Samsung Pl100 User Manual Lithuanian (7.11 MB)

PL100 Language

Download Samsung Pl100 User Manual Lithuanian (7.11 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

User Manual - Page 1

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami išsam ū s fotoaparato eksploatavimo nurodymai. Atidžiai perskaitykite vis ą instrukcij ą . Dažnai užduodami klausimai Greitos nuorodos Turinys Pagrindin ė s funkcijos Išpl ė stin ė s funkcijos Fotografavimo parinktys Atk ū rimas/redagavimas Priedai Rodykl ė User Manual PL100/PL101 Ä Spustel ė kite tem ą

..

Venkite sužeisti objekto regos organus - Page 2

1 Sveikatos ir saugos informacija Nor ė dami išvengti pavojing ų situacij ų , į statym ų pažeidimo ir užtikrinti puik ų fotoaparato veikim ą , visada imkit ė s toliau nurodyt ų atsargumo priemoni ų . D ė mesio – aplinkyb ė s, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus Į sp ė jimas – aplinkyb ė s, kurioms esant galite sugadinti savo fotoaparat ą ar kit ą į rang ą Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija Nesinaudokite fotoaparatu šalia degi ų ar sprogstam ų j ų duj ų ir skys č i ų Nesinaudokite fotoaparatu šalia degal..

Sveikatos ir saugos informacija - Page 3

2 Sveikatos ir saugos informacija Saugokite, kad akumuliatoriai, krovikliai ir atminties kortel ė s neb ū t ų sugadinti Venkite akumuliatori ų ar atminties korteli ų eksploatavimo prie ● labai žemos ar aukštos temperat ū ros (žemiau 0º C/32º F ar virš 40º C/104º F). D ė l kraštutin ė s temperat ū ros gali sumaž ė ti akumuliatoriaus į krovimo galia bei sutrikti atminties kortel ė s veikimas. Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, ● nes gali atsirasti srov ė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontakt ų , o tai gali laikinai sutrikdyti akumuli..

Svarbi informacija apie naudojim - Page 4

3 Sveikatos ir saugos informacija Elkit ė s taip, kad užtikrintum ė te maksimali ą akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukm ę Akumuliatori ų perkrovimas trumpina j ų eksploatavimo trukm ę . ● Baig ę krovim ą , nuo fotoaparato atjunkite kabel į . Laikui b ė gant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš ● naudojami turi b ū ti v ė l į krauti. Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo. ● Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirt į . ● Laikykit ė s į sp ė jim ų , kai fotoaparatu naudojat ė s dr ė gnose aplinkose Fotoaparat ą pernešus i..

Vartotojo vadovo strukt - Page 5

4 Autori ų teisi ų informacija „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipas yra registruotieji ● „Microsoft Corporation“ preki ų ženklai. „Mac“ yra registruotas „Apple Corporation“ prek ė s ženklas. ● Fotoaparato speci fi kacijos ar šio vadovo turinys gali ● b ū ti pakeisti be atskiro į sp ė jimo d ė l fotoaparato funkcij ų atnaujinimo. Atvirojo šaltinio informacij ą rasite „OpenSourceInfo.pdf“, ● esant į pateiktoje kompaktiniame diske. Vartotojo vadovo strukt ū ra Pagrindin ė s funkcijos 11 Sužinokite apie fotoaparato komponentus, piktograma..

Fotografavimo režimo piktogramos - Page 6

5 Vadove naudojamos indikacijos Fotografavimo režimas Indikacija Intelekt. autom. S Automatinis a Programinis p DIS d Graži nuotrauka b Naktinis N Sceninis s Vaizdo klipas v Fotografavimo režimo piktogramos Šios piktogramos nurodo, kad funkcija yra galima, pasirinkus atitinkamus režimus. Režimas s gali nepalaikyti vis ų scen ų funkcij ų . pvz.) Galima Programinis, DIS ir Vaizdo klipas režimais Vadove naudojamos piktogramos Piktograma Funkcija Papildoma informacija Į sp ė jimai d ė l saugos ir saugos priemon ė s [ ] Fotoaparato mygtukai; pavyzdžiui: [ Užraktas ] (reiškia už..

Vadove naudojamos išraiškos - Page 7

6 Vadove naudojamos išraiškos Užrakto paspaudimas ● Nuspauskite iki pus ė s [ Užraktas ]: iki pus ė s nuspauskite užrakto mygtuk ą Paspauskite [ ● Užraktas ]: nuspauskite užrakto mygtuk ą iki galo Nuspauskite iki pus ė s [ Užraktas ] Paspauskite [ Užraktas ] Objektas, fonas ir kompozicija Tema ● : pagrindinis scenos objektas, toks kaip asmuo, gyv ū nas ar nejudantis objektas Fonas ● : daiktai apie objekt ą Kompozicija ● : objekto ir fono derinys Fonas Tema Kompozicija Ekspozicija (ryškumas) Šviesos kiekis, patenkantis į fotoaparat ą , vadinamas ekspozicija. J ..

Dažnai užduodami klausimai - Page 8

7 Dažnai užduodami klausimai Galite rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus. Lengvai išspr ę site problemas nustatydami fotografavimo parinktis. Objekto akys atrodo raudonos. Taip yra d ė l atspindžio nuo fotoaparato blykst ė s. Blykstei nustatykite ● Raudonos akys arba Raud. aki ų efk. šal. parinkt į . (42 psl.) Jei nuotrauka jau padaryta, redagavimo meniu pasirinkite ● Raud. aki ų efk. šal. (65 psl.) Nuotraukose yra dulki ų taškeli ų . Fotografuojant su blykste nuotraukoje gali b ū ti už fi ksuotos ore esan č ios dulki ų dalel ė s. Išjunkite blykst ę ar..

Greitos nuorodos - Page 9

8 Greitos nuorodos Žmoni ų fotografavimas s ● režimas > Portretinis f 29 b ● režimas f 31 Autoportreto režimas ● f 35 Vaik ų režimas ● f 36 Poros režimas ● f 36 Raudonos akys ● , Raud. aki ų efk. šal. (siekiant išvengti ar norint pakoreguoti raudon ų aki ų efekt ą ) f 42 Veido atpažinimas ● f 47 Fotografavimas nakt į ar tamsoje s ● režimas > Saul ė lydis, Aušra, Fejerverkai f 29 N ● režimas f 30 Blykst ė s parinktys ● f 42 ISO jautrumas (reguliuojamas jautrumas į švies ą ) ● f 43 Judan č i ų objekt ų fotografavimas T ę stinis fotogr. ..

Turinys - Page 10

9 Turinys Fotografavimas naudojant priekin į ekran ą ............................... 35 Autoportreto režimo naudojimas ............................................... 35 Poros režimo naudojimas ......................................................... 36 Vaik ų režimo naudojimas .......................................................... 36 Filmavimas naudojant priekin į ekran ą ...................................... 37 Balso atmintini ų į rašymas ........................................................ 38 Balso atmintin ė s į rašymas .............................................

Turinys - Page 11

10 Turinys Ryškumo ir spalv ų reguliavimas .............................................. 49 Rankinis ekspozicijos reguliavimas (EV) .................................. 49 Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB) .............................. 49 Matavimo parinkties pakeitimas ............................................... 50 Šviesos šaltinio pasirinkimas (Baltos spalvos balansas) .......... 50 Pli ū psnio režim ų naudojimas ................................................... 52 Nuotrauk ų pagerinimas ............................................................ 53 Nuotraukos stili ų..

Pagrindin - Page 12

Išpakavimas ………………………………………………… 12 Fotoaparato schema ………………………………………… 13 Akumuliatoriaus ir atminties kortel ė s į d ė jimas ………… 15 Akumuliatoriaus į krovimas ir fotoaparato į jungimas …… 16 Akumuliatoriaus į krovimas ……………………………………… 16 Fotoaparato į jungimas ………………………………………… 16 Pradin ė s ą ranka ……………………………………………… 17 Mokymosi piktogramos …………………………………… 18 Parink č i ų pa..

Išpakavimas - Page 13

Pagrindin ė s funkcijos 12 Išpakavimas Patikrinkite, ar gaminio d ė žut ė je yra šie elementai. Fotoaparatas Kintamosios srov ė s adapteris/ USB kabelis Į kraunamas akumuliatorius Dirželis Programin ė s į rangos CD-ROM diskas (su naudojimo instrukcija) Darbo pradžios vadovas Iliustracijos gali skirtis nuo tikr ų j ų element ų . Papildomai į sigyjami priedai Fotoaparato d ė klas Atminties kortel ė s A/V kabelis Akumuliatoriaus į kroviklis

..

Fotoaparato schema - Page 14

Pagrindin ė s funkcijos 13 Fotoaparato schema Prieš prad ė dami susipažinkite su sud ė tin ė mis fotoaparato dalimis ir j ų funkcijomis. Pagalbinio apšvietimo AF/ laikma č io lemput ė Blykst ė Objektyvai Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis Į d ė kite atminties kortel ę ir akumuliatori ų Trikojo tvirtinimo vieta Mikrofonas Priekinis ekranas Priekinio LCD mygtukas USB ir A/V prievadas Galima naudoti USB arba A/V kabel į Užrakto mygtukas Į jungimo/Išjungimo mygtukas

..

