Samsung Pl100 User Manual Czech (6.01 MB)

PL100 Language

Download Samsung Pl100 User Manual Czech (6.01 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

User Manual - Page 1

Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. P ř e č t ě te si jej, prosíme, pozorn ě . User Manual PL100/PL101 Ä Klepn ě te na téma Č asté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozší ř ené funkce Možnosti snímání P ř ehrávání/Úpravy P ř ílohy Rejst ř ík

..

Informace k bezpe - Page 2

1 Informace k bezpe č nosti a ochran ě zdraví Vždy jednejte podle uvedených upozorn ě ní a tip ů k použití p ř ístroje, zabráníte vzniku nebezpe č ných situací a využijete fotoaparát co nejlépe. Varování —situace, kdy m ů že dojít ke zran ě ní vás č i dalších osob Pozor —situace, kdy m ů že dojít k poškození fotoaparátu č i dalších za ř ízení Poznámka —poznámky, tipy k použití nebo další informace Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti ho ř lavých nebo výbušných plyn ů č i kapalin Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, h..

Informace k bezpe - Page 3

2 Chra ň te p ř ed poškozením baterie, nabíje č ku a pam ěť ové karty Nevystavujte baterie ani pam ěť ové karty nízkým ani vysokým ● teplotám (pod 0 °C nebo p ř es 40 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátor ů a mohou zp ů sobit nefunk č nost pam ěť ových karet. Baterie chra ň te p ř ed stykem s vodivými p ř edm ě ty, mohou ● zp ů sobit zkrat + a – kontaktu akumulátoru, což vede k do č asnému nebo trvalému poškození akumulátoru. Pam ěť ové karty chra ň te p ř ed stykem s kapalinami, špínou a ● cizími p ř edm ě ty a látk..

Informace k bezpe - Page 4

3 Bu ď te opatrní p ř i použití fotoaparátu ve vlhkém prost ř edí P ř i p ř echodu fotoaparátu ze studeného do teplého prost ř edí se na p ř ístroji i na jemných vnit ř ních strukturách srazí vlhkost. V takovém p ř ípad ě p ř ed použitím p ř ístroje vy č kejte nejmén ě 1 hodinu do vypa ř ení vlhkosti. P ř ed použitím fotoaparát vyzkoušejte Výrobce nenese žádnou odpov ě dnost za ztracená data ani škody, zp ů sobené nefunk č ností p ř ístroje nebo jeho nesprávným použitím. Používejte pouze p ř íslušenství schválené spole č nos..

Informace o autorských právech - Page 5

4 Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými ● obchodními známkami Microsoft Corporation. Mac je registrovanou obchodní známkou Apple Corporation. ● V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu ● nebo obsah tohoto návodu zm ě n ě ny bez p ř edchozího upozorn ě ní. Informace o licenci k otev ř enému zdrojovému kódu najdete v ● souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na dodaném disku CD. Uspo ř ádání návodu k použití Základní funkce 11 Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímán..

Ikony režimu snímání - Page 6

5 Ozna č ení použitá v návodu Režim snímání Ozna č ení Smart Auto S Auto a Program p DIS d Snímek s retuší b Noc N Scéna s Video v Ikony režimu snímání Tyto ikony ozna č ují, že funkce je dostupná v odpovídajícím režimu. Režim s nemusí podporovat funkce ve všech scénických režimech. nap ř .) Dostupné v režimech Program, DIS a Video Ikony použité v návodu Ikona Funkce Další informace Bezpe č nostní a další upozorn ě ní [ ] Tla č ítka fotoaparátu, nap ř .: [ Spouš ť ] (ozna č uje tla č ítko spoušt ě ) ( ) Č íslo strany s p ř ísluš..

Objekt - Page 7

6 Výrazy použité v návodu Použití tla č ítka spoušt ě ● Namá č knutí [ Spouš ť ]: stiskn ě te tla č ítko do poloviny zdvihu a p ř idržte je Stisknutí [ ● Spouš ť ]: stiskn ě te tla č ítko úpln ě Namá č knutí [ Spouš ť ] Stisknutí [ Spouš ť ] Objekt, pozadí a kompozice Objekt ● : hlavní objekt scény, nap ř . osoba, zví ř e nebo zátiší Pozadí ● : p ř edm ě ty obklopující objekt Kompozice ● : kombinace objektu a pozadí Pozadí Objekt Kompozice Expozice (jas) Množství sv ě tla, které projde do fotoaparátu, se ozna č uje jako exp..

fi - Page 8

7 Č asté otázky Zde naleznete odpov ě di na nej č ast ě jší otázky. V ě tšinu potíží m ů žete snadno vy ř ešit nastavením možností snímání. O č i objektu se jeví č ervené. Je to zp ů sobeno odrazem sv ě tla blesku od sítnice oka. Nastavte blesk na ● Č ervené o č i nebo Redukce č ervených o č í . (str. 42) Pokud byl již snímek po ř ízen, vyberte ● Redukce č ervených o č í v nabídce úprav. (str. 65) Na fotogra fi ích jsou prachové č ástice. Prachové č ástice ve vzduchu jsou zvýrazn ě ny p ř i použití blesku. Vypn ě te blesk neb..

Náhled - Page 9

8 Náhled Fotografování osob Režim ● s > Portrét f 29 Režim ● b f 31 Režim Autoportrét ● f 35 D ě tský režim ● f 36 Režim Dvojice ● f 36 Č ervené o č i ● , Redukce č ervených o č í (pro potla č ení nebo opravu č ervených o č í) f 42 Rozpozn. tvá ř e ● f 47 Fotografování v noci nebo v šeru Režim ● s > Západ Slunce, Svítání, Oh ň ostroj f 29 Režim ● N f 30 Nastavení blesku ● f 42 Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke sv ě tlu) ● f 43 Po ř ízení ak č ního snímku Sekven č ní ● , Velice vysoká rychlostt f 52 Fotografo..

Obsah - Page 10

9 Obsah Fotografování s p ř edním displejem ......................................... 35 Použití režimu Autoportrétu ...................................................... 35 Použití režimu Dvojice .............................................................. 36 Použití d ě tského režimu ........................................................... 36 Záznam videa s p ř edním displejem .......................................... 37 Záznam zvukových poznámek ................................................ 38 Záznam zvukových poznámek ....................................

Obsah - Page 11

10 Obsah Nastavení jasu a barev ............................................................ 49 Ru č ní nastavení expozice (EV) ................................................ 49 Kompenzace protisv ě tla (ACB) ................................................ 49 Zm ě na možností m ěř ení .......................................................... 50 Volba sv ě telného zdroje (vyvážení bílé) ................................... 50 Použití režimu série .................................................................. 52 Zlepšení snímk ů .................................

Základní funkce - Page 12

Rozbalení ……………………………………………………… 12 Uspo ř ádání fotoaparátu ……………………………………… 13 Vložení baterie a pam ěť ové karty …………………………… 15 Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu ……………… 16 Nabíjení akumulátoru ……………………………………… 16 Zapnutí fotoaparátu ………………………………………… 16 Provedení úvodního nastavení ……………………………… 17 Popis ikon ……………………………………………………..

Základní funkce - Page 13

Základní funkce 12 Rozbalení Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky. Fotoaparát Sí ť ový zdroj/Kabel USB Akumulátorová baterie Popruh CD-ROM s programy (Obsahuje návod k použití) Návod k rychlému spušt ě ní Vyobrazení se m ů že lišit od skute č ného provedení. Volitelné p ř íslušenství Obal fotoaparátu Pam ěť ové karty A/V kabel Nabíje č akumulátoru

..

