Samsung St88 User Manual Danish (5.64 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Danish (5.64 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Klik på et emne - Page 1

ST88/ST89 Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Grundlæggende fejlfinding Lynvejledning Indhold Almindelige funktioner Udvidede funktioner Optagelsesindstillinger Afspilning/redigering Indstillinger Appendikser Indeks Klik på et emne

..

– Situationer, der kan føre til personskade - Page 2

1 Opbevar dit kamera utilgængeligt for små børn og kæledyr. Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene og forårsage alvorlig skade, hvis de sluges. Bevægelige dele og tilbehør kan også udgøre fysiske farer. Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer i længere perioder. Længere tids udsættelse for direkte sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsage permanent beskadigelse af de indvendige komponenter i kameraet. Undgå at tildække kameraet eller opladeren med tæpper eller tøj. Kame..

– Situationer, der kan beskadige dit kamera eller - Page 3

2 Forsigtig – Situationer, der kan beskadige dit kamera eller andet udstyr Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode. Installerede batterier kan lække eller ruste med tidens gang, hvilket kan beskadige dit kamera alvorligt. Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ion batterier, der er anbefalet af producenten. Du må ikke beskadige eller overophede batteriet. Dette kan medføre brand eller personskader. Brug kun batterier, opladere, kabler og tilbehør, der er godkendt af Samsung. • Batterier, opladere, kabler eller tilbehø..

Oplysninger om sundhed og sikkerhed - Page 4

3 Oplysninger om sundhed og sikkerhed Vær forsigtig, når du tilslutter kabler eller adaptere og sætter batterier og hukommelseskort i. Hvis du sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert eller sætter batterier og hukommelseskort forkert i, kan du beskadige porte, stik og tilbehør. Hold kort med magnetstriber borte fra kameraetuiet. Informationer, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget eller slettet. Brug aldrig en defekt oplader, et defekt batteri eller et defekt hukommelseskort. Dette kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl i kameraet eller resultere i brand. Kontro..

Hovedtræk af brugervejledningen - Page 5

4 Oplysninger om ophavsret • Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. • Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Corporation. • microSD™ og microSDHC™ er registrerede varemærker tilhørende SD Association. • Varemærker og varenavne i denne vejledning indehaves af disses respektive ejere. • Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel pga. opgradering af kamerafunktioner. • Brug dette kamera ansvarligt, og efterlev alle love og bestemmelser vedr. dets brug. • Du må ..

Indikatorer i denne vejledning - Page 6

5 Indikatorer i denne vejledning Optagelsestilstand Indikator Smart Auto S Program p Levende panorama N PIP d Scene s Film v Ikoner for Optagelsestilstand Disse ikoner vises i teksten, når en funktion er tilgængelig i en tilstand. Se eksemplet herunder. Bemærk: Tilstanden s understøtter muligvis ikke funktioner for alle scener. F.eks.: Tilgængelig i tilstandene Program og Film Ikonerne i denne vejledning Ikon Funktion Flere oplysninger Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler [ ] Kameraknapper. F.eks. vises udløserknappen som [ Udløser ]. ( ) Sidetal for relaterede oplysninger ¡ Række..

Begreberne i denne vejledning - Page 7

6 At trykke på lukkeren • Tryk [ Udløser ] halvt ned: tryk udløseren halvt ned • Tryk på [ Udløser ]: tryk udløseren helt ned Tryk halvt ned på [ Udløser ] Tryk på [ Udløser ] Motiv, baggrund og komposition • Motiv : en scenes primære element, f.eks. en person, et dyr eller en genstand. • Baggrund : genstandene omkring motivet. • Komposition : kombinationen af et motiv og en baggrund. Komposition Baggrund Motiv Eksponering (lysstyrke) Den mængde lys, der kommer ind i kameraet, bestemmer eksponeringen. Du kan ændre eksponeringen via lukkerhastighed, blændeværdi og IS..

Grundlæggende fejlfinding - Page 8

7 Grundlæggende fejlfinding Lær at løse almindeligt forekommende problemer ved at indstille optagemuligheder. Motivets øjne er røde. Dette skyldes en refleksion fra kameraets blitz. • Indstil blitzen til Rød-øje eller Rødøje-fix . (s. 52) • Hvis billedet allerede er taget, skal du vælge Rødøje-fix i redigeringsmenuen. (s. 86) Der er støvpletter på billederne. Hvis der er støvpartikler i luften, kan du få dem med på dine billeder, når du bruger blitz. • Sluk for blitzen, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser. • Angiv indstillinger for ISO-følsomhe..

Lynvejledning - Page 9

8 Lynvejledning Optagelse af billeder af personer • d -tilstand f 38 • s -tilstand > Skønhedsportræt f 41 • s -tilstand > Inteligent portræt f 42 • Rød-øje/Rødøje-fix (for at undgå eler korrigere røde øjne) f 52 • Ansigtsgenkendelse f 58 • Selvportræt f 59 Tag billeder om natten eller i mørket • s -tilstand > Nat, Solnedg., Daggry f 39 • Blitzindstilinger f 52 • ISO-følsomhed (for at justere lysfølsomheden) f 54 Tag billeder med bevægelse • Serie, Bevægelse f 68 Optagelse af billeder af tekst, insekter eller blomster • s -tilstand Tekst f 39 ..

Udvidede funktioner - Page 10

9 Indhold Udvidede funktioner ......................................................... 32 Brug af tilstanden Smart Auto ..................................... 33 Brug af tilstanden Program ......................................... 35 Brug af tilstanden Levende panorama ........................ 36 Brug af tilstanden PIP .................................................. 38 Brug af scenetilstanden .............................................. 39 Brug af tilstanden Magisk ramme ................................. 40 Brug af tilstanden Skønhedsportræt ............................. 41 Brug af t..

Optagelsesindstillinger - Page 11

10 Indhold Optagelsesindstillinger ..................................................... 48 Valg af opløsning og kvalitet ....................................... 49 Valg af opløsning ........................................................ 49 Valg af en billedkvalitet ................................................ 50 Brug af selvudløseren .................................................. 51 Sådan tager du billeder i mørke .................................. 52 Undgå røde øjne ........................................................ 52 Sådan bruger du blitzen .......................

Afspilning/redigering - Page 12

11 Indhold Afspilning/redigering ........................................................ 72 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden ................................................... 73 Start af Afspilningstilstanden ........................................ 73 Visning af billeder ........................................................ 79 Afspilning af et videoklip .............................................. 81 Redigering af et billede ................................................ 83 Ændring af billedstørrelse ............................................ 83 Rotat..

Almindelige funktioner - Page 13

Almindelige funktioner Lær om dit kameras udseende, ikoner og de almindelige funktioner til at tage billeder. Udpakning ………………………………… 13 Kameraets udseende ……………………… 14 Isætning af batteri og hukommelseskort … 17 Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet …………………………………… 18 Opladning af batteriet …………………… 18 Sådan tænder du kameraet ……………… 18 Den første opsætning ……………………… 19 Lær om ikoner ……………………………… 21 Valg af indstillinger eller menue..

Følgende elementer findes i din produktemballage. - Page 14

Almindelige funktioner 13 Udpakning Følgende elementer findes i din produktemballage. Kamera AC-adapter/ USB-kabel Genopladeligt batteri Håndledsrem Hurtigstart Valgfrit tilbehør Kameraetui A/V-kabel Batterioplader Hukommelseskort/ Adapter til hukommelseskort • I lustrationerne kan se lidt anderledes ud end det tilbehør, der leveres sammen med dit kamera. • Du kan købe tilbehør hos en forhandler e ler hos et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for noget problem, der er forårsaget ved brug af ikke-godkendt tilbehør.

..

Accepterer USB-kabel og A/V-kabel - Page 15

Almindelige funktioner 14 USB- og A/V-port Accepterer USB-kabel og A/V-kabel Kameraets udseende Før du begynder at bruge kameraet, bør du gøre dig bekendt med kameraets dele og funktioner. Låg til batterirum Isæt et hukommelseskort og batteri Stativgevind Højtaler Udløser Af-hjælpelys/selvudløserlampe Blitz Objektiv Mikrofon Power-knap

..

Almindelige funktioner - Page 16

Almindelige funktioner 15 Kameraets udseende Statuslampe • Blinker : Når kameraet gemmer et foto eller en video, læses af en computer eller en printer, når billedet er ude af fokus, eller der er et problem med opladning af batteriet • Lyser konstant : Når kameraet er sluttet til en computer, ved opladning af batteriet, eller når billedet er i fokus Zoom-knap • I Optagelsestilstand : Zoomer ind eller ud • I Afspilningstilstand : Zoomer ind på en del af et billede, viser filer som miniaturebilleder eller justerer lydstyrken Skærm Montering af håndledsremmen Knapper (s. 16) x ..

Almindelige funktioner - Page 17

Almindelige funktioner 16 Kameraets udseende Knapper Knap Beskrivelse Gør det muligt at åbne indstillinger eller menuer. Valg af Optagelsestilstand. Tilstand Beskrivelse S Smart Auto : Tag et billede med en scene- tilstand valgt automatisk af kameraet. p Program : Tag et billede med indstillinger, som du har angivet manuelt. N Levende panorama : Optag og kombiner en række fotos for at oprette et panoramabillede. d PIP : Tag eller vælg et baggrundsbillede i fuld størrelse, og indsæt derefter et mindre billede i forgrunden for at skabe et sammensat billede. s Scene : Tager et billede me..

Isætning af batteri og hukommelseskort - Page 18

Almindelige funktioner 17 Isætning af batteri og hukommelseskort Lær at isætte batteriet og et hukommelseskort (medfølger ikke) i dit kamera. Udtagning af batteri og hukommelseskort Hukommelseskort Tryk forsigtigt, til kortet går fri af kameraet, og træk det ud af åbningen. Genopladeligt batteri Batterilås Skub låsen opad for at frigøre batteriet. Du kan anvende den interne hukommelse til midlertidig lagring, hvis der ikke er isat et hukommelseskort. Hukommelseskort Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender opad. Genopladeligt batteri Sæt batteriet i med Sams..