Fotoaparato schema - Page 15

Pagrindin ė s funkcijos 14 Fotoaparato schema Režimo diskas Piktograma Režimas Aprašymas S Intelekt. autom. Fotografuokite leisdami fotoaparatui pasirinkti scenos režim ą a Automatinis Greitai fotografuokite su minimaliais nustatymais p Programinis Fotografuokite nustatydami parinktis d DIS Fotografuokite su parinktimis, tinkamomis sumažinti fotoaparato sujud ė jim ą b Graži nuotrauka Fotografuokite žmog ų su parinktimis, kurios pašalina veido tr ū kumus N Naktinis Fotografuokite su parinktimis, skirtomis fotografuoti nakt į s Sceninis Fotografuokite su iš anksto konkre č i..

Akumuliatoriaus ir atminties kortel - Page 16

Pagrindin ė s funkcijos 15 Akumuliatoriaus ir atminties kortel ė s į d ė jimas Išmokite į d ė ti į fotoaparat ą akumuliatori ų ir papildom ą atminties kortel ę . Akumuliatoriaus ir atminties kortel ė s iš ė mimas Švelniai spauskite, kol kortel ė atsilaisvins iš fotoaparato, o tada ištraukite j ą iš angos. Fiksatori ų stumtelkite į virš ų , kad atlaisvintum ė te akumuliatori ų . Vidin ė atmintis gali b ū ti naudojama kaip laikina talpykla, kai n ė ra į d ė ta atminties kortel ė . Į d ė kite atminties korteles, kad papildomai išsaugotum ė te nuotrauk ų ir..

Akumuliatoriaus - Page 17

Pagrindin ė s funkcijos 16 Akumuliatoriaus į krovimas ir fotoaparato į jungimas Fotoaparato į jungimas Paspauskite [ POWER ], nor ė dami į jungti ir išjungti fotoaparat ą . Kai į jungiate fotoaparat ą pirm ą kart ą , atidaromas pradin ė s ● s ą rankos rodinys. (17 psl.) Fotoaparato į jungimas atk ū rimo režimu Paspauskite [ P ]. Fotoaparatas į sijungs ir iškart bus išrinktas atk ū rimo režimas. Kai į jungiate savo fotoaparat ą paspaud ę ir laikydami [ P ] apie 5 sekundes, fotoaparatas neskleidžia joki ų gars ų . Akumuliatoriaus į krovimas Prieš prad ė dami n..

Pagrindin - Page 18

Pagrindin ė s funkcijos 17 Pradin ė s ą ranka Pradin ė s s ą rankos rodinyje galite sukon fi g ū ruoti bazinius fotoaparato nustatymus. Spauskite [ 5 F ] arba [ t ] nor ė dami pasirinkti taiko zon ą , o tada spauskite [ o ]. Nor ė dami nustatyti tausojant į energij ą dienos apšvietim ą , ● paspauskite [ D ]. Back DST Spauskite [ 6 D ] arba [ M ] nor ė dami pasirinkti Date & Time (Data ir laikas), o tada spauskite [ t ] arba [ o ]. Spauskite [ 7 F ] arba [ t ] pasirinkti element ą . yyyy mm dd / 01 / 01 10:00 Off : English : 10/01/01 : London Set Back 2010 Language Date..

Mokymosi piktogramos - Page 19

Pagrindin ė s funkcijos 18 Mokymosi piktogramos Rodomos piktogramos kei č iasi atsižvelgiant į pasirinkt ą režim ą bei nustatytas parinktis. A B C C. Piktogramos kair ė je Piktograma Aprašymas Diafragma ir užrakto greitis Ilgalaikis fotografavimas Išlaikymo reikšm ė Baltos spalvos balansas Veido atspalvis Veido retušavimas ISO jautrumas Nuotraukos stilius Vaizdo reguliavimas (ryškumas, kontrastas, grynis) Pli ū psnio tipas Piktograma Aprašymas Automatinio fokusavimo r ė melis Fotoaparato sujud ė jimas Mastelio keitimo koe fi cientas Esama data ir laikas B. Piktogramos de..

Užraktas - Page 20

Pagrindin ė s funkcijos 19 Parink č i ų pasirinkimas J ū s galite pasirinkti parinktis spausdami [ m ] ir naudodamiesi naršymo mygtukais ([ D ], [ M ], [ F ], [ t ]). Fotografavimo parinktis pasirinkti galite ir paspausdami [ f ], ta č iau kai kurios parinktys nebus galimos. Gr į žimas į ankstesn į meniu Dar kart ą paspausdami [ m ] gr į žkite į ankstesn į meniu. Paspauskite [ Užraktas ], jei norite gr į žti į fotografavimo režim ą . Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Naudodamiesi naršymo mygtukais, persikelkite prie meniu 2 ar parinkties. Nor ė dami persikelt..

Fotografavimas - Page 23

Pagrindin ė s funkcijos 22 Fotografavimas Išmokite greitai ir lengvai fotografuoti automatiniu režimu. Pasukite režimo disk ą į 1 a . Sulygiuokite sav ą j į objekt ą r ė melyje. 2 Iki pus ė s nuspauskite [ 3 Užraktas ], kad sufokusuotum ė te. Žalias r ė melis reiškia, kad objektas sufokusuotas. ● Paspauskite [ 4 Užraktas ], kad nufotografuotum ė te nuotrauk ą . Skaitykite 25 psl. pateiktus patarimus, kad nuotraukos b ū t ų ryškesn ė s.

..

Mastelio keitimas - Page 24

Pagrindin ė s funkcijos 23 Fotografavimas Mastelio keitimas Reguliuodami mastel į galite fotografuoti iš arti. J ū s ų fotoaparatas yra su 3X optiniu ir 3X skaitmeniniu priartinimu. Naudodamiesi abiem galite priartinti iki 9 kart ų . Pasukite [ Mastelio keitimas ] į dešin ę priartinti objekt ą Pasukite [ Mastelio keitimas ] į dešin ę . Didinti mastel į Mažinti mastel į Mastelio keitimo koe fi cientas Priekinio ekrano į jungimas Priekinis ekranas pravers darant autoportretus arba fotografuojant vaikus. Galite fotografuoti su į jungtu priekiniu ekranu ir naudodami Poros re..

Skaitmeninis mastelio keitimas - Page 25

Pagrindin ė s funkcijos 24 Fotografavimas Skaitmeninis mastelio keitimas Jei mastelio keitimo indikatorius yra skaitmeninio mastelio keitimo ribose, j ū s ų fotoaparatas naudos skaitmenin į mastelio keitim ą . Naudojant skaitmenin į mastelio keitim ą , nuotraukos kokyb ė gali pablog ė ti. Optinio mastelio keitimo ribos Skaitmeninio mastelio keitimo ribos Mastelio keitimo indikatorius Veikiant režimu ● S , d , b , s (kai kurioms scenoms), N ir v ir kai naudojamas Veido atpažinimas , skaitmeninis mastelio keitimas neprieinamas. Nuotraukos išsaugojimas gali užsit ę sti, kai nau..

Pastabos apie kokybiškesnes nuotraukas - Page 26

Pagrindin ė s funkcijos 25 Pastabos apie kokybiškesnes nuotraukas Fotoaparat ą laikykite teisingai Į sitikinkite, kad objektyvo niekas neuždengia. Nuspauskite iki pus ė s užrakto mygtuk ą Iki pus ė s nuspauskite [ Užraktas ], kad sufokusuotum ė te. Fokusavimas ir ekspozicija bus nustatyti automatiškai. Diafragmos reikšm ė ir užrakto greitis nustatomi automatiškai. Fokusavimo r ė melis Paspauskite [ ● Užraktas ], kad nufotografuotum ė te nuotrauk ą , kai r ė melis yra žalias. Pakeiskite r ė mel į ir iki pus ė s ● nuspauskite [ Užraktas ] dar kart ą , jei r ė m..

Objekto apsauga nuo patekimo už fokusavimo rib - Page 27

Pagrindin ė s funkcijos 26 Objekto apsauga nuo patekimo už fokusavimo rib ų Gali b ū ti sunku sufokusuoti objekt ą , kai: kai tarp objekto ir fono yra mažas kontrastas - (jei j ū s ų objekto drabužiai yra panašios spalvos yra fono spalv ą ) už objekto esantis šviesos šaltinis yra per ryškus - objektas yra blizgus - objekte yra horizontali ų linij ų , pavyzdžiui, žaliuz ė s - objektas n ė ra kadro centre - Naudokite fokusavimo fi ksavim ą Iki pus ė s nuspauskite [ Užraktas ], kad sufokusuotum ė te. Kai objektas sufokusuotas, j ū s galite iš naujo nustatyti kadr ą..

Išpl - Page 28

Fotografavimo režimai ……………………………………… 28 Intelektualaus automatinio režimo naudojimas ……………… 28 Sceninio režimo naudojimas …………………………………… 29 R ė melio naudojimas …………………………………………… 30 Nakties režimo naudojimas …………………………………… 30 Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas ………………………… 31 DIS režimo naudojimas ………………………………………… 32 Programinio režimo naudojimas ……………………………… 33 Filmavimas ..