Základní funkce - Page 14

Základní funkce 13 Uspo ř ádání fotoaparátu Než za č nete p ř ístroj používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi. Kontrolka autofokusu/ Kontrolka samospoušt ě Blesk Objektiv Kryt prostoru baterie Vložte pam ěť ovou kartu a baterii Závit stativu Mikrofon P ř ední displej Tla č ítko p ř edního LCD Zásuvka USB a A/V Umož ň uje p ř ipojení USB a A/V kabelu Tla č ítko spoušt ě Vypína č

..

Základní funkce - Page 15

Základní funkce 14 Uspo ř ádání fotoaparátu Voli č režim ů Ikona Režim Popis S Smart Auto Po ř ízení snímku ve scénickém režimu, který fotoaparát sám ur č il a Auto Snadné a rychlé po ř ízení snímk ů s minimem nastavení p Program Po ř ízení snímk ů s nastavením možností d DIS Po ř ízení snímku s nastavením pro potla č ení ot ř es ů fotoaparátu b Snímek s retuší Po ř ízení snímku osoby s odstran ě ním vad pleti N Noc Po ř ízení snímku s nastavením pro no č ní snímání s Scéna Po ř ízení snímku s p ř ednastavenou scénou ..

Vložení baterie a pam - Page 16

Základní funkce 15 Vložení baterie a pam ěť ové karty Zde se je uveden postup vložení baterie a volitelné pam ěť ové karty do fotoaparátu. Vyjmutí baterie a pam ěť ové karty Zatla č te jemn ě na kartu, až se povysune z fotoaparátu pak ji vytáhn ě te ze št ě rbiny. Stisknutím pojistky uvoln ě te baterii. Vestav ě nou pam ěť m ů žete použít k do č asnému ukládání v dob ě , kdy není vložená pam ěť ová karta. Pro záznam dalších snímk ů a videí vložte pam ěť ovou kartu. Pam ěť ová karta Baterie Pojistka baterie Kartu vložte tak, aby zla..

Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu - Page 17

Základní funkce 16 Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu Zapnutí fotoaparátu Stiskem [ POWER ] zapnete č i vypnete fotoaparát. P ř i prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního ● nastavení. (str. 17) Zapnutí fotoaparátu v režimu p ř ehrávání Stiskn ě te [ P ]. Fotoaparát se p ř ímo zapne do režimu p ř ehrávání. Pokud zapnete fotoaparát p ř idržením tla č ítka [ P ] po dobu 5 sekund, fotoaparát nevydá žádný ze zvuk ů . Nabíjení akumulátoru P ř ed použitím fotoaparátu baterii nejd ř íve nabijte. P ř ipojte kabel USB d..

Obrazovka úvodního nastavení umož - Page 18

Základní funkce 17 Provedení úvodního nastavení Obrazovka úvodního nastavení umož ň uje kon fi gurovat základní nastavení fotoaparátu. Pomocí [ 5 F ] nebo [ t ] vyberte č asové pásmo a stiskn ě te [ o ]. Letní č as nastavte stiskem [ ● D ]. Back DST Pomocí [ 6 D ] nebo [ M ] vyberte Date & Time (Dat& č as) a stiskn ě te [ t ] nebo [ o ]. Stiskem [ 7 F ] nebo [ t ] vyberte položku. yyyy mm dd / 01 / 01 10:00 Off : English : 10/01/01 : London Set Back 2010 Language Date & Time Time Zone Pomocí [ 8 D ] nebo [ M ] nastavte datum a č as nebo vyberte for..

Základní funkce - Page 19

Základní funkce 18 Popis ikon Zobrazené ikony se m ě ní podle zvoleného režimu nebo nastavení. C. Ikony v levé č ásti Ikona Popis Clona a expozi č ní doba Dlouhá záv ě rka Hodnota expozice Vyvážení bílé Tón tvá ř e Retuš tvá ř e Citlivost ISO Foto. styl Nastavení obrazu (ostrost, kontrast, sytost) Typ série Ikona Popis Ráme č ek automatického ost ř ení Ot ř esy fotoaparátu Pom ě r zv ě tšení Aktuální datum a č as B. Ikony v pravé č ásti Ikona Popis Rozlišení fotogra fi e Rozlišení videa Rychlost záznamu Kvalita fotogra fi í Možnosti m ..

Základní funkce - Page 20

Základní funkce 19 Volba možností Možnosti m ů žete volit tisknutím [ m ] a naviga č ními tla č ítky ([ D ], [ M ], [ F ], [ t ]). Možnosti snímání m ů žete rovn ě ž volit tisknutím [ f ], n ě které možnosti však nejsou dostupné. Návrat k p ř edchozí nabídce Stiskem [ m ] se vrátíte k p ř edchozí nabídce. Stiskem [ Spouš ť ] se vrátíte do režimu snímání. V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Naviga č ními tla č ítky se pohybujte v možnostech a 2 nabídkách. Pro pohyb vlevo a vpravo stiskn ě te [ ● F ] nebo [ t ]. Pro pohyb nahoru a do..

Základní funkce - Page 21

Základní funkce 20 Volba možností Stiskem [ 4 D ] nebo [ M ] naje ď te na Vyvážení bílé a pak stiskn ě te [ t ] nebo [ o ]. Velikost snímku Kvalita EV ISO Vyvážení bílé Rozpozn. tvá ř e Inteligentní úprava FR Konec Zp ě t Stiskem [ 5 F ] nebo [ t ] vyberte možnost vyvážení bílé. Denní sv ě tlo Zp ě t P ř esun Stiskn ě te [ 6 o ]. Nap ř . Volba vyvážení bílé v režimu P Otá č ejte voli č em režim ů na 1 p . Stiskn ě te [ 2 m ]. Snímání Zvuk Displej Nastavení Velikost snímku Kvalita EV ISO Vyvážení bílé Rozpozn. tvá ř e Oblast ost ř en..

Nastavení zobrazení a zvuku - Page 22

Základní funkce 21 Nastavení zobrazení a zvuku Nau č íte se m ě nit základní nastavení dotykového displeje a zvuku podle svého p ř ání. Nastavení zvuku Zvolte, zda má fotoaparát vydat ur č ený zvuk p ř i dotyku na displej. V režimu snímání nebo p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Zvuk ¡ Pípnutí ¡ možnost. Možnost Popis Vypnuto Fotoaparát nevydává zvuky. 1/2/3 Fotoaparát vydá zvuk. Nastavení typu zobrazení Vyberte styl zobrazení v režimech snímání a p ř ehrávání. Opakovaným tisknutím [ D ] m ě níte typ zobrazení. Zobrazit vešk..

Základní funkce - Page 23

Základní funkce 22 Po ř ízení snímku Nau č íte se základnímu zp ů sobu rychlého a snadného po ř ízení snímku v režimu Auto. Otá č ejte voli č em režim ů na 1 a . Nastavte objekt do ráme č ku. 2 Namá č knutím [ 3 Spouš ť ] zaost ř ete. Zelený ráme č ek indikuje zaost ř ení na objekt. ● Domá č knutím [ 4 Spouš ť ] fotografujte. Viz tipy na dobré snímky na str. 25.

..

Základní funkce - Page 24

Základní funkce 23 Po ř ízení snímku Transfokace Nastavením transfokátoru m ů žete po ř izovat snímky zv ě tšených objekt ů . Tento fotoaparát má 3× optický a 3× digitální transfokátor. Kombinace obou umožní zv ě tšení až 9 krát. Otá č ením [ Transfokátoru ] doprava zv ě tšete objekt. Otá č ením [ Transfokátoru ] doleva objekt zmenšíte. Zv ě tšení Zmenšení Pom ě r zv ě tšení Zapnutí p ř edního displeje P ř ední displej vám usnadní po ř ízení autoportrétu nebo snímk ů d ě tí. S p ř edním displejem m ů žete rovn ě ž pou..

