Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony ( ▲ ). Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować uszkodzenie plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych. Włącz aparat. 2 Komputer automatycznie rozpozna aparat. ● Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie w..

Komputer automatycznie rozpozna aparat. - Page 74

Odtwarzanie/edycja 73 Przesy ł anie plików do komputera (w systemie Windows) Od łą czanie aparatu (system Windows XP) Sposób od łą czania kabla USB w systemach Windows Vista/7 jest podobny. Je ś li lampka stanu aparatu miga, poczekaj, a ż zga ś nie. 1 Kliknij ikon ę 2 na pasku narz ę dzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij komunikat w oknie podr ę cznym. 3 Od łą cz kabel USB. 4 Aparat mo ż e nie zosta ć bezpiecznie od łą czony podczas pracy programu Intelli–studio. Nale ż y zamkn ąć ten program przed od łą czeniem aparatu. W łą cz aparat. 2 Komputer au..

Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie - Page 75

Odtwarzanie/edycja 74 Przesy ł anie plików do komputera (system Mac) Po pod łą czeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urz ą dzenie. Pliki mo ż na przesy ł a ć bezpo ś rednio z aparatu do komputera, bez konieczno ś ci instalowania jakichkolwiek programów. Obs ł ugiwany system operacyjny to Mac OS 10.4 lub nowszy. W łą cz aparat. 2 Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie ● wy ś wietlona ikona dysku wymiennego. Je ś li pod łą czenie aparatu oka ż e si ę niemo ż liwe, zostanie wy ś wietlone okno wyskakuj ą ce. Wybierz opcj ę Komp..

Odtwarzanie/edycja - Page 76

Odtwarzanie/edycja 75 Drukowanie zdj ęć przy u ż yciu drukarki (PictBridge) Zdj ę cia mo ż na drukowa ć przy u ż yciu drukarki obs ł uguj ą cej standard PictBridge, pod łą czaj ą c aparat bezpo ś rednio do drukarki. Kon fi gurowanie ustawie ń drukowania Obrazy Rozmiar Uk ł ad Typ Jako ść Wyj ś cie Drukuj : Jedno zdj. : Autom. : Autom. : Autom. : Autom. Opcja Opis Obrazy : wybór drukowania bie żą cego zdj ę cia lub wszystkich zdj ęć . Rozmiar : okre ś lanie formatu wydruku. Uk ł ad : tworzenie wydruków miniatur. Typ : wybór rodzaju papieru. Jako ść : okre ś le..

łą - Page 77

Menu ustawie ń aparatu ……………………………………… 77 Dost ę p do menu ustawie ń ………………………………… 77 D ź wi ę k ……………………………………………………… 78 Wy ś wietlacz ………………………………………………… 78 Ustawienia …………………………………………………… 79 Komunikaty o b łę dach ……………………………………… 82 Konserwacja aparatu ………………………………………… 83 Czyszczenie aparatu ………………………………………… 83 Inf..

Menu ustawie - Page 78

Za łą czniki 77 Menu ustawie ń aparatu Informacje na temat ró ż nych opcji umo ż liwiaj ą cych kon fi gurowanie ustawie ń aparatu. Wybierz opcj ę i zapisz ustawienia. 3 G ł o ś no ść S.d ź wi ę k Sh.d ź wi ę k Sygn. d ź w. D ź w. af Odg ł osy dzieci Wstecz Ustaw : 1 Wy ł . Cichy Ś redni G ł o ś ny Naci ś nij przycisk [ 4 m ], aby powróci ć do poprzedniego ekranu. Dost ę p do menu ustawie ń W trybie fotografowania lub odtwarzania naci ś nij przycisk 1 [ m ]. Wybierz menu. 2 Fotografow./nagryw. D ź wi ę k Wy ś wietlacz Ustawienia Wyj ś cie Zmie ń G ł o ś ..