Intelektualaus automatinio režimo naudojimas - Page 29

Išpl ė stin ė s funkcijos 28 Fotografavimo režimai Fotografuokite nuotraukas ar į rašykite vaizdo į rašus, pasirinkdami geriausi ą fotografavimo režim ą esamoms s ą lygoms. Piktograma Aprašymas Atsiranda fotografuojant kraštovaizdžius su foniniu apšvietimu. Atsiranda fotografuojant žmones su foniniu apšvietimu. Atsiranda fotografuojant žmones. Atsiranda fotografuojant arti esan č ius objektus. Atsiranda iš arti fotografuojant tekst ą . Atsiranda fotografuojant saul ė lydžius. Atsiranda fotografuojant giedr ą dang ų . Atsiranda fotografuojant miškingas vietoves. At..

Šis režimas tinkamiausias fotografuoti - Page 30

Išpl ė stin ė s funkcijos 29 Fotografavimo režimai Sceninio režimo naudojimas Fotografuokite su iš anksto konkre č iai scenai nustatytomis parinktimis. Pasukite režimo disk ą į 1 s . Pasirinkite scen ą . 2 Portretinis Šis režimas tinkamiausias fotografuoti žmon ė ms. Nor ė dami pakeisti scenos režim ą paspauskite [ ● MENU ] ir pasirinkite Sceninis ¡ scen ą . Apie „R ė melis“ režim ą skaitykite „ ● R ė melio naudojimas“ 30 psl. Apie „Naktin į “ režim ą skaitykite „ ● Nakties režimo naudojimas“ 30 psl. Sulygiuokite sav ą j į objekt ą r ė m..

Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu - Page 31

Išpl ė stin ė s funkcijos 30 Fotografavimo režimai Nakties režimo naudojimas Nor ė dami fotografuoti su nustatytomis fotografavimo nakt į parinktimis, naudokite nakties režim ą . Kad išvengtum ė te fotoaparato sujud ė jimo, galite naudoti trikoj į . Pasukite režimo pasirinkimo ratuk ą į 1 N . Sulygiuokite norim ą fi ksuoti objekt ą r ė melyje ir iki pus ė s 2 nuspauskite [ Užraktas ], kad sufokusuotum ė te. Paspauskite [ 3 Užraktas ], kad nufotografuotum ė te vaizd ą . Ekspozicijos reguliavimas naktiniu režimu Naktiniu režimu padidindami ekspozicij ą , galite u..

Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas - Page 32

Išpl ė stin ė s funkcijos 31 Fotografavimo režimai Režimo „Graži nuotrauka“ naudojimas Fotografuokite žmog ų su parinktimis, kurios pašalina veido tr ū kumus. Pasukite režimo disk ą į 1 b . 2 Jei norite padaryti, kad objekto odos atspalvis b ū t ų šviesesnis (tik veidas), paspauskite [ m ]. Pasirinkite 3 Fotografuojama ¡ Veido atspalvis ¡ parinkt į . Jei norite, kad oda atrodyt ų šviesesn ė , pasirinkite didesn į ● nustatym ą . 2 lygis Atgal Perkelti Nor ė dami pasl ė pti 4 veido tr ū kumus paspauskite [ m ]. Pasirinkite diafragmos reikšm ę ar užrakto gre..

Fotografavimo režimai - Page 33

Išpl ė stin ė s funkcijos 32 Fotografavimo režimai DIS režimo naudojimas Naudodamiesi Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo (DIS) funkcija sumažinkite fotoaparato sujud ė jimo efektus ir išvenkite neryški ų nuotrauk ų . Prieš pataisym ą Po pataisymo Pasukite režimo disk ą į 1 d . Sulygiuokite sav ą j į objekt ą r ė melyje ir iki pus ė s 2 nuspauskite [ Užraktas ], kad sufokusuotum ė te. Paspauskite [ 3 Užraktas ] kad nufotografuotum ė te nuotrauk ą . Skaitmeninis mastelio keitimas šiuo režimu neveiks. ● Jei objektas juda greitai, nuotrauka gali b ū ti neryški. ..

Fotografavimo režimai - Page 34

Išpl ė stin ė s funkcijos 33 Fotografavimo režimai Filmavimas J ū s galite į rašyti iki 2 valand ų trukm ė s vaizdo į raš ą . Į rašytas vaizdo į rašas išsaugomas kaip MJPEG failas. Kai kurios atminties kortel ė s gali nepalaikyti į rašymo didele raiška. Tokiu atveju nustatykite žemesn ę skyr ą . (40 psl.) Pasukite režimo disk ą į 1 v . Paspauskite [ 2 m ]. Pasirinkite 3 Vaizdo klipas ¡ Kadr ų greitis ¡ kadr ų greit į (kadr ų skai č ius per sekund ę ). Did ė jant kadr ų grei č iui, veiksmas tampa daug nat ū ralesnis, ● ta č iau padid ė ja ir rinkmen..

Fotografavimo režimai - Page 35

Išpl ė stin ė s funkcijos 34 Fotografavimo režimai Į rašymo pristabdymas Vaizdo į rašymo metu fotoaparatas leidžia į jungti pauz ę . Su šia funkcija m ė gstamas scenas galite į rašyti kaip vien ą vaizd ą . Paspauskite [ o ] nor ė dami į jungti pauz ę . Paspauskite dar kart ą , jei norite t ę sti. Sustabdyti Pauz ė Paspauskite [ 4 m ]. Pasirinkite 5 Vaizdo klipas ¡ Voice ¡ garso parinkt į . Parinktis Aprašymas Į jungtas : Į rašo vaizd ą su garsu. (Jei naudosite mastelio keitim ą , garso į rašymas bus pertrauktas.) Išjungtas : Į rašo vaizd ą be garso. Pak..

Fotografavimas naudojant priekin - Page 36

Išpl ė stin ė s funkcijos 35 Fotografavimas naudojant priekin į ekran ą Priekinis ekranas pravers darant autoportretus arba fotografuojant vaikus. Galite fotografuoti su į jungtu priekiniu ekranu ir naudodami Poros režim ą . Jei paspaudžiate [ ● Priekinis LCD ] pakartotinai, fotografavimo režimas pasikei č ia iš Autoportreto režimo į Poros ar vaik ų režim ą . Nor ė dami fi lmuoti, Poros režimu naudotis negal ė site. Naudojant tam tikrus fotografavimo režimus, priekinis ekranas nerodo veido aptikimo r ė mo, tod ė l Autoportreto ir Poros režimai neprieinami. ● Vei..

Fotografavimas naudojant priekin - Page 37

Išpl ė stin ė s funkcijos 36 Fotografavimas naudojant priekin į ekran ą Vaik ų režimo naudojimas Veikiant šiuo režimu galite patraukti vaik ų d ė mes į , priekiniame ekrane parodydami trump ą animacin į vaizdel į . Veikiant fotografavimo režimu tris kartus paspauskite 1 [ Priekinis LCD ]. Bus paleista animacija. ● Sulygiuokite sav ą j į objekt ą r ė melyje ir iki pus ė s 2 paspauskite [ Užraktas ]. Paspauskite [ 3 Užraktas ], nor ė dami nufotografuoti vaizd ą . Iš tinklalapio galima atsisi ų sti animacij ų . Daugiau informacijos rasite ● adresu www.samsung.co..

Fotografavimas naudojant priekinį ekraną - Page 38

Išplėstinės funkcijos 37 Fotografavimas naudojant priekinį ekraną Filmavimas naudojant priekinį ekraną Filmavimas autoportreto režimu Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į 1 v . Vienąkart paspauskite [ 2 Priekinis LCD ]. Paspauskite [ 3 Užraktas ], kad pradėtumėte įrašymą. Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite [ 4 Užraktas ]. Filmavimas Vaikų režimu Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į 1 v . Dukart paspauskite [ 2 Priekinis LCD ]. Paspauskite [ 3 Užraktas ], kad pradėtumėte įrašymą. Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite [ 4 Užraktas ]...

Balso atmintini - Page 39

Išpl ė stin ė s funkcijos 38 Balso atmintini ų į rašymas Sužinokite, kaip į rašyti balso atmintines, kurias gal ė site atkurti bet kuriuo metu. J ū s galite prid ė ti balso atmintin ę prie nuotraukos kaip trump ą fotografavimo s ą lyg ų priminim ą . Į rašym ą atliekant 40 cm atstumu nuo fotoaparato, pasiekiama geriausia garso kokyb ė . apdbNs Balso atmintin ė s prid ė jimas prie nuotraukos Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Voice ¡ Atmintin ė . Sulygiuokite sav ą j į objekt ą r ė melyje ir nufotografuokite. 3 Iškart po to..

Fotografavimo parinktys - Page 40

Skyros ir kokyb ė s pasirinkimas …………… 40 Skyros pasirinkimas …………………………… 40 Vaizdo kokyb ė s pasirinkimas …………………… 40 Laikma č io naudojimas ……………………… 41 Fotografavimas tamsoje …………………… 42 Raudon ų aki ų išvengimas ……………………… 42 Blykst ė s naudojimas …………………………… 42 ISO jautrumo reguliavimas ……………………… 43 Fokusavimo pakeitimas …………………… 44 Makrokomandos naudojimas …………………… 44 Automatinio fokusavimo naudojimas ……..