Digitální transfokátor - Page 25

Základní funkce 24 Po ř ízení snímku Digitální transfokátor Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, p ř ístroj používá digitální zv ě tšení. Kvalita snímku se m ů že zhoršit p ř i použití digitálního transfokátoru. Optický rozsah Digitální rozsah Indikátor transfokátoru Digitální transfokátor není dostupný p ř i použití režim ů ● S , d , b , s (v n ě kterých scénách), N a v a p ř i použití s Rozpozn. tvá ř e . P ř i použití digitálního transfokátoru m ů že uložení snímku trvat déle. ●

..

Základní funkce - Page 26

Základní funkce 25 Tipy pro po ř ízení lepších snímk ů Držte fotoaparát správn ě Ujist ě te se, že nic nezakrývá objektiv. Namá č kn ě te spouš ť Namá č knutím [ Spouš ť ] zaost ř ete. Ost ř ení a expozice se nastaví automaticky. Hodnota clony a expozi č ní doba se automaticky nastaví. Ráme č ek ost ř ení Pokud je zobrazen zelen ě , ● domá č knutím [ Spouš ť ] fotografujte. Pokud je zobrazen č erven ě , zm ěň te ● kompozici a namá č kn ě te [ Spouš ť ] znovu. Omezení ot ř es ů fotoaparátu Volbou režimu d omezíte ot ř esy fotoap..

Základní funkce - Page 27

Základní funkce 26 Ochrana p ř ed rozost ř ením objektu Objekt je obtížné zaost ř it v t ě chto p ř ípadech: mezi objektem a pozadím je malý kontrast (Od ě v objektu má barvu pozadí.) - za objektem je jasný zdroj sv ě tla - objekt sám zá ř í - na objektu jsou vodorovné pruhy, nap ř . žaluzie - objekt není ve st ř edu snímku - Použití aretace ost ř ení Namá č knutím [ Spouš ť ] zaost ř ete. Po zaost ř ení m ů žete p ř esunutím ráme č ku zm ě nit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, domá č knutím [ Spouš ť ] po ř i ď te snímek. P ř i f..

Zde se dozvíte, jak fotografovat s r - Page 28

Režimy snímání ……………………………………………… 28 Použití režimu Smart Auto ………………………………… 28 Použití režimu Scény ……………………………………… 29 Použití snímku podle vzoru ………………………………… 30 Použití No č ního režimu ……………………………………… 30 Použití režimu Snímek s retuší ……………………………… 31 Použití režimu DIS ………………………………………… 32 Použití režimu Program …………………………………… 33..

Použití režimu Smart Auto - Page 29

Rozší ř ené funkce 28 Režimy snímání Fotografování nebo záznam videa volbou nejlepšího režimu podle podmínek. Ikona Popis Zobrazuje se p ř i snímání krajin v protisv ě tle. Zobrazuje se p ř i snímání portrétu v protisv ě tle. Zobrazuje se p ř i snímání portrétu. Zobrazuje se p ř i snímání objekt ů zblízka. Zobrazuje se p ř i snímání textu zblízka. Zobrazuje se p ř i snímání západu slunce. Zobrazuje se p ř i snímání jasné oblohy. Zobrazuje se p ř i snímání zalesn ě ných oblastí. Zobrazuje se p ř i snímání barevných objekt ů zbl..

Tento režim je vhodný pro fotografování - Page 30

Rozší ř ené funkce 29 Režimy snímání Použití režimu Scény Po ř ízení snímku s p ř ednastavenou scénou. Otá č ejte voli č em režim ů na 1 s . Vyberte scénu. 2 Portrét Tento režim je vhodný pro fotografování portrét ů . Scénický režim zm ěň te stiskem [ ● m ] a volbou Scéna ¡ vyberte scénu. Pro režim Snímek podle vzoru viz „ ● Použití snímku podle vzoru“ na str. 30. Pro režim Noc viz „ ● Použití No č ního režimu“ na str. 30. Objekt nastavte do ráme č ku a namá č knutím [ 3 Spouš ť ] zaost ř ete. Domá č knutím [ 4 Spou..

Nastavení expozice v režimu Noc - Page 31

Rozší ř ené funkce 30 Režimy snímání Použití No č ního režimu No č ní režim se používá k nastavení možností snímání na použití v noci. Pro stabilní upevn ě ní fotoaparátu použijte stativ. Otá č ejte voli č em režim ů na 1 N . Objekt nastavte do ráme č ku a namá č knutím [ 2 Spouš ť ] zaost ř ete. Stisknutím [ 3 Spouš ť ] fotografujte. Nastavení expozice v režimu Noc V režimu Noc m ů žete prodloužením expozice zachytit krátké sv ě telné záblesky jako zak ř ivené stopy. Použitím dlouhé expozi č ní doby oddálíte uzav ř ení ..

Použití režimu Snímek s retuší - Page 32

Rozší ř ené funkce 31 Režimy snímání Použití režimu Snímek s retuší Po ř ízení snímku osoby s odstran ě ním vad pleti. Otá č ejte voli č em režim ů na 1 b . 2 Pokud chcete, aby byla ple ť objektu sv ě tlejší (pouze obli č ej), stiskn ě te [ m ]. Vyberte 3 Snímání ¡ Tón tvá ř e ¡ možnost. Pro zjasn ě ní tvá ř e volte vyšší hodnotu. ● Úrove ň 2 Zp ě t P ř esun Vyberte hodnotu clony nebo expozi č ní dobu. 4 Hodnota clony Expozi č ní doba Clona Zp ě t P ř esun Vyberte možnost. 5 Pokud zvolíte ● AUTO , clona nebo expozi č ní doba s..

Volbou vyššího nastavení potla - Page 33

Rozší ř ené funkce 32 Režimy snímání Použití režimu DIS Vliv ot ř es ů fotoaparátu omezíte a ostré snímky získáte použitím funkce Digitální stabilizace obrazu (DIS). P ř ed opravou Po oprav ě Otá č ejte voli č em režim ů na 1 d . Objekt nastavte do ráme č ku a namá č knutím [ 2 Spouš ť ] zaost ř ete. Domá č knutím [ 3 Spouš ť ] fotografujte. V tomto režimu nepracuje digitální transfokátor. ● Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný. ● Nedostatky 4 pleti skryjete stiskem [ m ]. Vyberte 5 Snímání ¡ Retuš tvá ř e ¡ mo..

Režimy snímání - Page 34

Rozší ř ené funkce 33 Režimy snímání Snímání videa M ů žete zaznamenat až 2 hodiny videa. Video se ukládá jako soubory MJPEG. N ě které pam ěť ové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat. V takovém p ř ípad ě nastavte menší rozlišení. (str. 40) Otá č ejte voli č em režim ů na 1 v . Stiskn ě te [ 2 m ]. Vyberte 3 Video ¡ Frekv.snímání ¡ a rychlost (po č et snímk ů za sekundu). Se zvyšujícím se po č tem snímk ů se akce jeví p ř irozen ě ji, ● velikost souboru však prudce nar ů stá. Použití režimu Program V režimu Program ů m ..

Režimy snímání - Page 35

Rozší ř ené funkce 34 Režimy snímání P ř erušení záznamu Fotoaparát vám umož ň uje do č asn ě p ř erušit záznam videa. M ů žete tak zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor. Stiskem [ o ] záznam p ř erušíte. Další volbou pokra č ujte. Stop Pauza Stiskn ě te [ 4 m ]. Vyberte 5 Video ¡ Zvuk ¡ zvukové nastavení. Možnost Popis Zapnuto : Záznam videa se zvukem. (P ř i zm ě n ě nastavení transfokátoru bude záznam zvuku p ř erušen.) Vypnuto : Záznam videa bez zvuku. Nastavte další možnosti podle uvážení. 6 (P ř ehled možnost..