Sådan tænder du for dit kamera i Afspilningstilstand - Page 19

Almindelige funktioner 18 Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet Sådan tænder du kameraet Tryk på [ POWER ] for at tænde eller slukke kameraet. • Skærmbilledet for første opsætning vil blive vist, når du tænder for kameraet første gang. (s. 19) Sådan tænder du for dit kamera i Afspilningstilstand Tryk på [ P ]. Kameraet tændes og aktiverer omgående Afspilningstilstanden. Hvis du tænder kameraet ved at trykke på [ P ] og holde den nede, indtil statuslampen blinker, afgiver kameraet ingen lyde. Opladning af batteriet Før du bruger kameraet for første gang, skal d..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Almindelige funktioner 19 Den første opsætning Når du første gang tænder for dit kamera, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg trinnene for at konfigurere kameraets grundlæggende indstillinger. 4 Tryk på [ F / t ] for at vælge en tidszone, og tryk derefter på [ o ]. • Tryk på [ D ] for at indstille sommertid. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Tilbage DST Tidszone London 1 Tryk på [ t ] for at vælge Language , og tryk derefter på [ t ] eller [ o ]. 2 Tryk på [ D / c ] for at vælge sprog, og tryk derefter på [ o ]. 3 Tryk på [ D / c ] for at vælge Tid..

Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog. - Page 21

Almindelige funktioner 20 Den første opsætning 5 Tryk på [ D / c ] for at vælge Dato/tidsindstilling , og tryk derefter på [ t ] eller [ o ]. Tilbage Indstil Tidszone Dato/tidsindsti ling Type dato Dansk London ÅÅÅÅ MM DD • Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog. 6 Tryk på [ F / t ] for at vælge et emne. 7 Tryk på [ D / c ] for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på [ o ]. 8 Tryk på [ D / c ] for at vælge Type dato , og tryk derefter på [ t ] eller [ o ]. 9 Tryk på [ D / c ] for at vælge en datotype, og tryk derefter på [ o ]. Tilbage Indstil..

Optageindstillinger (venstre) - Page 22

Almindelige funktioner 21 3 Optageindstillinger (venstre) Ikon Beskrivelse Motiver som bevæger sig Optagelsestilstand Blændeværdi og udløserhastighed Langtidsudløser EV (Eksponeringsværdi) Hvidbalance Ansigtstone Retouchering ISO-følsomhed Smartfilter Billedjustering (kontrast, skarphed og mætning) Live-lyd til Serieindstilling Optisk billedstabilisering (OIS) Lær om ikoner De ikoner, kameraet viser, ændres afhængigt af den valgte tilstand eller de indstillede funktioner. 1 3 2 Ikon Beskrivelse Billedopløsning når Intelli-zoom er aktiv Zoom-indikator Zoom-forhold Aktuel tid og..

Valg af indstillinger eller menuer - Page 23

Almindelige funktioner 22 Valg af indstillinger eller menuer For at vælge en indstilling eller en menu: Tryk på [ m ] eller [ f ]. Gå til forrige menu Tryk på [ m ] for at gå tilbage til den forrige menu. Tryk halvt ned på [ Udløser ] for at vende tilbage til Optagelsestilstand. Brug af [MENU] For at vælge indstillinger. tryk på [ m ] og tryk derefter på [ D / c / F / t ] or [ o ]. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg en indstilling eller en menu. • Tryk på [ D ] eller [ c ] for at gå op eller ned. • Tryk på [ F ] eller [ t ] for at gå til venstre eller til høj..

Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i - Page 24

Almindelige funktioner 23 Valg af indstillinger eller menuer 5 Tryk på [ D / c ] for at vælge Hvidbalance og tryk derefter på [ t ] eller [ o ]. Bi ledstørrelse Kvalitet EV ISO Hvidbalance Smartfilter Ansigtsgenkendelse Afslut Tilbage 6 Tryk på [ F / t ] for at vælge hvidbalanceindstilling. Tilbage Flyt Dagslys 7 Tryk på [ o ] for at gemme dine indstillinger. Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i programtilstand: 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg p . 3 Tryk på [ m ]. Tagning Lyd Skærm Indsti linger Afslut Skift Biledstørrelse Kvalitet EV ISO Hvidbalan..

Der er adgang til optagefunktionerne ved at trykke på [ - Page 25

Almindelige funktioner 24 Valg af indstillinger eller menuer Brug af [Fn] Der er adgang til optagefunktionerne ved at trykke på [ f ], men visse funktioner er ikke tilgængelige. Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i programtilstand: 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg p . 3 Tryk på [ f ]. Bi ledstørrelse Afslut Flyt 4 Tryk på [ D / c ] for at scrolle til . Hvidbalance Afslut Flyt 5 Tryk på [ F / t ] for at vælge en hvidbalanceindstilling. Dagslys Afslut Flyt 6 Tryk på [ o ] for at gemme dine indstillinger.

..

Indstilling af skærm og lyd - Page 26

Almindelige funktioner 25 Indstilling af skærm og lyd Lær at ændre de grundlæggende visningsinformationer og lydindstillinger. Indstilling af lyden Indstil den lyd, kameraet udsender, når du udfører funktioner. 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg O ¡ Lydeffekt . 3 Vælg en funktion. Mulighed Beskrivelse Fra Kameraet vil ikke komme med en lyd. 1/2/3 Kameraet vil komme med en lyd. Indstilling af visningstypen Du kan vælge en visningstype for Optagelses- eller Afspilningstilstanden. Hver type viser forskellige Optagelses- eller Afspilningsoplysninger. Se ..

Se side 30 for at få tip til at få mere klare bileder. - Page 27

Almindelige funktioner 26 Optagelse af billeder Lær, hvordan du nemt og hurtigt tager billeder i tilstanden Smart Auto. 4 Tryk halvt ned på [ Udløser ] for at fokusere. • En grøn ramme betyder, at motivet er i fokus. • En rød ramme betyder, at motivet er ude af fokus. 5 Tryk på [ Udløser ] for at tage et billede. 6 Tryk på [ P ] for at vise det optagede foto. • For at slette fotoet: Tryk på [ f ], og vælg derefter Ja . 7 Tryk på [ P ] for at vende tilbage til Optagelsestilstand. Se side 30 for at få tip til at få mere klare bileder. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]...

Almindelige funktioner - Page 28

Almindelige funktioner 27 Optagelse af billeder Digital zoom Den digitale zoom understøttes som standard i Optagelsestilstand. Hvis du zoomer ind på et motiv i Optagelsestilstand, og zoomindikatoren er i det digitale område, så anvender dit kamera digital zoom. Ved at bruge både den 5X optiske zoom og den 5X digitale zoom kan du zoome ind op til 25 gange. Optisk område Digitalt område Zoom-indikator • Digital zoom er ikke tilgængelig med Smartfilter-effekten e ler med indsti lingen Sporing af. • Hvis du tager et bi lede med digital zoom, bliver bi ledkvaliteten muligvis lavere ..

Almindelige funktioner - Page 29

Almindelige funktioner 28 Optagelse af billeder Intelli-zoom Hvis zoom-indikatoren er i Intelli-området, bruger kameraet funktionen Intelli-zoom. Billedopløsningen varierer i forhold til zoom-værdien, når du bruger Intelli-zoom. Ved at bruge både den optiske zoom og den intelligente zoom kan du zoome ind op til 10 gange. Optisk område Intelli-område Zoom-indikator Billedopløsning når Intelli-zoom er aktiv • Inte li-zoom er ikke tilgængelig med Smartfilter-effekten e ler funktionen Sporing af. • Inte li-zoom hjælper dig med at tage et bi lede med mindre kvalitetsforringelse e..

Gør det muligt at reducere kamerarystelser optisk i - Page 30

Almindelige funktioner 29 Optagelse af billeder Sådan reducerer du kameraets rystelser (OIS) Gør det muligt at reducere kamerarystelser optisk i optagelsestilstanden. S Før korrektion S Efter korrektion 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ OIS . 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Fra : OIS er deaktiveret. Til : OIS er aktiveret. ps • OIS fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer: - når du flytter kameraet for at følge et motiv i bevægelse - når du bruger den digitale zoom - når der er for meget kamerarystelse - når lukkerhastigheden er for langsom..

Tips til at få klarere billeder - Page 31

Almindelige funktioner 30 Hold dit kamera korrekt Kontrollér, at der ikke er noget, som blokerer linsen, blitzen eller mikrofonen. Tryk udløseren halvt ned Tryk halvt ned på [ Udløser ], og justér fokus. Kameraet justerer automatisk fokussen og eksponeringen. Kameraet indstiller automatisk blændeværdien og lukkerhastigheden. Fokusramme • Tryk på [ Udløser ] for at tage billedet, hvis fokusrammen er grøn. • Juster kompositionen, og tryk halvt ned på [ Udløser ] igen, hvis fokusrammen er rød. Reducering af kamerarystelser Vælg optisk billedstabilisering for at reducere kamer..

Undgå, at dit motiv kommer ud af fokus - Page 32

Almindelige funktioner 31 Undgå, at dit motiv kommer ud af fokus Det kan være svært at holde dit motiv i fokus i følgende situationer: - når der er lille kontrast mellem motivet og baggrunden (f.eks. når motivets tøj har samme farve som baggrunden) - når lyskilden bag motivet er for kraftig - når motivet er skinnende eller reflekterende - når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner - når motivet ikke befinder sig midt i billedet Tænd for blitzen. (s. 52) Brug funktionen Serie eller Bevægelse. (s. 68) Bruge fokuslåsen Tryk halvt ned på [ Udløser ] ..

Udvidede funktioner - Page 33

Brug af tilstanden Smart Auto ……………………… 33 Brug af tilstanden Program ………………………… 35 Brug af tilstanden Levende panorama ……………… 36 Brug af tilstanden PIP ………………………………… 38 Brug af scenetilstanden ……………………………… 39 Brug af tilstanden Magisk ramme …………………… 40 Brug af tilstanden Skønhedsportræt ………………… 41 Brug af tilstanden Intelligent portræt ………………… 42 Brug af tilstanden Sjovt ansigt ……………………… 43 Brug af tilstanden Nat …………..

Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den - Page 34

Udvidede funktioner 33 Brug af tilstanden Smart Auto I tilstanden Smart Auto vil dit kamera automatisk vælge den passende kameraindstilling ud fra den registrerede scenetype. Tilstanden Smart Auto er nyttig, hvis du ikke kender til kameraets indstillinger for diverse scener. Ikon Beskrivelse Portrætter med modlys Portrætter Nærbilleder af genstande Nærbilleder af tekst Solnedgange Skyfri himmel Skovområder Nærbilleder af farverige motiver Kamera er stabiliseret på et stativ (med optagelse i mørke) Genstande i aktiv bevægelse Fyrværkeri (ved brug af et stativ) 4 Tryk halvt ned på..

Brug af tilstanden Smart Auto - Page 35

Udvidede funktioner 34 Brug af tilstanden Smart Auto • Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det indsti lingerne for tilstanden S . • Selv om det detekterer et ansigt, kan kameraet muligvis ikke vælge en portrættilstand afhængigt af motivets position e ler belysning. • Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt af optageforholdene, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand til kameraet. • Selv om du bruger et kamerastativ, kan kameraet ikke registrere tilstanden , hvis motivet bevæger sig. • I tilstanden S forbruger kam..

Brug af tilstanden Program - Page 36

Udvidede funktioner 35 Brug af tilstanden Program I tilstanden Program kan du indstille forskellige funktioner undtagen lukkerhastighed og blændeværdi, som kameraet indstiller automatisk. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg p . 3 Konfigurér de ønskede indstillinger. • Hvis du vil have vist en liste over indstillinger, kan du se "Optagelsesindstillinger". (s. 48) 4 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [ Udløser ] for at fokusere. 5 Tryk på [ Udløser ] for at tage billedet.

..

Brug af tilstanden Levende panorama - Page 37

Udvidede funktioner 36 Brug af tilstanden Levende panorama I tilstanden Levende panorama kan du optage en bred panoramisk scene i et enkelt billede. Optag og kombiner en række fotos for at oprette et panoramabillede. 5 Når [ Udløser ] er trykket ned, skal du langsomt flytte kameraet i den retning, der gør det muligt at optage resten af panoramaet. • Når søgeren er justeret til den næste scene, optager kameraet automatisk det næste foto. 6 Slip [ Udløser ], når du er færdig. • Når du har optaget alle nødvendige fotos, kombinerer kameraet disse til ét panoramafoto. S Eksemp..

Brug af tilstanden Levende panorama - Page 38

Udvidede funktioner 37 Brug af tilstanden Levende panorama • For de bedste resultater ved optagelse af panoramafoto skal du undgå: - at bevæge kameraet for hurtigt e ler for langsomt - at flytte kameraet for lidt til optagelse af det næste bi lede - at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed - at ryste kameraet - at ændre kameraets retning under optagelse af et foto - at optage på mørke steder - at optage genstande i bevægelse tæt på - optageforhold, hvor lysstyrken e ler lysets farve ændrer sig • Vælger du tilstanden Levende panorama, deaktiveres de digitale og optiske..

Brug af tilstanden PIP - Page 39

Udvidede funktioner 38 Brug af tilstanden PIP I tilstanden PIP kan du optage eller vælge et baggrundsbillede i fuld størrelse og derefter indsætte et mindre billede i forgrunden. 6 Tryk på [ o ], og tryk derefter på [ D / c / F / t ] for at ændre indsættelsesstørrelsen. 7 Tryk på [ o ] for at gemme indstillingen. 8 Tryk [ Udløser ] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på [ Udløser ] for at tage og indsætte et billede. • Indsættelsesvinduet vises større, hvis du trykker [ Udløser ] halvt ned, så du kan afgøre, om motivet er i fokus. 9 Hvis du vil have vist det synt..

Brug af scenetilstanden - Page 40

Udvidede funktioner 39 Brug af scenetilstanden I scenetilstanden kan du tage et billede med foruddefinerede indstillinger for en særlig scene. Mulighed Beskrivelse Landskab Tager billeder af opstillede scener og landskaber. Tekst Tager tydelige billeder af tekst fra trykte eller elektroniske dokumenter. Solnedg. Tager billeder af scener ved solnedgang med naturlige røde og gule farver. Daggry Tager billeder ved solopgang. Modlys Tager billeder af genstande i modlys. Strand&sne Nedsætter undereksponering af motiver, der skyldes, at sollys reflekteres fra sand eller sne. • Hvis du ..

I tilstanden Magisk ramme kan du anvende forskellige - Page 41

Udvidede funktioner 40 Brug af scenetilstanden 6 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [ Udløser ] for at fokusere. 7 Tryk på [ Udløser ] for at tage billedet. I tilstanden Rammeguide indstiles opløsningen automatisk til . Brug af tilstanden Magisk ramme I tilstanden Magisk ramme kan du anvende forskellige rammeeffekter på dine billeder. Faconen og stilen på billederne ændres i forhold til den ramme, du vælger. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg s ¡ Magisk ramme . 3 Tryk på [ m ]. 4 Vælg a ¡ Ramme . 5 Vælg en funktion. Tilbage Flyt Fresko

..

Brug af tilstanden Skønhedsportræt - Page 42

Udvidede funktioner 41 Brug af scenetilstanden Brug af tilstanden Skønhedsportræt I tilstanden Skønhedsportræt kan du tage et portræt med indstillinger, der skjuler mindre skavanker i ansigtet. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg s ¡ Skønhedsportræt . 3 Tryk på [ m ]. 4 Vælg a ¡ Ansigtstone . 5 Vælg en funktion. • Forøg f.eks. indstillingen for ansigtstone for at få hud til at virke lysere. Tilbage Flyt Niveau 2 6 Tryk på [ m ]. 7 Vælg a ¡ Retouchering . 8 Vælg en funktion. • Øg f.eks. indstillingen for retouchering af ansigt for at skjule skavanker. Tilba..

Brug af tilstanden Intelligent portræt - Page 43

Udvidede funktioner 42 Brug af scenetilstanden Brug af tilstanden Intelligent portræt I tilstanden Intelligent portræt kan du udtrække og gemme nærbilleder af et individuelt motiv i en scene. Når kameraet registrerer et ansigt i scenen, forstørres dette automatisk og kameraet beskærer billedet rundt om ansigtet. Kameraet gemmer derefter hele scenen og to nærbilleder som tre særskilte filer. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg s ¡ Intelligent portræt . 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [ Udløser ] for at fokusere. 4 Tryk på [ Udløser ] for at tage b..

Brug af tilstanden Sjovt ansigt - Page 44

Udvidede funktioner 43 Brug af scenetilstanden Brug af tilstanden Sjovt ansigt I tilstanden Sjovt ansigt kan du forvrænge dit motivs ansigt med sjove effekter. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg s ¡ Sjovt ansigt . 3 Ret kameraet mod motivets ansigt. • Kameraet detekterer ansigter med ansigtsdetekteringsfunktionen. 4 Tryk på [ m ]. 5 Vælg a ¡ Sjov effekt ¡ en sjov effekt. • Du kan gennemse ansigtet med den anvendte effekt på skærmen. Tilbage Næse op Flyt 6 Tryk på [ m ]. 7 Vælg a ¡ Forvrængningsgrad . 8 Indstil forvrængningsniveauet. 9 Justér motivet i rammen,..

Anvend et stativ, så du undgår slørede bi leder. - Page 45

Udvidede funktioner 44 Brug af scenetilstanden 6 Vælg en funktion. • Hvis du vælger AUTO , justeres blændeværdien eller lukkerhastigheden automatisk. 7 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [ Udløser ] for at fokusere. 8 Tryk på [ Udløser ] for at tage billedet. • Anvend et stativ, så du undgår slørede bi leder. • Når du bruger tilstanden Nat, er fokusmulighederne ikke tilgængelige. Brug af tilstanden Nat I tilstanden Nat kan du bruge en lav udløserhastighed for at forlænge den tid, hvor udløseren står åben. Vælg en højere blændeværdi for at undgå overe..

Brug af tilstanden Film - Page 46

Udvidede funktioner 45 Brug af tilstanden Film I tilstanden Film kan du optage HD-videoer med en længde på op til 20 minutter. Kameraet gemmer optagede videoer som MJPEG-filer. • Ikke a le hukommelseskort understøtter optagelse i HD-kvalitet. Hvis kortet ikke gør, skal du angive en lavere opløsning. • Hukommelseskort med lave skrivehastigheder understøtter ikke videoer med høj opløsning. For at optage videoer med høj opløsning skal du bruge hukommelseskort med hurtigere skrivehastigheder. • Hvis du anvender zoomfunktionen under optagelse af en video, optager kameraet måske..

Brug af tilstanden Film - Page 47

Udvidede funktioner 46 Brug af tilstanden Film 9 Konfigurér de ønskede indstillinger. • Hvis du vil have vist en liste over indstillinger, kan du se "Optagelsesindstillinger". (s. 48) 10 Tryk på [ Udløser ] for at starte optagelsen. 11 Tryk på [ Udløser ] for at stoppe optagelsen. Hold pause i optagelse Med kameraet kan du midlertidigt stoppe en videooptagelse. Med denne funktion kan du optage separate scener som en enkelt video. Stop Optage • Tryk på [ o ] for at stoppe en igangværende optagelse. • Tryk på [ o ] for at fortsætte optagelsen.

..

Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den - Page 48

Udvidede funktioner 47 Brug af tilstanden Film Sådan bruger du tilstanden Smart-scene-optagelse I tilstanden Smart Scene Detection vil dit kamera automatisk vælge den passende kameraindstilling baseret på den scene, det har detekteret. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ M ]. 2 Vælg v . 3 Tryk på [ m ]. 4 Vælg v ¡ Smart-scene-optagelse ¡ Til . 5 Find dit motiv i rammen. • Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den passende scene vil blive vist øverst til venstre på skærmen. Ikon Beskrivelse Landskaber Solnedgange Skyfri himmel Skovområder 6 Tryk på [ Udløser ] for ..

Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand. - Page 49

Optagelsesindstillinger Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand. Valg af opløsning og kvalitet ……………… 49 Valg af opløsning ………………………… 49 Valg af en billedkvalitet …………………… 50 Brug af selvudløseren ……………………… 51 Sådan tager du billeder i mørke ………… 52 Undgå røde øjne ………………………… 52 Sådan bruger du blitzen ………………… 52 Justering af ISO-følsomheden …………… 54 Ændring af kameraets fokus ……………… 55 Brug af makro …………………………… 55 Bru..