Fotografavimo parinktys - Page 41

Fotografavimo parinktys 40 Skyros ir kokyb ė s pasirinkimas Sužinokite, kaip keisti vaizdo skyros ir kokyb ė s nustatymus. Į rašant vaizdo į raš ą : v 1 režimu paspauskite [ m ]. Pasirinkite 2 Vaizdo klipas ¡ Vaizdo į raš. dydis ¡ parinkt į . Parinktis Aprašymas 640 X 480 : Ži ū r ė jimui per į prast ą TV. 320 X 240 : Paskelbimui tinklalapyje. Vaizdo kokyb ė s pasirinkimas J ū s ų nufotografuotos nuotraukos yra suglaudinamos ir išsaugomos JPEG formatu. Kokybiškesni vaizdai bus didesnio dydžio. Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ..

Sužinokite, kaip nustatyti laikmat - Page 42

Fotografavimo parinktys 41 Laikma č io naudojimas Sužinokite, kaip nustatyti laikmat į atid ė tam fotografavimui. apdbNsvS Paspauskite [ 3 Užraktas ], kad paleistum ė te laikmat į . Mirksi Pagalbinio apšvietimo AF/laikma č io lemput ė . Po ● nurodyto laiko fotoaparatas automatiškai nufotografuos nuotrauk ą . Priekiniame ekrane prasid ė s keli ų sekundži ų atskaita prieš ● fotografavim ą . Paspausdami [ ● t ] išjunkite laikmat į . Priklausomai nuo pasirinktos veido aptikimo parinkties, laikmatis arba ● kai kurios laikma č io parinktys gali neb ū ti pasirenkamos...

Fotografavimo parinktys - Page 43

Fotografavimo parinktys 42 Fotografavimas tamsoje Sužinokite, kaip fotografuoti nakt į ar prasto apšvietimo s ą lygomis. Blykst ė s naudojimas Naudokite blykst ę , kai fotografuojate tamsoje arba reikia šviesesni ų nuotrauk ų . Fotografavimo režime paspauskite [ 1 F ]. Automatinis Pasirinkite parinkt į . 2 Parinktis Aprašymas Išjungtas : Blykst ė nebus iškraunama. ● Į sp ė jimas apie fotoaparato sujud ė jim ą ( ● ) bus rodomas, jei fotografuojama prie prasto apšvietimo. Automatinis : Fotoaparatas parinks tinkam ą blykst ė s nuostat ą S režimu aptiktai scenai. apb..

ISO jautrumo reguliavimas - Page 44

Fotografavimo parinktys 43 Fotografavimas tamsoje Blykst ė s parinktys n ė ra galimos, jei yra nustatytos pli ū psnio parinktys ● arba pasirinktas Mirksnio atpažin. . Į sitikinkite, kad j ū s ų objektai nuo blykst ė s yra nutol ę rekomenduotinu ● atstumu. (91 psl.) Jei ore yra šviesos atspindži ų ar daug dulki ų daleli ų , nuotraukoje gali ● atsirasti smulk ū s taškeliai. ISO jautrumo reguliavimas ISO jautrumas yra juostel ė s jautrumo šviesai matas pagal Tarptautin ę standartizavimo organizacij ą (ISO). Kuo didesn į ISO jautrum ą j ū s pasirinksite, tuo fotoapa..

Automatinio fokusavimo naudojimas - Page 45

Fotografavimo parinktys 44 Fokusavimo pakeitimas Sužinokite, kaip reguliuoti fotoaparato fokusavim ą pagal j ū s ų objektus. Automatinio fokusavimo naudojimas Nor ė dami fotografuoti ryškias nuotraukas, išrinkite atitinkam ą fokusavim ą , atsižvelgdami į atstum ą nuo objekto. Fotografavimo režime paspauskite [ 1 M ]. Normalus (AF) Pasirinkite parinkt į . 2 Parinktis Aprašymas Normalus (AF) : Fokusuojamas toliau 80 cm atstumu esantis objektas (toliau 1 m, kai naudojamas vaizdo priartinimas). Makrokoman. : Fokusuojamas 10–80 cm atstumu esantis objektas (50–80 cm, kai naudoj..

Fotografavimo parinktys - Page 46

Fotografavimo parinktys 45 Fokusavimo pakeitimas Sekti objekto gali nepavykti, jei: ● objektas yra per mažas arba per greitai juda; - objektas yra apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje - vietoje; objekto ir fono spalvos ar šablonai yra vienodi; - fotoaparatas per daug juda; - Tokiais atvejais fokusavimo r ė melis bus rodomas kaip baltas r ė melis viena linija. Jei fotoaparatas negali sekti objekto, kad gal ė tum ė te j į sekti, tur ė site ● pasirinkti iš naujo. Jei fotoaparatui nepavyksta fokusuoti, r ė melis pasikeis į raudon ą ● r ė mel į viena linija. J..

Fokusavimo zonos reguliavimas - Page 47

Fotografavimo parinktys 46 Fokusavimo pakeitimas Fokusavimo zonos reguliavimas Pasirink ę objekto viet ą scenoje atitinkan č i ą fokusavimo zon ą , fotografuosite ryškesnes nuotraukas. Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Fokusavimo zona ¡ parinkt į . Parinktis Aprašymas Centrinis AF : Fokusuojama centre (tinka, kai objektas yra centre). Daugeriopas AF : Fokusavimas nustatomas vienoje ar daugiau iš 9 galim ų zon ų . Steb ė jimo AF : Objekto fokusavimas ir steb ė jimas. (45 psl.) Priklausomai nuo j ū s ų pasirinkto fotografavimo režimo, ..

Veido atpažinimo naudojimas - Page 48

Fotografavimo parinktys 47 Veido atpažinimo naudojimas Kai naudojate veido atpažinimo parinktis, j ū s ų fotoaparatas gali automatiškai atpažinti žmogaus veid ą . Kai fokusuojate žmogaus veid ą , fotoaparatas automatiškai sureguliuoja ekspozicij ą . Fotografuokite greitai ir lengvai naudodami Mirksnio atpažin. , kad b ū t ų atpažintos užmerktos akys, arba Šypsen. fotograf. , kad b ū t ų nufotografuotas besišypsantis veidas. apdbs Veid ų aptikimas J ū s ų fotoaparatas automatiškai atpaž į sta žmoni ų veidus (iki 10 veid ų ). Fotografavimo režime paspauskite [ 1..

Veido atpažinimo naudojimas - Page 49

Fotografavimo parinktys 48 Veido atpažinimo naudojimas Aki ų mirks ė jimo aptikimas Jei j ū s ų fotoaparatas atpaž į sta užmerktas akis, viena po kitos automatiškai bus nufotografuotos 2 nuotraukos. Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Veido atpažinimas ¡ Mirksnio atpažin. . Nesujudinkite fotoaparato, kol „ ● Fotografavimas “ rodoma ekrane. Jei mirksnio atpažinimas nesuveik ė , atsiras „ ● Nuotrauka padaryta, kai buvo užmerktos akys “ pranešimas. Nufotografuokite kit ą nuotrauk ą . Šypsenos fotografavimas Fotoaparatas auto..

Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB) - Page 50

Fotografavimo parinktys 49 Ryškumo ir spalv ų reguliavimas Sužinokite, kaip sureguliuoti ryškum ą ir spalv ą geresnei vaizdo kokybei. Foninio apšvietimo kompensavimas (ACB) Jei už objekto yra šviesos šaltinis arba tarp objekto ir fono yra didelis kontrastas, nuotraukoje j ū s ų objektas atrodys tamsus. Tokiu atveju nustatykite automatinio kontrasto balanso (ACB) parinkt į . Be ACB Su ACB Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ ACB ¡ parinkt į . Parinktis Aprašymas Išjungtas : ACB yra išjungtas. Į jungtas : ACB yra į jungtas. ACB funkcij..

Šviesos šaltinio pasirinkimas - Page 51

Fotografavimo parinktys 50 Ryškumo ir spalv ų reguliavimas Šviesos šaltinio pasirinkimas (Baltos spalvos balansas) Nuotraukos spalvos priklauso nuo šviesos šaltinio tipo ir kokyb ė s. Jei norite, kad nuotraukoje spalvos b ū t ų tokios pat kaip matote, kalibruodami baltos spalvos balans ą , pasirinkite atitinkamas apšvietimo s ą lygas, pavyzdžiui, Automatinis, Dienos šviesa, Debesuota arba Kaitrin ė . (Automatinis) (Dienos šviesa) (Debesuota) (Kaitrin ė ) pdv Matavimo parinkties pakeitimas Matavimo režimas nurodo, kokiu b ū du fotoaparatas matuoja šviesos kiek į . Nuotra..