Menu ustawie - Page 79

Za łą czniki 78 Menu ustawie ń aparatu Wy ś wietlacz * Ustawienie domy ś lne Pozycja Opis Language Wybór j ę zyka wy ś wietlacza. Opis funkcji Wy ś wietlenie krótkiego opisu opcji lub menu ( Wy ł . , W ł . *). Obr. start Wybór obrazu startowego wy ś wietlanego po w łą czeniu aparatu. Wy ł . ● *: obraz startowy nie jest wy ś wietlany. Logo ● : wy ś wietlany jest obraz domy ś lny, zapisany w pami ę ci wewn ę trznej. U ż ytk ● : wy ś wietlanie obrazu wybranego przez u ż ytkownika (s. 63). W pami ę ci wewn ę trznej aparatu zostanie ● zapisany tylko jeden obraz..

Menu ustawie - Page 80

Za łą czniki 79 Menu ustawie ń aparatu Pozycja Opis Data/czas Okre ś lenie daty i godziny oraz formatu daty ( Wy ł . *, Dd/mm/rrrr , Mm/dd/rrrr , Rrrr/mm/dd ). Strefa czasowa Wybierz region i ustaw czas letni (DST). Nr pliku Okre ś lanie sposobu nazywania plików. Reset ● : po w ł o ż eniu nowej karty pami ę ci, sformatowaniu karty pami ę ci lub usuni ę ciu wszystkich plików pierwszy plik b ę dzie mie ć numer 0001. Seria ● *: po w ł o ż eniu nowej karty pami ę ci, sformatowaniu karty pami ę ci lub usuni ę ciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku b ę ..

Menu ustawie - Page 81

Za łą czniki 80 Menu ustawie ń aparatu Pozycja Opis Wyj_video Wybór sygna ł u wyj ś ciowego wideo w zale ż no ś ci od regionu. NTSC ● *: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk. PAL ● (obs ł uguje tylko BDGHI): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, W ł ochy, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Norwegia. Lampa af Ustawienie pomocniczej lampy u ł atwiaj ą cej ustawianie ostro ś ci w zaciemnionym miejscu ( Wy ł . , W ł . *). USB Ustawienie funkcji dost ę pnej przez po łą czenie US..

* Ustawienie domy - Page 82

Za łą czniki 81 Menu ustawie ń aparatu Pozycja Opis U ś miech dziecka Mo ż na skon fi gurowa ć aparat tak, aby automatycznie zwalnia ł migawk ę po wykryciu u ś miechni ę tej twarzy w trybie Dzieci ( Wy ł . , W ł . *). Demo przedniego wy ś wietlacza Ustawienie aparatu w taki sposób, aby pokazywa ł animacj ę z d ź wi ę kiem na wy ś wietlaczu przednim po jego w łą czeniu (do celów wystaw sklepowych) ( Wy ł . *, W ł . ). W trybie Demo nie mo ż na robi ć zdj ęć ● ani nagrywa ć fi lmów. Aby przej ść w tryb fotografowania: Naci ś nij dowolny przycisk (z wyj ą ..

Komunikaty o b - Page 83

Za łą czniki 82 Komunikaty o b łę dach W przypadku wy ś wietlenia poni ż szych komunikatów o b łę dach nale ż y spróbowa ć nast ę puj ą cych rozwi ą za ń . Komunikat o b łę dzie Sugerowane rozwi ą zanie B łą d karty Wy łą cz aparat, a nast ę pnie w łą cz go ● ponownie. Wyjmij kart ę pami ę ci i w ł ó ż j ą ponownie. ● Sformatuj kart ę pami ę ci (s. ● 79). Zablok. Karta Odblokuj kart ę pami ę ci. Nieobs ł ugiwana karta. W ł o ż ona karta pami ę ci nie jest obs ł ugiwana przez ten aparat. W ł ó ż odpowiedni ą kart ę pami ę ci. DCF Full Erro..

Konserwacja aparatu - Page 84

Za łą czniki 83 Konserwacja aparatu Korpus aparatu Przetrzyj go such ą , mi ę kk ą szmatk ą . Do czyszczenia urz ą dzenia nie nale ż y u ż ywa ć benzenu, ● rozpuszczalników ani alkoholu. Ś rodki te mog ą spowodowa ć uszkodzenie lub awari ę aparatu. Nie nale ż y naciska ć os ł ony obiektywu ani czy ś ci ć jej przy u ż yciu ● dmuchawy. Czyszczenie aparatu Obiektyw i wy ś wietlacz aparatu Przy u ż yciu dmuchawy usu ń kurz z obiektywu, a nast ę pnie przetrzyj go ostro ż nie mi ę kk ą szmatk ą . Je ś li na obiektywie pozostanie kurz, zwil ż papierek czyszcz ą ..