Indstilling af videoopløsningen - Page 50

Optagelsesindstillinger 49 Valg af opløsning og kvalitet Her kan du lære, hvordan du ændrer billedets opløsning og kvalitetsindstillinger. Ikon Beskrivelse 1984 X 1488 : Udskriv på A5-papir. 1920 X 1080 : Udskriv på A5-papir i panoramaformat (16:9), eller afspil på HDTV. 1024 X 768 : Til vedhæftning i e-mail. Indstilling af videoopløsningen 1 I videooptagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg v ¡ Filmstørrelse . 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse 1280 X 720 HQ : HD-filer til afspilning på et HDTV. 640 X 480 : Filer til afspilning på et analogt tv. 320 X 240 : Til visning p..

Valg af opløsning og kvalitet - Page 51

Optagelsesindstillinger 50 Valg af opløsning og kvalitet Valg af en billedkvalitet Indstil billed- og videokvalitetsindstillingerne. Billeder med højere kvalitetsindstillinger giver større filstørrelser. Indstilling af fotokvaliteten Kameraet komprimerer og gemmer de billeder, du tager, i JPEG- formatet. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Kvalitet . 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Superfin : Optager billeder i superhøj kvalitet. Fin : Optager billeder i høj kvalitet. Normal : Optager billeder i normal kvalitet. pds Indstilling af videokvaliteten Kameraet komp..

Optagelsesindstillinger - Page 52

Optagelsesindstillinger 51 Brug af selvudløseren Her kan du lære, hvordan du indstiller selvudløseren til forsinket billedoptagelse. Spdsv 3 Tryk på [ Udløser ] for at starte selvudløseren. • AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil blinke. Kameraet tager automatisk et billede efter den angivne tidsperiode. • Tryk på [ Udløser ] e ler [ t ] for at annu lere timeren. • Afhængigt af de valgte indsti linger for ansigtsgenkendelse e ler fokusområde, er nogle selvudløserfunktioner måske ikke tilgængelige. • Selvudløserindsti lingerne er ikke tilgængelige ved burst-indsti linge..

Sådan tager du billeder i mørke - Page 53

Optagelsesindstillinger 52 Sådan tager du billeder i mørke Her kan du lære, hvordan du tager billeder om natten eller under forhold med lav belysning. Sådan bruger du blitzen Brug blitzen, når du tager billeder i mørke, eller hvis du har brug for mere lys på dine billeder. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ F ]. Auto 2 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Fra : • Blitzen bliver ikke aktiveret. • Kameraet viser advarslen om rystede billeder , når du optager ved ringe lys. Spds Undgå røde øjne Hvis du bruger blitz til at tage et billede af en person i mørke, kan personens øjne..

Sådan tager du billeder i mørke - Page 54

Optagelsesindstillinger 53 Sådan tager du billeder i mørke Ikon Beskrivelse Rød-øje : • Blitzen affyres to gange for at reducere rød- øjeeffekten, når motivet eller baggrunden er mørk. • Der går lidt tid mellem de to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, før blitzen er blevet aktiveret anden gang. Auto : Blitzen vil automatisk blive aktiveret, hvis motivet eller baggrunden er mørk. Auto : Kameraet vil vælge en passende blitzindstilling for den scene, det registrerer i tilstanden Smart Auto. De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold...

Højere ISO-følsomheder kan medføre mere biledstøj. - Page 55

Optagelsesindstillinger 54 Sådan tager du billeder i mørke Justering af ISO-følsomheden ISO-følsomheden er udtryk for en films følsomhed over for lys og er defineret af International Organization for Standardization (ISO). Jo højere ISO-følsomhed, jo mere følsomt vil dit kamera være over for lys. Brug en højere ISO-følsomhed for at tage bedre billeder og reducere kameraets rystelser, når blitzen ikke bruges. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ ISO . 3 Vælg en funktion. • Vælg for at bruge en passende ISO-følsomhed ud fra lysstyrken af motivet og belysning..

I Optagelsestilstand: Tryk på [ - Page 56

Optagelsesindstillinger 55 Ændring af kameraets fokus Lær at justere kameraets fokus, så det passer til motivet og optageforholdene. Brug af auto-fokus For at tage skarpe billeder skal du vælge det passende fokus i henhold til afstanden fra motivet. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ c ]. Normal (af) Spsv Brug af makro Brug makro til at tage nærbilleder af f.eks. blomster eller insekter. • Forsøg at holde kameraet så sti le som muligt, så bi lederne ikke bliver slørede. • Slå blitzen fra, hvis afstanden til motivet er mindre end 40 cm. psv

..

Brug af automatisk sporingsfokus - Page 57

Optagelsesindstillinger 56 Ændring af kameraets fokus 3 Fokuser på det motiv, du ønsker at spore, og tryk på [ o ]. • Der vil blive vist en fokusramme, som vil følge motivet, når du bevæger kameraet. • Den hvide ramme angiver, at dit kamera følger dit motiv. • Når du trykker [ Udløser ] halvt ned, betyder den grønne ramme, at dit motiv er i fokus. 4 Tryk på [ Udløser ] for at tage billedet. 2 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Normal (af) : Fokuser på et motiv, der er længere væk end 80 cm. 250 cm, når du bruger zoom. Makro : Fokus på et motiv, der er 5-80 cm væk. ..

Du kan få skarpere billeder ved at vælge et passende - Page 58

Optagelsesindstillinger 57 Ændring af kameraets fokus Justering af fokusområdet Du kan få skarpere billeder ved at vælge et passende fokusområde i henhold til motivets placering på scenen. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Fokusområde . 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Center af : Indstil fokus på midten af rammen (velegnet til motiver, der er placeret i eller tæt på midten). Multi af : Fokus på et eller flere af 9 mulige områder. Sporing af : Fokuser på motivet, og spor det. (s. 56) De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte opt..

Brug af ansigtsgenkendelse - Page 59

Optagelsesindstillinger 58 Brug af ansigtsgenkendelse Hvis du anvender funktionen til ansigtsgenkendelse, kan kameraet automatisk registrere et menneskes ansigt. Hvis du fokuserer på et personansigt, vil kameraet automatisk justere eksponeringen. Brug Blinkningsgenkendelse til at detektere lukkede øjne eller Smil til at tage et smilende ansigt. Du kan også bruge Smart ansigtsregistrering for at kunne registrere ansigter og prioritere fokus på dem. ps Ansigtsgenkendelse Dit kamera kan genkende op til 10 personansigter i samme scene. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ An..

Sådan tager du et selvportræt - Page 60

Optagelsesindstillinger 59 Brug af ansigtsgenkendelse Sådan tager du et selvportræt Sådan tager du et billede af dig selv. Kameraet indstiller fokusafstanden til nærbillede, og udsender en lyd når parat. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Ansigtsgenkendelse ¡ Selvportræt . 3 Komponer dit foto med objektivet vendende mod dig. 4 Når du hører et hurtigt bip, skal du trykke på [ Udløser ]. Når ansigter er placeret i midten, bipper kameraet hurtigt. Hvis du slår Lydstyrke fra i lydindstilingerne, høres der ikke et bip fra kameraet. (s. 99) Sådan tager du et bille..

Brug af Smart ansigtsregistrering - Page 61

Optagelsesindstillinger 60 Brug af ansigtsgenkendelse Brug af Smart ansigtsregistrering Kameraet registrerer automatisk ansigter, som du hyppigt fotograferer. Funktionen Smart ansigtsregistrering prioriterer automatisk fokusering på disse ansigter eller favoritansigter. Funktionen Smart ansigtsregistrering er kun tilgængelig ved brug af hukommelseskort. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Ansigtsgenkendelse ¡ Smart ansigtsregistrering . • : Ansigter, du har registreret som favoritter. (For at registrere ansigter som favorit: Se side 61). • : Ansigter, som kameraet au..

Registrering af ansigter som favoritter - Page 62

Optagelsesindstillinger 61 Brug af ansigtsgenkendelse Registrering af ansigter som favoritter (My Star) Du kan registrere dine foretrukne ansigter, så du kan prioritere fokus og eksponering på disse ansigter. Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af hukommelseskort. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Smart FR rediger ¡ My Star . 3 Juster dit motivs ansigt efter den ovale hjælpelinje, og tryk derefter på [ Udløser ] for at registrere ansigtet. Tilbage Indstil • Kameraet kan registrere ansigter forkert afhængigt af belysningsforhold, drastiske forandringer i m..

Dine foretrukne ansigter angives med et - Page 63

Optagelsesindstillinger 62 Brug af ansigtsgenkendelse Visning af favoritansigter 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Smart FR rediger ¡ Ansigtsliste . • For at ændre rækkefølgen af foretrukne ansigter skal du trykke på [ f ] og derefter vælge Rediger rangfølge . (s. 74) • For at ændre scenetilstanden: Tryk på [ f ], og vælg Slet My Star . (s. 75) • Tag bi leder af en person, når der registreres ansigter. • Optag 5 bi leder af motivets ansigt for at få de bedste resultater: ét forfra, fra venstre, fra højre, ovenfra og ét nedenfra. • Når der tages b..

Billedet bliver lysere, når eksponeringen forøges. - Page 64

Optagelsesindstillinger 63 Justering af lysstyrke og farve Lær, hvordan du justerer lysstyrke og farve, så du får en bedre billedkvalitet. 3 Vælg en værdi til justering af eksponeringen. • Billedet bliver lysere, når eksponeringen forøges. • Når du justerer eksponeringsværdien, vises ikonet som vist herunder. 4 Tryk på [ o ] for at gemme indstillinger. • Når eksponeringen er blevet justeret, bliver indsti lingen automatisk gemt. Det kan være nødvendigt at ændre eksponeringsværdien igen på et senere tidspunkt for at undgå over- e ler undereksponering. • Hvis du ikke ..

Kompensering for baggrundsbelysning - Page 65

Optagelsesindstillinger 64 Justering af lysstyrke og farve 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Fra : ACB er slået fra. Til : ACB er slået til. • ACB-funktionen er altid aktiveret i tilstanden Smart Auto. • ACB-funktionen er ikke tilgængelig, når du angiver indsti linger for serie e ler smartfilter. Kompensering for baggrundsbelysning (ACB) Hvis lyskilden befinder sig bag motivet, eller der er høj kontrast mellem motivet og baggrunden, kan dit motiv komme til at synes mørkere på billedet. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge funktionen Balance for autokontrast (ACB). S Ude..