Baltos spalvos balanso nustatymas - Page 52

Fotografavimo parinktys 51 Ryškumo ir spalv ų reguliavimas Baltos spalvos balanso nustatymas Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Baltos spalvos balansas ¡ Matavimas: užraktas . Objektyv ą nukreipkite į balt ą popieriaus lap ą . 3 Paspauskite [ 4 Užraktas ]. Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Baltos spalvos balansas ¡ parinkt į . Piktograma Aprašymas Automatinis : Naudokite automatinius nustatymus pagal apšvietimo s ą lygas. Dienos šviesa : Išrinkite, kai fotografuojate lauke saul ė t ą dien ą ...

Pliūpsnio režimų naudojimas - Page 53

Fotografavimo parinktys 52 Pliūpsnio režimų naudojimas Gali būti sudėtinga fotografuoti greitai judančius objektus arba užfiksuoti natūralias objekto veido išraiškas ir gestus nuotraukoje. Tokiais atvejais pasirinkite vieną iš pliūpsnio režimų. p Parinktis Aprašymas AEB : Fotoaparatas fotografuos 3 nuotraukas ● su skirtingomis ekspozicijomis: normalus, nepakankamai išlaikytas, perlaikytas. Kad išvengtumėte nuotraukų neryškumo, galite ● naudoti trikojį. Priklausomai nuo jūsų pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis. Jūs galėsite naudoti blykstę..

Fotografavimo parinktys - Page 54

Fotografavimo parinktys 53 Nuotrauk ų pagerinimas Sužinokite, kai pagerinti savo nuotraukas, naudojant stilius ar spalvas arba atliekant kai kuriuos reguliavimus. RGB tono nustatymas Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Nuotr. stil. rink. ¡ Pasirinktinis RGB . Pasirinkite spalv ą (R: raudona, G: žalia, B: m ė lyna). 3 Atgal Perkelti Sureguliuokite pasirinktos spalvos kiek į . 4 (-: mažiau arba +: daugiau) Nuotraukos stili ų taikymas Nuotraukoms galite pritaikyti skirting ą stili ų , pavyzdžiui, Švelnus, Ryškus arba Miške. Švelnus Ryškus..

Fotografavimo parinktys - Page 55

Fotografavimo parinktys 54 Nuotrauk ų pagerinimas Grynio parinktis Aprašymas - Sumažinkite gryn į . + Padidinkite gryn į . Pasirinkite ● 0 , jei efekt ų taikyti nenorite. (tinka spausdinimui) Priklausomai nuo pasirinktos vaizdo reguliavimo parinkties kai kurie ● nuotraukos stiliai nebus pasirenkami. Nuotrauk ų reguliavimas Reguliuokite nuotraukos detali ų kontrast ą , ryškum ą ir gryn į . Fotografavimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fotografuojama ¡ Vaizdo koregav. . Pasirinkite reguliuotin ą parinkt į . 3 Kontrastas ● Aštrumas ● Saturacija ● Pasirinkit..

Atk - Page 56

Leidimas ……………………………………… 56 Paleidimas atk ū rimo režimu …………………… 56 Nuotrauk ų perži ū ra ……………………………… 59 Vaizdo į rašo leidimas …………………………… 61 Balso atmintini ų leidimas ……………………… 62 Nuotraukos redagavimas …………………… 63 Nuotraukos dydžio keitimas …………………… 63 Nuotraukos pasukimas ………………………… 63 Nuotraukos stili ų taikymas ……………………… 64 Ekspozicijos problem ų koregavimas …………… 65 Spaudinio užsaky..

Paleidimas atkūrimo režimu - Page 57

Atkūrimas/redagavimas 56 Leidimas Sužinokite, kaip atkurti nuotraukas, vaizdo įrašus ar balso atmintines bei tvarkyti rinkmenas. Rodinys atkūrimo režimu Informacija Piktograma Aprašymas Nuotrauka su balso atmintine Vaizdo įrašo rinkmena Nustatytas DPOF (Skaitmeninės eilės spaudos formatas) Apsaugota rinkmena Aplanko pavadinimas – rinkmenos pavadinimas Paleidimas atkūrimo režimu Peržiūrėkite fotoaparate saugomas nuotraukas arba atkurkite vaizdo įrašus ir balso atmintines. Paspauskite [ 1 P ]. Bus parodyti paskiausiai nufotografuoti ar įrašyti rinkmenos. ● Jei fotoapar..

Paspauskite ir laikykite nuspaud - Page 58

Atk ū rimas/redagavimas 57 Leidimas Paspausdami [ 4 F ] arba [ t ] persikelkite per rinkmenas. Paspauskite ir laikykite nuspaud ę greitai slinkti per failus. ● Paspauskite [ 5 o ], kad gr į žtum ė te į į prast ą rodin į . Intel. albumo rinkmen ų perži ū ra pagal kategorij ą Perži ū r ė kite ir atidarykite rinkmenas pagal kategorijas, pavyzdžiui, dat ą , rinkmenos tip ą ar savait ę . Atk ū rimo režime pasukite [ 1 Mastelio keitimas ] į kair ę . Paspauskite [ 2 m ]. Pasirinkite kategorij ą . 3 Tipas Data Spalva Savait ė Atgal Nustatyti Parinktis Aprašymas Tipas Pe..

Pasirinkti - Page 59

Atk ū rimas/redagavimas 58 Leidimas Rinkmen ų apsauga Apsaugokite rinkmenas nuo atsitiktinio ištrynimo. Atk ū rimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fail ų parinktys ¡ Išsaugoti ¡ Pasirinkti . Jei norite apsaugoti visus failus, pasirinkite ● Visk ą ¡ Užrakinti . Pasirinkite norimas apsaugoti rinkmenas ir paspauskite 3 [ o ]. Paspauskite [ ● o ] dar kart ą ir atšaukite savo pasirinkim ą . Pasirinkti Nustatyti Paspauskite [ 4 f ]. Rinkmen ų kaip miniati ū r ų perži ū ra Perži ū r ė kite rinkmen ų miniati ū ras. Atk ū rimo režime paspauskite [ Mastelio ke..

Leidimas - Page 60

Atk ū rimas/redagavimas 59 Leidimas Rinkmen ų kopijavimas į atminties kortel ę Rinkmenas iš vidin ė s atminties j ū s galite nukopijuoti į atminties kortel ę . Atk ū rimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Fail ų parinktys ¡ Kopij. į kortel ę . Pasirinkite 3 Taip , kad nukopijuotum ė te rinkmenas. Nuotrauk ų perži ū ra Priartinkite nuotraukos dal į ar perži ū r ė kite nuotraukas kaip skaidres. Nuotraukos išdidinimas Atk ū rimo režime pasukite [ Mastelio keitimas ] į dešin ę ir padidinkite vaizd ą (pasukite [ Mastelio keitimas ] į kair ę ir sumažinkite..

Sud. skaidri - Page 61

Atk ū rimas/redagavimas 60 Leidimas Skaidri ų rodymo į jungimas Skaidri ų perži ū rai galite pritaikyti efektus ir prid ė ti gars ą . Atk ū rimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Sud. skaidri ų rod. . Pasirinkite skaidri ų rodymo parinkt į . 3 Pereikite prie 5 žingsnio, jei skaidri ų perži ū rai nenorite taikyti ● jokio efekto. Parinktis Aprašymas Vaizdai Nustatykite nuotraukas, kurias norite perži ū r ė ti kaip skaidres. Visk ą ● : Rodyti visas nuotraukas kaip skaidres. Data ● : Kaip skaidres perži ū r ė ti tik tam tikra data į rašytas nuotraukas. P..

Vaizdo įrašo leidimas - Page 62

Atkūrimas/redagavimas 61 Leidimas Vaizdo įrašo leidimas Atkūrimo režime išrinkite vaizdo įrašą ir paspauskite [ 1 o ]. Pauzė Naudodamiesi šiais mygtukais valdykite grojimą. 2 Paspauskite Kam [ F ] Peržiūrėti atgal. [ o ] Pauzė arba atkūrimo pratęsimas. [ t ] Peržiūrėti į priekį. [Mastelio keitimas] į kairę arba dešinę Reguliuojamas garsumo lygis. Nustatykite skaidrių rodymo efektą. 4 Pasirinkite 5 Pradėti → Leisti . Norėdami pakartoti skaidrių rodymą, pasirinkite ● Leisti dar kartą . Paspauskite [ ● o ] norėdami pristabdyti arba atnaujinti skaidrių ..

Balso atmintini - Page 63

Atk ū rimas/redagavimas 62 Leidimas Balso atmintin ė s prid ė jimas prie nuotraukos Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Fail ų parinktys ¡ Balso atmintin ė ¡ Į jungtas . Paspauskite [ 3 Užraktas ] nor ė dami į rašyti trump ą balso atmintin ę (daugiausiai 10 s trukm ė s). Paspauskite [ ● Užraktas ], nor ė dami sustabdyti balso atmintin ė s į rašym ą . Prie nuotraukos prid ė tos balso atmintin ė s leidimas Atk ū rimo režime išrinkite nuotrauk ą su balso atmintine ir paspauskite [ o ]. Paspauskite [ ● o ] nor ė dami ..