Konserwacja aparatu - Page 85

Za łą czniki 84 Konserwacja aparatu Pojemno ść karty pami ę ci Pojemno ść karty pami ę ci mo ż e by ć ró ż na w zale ż no ś ci od scenerii lub warunków fotografowania. Poni ż sze pojemno ś ci przedstawiono dla karty SD 1 GB. Rozmiar B.dobra Dobra Normalna 30 kl/sek. 15 kl/sek. Z d j ę c i a 147 284 403 - - 167 313 441 - - 202 367 528 - - 211 374 537 - - 339 566 792 - - 510 802 1065 - - 735 1144 1437 - - 1287 1670 1872 - - * F i l m y - - - Ok. 7’ 4’’ Ok. 13’ 52’’ - - - Ok. 26’ 20’’ Ok. 49’ 16’’ * Dopuszczalny czas nagrania mo ż e by ć inny w przyp..

Czas eksploatacji baterii - Page 86

Za łą czniki 85 Konserwacja aparatu Czas eksploatacji baterii Czas fotografowania/ liczba zdj ęć Warunki fotografowania (gdy bateria jest w pe ł ni na ł adowana) Zdj ę cia Ok. 120 min / Ok. 240 Pomiary przeprowadzano w nast ę puj ą cych warunkach: w trybie a , przy rozdzielczo ś ci 12M i jako ś ci dobrej. 1. Wybierz ustawienie lampy b ł yskowej Wype ł nij , zrób pojedyncze zdj ę cie, a nast ę pnie powi ę ksz i pomniejsz kadr. 2. Wybierz ustawienie lampy b ł yskowej Wy ł . , zrób pojedyncze zdj ę cie, a nast ę pnie powi ę ksz i pomniejsz kadr. 3. Wykonuj kroki 1 i 2 pr..

Konserwacja aparatu - Page 87

Za łą czniki 86 Konserwacja aparatu Uwagi dotycz ą ce ł adowania, gdy aparat jest pod łą czony do komputera U ż ywaj tylko do łą czonego do aparatu kabla USB. ● Nie wolno ł adowa ć baterii: ● podczas u ż ywania koncentratora USB, - gdy do komputera s ą pod łą czone inne urz ą dzenia USB, - po pod łą czeniu kabla do portu znajduj ą cego si ę z przodu - komputera, je ś li port USB komputera nie obs ł uguje standardowego zasilania - (5 V, 500 mA). Uwagi dotycz ą ce ł adowania baterii Je ś li dioda wska ź nika jest wy łą czona, sprawd ź , czy bateria zosta ł a ..

Konserwacja aparatu - Page 88

Za łą czniki 87 Konserwacja aparatu Nale ż y uwa ż a ć , aby bieguny akumulatora nie zetkn ęł y ● si ę z metalowymi obiektami, na przyk ł ad naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami. Nale ż y u ż ywa ć tylko oryginalnych, zalecanych przez ● producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych. Nie nale ż y rozmontowywa ć ani przebija ć akumulatora ● ostrymi przedmiotami. Nie nale ż y wystawia ć akumulatora na dzia ł anie wysokiego ● ci ś nienia ani si ł zgniataj ą cych. Nie nale ż y wystawia ć akumulatora na dzia ł anie silnych ● uderze ń , takich ja..

Przed skontaktowaniem si - Page 89

Za łą czniki 88 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poni ż szych procedur. Je ś li wykonanie procedury nie usun ęł o problemu z urz ą dzeniem, prosimy o skontaktowanie si ę z lokalnym punktem sprzeda ż y lub centrum serwisowym. Sytuacja Sugerowane rozwi ą zanie Nie mo ż na robi ć zdj ęć Brak wolnego miejsca na karcie pami ę ci. ● Usu ń zb ę dne pliki lub w ł ó ż now ą kart ę pami ę ci. Sformatuj kart ę pami ę ci (s. ● 79). Karta pami ę ci jest uszkodzona. Kup..