Justering af lysstyrke og farve - Page 66

Optagelsesindstillinger 65 Justering af lysstyrke og farve Ikon Beskrivelse Punkt : • Dit kamera vil her kun måle lysmængden i selve midten af rammen. • Hvis motivet ikke befinder sig i midten af rammen, kan billedet blive fejleksponeret. • Egner sig til motiver med baggrundsbelysning. Centervægtet : • Dit kamera måler gennemsnittet af hele rammen med mest vægt på selve midten. • Egner sig til billeder med motivet midt i rammen. Ændring af målefunktionen Måletilstanden kan bruges, så kameraet kan måle mængden af lys. Lysstyrken og belysningen af dine billeder vil vari..

Valg af en hvidbalanceindstilling - Page 67

Optagelsesindstillinger 66 Justering af lysstyrke og farve Valg af en hvidbalanceindstilling Farverne på dit billede vil afhænge af typen og kvaliteten af lyskilden. Hvis billedets farve skal være realistisk, skal du indstille en hvidbalance, der passer til lysforholdene, f.eks. Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet eller Wolfram. Auto-hvidbalance Dagslys Skyet Wolfram pv 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a eller v ¡ Hvidbalance . 3 Vælg en funktion. Ikon Beskrivelse Auto-hvidbalance : Indstiller automatisk hvidbalancen baseret på lysforholdene. Dagslys : Til udendørs billed..

Sådan defineres din egen hvidbalance - Page 68

Optagelsesindstillinger 67 Justering af lysstyrke og farve Sådan defineres din egen hvidbalance Du kan tilpasse hvidbalancen ved at tage et billede af en hvid overflade, som f.eks. et ark papir, under de lysforhold, du planlægger at bruge, når du skal tage et billede. Funktionen Hvidbalance hjælper dig med at få farverne i dit billede til at passe med den virkelige scene. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a eller v ¡ Hvidbalance . 3 Rul til Måling: Lukker . 4 Ret objektivet mod et stykke hvidt papir, og tryk derefter på [ Udløser ].

..

Optagelsesindstillinger - Page 69

Optagelsesindstillinger 68 Brug af billedserie Det kan være vanskeligt at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller få et motivs naturlige ansigtsudtryk og bevægelser med på billederne. Det kan endvidere være svært at justere eksponeringen korrekt og vælge en passende lyskilde. Vælg i disse tilfælde en af serietilstandene. p Ikon Beskrivelse Bevægelse : Mens du trykker på [ Udløser ], tager kameraet (6 billeder pr. sekund, maksimalt 30 billeder). AEB : • Tag 3 billeder efter hinanden, hvert med en forskellig eksponering: normal, undereksponeret og overeksponere..

Anvendelse af effekter/justering af billeder - Page 70

Optagelsesindstillinger 69 Anvendelse af effekter/justering af billeder Tilgængelige filtre under optagelse af et billede Ikon Beskrivelse Normal : Ingen effekt. Miniature : Anvend en vend-/drejeffekt for at vise motivet som en miniature. Vignettering : Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter fra Lomo-kameraer. Halvtoneprik : Anvend en halvtoneeffekt. Skitse : Anvend en pen-skitseeffekt. Fiskeøje : Gør kanten af rammen sort, og forvræng genstande, så den visuelle effekt af et vidvinkelobjektiv efterlignes. Antitåge : Gør billede mere klart. Klassisk : Anvend en s..

Anvendelse af effekter/justering af billeder - Page 71

Optagelsesindstillinger 70 Anvendelse af effekter/justering af billeder Tilgængelige filtre under optagelse af en video Ikon Beskrivelse Normal : Ingen effekt. Paleteffekt 1 : Skab et levende udseende med skarp kontrast og stærk farve. Paleteffekt 2 : Gør scener rene og tydelige. Paleteffekt 3 : Anvend en blød, brun tone. Paleteffekt 4 : Skab en kold og monoton effekt. Miniature : Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en miniature. Vignettering : Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter fra Lomo-kameraer. Fiskeøje : Forvrænger nære genstande, så den ..

Anvendelse af effekter/justering af billeder - Page 72

Optagelsesindstillinger 71 Anvendelse af effekter/justering af billeder Justering af billeder Gør det muligt at justere billedernes skarphed, mætning eller kontrast. 1 I Optagelsestilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg a ¡ Tilpas billede . 3 Vælg en funktion. • Kontrast • Skarphed • Mætning -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Tilpas bi lede Kontrast Skarphed Mætning Tilbage Flyt p 4 Tryk på [ F / t ] for at justere hver værdi. Kontrast Beskrivelse - Mindsker farve og lysstyrke. + Øger farve og lysstyrke. Skarphed Beskrivelse - Gør kanterne blødere (egnet til redigering af ..

Afspilning/redigering - Page 73

Afspilning/redigering Lær at afspille billeder eller videoer og redigere billeder. Du kan også lære, hvordan du forbinder kameraet til din computer, fotoprinter eller dit tv. Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden ……………………… 73 Start af Afspilningstilstanden ……………… 73 Visning af billeder ………………………… 79 Afspilning af et videoklip ………………… 81 Redigering af et billede …………………… 83 Ændring af billedstørrelse ………………… 83 Rotation af et billede ……………………… 83 Oprettelse..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 74

Afspilning/redigering 73 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Lær, hvordan du viser fotos og videoer, og hvordan du håndterer filer. Billedfiloplysninger Hukommelse i brug Filoplysninger Ikon Beskrivelse Udskriftsordren er blevet indstillet (DPOF) Beskyttet fil Billedet inkluderer et registreret ansigt (kun tilgængeligt ved brug af et hukommelseskort). Mappenavn – filnavn Tryk på [ D ] for at få vist filoplysninger på skærmen. Start af Afspilningstilstanden Du kan få vist billeder eller afspille videoer, der er gemt i kameraet. 1 Tryk på [ P ]. • Den n..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 75

Afspilning/redigering 74 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Rangliste for foretrukne ansigter Du kan rangordne dine foretrukne ansigter. Funktionen til favoritansigter er kun tilgængelig, når du har sat et hukommelseskort i kameraet. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg u ¡ Rediger ansigtsliste ¡ Rediger rangfølge . 3 Vælg et ansigt på listen, og tryk på [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Indstil Tilbage Rediger ansigtsliste 4 Tryk på [ D / c ] for at ændre ansigtets rangfølge, og tryk derefter på [ f ]. Videofiloplysninger Afspil Optag Ikon Beskrivelse v..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 76

Afspilning/redigering 75 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Visning af filer efter kategori i Smart album Visning af filer efter kategori, som f.eks. dato, ansigt eller filtype. 1 I Afspilningstilstand skal du rotere [ Zoom ] til venstre. 2 Tryk på [ m ]. 3 Vælg en kategori. Type Dato Farve Uge Ansigt Tilbage Indstil Mulighed Beskrivelse Type Viser filerne efter filtype. Dato Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt. Farve Viser filerne efter billedets mest dominerende farve. Uge Viser filerne efter den ugedag, hvor de blev gemt. Ansigt Vis filer eft..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 77

Afspilning/redigering 76 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Visning af filer som miniaturer Gennemse miniaturer af filerne. I Afspilningstilstand roterer du [ Zoom ] til venstre for at vise miniaturer (3 ad gangen). Roter [ Zoom ] til venstre én eller to gange mere for at vise flere miniaturer (9 eller 20 ad gangen). Roter [ Zoom ] til højre for at vende tilbage til den forrige visning. Filter Hvis du vil Beskrivelse Gennemse filerne Tryk på [ D / c / F / t ]. Slet filer Tryk på [ f ], og vælg derefter Ja . 4 Tryk på [ F / t ] for at rulle gennem filerne. ..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 78

Afspilning/redigering 77 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Beskyttelse af filer Du kan beskytte dine filer, så de ikke bliver slettet ved et uheld. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg u ¡ Beskyt ¡ Vælg . • For at beskytte alle filer skal du vælge Alle ¡ Lås . 3 Rul til den fil, der skal beskyttes, og tryk derefter på [ o ]. • Tryk på [ o ] igen for at annullere valget. Vælg Indstil Ikon for beskyttet fil 4 Tryk på [ f ]. Du kan ikke slette eler rotere en beskyttet fil. Sletning af filer Vælg filer, der skal slettes, i Afspilningst..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 79

Afspilning/redigering 78 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Sletning af alle filer Du kan vælge alle filer og derefter slette dem på én gang. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg u ¡ Slet ¡ Alle . 3 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja . • Alle ikke-beskyttede filer slettes. Kopiering af filer til et hukommelseskort Kopier filer fra den interne hukommelse til et hukommelseskort. 1 I Afspilningstilstand trykker du på [ m ]. 2 Vælg u ¡ Kopier til kort . 3 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja . Sletning af flere filer ..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 80

Afspilning/redigering 79 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Hvis du vil Beskrivelse Flytte det forstørrede område Tryk på [ D / c / F / t ]. Beskære det forstørrede billede Tryk på [ o ], og vælg derefter Ja . (Det trimmede billede vil blive gemt som en ny fil. Det oprindelige billede bevares i dets oprindelige form.) Når du viser bileder, der er optaget med et andet kamera, kan zoom-forholdet variere. Visning af billeder Forstør en del af et billede, eller vis billederne i et diasshow. Forstørrelse af et billede I tilstanden Afspilning: Roter [ Zoom ] til ..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 81

Afspilning/redigering 80 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Afspilning af et diasshow Anvend effekter og lyd på et diasshow med dine billeder. Diasshowfunktionen virker ikke med videoer. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg C . 3 Vælg effekt til et diasshow. • Gå til trin 4 for at starte et diasshow uden effekter. * Standard Mulighed Beskrivelse Start Indstil, om diasshowet skal gentages eller ej. ( Afspil , Gentag afspilning ) Billeder Vælg de billeder, der skal afspilles som diasshow. • Alle *: Afspiller alle billeder i et diasshow. • Dato : Af..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 82

Afspilning/redigering 81 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden * Standard Mulighed Beskrivelse Musik Indstil baggrundslyd. Effekt • Vælg en effekt til sceneskift mellem billederne. ( Fra *, Rolig , Skin , Slap af , Livlig , Sød ) • Vælg Fra for at annullere effekterne. • Når du bruger muligheden Effekt, indstilles intervallet mellem billederne til 1 sekund. 4 Vælg Start ¡ Afspil . • Vælg Gentag afspilning for at starte diasshowet forfra. 5 Få vist diasshowet. • Tryk på [ o ] for at standse diasshowet. • Tryk på [ o ] igen for at genoptage diasshowet..