Nuotraukos redagavimas - Page 64

Atk ū rimas/redagavimas 63 Nuotraukos redagavimas Atlikite redagavimo užduotis, tokias kaip, pasukimas, dydžio keitimas, raudon ų aki ų efekto pašalinimas, ryškumo, kontrasto ar grynio reguliavimas. Redaguotos nuotraukos bus išsaugotos kaip naujos rinkmenos. Nuotraukos pasukimas Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Redaguoti ¡ Pasukti ¡ parinkt į . Atgal 90 ˚ kampu į dešin ę Perkelti Nuotraukos dydžio keitimas Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Redaguoti ¡ Keisti dyd į ¡ parinkt į..

Nuotraukos redagavimas - Page 65

Atk ū rimas/redagavimas 64 Nuotraukos redagavimas RGB tono nustatymas 1 Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite [ m ]. Pasirinkite 2 Redaguoti ¡ Nuotr. stil. rink. ¡ Pasirinktinis RGB . Pasirinkite spalv ą (R: raudona, G: žalia, B: m ė lyna). 3 Atgal Perkelti Sureguliuokite pasirinktos spalvos kiek į . 4 (-: mažiau arba +: daugiau) Nuotraukos stili ų taikymas Nuotraukai galite pritaikyti skirting ą stili ų , pavyzdžiui, Švelnus, Ryškus arba Miške. Švelnus Ryškus Miške Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Pasuk..

Nuotraukos redagavimas - Page 66

Atk ū rimas/redagavimas 65 Nuotraukos redagavimas Ekspozicijos problem ų koregavimas Reguliuokite ACB (automatin į kontrasto balans ą ), ryškum ą , kontrast ą ar gryn į ; pašalinkite raudon ų aki ų efekt ą ar pasl ė pkite veido tr ū kumus arba prid ė kite nuotraukoje triukšm ų . ACB reguliavimas (automatinis kontrasto balansas) Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Redaguoti ¡ Vaizdo koregav. ¡ ACB . Raudon ų aki ų efekto pašalinimas Atk ū rimo režime pasirinkite nuotrauk ą ir paspauskite 1 [ m ]. Pasirinkite 2 Redaguoti ..

Spaudinio užsakymo suk - Page 67

Atk ū rimas/redagavimas 66 Nuotraukos redagavimas Paspauskite [ 4 m ]. Pasirinkite 5 Fail ų parinktys ¡ DPOF ¡ Dydis ¡ parinkt į . Parinktis Aprašymas Pasirinkti Nurodykite pasirinktos nuotraukos spaudinio dyd į . Visk ą Nurodykite spaudinio dyd į visoms nuotraukoms. Atšaukti Iš naujo nustatykite parametrus. Jei pasirinkote 6 Pasirinkti , persikelkite prie nuotraukos ir pasukite [ Mastelio keitimas ] į kair ę arba dešin ę , kad pasirinktum ė te spausdinimo dyd į . Pasirinkite norimas nuotraukas ir paspauskite [ f ]. Jei pasirinkote ● Visk ą , paspauskite [ D ] arba [ M ..

Nustatymai - Page 68

Atk ū rimas/redagavimas 67 Fail ų perži ū ra per televizori ų Atkurkite nuotraukas ar vaizdo į rašus, fotoaparat ą prie televizoriaus prijung ę A/V kabeliu. Su kai kuriais televizoriais vaizde gali atsirasti skaitmeniniai triukšmai ● arba tam tikros vaizdo dalies gali neb ū ti televizoriaus ekrane. Priklausomai nuo j ū s ų televizoriaus nustatym ų , vaizdai gali neatsirasti ● televizoriaus ekrano centre. Prijungus fotoaparat ą prie televizoriaus, galima fotografuoti arba ● fi lmuoti. Fotografavimo ar atk ū rimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite 2 Nustatymai ¡ ..

Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) - Page 69

Atkūrimas/redagavimas 68 Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) Naudodamiesi programa „Intelli-studio“ perkelkite failus į kompiuterį. Taip pat galite redaguoti failus arba įkelti juos į mėgstamus tinklalapius. „Intelli-studio“ kai kuriuose kompiuteriuose gali neveikti tinkamai, net ● jei kompiuteris ir atitinka visus reikalavimus. Jei kompiuteris neatitinka reikalavimų, vaizdo įrašai gali būti rodomi ● neteisingai arba jų redagavimas gali trukti ilgiau. Prieš naudodami programą įdiekite „DirectX 9.0c“ ar naujesnę versiją. ● Kad fotoaparatą būt..

„Intelli-studio“ diegimas - Page 70

Atk ū rimas/redagavimas 69 Fail ų perk ė limas į kompiuter į („Windows“) „Intelli-studio“ diegimas Į suderinam ą CD-ROM į rengin į į d ė kite diegimo CD disk ą . 1 Atsiradus s ą rankos langui paspauskite 2 Samsung Digital Camera Installer , kad prad ė tum ė te diegim ą . Išrinkite norim ą į diegti programas ir vykdykite ekrane 3 pateikiamas instrukcijas. Spustel ė kite 4 Exit į diegimui užbaigti ir kompiuteriui iš naujo paleisti.

..

Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) - Page 71

Atkūrimas/redagavimas 70 Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) „Intelli-studio“ naudojimas „Intelli-studio“ yra programa, kuri leidžia atkurti ir redaguoti failus. Taip pat galite įkelti failus į tokius tinklapius kaip „Flickr“ ir „YouTube“. Daugiau informacijos: pasirinkite Help → Help . Tiesiai fotoaparate failų redaguoti negalima. Prieš redaguojant failus reikia perkelti į aplanką kompiuteryje. ● Failų iš kompiuterio į fotoaparatą kopijuoti negalima. ● „Intelli-studio“ palaiko tokius formatus: ● Vaizdo įrašai: MP4 (vaizdas: MJPEG, gar..

Piktograma - Page 72

Atk ū rimas/redagavimas 71 Fail ų perk ė limas į kompiuter į („Windows“) Fail ų perk ė limas su „Intelli-studio“ „Intelli-studio“ automatiškai pasileis, kai prijungsite fotoaparat ą prie kompiuterio per USB kabel į . Akumuliatorius į kraunamas, kol fotoaparatas prie kompiuterio yra prijungtas USB kabeliu. Fotoaparat ą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu. 1 Kabelio gal ą su indikacine lempute ( ▲ ) į junkite į fotoaparat ą . Jei kabelis bus apsuktas, j ū s ų failai gali b ū ti pažeisti. Gamintojas n ė ra atsakingas už bet kok į duomen ų praradim ą ...

Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) - Page 73

Atkūrimas/redagavimas 72 Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) Failų perkėlimas prijungiant fotoaparatą kaip išimamą diską Galite prijungti fotoaparatą prie kompiuterio kaip išimamą diską. Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu. 1 Kabelio galą su indikacine lempute (▲) įjunkite į fotoaparatą. Jei kabelis bus apsuktas, jūsų failai gali būti pažeisti. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą. Įjunkite fotoaparatą. 2 Kompiuteris fotoaparatą atpažįsta automatiškai. ● Jei fotoaparato nepavyksta prijungti, atsiras iškyla..

Fotoaparato atjungimas („Windows XP“) - Page 74

Atk ū rimas/redagavimas 73 Fail ų perk ė limas į kompiuter į („Windows“) Fotoaparato atjungimas („Windows XP“) USB kabelio atjungimas nuo kompiuterio su „Windows 7“ / Vista“ OS yra panašus. Jei b ū senos lemput ė j ū s ų fotoaparate mirksi, palaukite kol 1 nustos. Spustel ė kite 2 į ranki ų juostoje kompiuterio darbalaukio apa č ioje dešin ė je. Spustel ė kite iškylant į pranešim ą . 3 Atjunkite USB kabel į . 4 Kai veikia „Intelli-studio“, fotoaparato saugiau atjungti negal ė site. Prieš atjungdami fotoaparat ą , išjunkite program ą . Į junkite ..

Kompiuteris - Page 75

Atk ū rimas/redagavimas 74 Fail ų perk ė limas į kompiuter į („Mac“) Fotoaparat ą prijungus prie „Macintosh“ kompiuterio, kompiuteris į rengin į atpažins automatiškai. J ū s galite perkelti failus tiesiogiai iš fotoaparato į kompiuter į , ne į dieg ę joki ų program ų . Palaikoma „Mac OS 10.4“ ar naujesn ė . Į junkite fotoaparat ą . 2 Kompiuteris fotoaparat ą atpažins automatiškai ir bus rodoma ● kei č iamo disko piktograma. Jei fotoaparato nepavyksta prijungti, atsiras iškylantis langas. Pasirinkite Kompiuteris . Du kartus spustel ė kite kei č iamo ..

Spausdintuv. - Page 76

Atk ū rimas/redagavimas 75 Nuotrauk ų spausdinimas su nuotrauk ų spausdintuvu (PictBridge) Atspausdinkite nuotraukas su „PictBridge“ suderinamu spausdintuvu, fotoaparat ą tiesiogiai prijung ę prie spausdintuvo. Spausdinimo nustatym ų kon fi g ū ravimas Vaizdai Dydis Išd ė stymas Tipas Kokyb ė Baigti Spausdinti : Viena nuotrauka : Automatinis : Automatinis : Automatinis : Automatinis Parinktis Aprašymas Vaizdai : Pasirinkite, ar spausdinti dabartin ę nuotrauk ą , ar visas nuotraukas. Dydis : Nurodykite spaudinio dyd į . Išd ė stymas : Sukurkite miniati ū r ų spaudinius..