Przed skontaktowaniem si - Page 90

Za łą czniki 89 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym Sytuacja Sugerowane rozwi ą zanie Zdj ę cie jest zbyt jasne Wy łą cz lamp ę b ł yskow ą (s. ● 42). Zdj ę cie zosta ł o prze ś wietlone. Dostosuj ● warto ść ekspozycji do warunków o ś wietleniowych (s. 49). Zdj ę cie jest zbyt ciemne Zdj ę cie jest niedo ś wietlone. W łą cz lamp ę b ł yskow ą (s. ● 42). Dostosuj czu ł o ść ISO (s. ● 43). Dostosuj warto ść ekspozycji do ● warunków o ś wietleniowych (s. 49). Nie mo ż na wy ś wietli ć zdj ęć na telewizorze Sprawd ź , czy aparat zosta ..

Przed skontaktowaniem si - Page 91

Za łą czniki 90 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym Sytuacja Sugerowane rozwi ą zanie Aparat nie odtwarza fi mów Mo ż esz odtworzy ć fi lmy tylko w ● programie Intelli-studio. Zainstaluj program w komputerze (s. 70). Upewnij si ę ż e kabel USB jest w ł a ś ciwie ● pod łą czony. Intelli-studio nie dzia ł a prawid ł owo Zako ń cz Intelli-studio i zrestartuj ● program. Nie mo ż na u ż ywa ć Intelli-studio w ● komputerach Macintosh. W zale ż no ś ci od specy fi kacji oraz ● otoczenia komputera, program mo ż e si ę nie uruchomi ć automatycznie. W ..

Specy - Page 92

Za łą czniki 91 Specy fi kacje aparatu Zakres Obiektyw szerokok ą tny (W) Teleobiektyw (T) Normal 80 cm – niesko ń czono ść 1 m – niesko ń czono ść Makro 10 cm – 80 cm 50 cm – 80 cm Auto makro 10 cm – niesko ń czono ść 50 cm – niesko ń czono ść Szybko ść migawki Automat. ● : 1/8–1/1500 s Program ● : 1–1/1500 s Noc ● : 8–1/1500 s Fajerw. ● : 2 s Ekspozycja Sterowanie Programowe automatyczne ustawianie ostro ś ci (AE) Pomiar Multi, Punktowy, Centr. wa ż ., Rozpoznawanie twarzy AE Kompensacja ±2 EV (z krokiem 1/3 EV) Odpowiednik ISO Auto, 80, 100,..

Specy - Page 93

Za łą czniki 92 Specy fi kacje aparatu Filmy Format: MJPEG ● (maksymalny czas nagrywania: 2 godzin) Rozmiar: ● 640 X 480 (30 kl/sek., 15 kl/sek.), 320 X 240 (30 kl/sek., 15 kl/sek.) Szybko ść klatek ● : 30 kl/sek., 15 kl/sek. G ł os ● : Wy ł ., W ł . (podczas korzystania z funkcji przybli ż ania lub oddalania d ź wi ę k jest wy łą czony) Edycja fi lmów wideo (wbudowana): wstrzymywanie ● nagrywania, zapisywanie pojedynczych klatek Odtwarzanie Typ Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów, Film, Inteligentny album * Kategoria inteligentnego albumu: Typ, Data, Kolor,..

B.dobra - Page 94

Za łą czniki 93 Specy fi kacje aparatu Interfejs Z łą cze sygna ł u cyfrowego USB 2.0 Sygna ł audio Mono (g ł o ś nik wewn ę trzny), Mono (mikrofon) Sygna ł wideo NTSC, PAL (mo ż liwo ść wyboru) SCC-AV20 Z łą cze zasilania pr ą dem sta ł ym 20 ko ń cówki, 4,2 V Ź ród ł o zasilania Bateria przystosowana do ł adowania Akumulator litowo-jonowy (BP70A, 740 mAh) Ź ród ł a zasilania mog ą si ę ró ż ni ć w zale ż no ś ci od regionu. Wymiary (szer. x wys. x g ł .) 95,7 × 56 × 20,3 mm Ci ęż ar 111 g (bez baterii i karty pami ę ci) Pami ęć Multimedia Pami ę..