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden - Page 83

Afspilning/redigering 82 Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden Sådan tager du et billede fra en video 1 Når du ser en video, skal du trykke på [ o ] på det sted, hvor du til tage et billede. 2 Tryk på [ c ]. • Opløsningen på det optagne bi lede vil være den samme som den originale video. • Det optagne bi lede bliver gemt som en ny fil.

..

Lær, hvordan du redigerer billeder. - Page 84

Afspilning/redigering 83 Redigering af et billede Lær, hvordan du redigerer billeder. • Kameraet gemmer redigerede bi leder som nye filer. • Når du redigerer bi leder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere opløsning. Bi leder, som du manuelt roterer e ler ændrer størrelse på, konverteres ikke automatisk til en lavere opløsning. • Du kan ikke redigere panoramabi lederne. Rotation af et billede 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Roter . 3 Vælg en funktion. Tilbage Flyt Højre 90° Kameraet overskriver den originale ..

Oprettelse af et nærbillede - Page 85

Afspilning/redigering 84 Redigering af et billede Oprettelse af et nærbillede Træk ansigtet for et individuelt motiv ud af et eksisterende billede. 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Intelligent portræt . 3 Vælg Gem for at beskære billedet rundt om det detekterede ansigt. • 2 beskårede portrætter gemmes med på hinanden følgende filnavne. Gem Tilbage Flyt Inteligent Portrait funktionen vil ikke fungere hvis: - der ikke er fundet noget ansigt - mere end 2 ansigter er fundet - det fundne ansigtsområde er større end et vist forhold...

Justering af mørke motiver (ACB) - Page 86

Afspilning/redigering 85 Redigering af et billede Justering af dine billeder Lær, hvordan du retter røde øjne, justerer hudtonen og justerer lysstyrke, kontrast eller mætning. Hvis midten af et billede er mørkt, kan du justere det, så det bliver lysere. Kameraet gemmer et redigeret billede som en ny fil, men konverterer det muligvis til en lavere opløsning. Justering af mørke motiver (ACB) 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Tilpas billede ¡ ACB . 3 Tryk på [ o ] for at gemme dine indstillinger. Ikon Beskrivelse Vignettering : Anven..

Jo højere tal, jo lysere og blødere synes hudtonen. - Page 87

Afspilning/redigering 86 Redigering af et billede Fjernelse af røde øjne 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Tilpas billede ¡ Rødøje-fix . 3 Tryk på [ o ] for at gemme indstillinger. Retouchering af ansigter 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Tilpas billede ¡ Retouchering . 3 Tryk på [ o ]. 4 Tryk på [ F / t ] for at justere hudtonen. • Jo højere tal, jo lysere og blødere synes hudtonen. 5 Tryk på [ o ] for at gemme indstillinger. Justering af lysstyrke, kontrast eller mætning 1 ..

Tilføjelse af støj til et billede - Page 88

Afspilning/redigering 87 Redigering af et billede Tilføjelse af støj til et billede 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på [ m ]. 2 Vælg e ¡ Tilpas billede ¡ Tilføj støj . 3 Tryk på [ o ] for at gemme dine indstillinger. Oprettelse af udskriftsordre (DPOF) Vælg de billeder, der skal udskrives, og gem udskrivningsmulighederne i Digital Print Order Format (DPOF). Disse informationer gemmes i mappen MISC på dit hukommelseskort for praktisk udskrivning på DPOF-kompatible printere. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg u ¡ DPOF ¡ Standard ¡ Vælg..

Udskrivning af billeder som miniaturebilleder - Page 89

Afspilning/redigering 88 Redigering af et billede Udskrivning af billeder som miniaturebilleder Udskriv billeder som miniaturebilleder for at kontrollere alle billeder på en gang. 1 I Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg u ¡ DPOF ¡ Indeks . 3 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja . • Du kan tage dit hukommelseskort til en fotobutik, der understøtter DPOF (Digital Print Order Format), e ler du kan udskrive dine bi leder direkte via en DPOF-kompatibel printer derhjemme. • Bi leder med dimensioner, der er bredere end papiret, afskæres muligvis ved den venstre og den..

Visning af filer på et tv - Page 90

Afspilning/redigering 89 Visning af filer på et tv Afspil billeder eller videoer ved at slutte kameraet til et tv med et A/V-kabel. 6 Tænd for dit tv, og vælg derefter A/V-videokilden med tv-fjernbetjeningen. 7 Tænd kameraet. • Kameraet går automatisk i Afspilningstilstanden, når du forbinder det til et tv. 8 Afspil billederne eller videoerne med kameraknapperne. • Afhængigt af tv-mode len kan du måske se noget digital støj, e ler også vises en del af bi ledet måske ikke. • Afhængigt af tv'ets indsti linger vil bi lederne måske ikke blive vist midt på tv-skærmen. 1 I O..

Overførsel af filer til din Windows-computer - Page 91

Afspilning/redigering 90 Overførsel af filer til din Windows-computer Overfør filer til din Windows-computer, rediger dem med Intelli-studio, og upload dem til internettet. • Disse krav er kun anbefalinger. Det fungerer muligvis ikke korrekt, he ler ikke når computeren opfylder kravene. Det afhænger af din computers tilstand. • Hvis computeren ikke opfylder kravene, kan videoklip muligvis ikke afspi les korrekt, e ler det kan tage længere tid at redigere videoklip. • Insta ler DirectX 9.0c e ler senere, før du bruger Inte li-studio. • Din computer skal køre Windows XP, Wind..

Overførsel af filer til din Windows-computer - Page 92

Afspilning/redigering 91 Overførsel af filer til din Windows-computer Overførsel af filer med Intelli-studio Du kan downloade Intelli-studio fra den tilknyttede webside og installere det på din computer. Når du slutter kameraet til en computer med Intelli-studio installeret, starter programmet automatisk. Batteriet bliver opladet, mens kameraet er forbundet til computeren via USB-kablet. 1 I Optagelses- eller afspilningstilstand trykker du på [ m ]. 2 Vælg n ¡ PC-software ¡ Til . 3 Sluk for kameraet. 4 Slut kameraet til computeren med USB-kablet. Du skal sætte USB-kablets smale e..

Overførsel af filer til din Windows-computer - Page 93

Afspilning/redigering 92 Overførsel af filer til din Windows-computer Brug af Intelli-studio Intelli-studio gør det muligt at afspille og redigere filer. For yderligere oplysninger skal du vælge Help (Hjælp) ¡ Help (Hjælp) på programmets værktøjslinje. • Du kan opdatere firmwaren til dit kamera ved at vælge Web Support (Websupport) ¡ Upgrade firmware for the connected device (Opgradér firmware til den tilsluttede enhed) fra programmets værktøjslinje. • Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på computeren før redigering. • In..

Slut kameraet til din computer som en ekstern harddisk. - Page 94

Afspilning/redigering 93 Overførsel af filer til din Windows-computer Overførsel af filer ved at tilslutte kameraet som ekstern harddisk Slut kameraet til din computer som en ekstern harddisk. 1 I Optagelses- eller afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg n ¡ PC-software ¡ Fra . 3 Sluk for kameraet. 4 Slut kameraet til computeren med USB-kablet. Du skal sætte USB-kablets smale ende i dit kamera. Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data. Nr. Beskrivelse 1 Åbn menuer. 2 Vis filerne i den valgte ma..

Overførsel af filer til din Windows-computer - Page 95

Afspilning/redigering 94 Overførsel af filer til din Windows-computer Sådan frakobles kameraet (Windows XP) Med Windows Vista og Windows 7 er metoderne til frakobling af kameraet ens. 1 Kontrollér, at statuslampen ikke blinker. • Statuslampen blinker under overførsel af filer. Vent, til den stopper. 2 Klik på i værktøjslinjen nederst til højre på computerskærmen. 3 Tryk på pop-up-meddelelsen. 4 Klik på meddelelsesfeltet, der angiver, at kameraet kan fjernes sikkert. 5 Fjern USB-kablet. Kameraet kan muligvis ikke frakobles sikkert, mens Inteli-studio kører. Afslut programmet..

Computeren registrerer kameraet automatisk, og det vises - Page 96

Afspilning/redigering 95 Overførsel af filer til din Mac-computer Når du slutter kameraet til en Macintosh-computer, vil computeren automatisk genkende enheden. Du kan overføre filer direkte fra kameraet til computeren uden at skulle installere noget program. Mac OS 10.4 eler nyere er understøttet. 3 Tænd for kameraet. • Computeren registrerer kameraet automatisk, og det vises med et ikon for en flytbar harddisk. Hvis du angiver USB-indstilingen til Vælg tilstand , skal du vælge Computer i pop-op-vinduet. 4 Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk. 5 Træk eller gem fil..

Udskrivning af billeder med en PictBridge-fotoprinter - Page 97

Afspilning/redigering 96 Udskrivning af billeder med en PictBridge-fotoprinter Du kan udskrive billeder på en PictBridge-kompatibel printer ved at slutte kameraet direkte til printeren. Konfigurering af udskriftsindstillinger Tryk på [ m ] for at konfigurere udskriftsindstillinger. Bi leder Størrelse Udseende Type Kvalitet Et bi lede Auto Auto Auto Auto Afslut Print Mulighed Beskrivelse Billeder Vælg, om du vil udskrive det aktuelle billede eller alle billeder. Størrelse Vælg udskriftsstørrelsen. Udseende Indstil antallet af billeder, der skal udskrives på et enkelt ark papir. Typ..

Menuen Indstillinger - Page 98

Indstillinger Der henvises til indstillingerne for konfiguration af dit kameras indstillinger. Menuen Indstillinger ………………………………… 98 Aktivering af indstillingsmenuen …………………… 98 Lyd …………………………………………………… 99 Skærm ……………………………………………… 99 Indstillinger …………………………………………… 100

..