Priedai - Page 77

Fotoaparato nustatym ų meniu …………………………… 77 Nustatym ų meniu pasirinkimas ………………………………… 77 Garsas …………………………………………………………… 78 Ekranas …………………………………………………………… 78 Nustatymai ……………………………………………………… 79 Klaid ų pranešimai …………………………………………… 82 Fotoaparato prieži ū ra ……………………………………… 83 Fotoaparato valymas ………………………………………..

Fotoaparato nustatym - Page 78

Priedai 77 Fotoaparato nustatym ų meniu Sužinokite apie į vairias parinktis, kad sukon fi g ū ruotum ė te fotoaparato nustatymus. Pasirinkite parinkt į ir išsaugokite savo nustatymus. 3 Garsumas Į jungti gars ą Užrak. garsas Pypt. garsas AF garsas Vaik ų garsas Atgal Nustatyti :1 Išjungtas Mažas Vidutinis Didelis Paspauskite [ 4 m ] nor ė dami gr į žti į ankstesn į ekran ą . Nustatym ų meniu pasirinkimas Fotografavimo ar atk ū rimo režime paspauskite [ 1 m ]. Pasirinkite meniu. 2 Fotografuojama Garsas Ekranas Nustatymai Baigti Keisti Garsumas Į jungti gars ą Užrak...

Fotoaparato nustatym - Page 79

Priedai 78 Fotoaparato nustatym ų meniu Ekranas * Numatytasis Elementas Aprašymas Language Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti ekrane rodom ą tekst ą . Funkcij ų apraš. Parodomas trumpas parinkties ar meniu aprašymas. ( Išjungtas , Į jungtas *) Paleisti vaizd ą Nustatykite į jungimo paveiksl ė l į , kuris bus rodomas į jungus fotoaparat ą . Išjungtas ● *: Logotipo nerodyti. Logotipas ● : Rodyti numatyt ą j į paveiksl ė l į , esant į vidin ė je atmintyje. Naud. vaizdas ● : Rodyti norim ą paveiksl ė l į . (63 psl.) Vidin ė je atmintyje bus išsaugotas ..

Fotoaparato nustatym - Page 80

Priedai 79 Fotoaparato nustatym ų meniu Elementas Aprašymas Data ir laikas Nustatykite dat ą ir laik ą bei pasirinkite datos format ą . ( Išjungtas *, dd/mm/yyyy , mm/dd/yyyy , yyyy/mm/dd ) Laiko juosta Pasirinkite region ą ir nustatykite vasaros laik ą (DST). Failo nr. Nurodykite, kaip pavadinti rinkmenas. Nustat. iš nj. ● : Nustatykite, kad į d ė jus nauj ą atminties kortel ę , suformatavus atminties kortel ę ar pašalinus visas rinkmenas, rinkmen ų numeracija prasid ė t ų nuo 0001. Serija ● *: Nustatykite, kad į d ė jus nauj ą atminties kortel ę , suformatavus at..

Fotoaparato nustatym - Page 81

Priedai 80 Fotoaparato nustatym ų meniu Elementas Aprašymas AF lempa Nustatykite pagalbin į apšvietim ą , kai fotografuojama tamsiose vietose. ( Išjungtas , Į jungtas* ) USB Nustatykite funkcij ą naudojimui per USB ryš į su kompiuteriu ar spausdintuvu. Kompiuteris ● *: Prijunkite fotoaparat ą prie kompiuterio rinkmen ų perk ė limui. Spausdintuv. ● : Prijunkite fotoaparat ą prie spausdintuvo rinkmen ų spausdinimui. Pasirinkti režim ą ● : Pasirinkite USB režim ą , kai savo fotoaparat ą prijungiate prie kito į renginio. Šypsenos priekiniame ekrane nuotrauka Nustatyk..

Fotoaparato nustatym - Page 82

Priedai 81 Fotoaparato nustatym ų meniu Elementas Aprašymas Priekinio ekrano demonstracija Nustatykite fotoaparat ą paleisti animacij ą su garsu per priekin į ekran ą , kai j į į jungiate (ekrane parduotuv ė je). ( Išj. *, Į j. ) Demonstraciniu režimu negalite fotografuoti arba ● fi lmuoti. Nor ė dami į jungti Fotografavimo režim ą spauskite bet kur į mygtuk ą (išskyrus [ POWER ]). Demonstracinis režimas ne į sijungia, kai ● į jungiate fotoaparat ą Perži ū ros režimu arba kai fotoaparatas prijungtas prie kito į renginio. * Numatytasis

..

Priedai - Page 83

Priedai 82 Klaid ų pranešimai Jei pasirodys tokie pranešimai, pabandykite šiuos šalinimo b ū dus. Klaidos pranešimas Si ū lomi problemos šalinimo b ū dai Kortel ė s klaida Fotoaparat ą išjunkite, tuomet v ė l į junkite. ● Išimkite atminties kortel ę , tuomet j ą v ė l ● į d ė kite. Formatuokite atminties kortel ę . ( ● 79 psl.) Užrakinta kortel ė Atrakinkite atminties kortel ę . Kortel ė nepalaikoma į d ė toji atminties kortel ė neprieinama j ū s ų fotoaparate. Į d ė kite tinkam ą atminties kortel ę . DCF Full Error Rinkmenos pavadinimas neatitinka D..

Fotoaparato korpusas - Page 84

Priedai 83 Fotoaparato prieži ū ra Fotoaparato korpusas Valykite švelniu, sausu audinio gabal ė liu. Draudžiama valyti benzinu, skiedikliais ar alkoholiu. Skys č iai gali ● sugadinti fotoaparat ą arba sutrikdyti jo veikim ą . Elkit ė s atsargiai, kad nepaspaustum ė te objektyvo dangtelio, ● nenaudokite rankinio p ū stuvo. Fotoaparato valymas Fotoaparato objektyvas ir ekranas Dulkes pašalinkite rankiniu p ū stuvu ir švelniai nuvalykite objektyv ą minkšto audinio gabal ė liu. Jei dar liko dulki ų , panaudokite objektyvams valyti skirt ą skyst į , kuriuo sudr ė kinkite..

Apie atminties korteles - Page 85

Priedai 84 Fotoaparato prieži ū ra Atminties kortel ė s talpa Atminties talpa priklauso nuo fotografuojam ų vaizd ų ar fotografavimo s ą lyg ų . Šios talpos paremtos 1 GB SD kortele: Dydis Itin aukšta Aukšta Normali 30 kadr ų per s 15 kadr ų per s F o t o n u o t r a u k o s 147 284 403 - - 167 313 441 - - 202 367 528 - - 211 374 537 - - 339 566 792 - - 510 802 1065 - - 735 1144 1437 - - 1287 1670 1872 - - * V a i z d o į r a š a i - - - Maždaug 7 min. 4 s Maždaug 13 min. 52 s - - - Maždaug 26 min. 20 s Maždaug 49 min. 16 s * Jei naudosite priartinim ą , į rašymo laikas..

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. - Page 86

Priedai 85 Fotoaparato prieži ū ra Akumuliatoriaus galiojimo laikas Fotografavimo laikas / nuotrauk ų skai č ius Fotografavimo s ą lygos (kai akumuliatorius yra pilnai į krautas) Nuotraukos Maždaug 120 min/ Maždaug 240 Apskai č iuojama esant tokioms s ą lygoms: a režimui, 12M skyrai ir esant Aukštai kokybei. 1. Blykstei nustatykite Papildomas , nufotografuokite vien ą kadr ą ir padidinkite arba sumažinkite. 2. Blykstei nustatykite Išjungtas , nufotografuokite vien ą kadr ą ir padidinkite arba sumažinkite. 3. 30 s vykdykite 1 ir 2 žingsnius, juos kartokite dar 5 min. Tada..

Fotoaparato prieži - Page 87

Priedai 86 Fotoaparato prieži ū ra Pastabos apie akumuliatoriaus į krovim ą , kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio. Naudokite tik su fotoaparatu gaut ą USB kabel į . ● Akumuliatoriaus krauti negalima, jei: ● naudojate USB šakotuv ą - prie kompiuterio yra prijungti kiti USB prietaisai - jungiate kabel į prie kompiuterio priekin ė je dalyje esan č io prievado - kompiuterio USB prievadas nepalaiko maitinimo išvesties standarto - (5 V, 500 mA) Pastabos apie akumuliatoriaus į krovim ą Jei indikatoriaus lemput ė nedega, patikrinkite, ar akumuliatorius ● į d ė ta..