Fotografování s p - Page 36

Rozší ř ené funkce 35 Fotografování s p ř edním displejem P ř ední displej vám usnadní po ř ízení autoportrétu nebo snímk ů d ě tí. S p ř edním displejem m ů žete rovn ě ž použít režim Dvojice. Opakovaným tisknutím [ ● P ř ední LCD ] se režim snímání m ě ní mezi režimy autoportrétu, dvojic a d ě tským režimem. P ř i záznamu videa nem ů žete použít režim dvojic. V n ě kterých snímacích režimech p ř ední displej nezobrazuje ráme č ek indikující rozpoznání obli č eje a režim autoportrétu a režim dvojic nejsou dostupné. ● ..

Fotografování s p - Page 37

Rozší ř ené funkce 36 Fotografování s p ř edním displejem Použití d ě tského režimu V tomto režimu m ů žete p ř ilákat pozornost d ě tí k fotoaparátu promítnutím krátké animace na p ř ední displej. V režimu snímání stiskn ě te [ 1 P ř ední LCD ] 3krát. Animace se spustí. ● Objekt nastavte do ráme č ku a namá č kn ě te [ 2 Spouš ť ]. Domá č knutím [ 3 Spouš ť ] fotografujte. Animace m ů žete stahovat z internetu. Další informace naleznete na ● www.samsung.com nebo www.samsungimaging.com. Do animací pro p ř ilákání pozornosti d ě t..

Fotografování s předním displejem - Page 38

Rozšířené funkce 37 Fotografování s předním displejem Záznam videa s předním displejem Záznam videa v režimu Autoportrétu Otáčejte voličem režimů na 1 v . Stiskněte jednou [ 2 Přední LCD ]. Stiskem [ 3 Spoušť ] spusťte záznam. Dalším stiskem [ 4 Spoušť ] záznam zastavíte. Záznam videa v dětském režimu Otáčejte voličem režimů na 1 v . Stiskněte dvakrát [ 2 Přední LCD ]. Stiskem [ 3 Spoušť ] spusťte záznam. Dalším stiskem [ 4 Spoušť ] záznam zastavíte.

..

Nejlepší kvality zvuku dosáhnete p - Page 39

Rozší ř ené funkce 38 Záznam zvukových poznámek Zde se nau č íte zaznamenat zvukovou poznámku, kterou m ů žete kdykoli p ř ehrát. M ů žete tak p ř idat ke snímku krátkou poznámku, vysv ě tlující okolnosti. Nejlepší kvality zvuku dosáhnete p ř i záznamu ve vzdálenosti 40 cm od fotoaparátu. apdbNs P ř idání poznámky ke snímku V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Zvuk ¡ Poznámka . Nastavte objekt do ráme č ku a po ř i ď te snímek. 3 Poznámku m ů žete zaznamenat hned po po ř ízení snímku. ● Nahrajte krátkou pozná..

Možnosti snímání - Page 40

Volba rozlišení a kvality ……………………… 40 Volba rozlišení ………………………………… 40 Volba obrazové kvality ………………………… 40 Použití samospoušt ě ………………………… 41 Snímání p ř i špatném osv ě tlení ……………… 42 Potla č ení č ervených o č í ……………………… 42 Použití blesku ………………………………… 42 Nastavení citlivosti ISO ………………………… 43 Zm ě na zaost ř ení fotoaparátu ……………… 44 Použití makra ………………………………..

Volba rozlišení a kvality - Page 41

Možnosti snímání 40 Volba rozlišení a kvality Zde se nau č íte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu. P ř i po ř izování videa: V režimu 1 v stiskn ě te [ m ]. Vyberte 2 Video ¡ Rozlišení videa ¡ možnost. Možnost Popis 640 X 480 : P ř ehrávání na obecném TV. 320 X 240 : Vystavení na webovou stránku. Volba obrazové kvality Po ř ízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG. Vyšší kvalita snímk ů vyžaduje v ě tší soubory. V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Kvalita ¡ možnost. Možnost Popis Velmi jemná ..

Použití rozpoznání tvá - Page 49

Možnosti snímání 48 Použití rozpoznání tvá ř e Detekce zav ř ených o č í Pokud fotoaparát rozpozná zav ř ené o č i, po ř ídí automaticky sérii dvou snímk ů . V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Rozpozn. tvá ř e ¡ Detekce mrknutí . Dokud se zobrazuje „ ● Záznam “, držte fotoaparát pevn ě . Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „ ● Snímek po ř íz. se zav ř . o č ima “. Po ř i ď te nový snímek. Po ř ízení snímku úsm ě vu Fotoaparát automaticky po ř ídí snímek po rozpoznání usmívajíc..

Nastavení jasu a barev - Page 50

Možnosti snímání 49 Nastavení jasu a barev Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev. Kompenzace protisv ě tla (ACB) Pokud je mezi objektem a pozadím sv ě telný zdroj nebo vysoký kontrast, jeví se objekt velmi tmavý. V tom p ř ípad ě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). Bez ACB S ACB V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ ACB ¡ možnost. Možnost Popis Vypnuto : ACB je vypnuté. Zapnuto : ACB je zapnuté. Funkce ACB je vždy zapnutá v režimu ● a . P ř i zapnuté funkci nem ů žete volit režim séri..

Nastavení jasu a barev - Page 51

Možnosti snímání 50 Nastavení jasu a barev Volba sv ě telného zdroje (vyvážení bílé) Barvy snímku závisejí na typu a kvalit ě osv ě tlení zdroji sv ě tla. Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste vid ě li vy, vyvážete správn ě bílou barvu volbou sv ě telných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé, Denní sv ě tlo, Pod mrakem nebo Žárovka. (Automatické vyvážení bílé) (Denní sv ě tlo) (Pod mrakem) (Žárovka) pdv Zm ě na možností m ěř ení Režim m ěř ení ur č uje zp ů sob, jímž fotoaparát m ěř í množstv..

Nastavení jasu a barev - Page 52

Možnosti snímání 51 Nastavení jasu a barev Vlastní nastavení vyvážení bílé V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Vyvážení bílé ¡ M ěř ení expozice : Spouš ť . Nami ř te objektiv na bílý papír. 3 Stiskn ě te [ 4 Spouš ť ]. V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Vyvážení bílé ¡ možnost. Ikona Popis Automatické vyvážení bílé : Použije automatické nastavení podle podmínek a osv ě tlení. Denní sv ě tlo : Vyberte pro snímání v exteriéru p ř i jasném po č así. Pod mrakem : Vyberte pr..

Možnosti snímání - Page 53

Možnosti snímání 52 Použití režimu série Pořízení snímků pohybujících se objektů nebo zachycení přirozeného výrazu osob může být obtížné. V těchto případech můžete použít některý ze sériových režimů. p Možnost Popis AEB : Pořízení 3 snímků s různým nastavením expozice: ● normální, podexponovaný a přeexponovaný. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ. ● Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání. Blesk, samospoušť a ACB můžete použít pouze při volbě ● Jednorázové . Pokud zvolíte ● Velic..

Možnosti snímání - Page 54

Možnosti snímání 53 Zlepšení snímk ů Zde se dozvíte, jak zlepšit snímky p ř idáním fotogra fi ckých styl ů nebo barev, č i dalšími nastaveními. De fi nice vlastního RGB tónu V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Volba foto. stylu ¡ Vlastní barvy . Vyberte barevný efekt (R: č ervená, G: zelená, 3 B: modrá). Zp ě t P ř esun Ur č ete množství zvolené barvy. (-: mén ě nebo +: více) 4 Použití fotogra fi ckých styl ů Na snímky m ů žete použít r ů zné styly, jako M ě kký , Výrazný nebo Prales . M ě kký Výrazný..

Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotogra - Page 55

Možnosti snímání 54 Zlepšení snímk ů Možnosti sytosti Popis - Sníží barevnou sytost. + Zvýší barevnou sytost. Pokud nechcete použít efekty, vyberte ● 0 . (vhodné pro tisk) Podle zvolené možnosti nastavení obrazu nejsou dostupné n ě které ● styly. Nastavení fotogra fi e Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotogra fi í. V režimu snímání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Snímání ¡ Nast.obr. . Vyberte možnost nastavení. 3 Kontrast ● Ostrost ● Sytost ● Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku. 4 Možnosti kontrastu Popis - Sníží barevnost ..

fi - Page 56

P ř ehrávání/Úpravy Zde se dozvíte více o p ř ehrávání snímk ů , videí a hlasových poznámek a o úprav ě snímk ů a videí. Nau č íte se rovn ě ž p ř ipojit fotoaparát k po č íta č i, tiskárn ě a televizoru. P ř ehrávání …………………………………… 56 Spušt ě ní režimu p ř ehrávání …………………… 56 Zobrazení snímk ů ……………………………… 59 P ř ehrávání videa ……………………………… 61 Záznam hlasových poznámek ………………… 62 Úprava snímku ………………………………..

Zobrazení v režimu přehrávání - Page 57

Přehrávání/Úpravy 56 Přehrávání Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Zobrazení v režimu přehrávání Informace Ikona Popis Snímek se zvukovou poznámkou Soubor video Byla nastavena tisková objednávka (DPOF) Chráněný soubor Název složky – název souboru Spuštění režimu přehrávání Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv ve fotoaparátu. Stiskněte [ 1 P ]. Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor. ● Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se. ..

Zobrazení a správa soubor - Page 58

P ř ehrávání/Úpravy 57 P ř ehrávání Stiskem [ 4 F ] nebo [ t ] se pohybujte v souborech. Dotykem a p ř idržením zobrazujete soubory rychleji. ● Stiskem [ 5 o ] se vrátíte do normálního vzhledu. Zobrazení soubor ů podle kategorií v Inteligentním albu Zobrazení a správa soubor ů podle kategorií, jako jsou datum, typ souboru a týden. V režimu p ř ehrávání otá č ejte [ 1 Transfokátoru ] doleva. Stiskn ě te [ 2 m ]. Vyberte kategorii. 3 Typ Datum Barva Týden Zp ě t Nastav Možnost Popis Typ Zobrazení soubor ů podle typu. Datum Zobrazení soubor ů podle da..

Soubor - možnosti - Page 59

P ř ehrávání/Úpravy 58 P ř ehrávání Ochrana soubor ů M ů žete chránit soubory proti náhodnému smazání. V režimu p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Soubor - možnosti ¡ Chránit ¡ Vybrat . Pro ochranu všech soubor ů vyberte ● Vše ¡ Zablokovat . Vyberte soubor, který chcete chránit, a stiskn ě te [ 3 o ]. Dalším stiskem [ ● o ] volbu zrušíte. Vybrat Nastav Stiskn ě te [ 4 f ]. Zobrazení soubor ů podle náhledu Procházejte náhledy soubor ů . V režimu p ř ehrávání otá č ejte [ Transfokátoru ] doleva, zobrazíte 9 nebo 20 náhled ů ..

Dalším stiskem [ - Page 60

P ř ehrávání/Úpravy 59 P ř ehrávání Kopírování soubor ů na kartu Soubory z vestav ě né pam ě ti m ů žete kopírovat na pam ěť ovou kartu. V režimu p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Soubor - možnosti ¡ Kopie na kartu . Volbou 3 Ano kopírujte soubory. Zobrazení snímk ů Zv ě tšení č ásti snímku nebo zobrazení snímk ů v prezentaci. Zv ě tšení snímku V režimu p ř ehrávání otá č ením [ Transfokátoru ] doprava zv ě tšíte snímek (otá č ením [ Transfokátoru ] doleva jej zmenšíte). Mazání soubor ů Soubory m ů žete mazat po..

Multi prezentace - Page 61

P ř ehrávání/Úpravy 60 P ř ehrávání Spušt ě ní prezentace B ě hem prezentace m ů žete používat efekty a zvuky. V režimu p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Multi prezentace . Vyberte možnost efektu prezentace. 3 Pro spušt ě ní prezentace bez efekt ů p ř esko č te na krok 5. ● Možnost Popis Snímky Nastavte snímky, které budou sou č ástí prezentace. Vše ● : Zobrazení všech snímk ů v prezentaci. Datum ● : Zobrazení snímk ů po ř ízených v ur č itý den v prezentaci. Vybrat ● : Zobrazení zvolených snímk ů v prezentaci. Interval..

Přehrávání/Úpravy - Page 62

Přehrávání/Úpravy 61 Přehrávání Přehrávání videa V režimu přehrávání vyberte video soubor a stiskněte 1 [ o ]. Pauza Přehrávání ovládáte těmito tlačítky. 2 Stiskněte Pro [ F ] Skok vzad. [ o ] Přerušení a pokračování přehrávání. [ t ] Skok vpřed. [Transfokátoru] doleva nebo doprava Nastavte úroveň hlasitosti. Vyberte efekt prezentace. 4 Vyberte 5 Spustit → Přehrát . Pro opakování prezentace vyberte ● Opakovat . Stiskem [ ● o ] prezentaci přerušíte nebo v ní pokračujete. Prezentaci zastavíte a do režimu přehrávání přepnete stis..

Záznam hlasových poznámek - Page 63

P ř ehrávání/Úpravy 62 P ř ehrávání P ř idání poznámky ke snímku V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Soubor - možnosti ¡ Hl.poznámka ¡ Zapnuto . Stiskem [ 3 Spouš ť ] nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund). Dalším stiskem [ ● Spouš ť ] zastavte záznam zvukové poznámky. P ř ehrávání zvukové poznámky u snímku V režimu p ř ehrávání vyberte snímek se zvukovou poznámkou a stiskn ě te [ o ]. Stiskem [ ● o ] p ř ehrávání p ř erušíte nebo v n ě m pokra č ujete. Zachycení snímku b ě hem p ř e..

Úprava snímku - Page 64

P ř ehrávání/Úpravy 63 Úprava snímku M ů žete provád ě t b ě žné úpravy snímk ů , jako otá č ení, zm ě nu velikosti, odstran ě ní č ervených o č í, nastavení jasu, kontrastu a sytosti. Upravené snímky budou uloženy jako nový soubor. Oto č ení snímku V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Oto č it ¡ možnost. Zp ě t Vpravo 90 st. P ř esun Zm ě na rozlišení snímk ů V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Zm ě nit velikost ¡ možnost. Volbou ● uloží..

Použití fotogra - Page 65

P ř ehrávání/Úpravy 64 Úprava snímku De fi nice vlastního RGB tónu 1 V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Volba foto. stylu ¡ Vlastní barvy . Vyberte barevný efekt (R: č ervená, G: zelená, 3 B: modrá). Zp ě t P ř esun Ur č ete množství zvolené barvy. (-: mén ě nebo +: více) 4 Použití fotogra fi ckých styl ů Na snímky m ů žete použít r ů zné styly, jako M ě kký, Výrazný nebo Prales. M ě kký Výrazný Prales V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Volba ..

Úprava snímku - Page 66

P ř ehrávání/Úpravy 65 Úprava snímku Nastavení jasu/kontrastu/sytosti V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Nast.obr. . Vyberte možnost nastavení. 3 ● : Jas ● : Kontrast ● : Sytost Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku. 4 (-: mén ě nebo +: více) P ř idání šumu do obrazu V režimu p ř ehrávání vyberte snímek a stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Upravit ¡ Nast.obr. ¡ P ř idat šum . Oprava nesprávné expozice Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sytost, odstra ň te č ervené o č i nebo vady ..