Lær at konfigurere dit kameras indstillinger. - Page 99

Indstillinger 98 Menuen Indstillinger Lær at konfigurere dit kameras indstillinger. 3 Vælg et punkt. Afslut Tilbage Lydstyrke Start-lyd Lukkerlyd Lydeffekt Af-lyd Medium Fra 1 1 Til 4 Vælg en funktion. Tilbage Indstil Lydstyrke Start-lyd Lukkerlyd Lydeffekt Af-lyd Fra Lav Medium Høj 5 Tryk på [ m ] for at vende tilbage til den forrige tilstand. Aktivering af indstillingsmenuen 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand: Tryk på [ m ]. 2 Vælg en menu. Afslut Skift Tagning Lyd Skærm Indsti linger Lydstyrke Start-lyd Lukkerlyd Lydeffekt Af-lyd Mulighed Beskrivelse O Lyd : Her kan du in..

Menuen Indstillinger - Page 100

Indstillinger 99 Menuen Indstillinger Lyd * Standard Element Beskrivelse Lydstyrke Indstiller lydstyrken for alle lyde. ( Fra , Lav , Medium *, Høj ) Start-lyd Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du tænder for dit kamera. ( Fra *, 1 , 2 , 3 ) Lukkerlyd Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du trykker på udløserknappen. ( Fra , 1 *, 2 , 3 ) Lydeffekt Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du trykker på lukkeren eller skifter tilstand. ( Fra , 1 *, 2 , 3 ) Af-lyd Indstil den lyd der udsendes, når du trykker udløserknappen halvt ned. ( Fra , Til *) Skærm * Standard E..

Menuen Indstillinger - Page 101

Indstillinger 100 Menuen Indstillinger * Standard Element Beskrivelse Lysstyrke skærm Juster skærmens lysstyrke. ( Auto *, Mørk , Normal , Lys ) Normal vil blive anvendt i Afspilningstilstand, selv om du har valgt Auto . Hurtigvisning Indstil, om et optaget billede skal ses igennem, før kameraet vender tilbage til Optagelsestilstand. ( Fra , Til *) Strømsparing Hvis du ikke udfører handlinger i 30 sekunder, skifter kameraet automatisk til strømsparetilstand. ( Fra *, Til ) • I strømsparetilstand: Tryk på en anden knap end [ POWER ] for at genstarte kameraet. • Selvom du ikke in..

Menuen Indstillinger - Page 102

Indstillinger 101 Menuen Indstillinger * Standard Element Beskrivelse Filnummer Angiv, hvordan filerne skal navngives. • Nulstil : Indstiller filnumrene til at starte med 0001, når du isætter et nyt hukommelseskort, formaterer et hukommelseskort eller ved sletning af alle filer. • Serie *: Indstiller filnumrene til at fortsætte fra forrige filnummer, når du isætter et nyt hukommelseskort, formaterer et hukommelseskort eller ved sletning af alle filer. • Standardnavnet for den første mappe er 100PHOTO, og standardnavnet for den første fil er SAM_0001. • Filnummeret vil ..

Menuen Indstillinger - Page 103

Indstillinger 102 Menuen Indstillinger * Standard Element Beskrivelse Video Indstil videosignalet for dit land. • NTSC : USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico • PAL (understøtter kun BDGHI): Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand Af-lampe Indstil, at der automatisk tændes for et lys på mørke steder som hjælp ved fokusering. ( Fra , Til *) USB Vælg den tilstand, der skal anvendes, når du slutter kameraet til en computer eller en pri..

Appendikser - Page 104

Appendikser Få informationer om fejlmeddelelser, specifikationer og vedligeholdelse. Fejlmeddelelser ……………………………………… 104 Vedligeholdelse af kameraet ………………………… 105 Rengøring af dit kamera …………………………… 105 Brug af eller opbevaring af kameraet ……………… 106 Om hukommelseskort ……………………………… 107 Om batteriet ………………………………………… 110 Før du kontakter et servicecenter …………………… 114 Specifikationer for kameraet ………………………… 117 Ord..

Fejlmeddelelser - Page 105

Appendikser 104 Fejlmeddelelser Hvis følgende fejlmeddelelser vises, kan løsningsforslagene nedenfor afhjælpe problemerne. Fejlmeddelelse Anbefalet løsning Filfejl Slet den skadede fil, eller kontakt et servicecenter. Dette filsystem understøttes ikke. Dit kamera understøtter ikke FAT-filstrukturen på det indsatte hukommelseskort. Formatér hukommelseskortet i kameraet. Svagt batteri Indsæt et opladet batteri, eller oplad det. Huk. Opbrugt Slet unødvendige filer, eller isæt et nyt hukommelseskort. Ingen billedfil Tag billeder, eller isæt et hukommelseskort, der indeholder no..

Vedligeholdelse af kameraet - Page 106

Appendikser 105 Vedligeholdelse af kameraet Kamerahus Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud. • Du må aldrig bruge benzin, fortyndere e ler sprit til at rense enheden. Disse opløsningsmidler kan ødelægge kameraet e ler få det til at virke forkert. • Du må aldrig trykke på objektivdækslet e ler bruge en pustebørste på objektivdækslet. Rengøring af dit kamera Kameraobjektiv og -skærm Anvend en blæsebold for at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af med en blød klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme noget objektivrensevæske på et stykke objektivrensep..

Brug af eller opbevaring af kameraet - Page 107

Appendikser 106 Vedligeholdelse af kameraet Opbevaring i længere tid • Når du opbevarer kameraet i en længere periode, skal du anbringe det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, som f.eks. silika-gel. • Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode. Installerede batterier kan lække eller ruste med tiden, hvilket kan beskadige dit kamera alvorligt. • Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug. • Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt kan blive initialiseret, når kameraet tændes, hvis batteriet har været fjerne..

Understøttede hukommelseskort - Page 108

Appendikser 107 Vedligeholdelse af kameraet • Maling eller metal på kameraets yderside kan på personer med følsom hud forårsage allergier, kløende hud, eksem eller opsvulmen. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du omgående stoppe med at bruge kameraet og kontakte en læge. • Stik ikke fremmedlegemer ind i kameraets åbninger, porte eller stik. Skader, der er opstået på grund af forkert brug, vil muligvis ikke være dækket af garantien. • Ukvalificerede personer må ikke udføre service på kameraet, ligesom du heller ikke selv må forsøge dette. Enhver skade, der..

Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af - Page 109

Appendikser 108 Vedligeholdelse af kameraet Hukommelseskortets kapacitet Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af optagelsens scener og omstændigheder. Disse kapaciteter er baseret ud fra et microSD-kort på 1 GB: Billeder Størrelse Superfin Fin Normal 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Videoklip Størrelse 30 bps 15 bps Ca. 3' 59" Ca. 7' 23" Ca. 9' 11" Ca. 17' 46" Ca. 32' 49" Ca. 59' 33" * Tallene herover er målt uden brug af zoomfunktionen. Mulig optagetid kan variere, hvis du bruger zoom. Der blev optage..

Forholdsregler ved brug af hukommelseskort - Page 110

Appendikser 109 Vedligeholdelse af kameraet • Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med væsker, snavs eller fremmedlegemer. Hvis det er beskidt, skal du tørre hukommelseskortet rent med en blød klud, før du sætter hukommelseskortet i dit kamera. • Væsker, snavs eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt med hukommelseskort eller åbningen til hukommelseskortet. Dette kan forårsage, at hukommelseskortene ikke virker korrekt. • Når du transporterer et hukommelseskort, skal du bruge et etui til at beskytte kortet mod elektrostatiske udladninger. • Overfør vigtige data..

Brug kun batterier, der er godkendte af Samsung. - Page 111

Appendikser 110 Vedligeholdelse af kameraet Batteriets driftstid Gennemsnitsoptagelsestid/ Antal billeder Testforhold (når batteriet er fuldt opladet) Billeder Ca. 125 min./ Ca. 250 billeder Batterilevetiden er målt under følgende forhold: I p tilstand, i mørke, opløsning, Fin kvalitet, OIS tændt. 1. Angiv blitzindstillingen til Fill-in , tag et enkelt billede og zoom ind eller ud. 2. Angiv blitzindstillingen til Fra , tag et enkelt billede og zoom ind eller ud. 3. Udfør trin 1 og 2. Vent 30 sekunder mellem hvert trin. Gentag processen i 5 minutter, og sluk derefter for kameraet i 1 ..

Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort mod - Page 112

Appendikser 111 Vedligeholdelse af kameraet Forholdsregler om brug af batteriet Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort mod beskadigelse Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet og kan medføre brand eller elektrisk stød. Bemærkninger om opladning af batteriet • Hvis statuslampen ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat korrekt i. • Hvis kameraet er tændt under opladning, oplades batteriet måske ikke helt. Sluk for kamera..

Bemærkninger om opladning med en forbundet computer - Page 113

Appendikser 112 Vedligeholdelse af kameraet • Hvis du tilslutter strømkablet igen, når batteriet er helt ladet op, tændes statuslampen i ca. 30 minutter. • Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt hurtigere. Lad batteriet op, indtil den røde statuslampe slukker. • Hvis statuslampen blinker rødt, skal du tilslutte kablet igen eller tage batteriet ud og sætte det i igen. • Hvis du oplader batteriet, når kablet er overophedet, eller temperaturen er for høj, kan statuslampen blinke rødt. Opladningen starter, når batteriet er kølet af. • Hvis batterie..

Oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er - Page 114

Appendikser 113 Vedligeholdelse af kameraet Der kan opstå personskade eller dødsfald, hvis et batteri håndteres uforsigtigt eller forkert. Af hensyn til din sikkerhed skal du følge disse instruktioner angående korrekt håndtering af batterier: • Batteriet kan antændes eller eksplodere, hvis det ikke håndteres korrekt. Hvis du bemærker eventuelle deformiteter, revner eller andre unormale ting ved batteriet, skal du omgående stoppe med at bruge batteriet og kontakte et servicecenter. • Brug kun originale batteriopladere og -adaptere fra producenten, og oplad kun batteriet ved hj..