Fotoaparato prieži - Page 88

Priedai 87 Fotoaparato prieži ū ra Jei su akumuliatoriumi elgiamasi netinkamai arba ner ū pestingai, galite susižeisti, į manomi net mirtini atvejai. Kad b ū tum ė te saug ū s, vadovaukit ė s šiomis instrukcijomis, kaip atsargiai elgtis su akumuliatoriumi: Akumuliatorius gali skleisti žiežirbas arba sprogti, ● jei su juo bus elgiamasi netinkamai. Jei pasteb ė jote akumuliatoriaus pažeidimus, į skilimus arba kitus pažeidimus, nedelsdami nebenaudokite jo ir kreipkit ė s į savo prietaiso gamintoj ą . Naudokite original ų , gamintojo rekomenduojam ą ● akumuliatoriaus į..

Prieš kreipiantis - Page 89

Priedai 88 Prieš kreipiantis į prieži ū ros centr ą Jei kilo problem ų d ė l fotoaparato, prieš kreipdamiesi į specialistus, išm ė ginkite šiuos gedim ų šalinimo b ū dus. Jei gedim ų šalinimo patarimai nepad ė jo išspr ę sti problemos, kreipkit ė s į vietin į platintoj ą ar prieži ū ros centr ą . Problema Si ū lomi problemos šalinimo b ū dai Fotoaparatas nefotografuoja Atminties kortel ė je neb ė ra vietos. ● Ištrinkite nereikalingas rinkmenas arba į d ė kite nauj ą atminties kortel ę . Suformatuokite atminties kortel ę . ● (79 psl.) Atminties korte..

Prieš kreipiantis - Page 90

Priedai 89 Prieš kreipiantis į prieži ū ros centr ą Problema Si ū lomi problemos šalinimo b ū dai Nuotrauka yra per šviesi Išjunkite blykst ę . ( ● 42 psl.) J ū s ų nuotrauka perlaikyta. Pareguliuokite ● išlaikymo reikšm ę . (49 psl.) Nuotrauka yra per tamsi J ū s ų nuotraukos ekspozicija nepakankama. Į junkite blykst ę . ( ● 42 psl.) Pareguliuokite ISO jautrum ą . ( ● 43 psl.) Pareguliuokite ekspozicijos reikšm ę . ● (49 psl.) Televizorius j ū s ų nuotrauk ų nerodo Patikrinkite, ar fotoaparatas yra teisingai ● prijungtas prie išorinio monitoriaus naud..

Prieš kreipiantis - Page 91

Priedai 90 Prieš kreipiantis į prieži ū ros centr ą Problema Si ū lomi problemos šalinimo b ū dai Fotoaparatas negali atkurti vaizdo į raš ų Vaizdo į rašus galite atkurti tik „Intelli- ● studio“. Į diekite program ą kompiuteryje. (70 psl.) Patikrinkite, ar teisingai prijungtas USB ● kabelis. „Intelli-studio“ veikia netinkamai Uždarykite „Intelli-studio“ ir paleiskite j ą ● iš naujo. „Intelli-studio“ su „Macintosh“ ● kompiuteriais naudoti negalima. Priklausomai nuo kompiuterio ● speci fi kacij ų ir aplinkos, programa gali nepasileisti automat..

Fotoaparato speci - Page 92

Priedai 91 Fotoaparato speci fi kacijos Nuotolis Plotis (P) Teleobjektyvas (T) Į prastas 80 cm – begalyb ė 1 m – begalyb ė Makro 10 – 80 cm 50 – 80 cm Automat. makro 10 cm – begalyb ė 50 cm – begalyb ė Užrakto greitis Automatinis ● : 1/8 – 1/1500 sek. Programinis ● : 1 – 1/1500 sek. Naktinis ● : 8 – 1/1500 sek. Fejerverkai ● : 2 sek. Ekspozicija Valdymas Programinis AE Matavimas Daugeriopas, Taškinis, Centrinis, Veido aptikimo AE Kompensavimas ±2 EV (1 / 3 EV žingsniai) ISO atitikmuo Automatinis, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Blykst ė Režimas Išjungtas,..

Fotoaparato speci - Page 93

Priedai 92 Fotoaparato speci fi kacijos Vaizdo į rašai Formatas: MJPEG (Maksimali į rašo trukm ė : 2 val.) ● Dydis: ● 640 X 480 (30 kadr ų per s, 15 kadr ų per s), 320 X 240 (30 kadr ų per s, 15 kadr ų per s) Kadr ų greitis ● : 30 kadr ų per s, 15 kadr ų per s Voice ● : Išjungtas, Į jungtas (kai vykdoma mastelio keitimo funkcija, garsas nutildomas) Vaizdo į rašo redagavimas (yra): pauz ė į rašymo metu, ● nuotraukos darymas Leidimas Tipas Vienas vaizdas, miniati ū ros, skaidri ų perži ū ra, fi lmukas, Intel. albumas * Intel. albumo kategorija: Tipas, Data, ..

Fotoaparato speci - Page 94

Priedai 93 Fotoaparato speci fi kacijos S ą saja Skaitmenin ė išvesties jungtis USB 2.0 Garso išvestis Mono (vidinis garsiakalbis), Mono (mikrofonas) Vaizdo į rašo išvestis NTSC, PAL (pasirenkama) SCC-AV20 DC maitinimo į vesties jungtis 20 kontakt., 4,2 V Maitinimo šaltinis Į kraunamas akumuliatorius Li č io jon ų akumuliatorius (BP70A, 740 mAh) Skirtinguose regionuose gali b ū ti naudojami skirtingi maitinimo šaltiniai. Matmenys (P x A x G) 95,7 x 56 x 20,3 mm Svoris 111 g (be akumuliatoriaus ir atminties kortel ė s) Naudojimo aplinkos temperat ū ra 0 – 40 ˚ C Laikymas ..

Fotoaparato speci - Page 95

Priedai 94 Fotoaparato speci fi kacijos Naudojimo aplinkos santykin ė dr ė gm ė 5 - 85 % Programin ė į ranga „Intelli-studio“ Technin ė s speci fi kacijos gali b ū ti kei č iamos iš anksto apie tai nepranešus.

..

Priedai - Page 96

Priedai 95 Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektronin ė s į rangos atliekos) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo pried ų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektronini ų pried ų (pvz., į kroviklio, ausini ų , USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitin ė mis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad b ū t ų išvengta galimos nekontroliuojamo atliek ų išmetimo žalos aplinkai arba žmoni ų sveikatai ir skatinamas aplink ą tausojanti..

Priedai - Page 97

Priedai 96 Rodykl ė A ACB Atk ū rimo režimu 65 Fotografavimo režimu 49 AF garsas 78 AF lempa 80 Akumuliatorius Į kraunamas 86 Naudojimo laikas 85 Speci fi kacijos 85 Atk ū rimo mygtukas 16 Atk ū rimo režimas 56 Atminties kortel ė SD 84 SDHC 84 Talpa 84 Automatinis kontrasto balansas (ACB) 49 Automatinis režimas 22 Autoportreto režimas Nuotrauka 35 Vaizdo į rašas 37 B Balso atmintin ė Į rašymas 38 Leidimas 62 Baltos spalvos balansas 50 Blykst ė Automatinis 43 Išjungtas 42 L ė ta sinchronizacija 43 Papildomas 43 Raud. aki ų efk. šal. 43 Raudonos akys 43 D Data ir laikas ..

Priedai - Page 98

Priedai 97 Rodykl ė Į Į jungimo paveiksl ė lis 78 Į rašymas Balso atmintin ė 38 Vaizdo į rašas 33 Į renginio atjungimas 73 Į spaudas 80 K Kadr ų greitis 33 Klaid ų pranešimai 82 L Laikmatis 41 M Makrokoman. 44 Mastelio keitimas 23 Mastelio keitimo mygtukas 14 Matavimas Centrinis 50 Daugeriopas 50 Vieta 50 Meniu mygtukas 14 Mirksnio atpažin. 48 N Nakties režimas 30 Naršymo mygtukas 14 Nuotraukos kokyb ė 40 Nuotrauk ų spausdinimas 75 Nuspauskite iki pus ė s 6 Nustat. iš nj. 79 Nustatymai Ekranas 78 Fotoaparatas 79 Garsas 78 Pasirenkama 77 P Paslaug ų centras 88 Pasukimas..

Priedai - Page 99

Priedai 98 Rodykl ė Rinkmen ų perži ū ra kaip miniati ū r ų 58 Pagal kategorij ą 57 per TV 67 Skaidri ų rodymas 60 Rinkmen ų trynimas 59 Rodinio tipas 21 S Sceninis režimas 29 Skaidri ų rodymas 60 Skaitmeninis mastelio keitimas 24 Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas 32 Skyra Nuotrauka 40 Vaizdo į rašas 40 Spaudinio užsakymas 66 Steb ė jimo fokusavimas 45 Š Šypsen. fotograf. 48 Šviesos šaltinis (Baltos spalvos balansas) 50 U Užrakto greitis 30 V Vaik ų režimas Nuotrauka 36 Vaizdo į rašas 37 Vaizdo fotografavimas 62 Vaizdo į rašas Į rašymas 33 Leidimas 61 Vaizdo iš..

- Page 100

Perskaitykite su gaminiu pridedam ą garantij ą arba aplankykite m ū s ų svetain ę http://www.samsungimaging.com/, kur sužinosite apie technin ę prieži ū r ą po pardavimo ir gal ė site pateikti užklausas.

..

Sponsored links

Latest Update