Úprava snímku - Page 67

P ř ehrávání/Úpravy 66 Úprava snímku Vytvo ř ení tiskové objednávky (DPOF) Ur č ete snímky, které mají být vytisknuty, a p ř idejte informaci o po č tu výtisk ů a velikosti papíru. Pam ěť ovou kartu pak m ů žete odevzdat v laborato ř i, která podporuje ● DPOF (Digital Print Order Format) nebo si m ů žete snímky vytisknout doma na tiskárn ě kompatibilní s DPOF. Širokoúhlé snímky mohou být vytisknuty s o ř ezanými okraji po ● stranách, zkontrolujte si proto rozm ě ry snímk ů . Není možné nastavit objednávku DPOF pro snímky v pam ě ti ● f..

Zobrazení soubor - Page 68

P ř ehrávání/Úpravy 67 Zobrazení soubor ů na TV P ř ehrávání snímk ů nebo videa po propojení fotoaparátu s TV A/V kabelem. Na n ě kterých TV se m ů že zobrazit pouze č ást obrazu nebo digitální ● šum. Podle nastavení TV nemusí být obraz centrovaný. ● B ě hem p ř ipojení fotoaparátu k TV m ů žete zachycovat snímky a ● videa. V režimu snímání nebo p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte 2 Nastavení ¡ Video výstup . Vyberte výstup video signálu podle zem ě nebo oblasti, 3 kde jste. Vypn ě te fotoaparát a TV. 4 P ř ipojte fotoaparát ..

Přenos souborů do počítače (ve Windows) - Page 69

Přehrávání/Úpravy 68 Přenos souborů do počítače (ve Windows) Přenášejte soubory do počítače vestavěným programem Intelli-studio. Soubory můžete rovněž upravovat a přenášet na své oblíbené webové stránky. Intelli-studio nemusí pracovat správně na všech počítačích ani v ● případě, že počítač splňuje požadavky. Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána ● správně nebo může úprava videa trvat dlouho. Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší. ● Pro připojení fotoaparátu jako výmě..

Instalace programu Intelli-studio - Page 70

P ř ehrávání/Úpravy 69 P ř enos soubor ů do po č íta č e (ve Windows) Instalace programu Intelli-studio Vložte instala č ní CD do kompatibilní mechaniky 1 CD-ROM. Po zobrazení instala č ního okna klepn ě te na 2 Samsung Digital Camera Installer a spus ť te instalaci. Vyberte programy k instalaci a postupujte podle instrukcí 3 na obrazovce. Klepnutím na 4 Exit dokon č ete instalaci a restartujte po č íta č .

..

Přenos souborů do počítače (ve Windows) - Page 71

Přehrávání/Úpravy 70 Přenos souborů do počítače (ve Windows) Použití Intelli-studio Intelli-studio je program umožňující přehrávání a úpravy souborů. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky, jako Flickr a YouTube. Pro podrobnosti vyberte v programu Help → Help . Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači. ● Není možné kopírovat soubory z počítače do fotoaparátu. ● Intelli-studio podporuje tyto formáty: ● Videa: MP4 (Video: MJPEG, Audio: WAV), WMV (WMV 7/8/9), AVI ..

Intelli-studio se spustí automaticky po p - Page 72

P ř ehrávání/Úpravy 71 P ř enos soubor ů do po č íta č e (ve Windows) P ř enos soubor ů p ř es Intelli-studio Intelli-studio se spustí automaticky po p ř ipojení fotoaparátu k PC kabelem USB. P ř i p ř ipojení USB kabelem k po č íta č i se akumulátor fotoaparátu nabíjí. P ř ipojte fotoaparát k po č íta č i kabelem USB. 1 Kabel je nutné p ř ipojit zástr č kou s kontrolkou ( ▲ ) do fotoaparátu. Pokud kabel oto č íte, m ů že dojít k poškození soubor ů . Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat. Ikona Popis 1 Otev ř ení n..

Soubory přenesete po připojení fotoaparátu - Page 73

Přehrávání/Úpravy 72 Přenos souborů do počítače (ve Windows) Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk. Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. 1 Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat. Zapněte fotoaparát. 2 Počítač rozpozná fotoaparát automaticky. ● Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. ..

Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) - Page 74

P ř ehrávání/Úpravy 73 P ř enos soubor ů do po č íta č e (ve Windows) Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) Postup odpojení kabelu USB u Windows 7/Vista je podobný. Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vy č kejte, až 1 p ř estane. Klepn ě te 2 v hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky PC. Klepn ě te do zobrazeného okna. 3 Odpojte USB kabel. 4 Fotoaparát nelze bezpe č n ě odpojit za b ě hu programu Intelli-studio. P ř ed odpojením fotoaparátu ukon č ete program. Zapn ě te fotoaparát. 2 Po č íta č rozpozná fotoaparát automaticky. ● Pok..

ř - Page 75

P ř ehrávání/Úpravy 74 P ř enos soubor ů do po č íta č e (pro Mac) Po p ř ipojení fotoaparátu k po č íta č i Macintosh bude za ř ízení rozpoznáno automaticky. Soubory m ů žete p ř enášet z fotoaparátu p ř ímo do po č íta č e bez instalace program ů . Je podporován Mac OS verze 10.4 a vyšší. Zapn ě te fotoaparát. 2 Po č íta č za ř ízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona ● vym ě nitelného disku. Pokud se p ř ipojení nezda ř í, zobrazí se varovné okno. Vyberte Po č íta č . Poklepejte na ni dvakrát. 3 P ř enos snímk ů a videí..

Nastavení možností tisku - Page 76

P ř ehrávání/Úpravy 75 Tisk snímk ů v tiskárn ě (PictBridge) Tisk snímk ů fototiskárnou kompatibilní s PictBridge p ř ímým spojením fotoaparátu s tiskárnou. Nastavení možností tisku Snímky Velikost Vzhled stránky Typ Kvalita Konec Tisk : 1 snímek : Automatický : Automatický : Automatický : Automatický Možnost Popis Snímky : Vyberte tisk zobrazeného snímku nebo všech snímk ů . Velikost : Nastavte velikost fotogra fi e. Vzhled stránky : Vytvo ř te náhledový tisk. Typ : Volba typu papíru. Kvalita : Nastavte kvalitu tisku. Datum : Nastavte tisk data. N..

ř - Page 77

Nabídka nastavení fotoaparátu ……………………………… 77 Otev ř ení nabídky nastavení ………………………………… 77 Zvuk ………………………………………………………… 78 Displej ……………………………………………………… 78 Nastavení …………………………………………………… 79 Chybová hlášení ……………………………………………… 82 Údržba fotoaparátu …………………………………………… 83 Č ist ě ní fotoaparátu …………………………………..

Zde se dozvíte více o možnostech kon - Page 78

P ř ílohy 77 Nabídka nastavení fotoaparátu Zde se dozvíte více o možnostech kon fi gurace nastavení fotoaparátu. Vyberte nabídku a nastavení uložte. 3 Hlasitost Úvodní zvuk Zvuk záv ě rky Pípnutí Zvuk autofokusu D ě tský zvuk Zp ě t Nastav : 1 Vypnuto Potichu St ř edn ě Hlasit ě Stiskem [ 4 m ] se vrátíte do p ř edchozí obrazovky. Otev ř ení nabídky nastavení V režimu snímání nebo p ř ehrávání stiskn ě te [ 1 m ]. Vyberte nabídku. 2 Snímání Zvuk Displej Nastavení Konec Zm ě nit Hlasitost Úvodní zvuk Zvuk záv ě rky Pípnutí Zvuk autofokus..