Før du kontakter et servicecenter - Page 115

Appendikser 114 Før du kontakter et servicecenter Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter. Hvis du har forsøgt de anbefalede løsninger, og du stadig har problemer med din enhed, bør du kontakte din lokale forhandler eller et servicecenter. Når du indleverer dit kamera til et servicecenter, skal du sørge for også at indlevere de andre komponenter, der kan have medvirket til funktionsfejlen, som f.eks. hukommelseskortet og batteriet. Situation Anbefalet løsning Kan ikke optage fotos • Der er ikke fri pla..

Før du kontakter et servicecenter - Page 116

Appendikser 115 Før du kontakter et servicecenter Situation Anbefalet løsning Blitzen udløses uventet Blitzen kan aktiveres på grund af statisk elektricitet. Kameraet fungerer korrekt. Dato og klokkeslæt er ikke korrekt Indstil dato og klokkeslæt i skærmindstillingerne. (s. 100) Skærmen eller knapperne virker ikke Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen. Kameraskærmen reagerer ikke ordentligt Hvis du bruger kameraet ved meget lave temperaturer, kan det forårsage, at kameraskærmen ikke virker ordentligt eller bliver misfarvet. For at kameraskærmen skal virke bedre skal du b..

Før du kontakter et servicecenter - Page 117

Appendikser 116 Før du kontakter et servicecenter Situation Anbefalet løsning Tv'et kan ikke vise dine billeder • Kontrollér, at kameraet er sluttet korrekt til tv'et med A/V-kablet. • Kontrollér, at der er billeder på hukommelseskortet. Din computer registrerer ikke kameraet • Kontrollér, at USB-kablet er sat korrekt i. • Kontrollér, at kameraet er tændt. • Kontrollér, at du anvender et understøttet styresystem. Din computer afbryder forbindelsen til kameraet ved overførsel af filer. Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk elektricitet. Tag USB-kablet ud, og sæt..

Specifikationer for kameraet - Page 118

Appendikser 117 Specifikationer for kameraet Rækkevidde Vidvinkel (W) Tele (T) Normal (af) 80 cm-uendelig 250 cm-uendelig Makro 5-80 cm 100-250 cm Auto-makro 5 cm-uendelig 100 cm-uendelig Lukkerhastighed • Smart Auto: 8-1/2000 sek. • Program: 1-1/2000 sek. • Nat: 8-1/2000 sek. Eksponering Kontrol Program AE Måling Multi, Punkt, Centervægtet, Ansigtsgenkendelse Kompensation ±2EV (1/3 EV trin) ISO Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Billedsensor Type 1/2,3" (ca. 7,76 mm) CCD Effektive pixels Ca. 16,1 megapixels Samlet antal pixels Ca. 16,4 megapixel..

Specifikationer for kameraet - Page 119

Appendikser 118 Specifikationer for kameraet Blitz Tilstand Fra, Rødøje-fix, Slow sync, Fill-in, Rød-øje, Auto Rækkevidde • Vidvinkel: 0,3-4,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5-1,6 m (ISO Auto) Opladningstid Ca. 5 sek. Billedstabilisering Optisk billedstabilisering (OIS) Effekt Fotooptagelsestilstand • Smartfilter: Normal, Miniature, Vignettering, Halvtoneprik, Skitse, Fiskeøje, Antitåge, Klassisk, Retro, Negativ • Tilpas billede: Kontrast, Skarphed, Mætning Videooptagelsestilstand Smartfilter: Normal, Paleteffekt 1, Paleteffekt 2, Paleteffekt 3, Paleteffekt 4, Miniature, Vignett..

Specifikationer for kameraet - Page 120

Appendikser 119 Specifikationer for kameraet Afspilning Type Enkelt billede, Ikoner, Multi Slide Show med Musik og Effekt, Filmklip, Smart album* * Smart album-kategori: Type, Dato, Farve, Uge, Ansigt Rediger Skaler, Roter, Intelligent portræt, Smartfilter, Tilpas billede, Beskær Effekt • Tilpas billede: ACB, Rødøje-fix, Retouchering, Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Tilføj støj • Smartfilter: Normal, Miniature, Vignettering, Blød fokus, Stumfilm 1, Stumfilm 2, Halvtoneprik, Skitse, Fiskeøje, Antitåge, Klassisk, Retro, Negativ Lagring Medier • Indbygget hukommelse: Ca. 70..

Specifikationer for kameraet - Page 121

Appendikser 120 Specifikationer for kameraet Stik Digitalt udgangsstik USB 2.0 Lydindgang/udgang Intern højtaler (mono), mikrofon (mono) Videoudgang A/V: NTSC, PAL (valgbar) Stik til DC-indgang 5,0 V Strømkilde Genopladeligt batteri Lithium-ion-batteri (BP70A, 700 mAh) Stiktype Micro USB (5 ben) Strømkilden kan variere afhængigt af dit område. Mål (B x H x D) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (uden fremspring) Vægt 114,5 g (uden batteri og hukommelseskort) Driftstemperatur 0-40° C Luftfugtighed ved betjening 5-85 % Software Intelli-studio Specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedr..

Appendikser - Page 122

Appendikser 121 Ordliste Komposition Kompositionen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil det give en god komposition at følge reglen om tredjedele. DCF (Design rule for Camera File system) En specifikation der definerer et filformat og -system til digitale kameraer, skabt af the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Dybdeskarphed Afstanden mellem de nærmeste og de fjerneste punkter, der kan fokuseres korrekt på et billede. Dybdeskarpheden varierer med objektivblænden, brændvidden og afstanden fra kameraet til motive..

Appendikser - Page 123

Appendikser 122 Ordliste Blitz Et særligt lys, der hjælper dig med at få passende eksponering under ringe lysforhold. Brændvidde Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og motivet bliver forstørret. En mindre brændvidde resulterer i bredere synsvinkler. Billedsensor Den fysiske del i et digitalt kamera, der indeholder en fotosensor for hvert pixel i billedet. Hver fotosensor registrerer ved en eksponering styrken af det lys, der slipper gennem. Almindelige sensortyper er CCD (Charge Coupled ..

Appendikser - Page 124

Appendikser 123 Ordliste Støj "Misfortolkede" pixels i et digitalt billede, der anbringes forkert eller tilfældige, lysende pixels. Støj opstår normalt, når et billede optages med en høj følsomhed, eller når følsomheden indstilles automatisk på mørke steder. OIS (optisk billedstabilisering) Denne funktion kompenserer i realtid for rystelser og vibrationer under optagelse. Der er ingen forringelse af billedet sammenlignet med funktionen Digital billedstabilisering. Optisk zoom Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke forringer billedkvalit..

Lukkerhastighed - Page 125

Appendikser 124 Ordliste Lukkerhastighed Lukkerhastighed refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere tage billeder af motiver i bevægelse. Vignettering En reduktion af et billedes lysstyrke eller mætning i periferien (ydre kanter) sammenlignet med billedets midte. Vignettering kan henlede o..

Korrekt bortskaffelse af produktet - Page 126

Appendikser 125 Korrekt bortskaffelse af produktet (elektrisk & elektronisk affald) (Gældende for EU og andre europæiske lande med separate affaldsindsamlingssystemer) Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet aff..

Appendikser - Page 127

Appendikser 126 Indeks A Af-hjælpelys Indstillinger 102 Placering 14 Af-lampe 102 Af-lyd 99 Afspilningsknap 16 Afspilningstilstanden 73 Ansigtsgenkendelse 58, 60 A/V-port 14 B Balance for autokontrast (ACB) Afspilningstilstand 85 Optagelsestilstand 64 Batteri Forsigtig 111 Indsættelse 17 Opladning 18 Beskyttelse af filer 77 Billeder med bevægelse 68 Billedjustering ACB 64 Kontrast Afspilningstilstand 86 Optagelsestilstand 71 Lysstyrke Afspilningstilstand 86 Optagelsestilstand 63 Mætning Afspilningstilstand 86 Optagelsestilstand 71 Rød-øje 86 Skarphed 71 Tilføj støj 87 Billedkvalite..

Appendikser - Page 128

Appendikser 127 Indeks My Star Annullerer 75 Rangfølge 74 Registrering 61 N Nattilstand 44 Nulstil 100 O Open source-licenser 102 Opladning 18 Opløsning Afspilningstilstand 83 Optagelsestilstand 49 Optagelse af portrætter Ansigtsgenkendelse 58 Rød-øje 53 Rødøje-fix 53 Smart ansigtsregistrering 60 Smil 59 L Levende panoramatilstand 36 Lydindstillinger 25 Lysstyrke Afspilningstilstand 86 Optagelsestilstand 63 M Mætning Afspilningstilstand 86 Optagelsestilstand 71 Makro Auto-makro 56 Makro 56 Normal (AF) 56 Måling Centervægtet 65 Multi 65 Punkt 65 Menuknap 16 Miniaturer 76 I Ikoner ..

Appendikser - Page 129

Appendikser 128 Indeks T Tidsindstillinger 20 Tidszoneindstillinger 19, 100 Tilslutning til en computer Mac 95 Windows 90 Tilstanden Magisk ramme 40 Tilstanden PIP 38 Tilstanden Program 35 Tilstanden Skønhedsportræt 41 Tilstanden Smart-scene- optagelse 47 Timer Optagelsestilstand 51 Selvudløserlampe 14 Tryk lukkeren halvt ned 30 Skarphed 71 Sletning af filer 77 Smart album 75 Smart Auto-tilstand 33 Smartfilter Afspilningstilstanden 84 Optagelsestilstand 69 Smil 59 Specifikationer for kameraet 117 Sprogindstillinger 100 Startbillede 99 Stativgevind 14 Statuslampe 15 Retouchering af ans..

Appendikser - Page 130

Appendikser 129 Indeks Z Zoom Brug af zoom 27 Zoom-knap 15 Zoom-lydindstillinger 45 U Udløserknap 14 Udskrivning af billeder 96 USB-port 14 V Vedligeholdelse af kameraet 105 Video Afspilningstilstand 81 Optagelsestilstand 45 Video Out 102 Visning af filer Diasshow 80 Miniaturer 76 Panoramiske billeder 80 Smart album 75 Tv 89 Visningstype 25

..

- Page 131

Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger om service, henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit produkt eller til webstedet www.samsung.com.

..

Sponsored links

Latest Update