Specy - Page 95

Za łą czniki 94 Specy fi kacje aparatu Temperatura robocza 0–40 ˚ C Wilgotno ść powietrza (u ż ytkowanie) 5–85% Oprogramowanie Intelli–studio Specy fi kacje mog ą ulec zmianie bez uprzedzenia.

..

Oznaczenie Eco - Page 96

Za łą czniki 95 Prawid ł owe usuwanie produktu (zu ż yty sprz ę t elektryczny i elektroniczny) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ż e po zako ń czeniu eksploatacji nie nale ż y tego produktu ani jego akcesoriów (np. ł adowarki, zestawu s ł uchawkowego, przewodu USB) wyrzuca ć wraz ze zwyk ł ymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikn ąć szkodliwego wp ł ywu na ś rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny rec..

Indeks - Page 97

Za łą czniki 96 Indeks A ACB w trybie fotografowania 49 w trybie odtwarzania 65 Anuluj 79 B Balans bieli 50 Bateria Czas eksploatacji 85 Ł adowanie 86 Specy fi kacje 85 C Centrum serwisowe 88 Czas migawki 30 Czerwone oczy w trybie fotografowania 42 w trybie odtwarzania 65 Czyszczenie Korpus 83 Obiektyw 83 Wy ś wietlacz 83 D Data i czas 79 D ł uga migawka 30 DPOF 66 Drgania aparatu 25 Drukowanie zdj ęć 75 D ź w. af 78 E Edycja 63 Ekspozycja 49 F Format 79 Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu 32 Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) 32 G G ł o ś no ść 78 I Ikony 18 Intelige..

Indeks - Page 98

Za łą czniki 97 Indeks Niedoskona ł o ś ci twarzy 31 Notatki g ł osowe Nagrywanie 38 O Obracanie 63 Obr. start 78 Obszar ustawiania ostro ś ci Centr. af 46 Multi af 46 Ś ledzenie af 46 Ochrona plików 58 Odleg ł o ść ustawiania ostro ś ci Auto makro 44 Makro 44 Norm. (af) 44 Od łą czanie urz ą dzenia 73 Opis funkcji 78 P Pokaz slajdów 60 Pokr ę t ł o wyboru trybu 14 Polecenie wydruku 66 Pomiar Centr. wa ż . 50 Multi 50 Punktowy 50 Powi ę kszanie 59 Pr ę dko ść ISO 43 Przechwytywanie klatki fi lmu 62 Przesy ł anie plików system Mac 74 system Windows 68 Przybli ż ani..

Indeks - Page 99

Za łą czniki 98 Indeks Tryb fotografowania Autom. 22 DIS 32 Film 33 Intelig. autom. 28 Noc 30 Program 33 Scena 29 Upi ę ksz 31 Tryb Noc 30 Tryb odtwarzania 56 Tryb Para 36 Tryb Program 33 Tryb Scena 29 Tryb Upi ę ksz 31 Typ wy ś wietlania 21 U Uchwycenie klatki 62 Ustawienia Aparatu 79 Dost ę p 77 D ź wi ę k 78 Wy ś wietlacz 78 Usuwanie plików 59 U ś miech 48 W Wideo Nagrywanie 33 Odtwarzanie 61 Wska ź nik ramki 30 Wyciszanie Aparatu 16 Wideo 34 Wyj_video 80 Wykrywanie twarzy Mrugni ę cie 48 Normalna 47 U ś miech 48 Wy ś wietlacz przedni Tryb Demo 81 Tryb fotografowania 35 Uk..

- Page 100

Informacje dotycz ą ce obs ł ugi posprzeda ż nej mo ż na znale źć w broszurze gwarancyjnej do łą czonej do produktu lub na stronie internetowej, pod adresem http://www.samsungimaging.com/.

..

Sponsored links

Latest Update