Nabídka nastavení fotoaparátu - Page 79

P ř ílohy 78 Nabídka nastavení fotoaparátu Displej * Výchozí Položka Popis Language Zvolte jazyk textu displeje. Popis funkce Zobrazí stru č ný popis možností nabídky. ( Vypnuto , Zapnuto *) Úvodní obraz Nastavte úvodní obrázek, který se objeví p ř i zapnutí fotoaparátu. Vypnuto ● *: Žádný úvodní obrázek. Logo ● : Zobrazí se výchozí snímek z vestav ě né pam ě ti. Dle uživatele ● : Zobrazí ur č ený obrázek. (str. 63) Do vestav ě né pam ě ti se zaznamená pouze ● jeden úvodní snímek. Pokud vyberete jiný snímek jako úvodní nebo ● re..

Nabídka nastavení fotoaparátu - Page 80

P ř ílohy 79 Nabídka nastavení fotoaparátu Položka Popis Resetovat Resetuje nabídky a možnosti snímání (datum a č as, jazyk a obrazový výstup se neresetují). ( Ano , Ne ) Dat& č as Nastavte datum a č as a ur č ete formát data. ( Vypnuto *, Dd/mm/rrrr , Mm/dd/rrrr , Rrrr/mm/dd ) Č asové pásmo Zvolte oblast a letní č as (DST). Č íslo souboru Ur č ete zp ů sob, jímž se pojmenovávají soubory. Reset ● : Nastavte č íslování soubor ů tak, aby za č ínalo 0001 po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech soubor ů . Série ● *:..

Nabídka nastavení fotoaparátu - Page 81

P ř ílohy 80 Nabídka nastavení fotoaparátu Položka Popis Kontrolka AF Nastavte pomocné sv ě tlo pro ost ř ení ve tm ě . ( Vypnuto , Zapnuto *) USB Nastavte funkce, které se používají p ř i p ř ipojení po č íta č e nebo tiskárny p ř es USB. Automaticky ● *: Fotoaparát volí režim USB automaticky. Po č íta č ● : P ř ipojte fotoaparát k po č íta č i a p ř enášejte soubory. Tiskárna ● : P ř ipojte fotoaparát k tiskárn ě a tiskn ě te soubory. Fotogra fi e úsm ě vu zjišt ě ného p ř edním LCD Nastavte fotoaparát tak, aby automaticky po ř í..

Nabídka nastavení fotoaparátu - Page 82

P ř ílohy 81 Nabídka nastavení fotoaparátu Položka Popis P ř edvedení p ř edního displeje Nastaví fotoaparát na p ř ehrávání animace se zvukem na p ř edním displeji po jeho zapnutí (pro vystavení p ř ístroje). ( Vypnuto *, Zapnuto ) V režimu Demo nem ů žete po ř izovat snímky ani ● videa. K p ř epnutí do režimu snímání, stiskn ě te jakékoli tla č ítko (krom ě [ POWER ]). Demo režim není dostupný po zapnutí p ř ístroje do ● režimu p ř ehrávání nebo pokud je fotoaparát spojen s jiným p ř ístrojem. * Výchozí

..

Chybová hlášení - Page 83

P ř ílohy 82 Chybová hlášení Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich. Hlášení Navržené ř ešení Chyba karty Vypn ě te fotoaparát a op ě t jej zapn ě te. ● Vyjm ě te pam ěť ovou kartu a znovu vložte. ● Zformátujte pam ěť ovou kartu. (str. ● 79) Karta zablokována Odblokujte pam ěť ovou kartu. Karta není podporována. Vložená karta není vhodná pro tento fotoaparát. Vložte správnou pam ěť ovou kartu. DCF Full Error Názvy soubor ů neodpovídají norm ě DCF. P ř eneste soubory z pam ěť ové karty do po č íta č e a zform..

Údržba fotoaparátu - Page 84

P ř ílohy 83 Údržba fotoaparátu T ě lo fotoaparátu Jemn ě ot ř ete m ě kkým suchým had ř íkem. Nikdy nepoužívejte benzín, ř edidla ani alkohol k č ist ě ní. Tyto látky ● mohou poškodit fotoaparát a zp ů sobit jeho nefunk č nost. Netla č te na krytku objektivu a nefoukejte do ní. ● Č ist ě ní fotoaparátu Objektiv a displej fotoaparátu Prach odstra ň te ofoukáním balónkem a jemn ě ut ř ete objektiv m ě kkým had ř íkem. Pokud ne č istoty ulpí, navlh č ete č istícím roztokem na optiku kousek č istícího papíru a jemn ě ot ř ete.

..

Údržba fotoaparátu - Page 85

P ř ílohy 84 Údržba fotoaparátu Kapacita karty Po č et soubor ů na kart ě závisí na podmínkách a obsahu soubor ů . Následující po č ty platí pro 1GB SD kartu: Velikost Velmi jemná Jemná Normální 30 fps 15 fps S n í m k y 147 284 403 - - 167 313 441 - - 202 367 528 - - 211 374 537 - - 339 566 792 - - 510 802 1 065 - - 735 1 144 1 437 - - 1 287 1 670 1 872 - - * V i d e a - - - cca 7’ 4’’ cca 13’ 52’’ - - - cca 26’ 20’’ cca 49’ 16’’ * Délka záznamu se m ů že lišit p ř i použití transfokátoru. N ě která videa byla nahrána postupn ě , ..

Údržba fotoaparátu - Page 86

P ř ílohy 85 Údržba fotoaparátu Výdrž baterie Délka použití/ Po č et snímk ů Podmínky snímání (p ř i pln ě nabité baterii) Snímky cca 120 min/ cca 240 M ěř ení prob ě hlo za t ě chto podmínek: v režimu a , p ř i rozlišení 12M a kvalit ě Jemná. 1. Nastavení blesku na Vyrovnávací , po ř ízení jednoho snímku a transfokátor do krajní polohy a zp ě t. 2. Nastavení blesku na Vypnuto , po ř ízení jednoho snímku a transfokátor do krajní polohy a zp ě t. 3. Provedení krok ů 1 a 2 b ě hem 30 sekund a opakování po dobu 5 minut. Pak vypnutí fotoa..

Poznámky k nabíjení z p - Page 87

P ř ílohy 86 Údržba fotoaparátu Poznámky k nabíjení z p ř ipojeného PC Používejte pouze p ř iložený USB kabel. ● Akumulátor se nemusí nabíjet p ř i: ● použití USB rozbo č ova č e - p ř ipojení jiných USB za ř ízení k PC - p ř ipojení kabelu do zásuvky na p ř ední st ě n ě po č íta č e - USB port po č íta č e nepodporuje výstup napájení (5 V, 500 mA) - Poznámky k nabíjení akumulátoru. Pokud kontrolka nesvítí, ujist ě te se, že byl akumulátor správn ě ● vložen. Vypn ě te fotoaparát p ř i nabíjení. ● Po nabití zapn ě te fo..

Údržba fotoaparátu - Page 88

P ř ílohy 87 Údržba fotoaparátu P ř i nesprávném zacházení s bateriemi hrozí zran ě ní osob i se smrtelnými následky. Pro bezpe č nost vaši i okolí vždy postupujte podle t ě chto instrukcí: P ř i nesprávném zacházení mohou baterie zp ů sobit požár ● nebo vybuchnout. Pokud zpozorujete deformaci obalu, trhliny nebo jiné neobvyklé jevy na bateriích, okamžit ě je p ř esta ň te používat a obra ť te se na jejich výrobce. Používejte pouze originální nabíje č a zdroj doporu č ený ● výrobcem; akumulátory nabíjejte vždy p ř esn ě podle návodu..

Vypnuto - Page 89

P ř ílohy 88 D ř íve, než se obrátíte na servis Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím t ě chto tip ů d ř íve, než se obrátíte na servis. Pokud jste se pokusili potíže vy ř ešit a stále trvají, obra ť te se na svého prodejce nebo na servisní st ř edisko. Situace Navržené ř ešení Nelze po ř izovat snímky Na kart ě není volné místo. Smažte ● nepot ř ebné soubory nebo vložte novou kartu. Zformátujte pam ěť ovou kartu. (str. ● 79) Karta je vadná. Vložte jinou kartu. ● Ujist ě te se, že je fotoaparát zapnut..

fi - Page 90

P ř ílohy 89 D ř íve, než se obrátíte na servis Situace Navržené ř ešení Snímek je p ř íliš tmavý nímek je podexponovaný. Zapn ě te blesk. (str. ● 42) Nastavte citlivost ISO. (str. ● 43) Nastavte expozici. (str. ● 49) Snímky se nezobrazují na TV Ujist ě te se, že je fotoaparát správn ě ● p ř ipojen k externímu monitoru p ř iloženým kabelem A/V. Ujist ě te se, že karta obsahuje snímky. ● Po č íta č nerozpoznal fotoaparát Ujist ě te se, že je USB kabel p ř ipojen ● správn ě . Ujist ě te se, že je fotoaparát zapnutý. ● Ujist ě te s..

Intelli-studio nepracuje - Page 91

P ř ílohy 90 D ř íve, než se obrátíte na servis Situace Navržené ř ešení Intelli-studio nepracuje správn ě Ukon č ete Intelli-studio a restartujte ● program. Program Intelli-studio nelze použít na ● po č íta č ích Macintosh. Program se nemusí spustit automaticky, ● záleží na po č íta č i a okolnostech. V takovém p ř ípad ě poklepejte na Start ¡ Všechny programy ¡ Samsung ¡ Intelli-studio v po č íta č i.

..

fi - Page 92

P ř ílohy 91 Technické údaje fotoaparátu Dosah Širokoúhlý (W) Tele (T) Normal 80 cm – nekone č no 1 m – nekone č no Makro 10 cm – 80 cm 50 cm – 80 cm Auto makro 10 cm – nekone č no 50 cm – nekone č no Expozi č ní doba Auto ● : 1/8 – 1/1 500 s Program ● : 1 – 1/1 500 s Noc ● : 8 – 1/1 500 s Oh ň ostroj ● : 2 s Expozice Ř ízení Program AE M ěř ení Vícebodové, Bodové, St ř edov ě vyváž., AE s vyhledáním tvá ř e Kompenzace ±2 EV (krok 1/3 EV) ISO ekvivalent Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Blesk Režim Vypnuto, Automatický, Č erven..

ř - Page 93

P ř ílohy 92 Technické údaje fotoaparátu Video Formát: MJPEG (Max. záznamová doba: 2 hodin) ● Velikost: ● 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (30 fps, 15 fps) Frekv.snímání ● : 30 fps, 15 fps Zvuk ● : Vypnuto, Zapnuto (zvuk je uml č en p ř i použití transfokátoru) Úprava videa (vestav ě ná): p ř erušení záznamu, ● zachycení snímku P ř ehrávání Typ Jeden snímek, Náhledy, Multiprezentace, Video klip, Smart Album * Kategorie Smart Album: Typ, Datum, Barva, Týden Úpravy Zm ě nit velikost, Oto č it, Volba foto. stylu, Nast.obr. Efekty Volba foto. st..

Velmi jemná - Page 94

P ř ílohy 93 Technické údaje fotoaparátu Rozhraní Digitální výstup USB 2.0 Výstup zvuku Mono (vnit ř ní reproduktor), mono (mikrofon) Výstup obrazu NTSC, PAL (volitelné) SCC-AV20 Napájecí zásuvka DC 20 pól ů , 4,2V Napájecí zdroj Akumulátorová baterie Lithium-iontový akumulátor (BP70A, 740 mAh) Provedení zdroje se m ů že lišit podle oblasti zakoupení. Ukládání Média Vnit ř ní pam ěť : cca 5 MB ● Vn ě jší pam ěť (volitelná): ● Karta SD card (až 4 GB zaru č eno) - Karta SDHC card (až 8 GB zaru č eno) - Kapacita vnit ř ní pam ě ti se nezap..

ěť - Page 95

P ř ílohy 94 Technické údaje fotoaparátu Rozm ě ry (š × v × h) 95,7 × 56 × 20,3 mm Hmotnost 111 g (bez baterie a pam ěť ové karty) Provozní teplota 0 – 40 ˚ C Provozní vlhkost 5 – 85 % Software Intelli-studio Údaje se mohou zm ě nit bez p ř edchozího upozorn ě ní.

..

Správná likvidace výrobku - Page 96

P ř ílohy 95 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) Toto ozna č ení na výrobku, jeho p ř íslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické p ř íslušenství (nap ř íklad nabíje č ku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skon č ení životnosti zakázáno likvidovat jako b ě žný komunální odpad. Možným negativním dopad ů m na životní prost ř edí nebo lidské zdraví zp ů sobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte odd ě lením zmín ě ných produkt ů od ostatních typ ů odpadu a jejich zodpov ě dnou recyklac..

Rejst - Page 97

P ř ílohy 96 Rejst ř ík A ACB V režimu p ř ehrávání 65 V režimu snímání 49 Automatické vyvážení kontrastu (ACB) 49 B Baterie Nabíjení 86 Technické údaje 85 Životnost 85 Blesk Auto 43 Č ervené o č i 43 Pomalá synchronizace 43 Red. č erv.o č í 43 Vypnuto 42 Vyrovnávací 43 C Citlivost ISO 43 Č Č ervené o č i V režimu p ř ehrávání 65 V režimu snímání 42 Č ist ě ní Displej 83 Objektiv 83 Pouzdro 83 D Dat& č as 79 Demo režim 81 Detekce mrknutí 48 D ě tský režim Snímek 36 Video 37 Digitální stabilizace obrazu 32 Digitální transfokátor ..

Rejst - Page 98

P ř ílohy 97 Rejst ř ík Nastavení Displej 78 Fotoaparát 79 Jas 65 Kontrast V režimu p ř ehrávání 65 V režimu snímání 54 Ostrost 54 P ř ístup 77 Sytost V režimu p ř ehrávání 65 V režimu snímání 54 Zvuk 78 Naviga č ní tla č ítka 14 Nedokonalosti obli č eje 32 O Oblast ost ř ení Ost ř ení na st ř ed 46 Ost ř ení se sledováním 46 Vícebodové ost ř ení 46 Odpojení za ř ízení 73 Ochrana soubor ů 58 Ost ř ení se sledováním 45 Oto č ení 63 Ot ř esy fotoaparátu 25 P Pam ěť ová karta Kapacita 84 SD 84 SDHC 84 Popis funkce 78 Po ř izování s..

Rejst - Page 99

P ř ílohy 98 Rejst ř ík Smart Album 57 Snímek podle vzoru 30 Styl snímku 53 T Tisk data 80 Tisková objednávka 66 Tisk snímk ů 75 Tla č ítko MENU 14 Tla č ítko p ř ehrávání 16 Tla č ítko transfokátoru 14 Transfokace 23 Typ zobrazení 21 U Údržba 83 Uml č ení Fotoaparátu Video 16 Video 34 Úpravy 63 Úpravy obrazu ACB 65 Jas 65 Kontrast 65 P ř idat šum 65 Red. č erv.o č í 65 Retuš tvá ř e 65 Sytost 65 Úsm ě v 48 Úvodní snímek 78 V Video P ř ehrávání 61 Záznam 33 Voli č režim ů 14 Výstup obrazu 80 Vyvážení bílé 50 Vzdálenost ost ř ení Aut..

- Page 100

Informace k podpo ř e výrobku a možnost vznesení dalších dotaz ů naleznete v záru č ním listu, který jste obdrželi p ř i koupi, nebo na stránkách http://www.samsungimaging.com/.

..

Sponsored links

Latest Update