Samsung St88 User Manual Polish (5.98 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Polish (5.98 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Podstawowe procedury rozwi - Page 1

Niniejszy podr ę cznik u ż ytkownika zawiera szczegó ł owe instrukcje obs ł ugi aparatu. Prosimy o uwa ż ne zapoznanie si ę z podr ę cznikiem. Podstawowe procedury rozwi ą zywania problemów Skrócony podr ę cznik Spis tre ś ci Podstawowe funkcje Rozbudowane funkcje Opcje fotografowania Odtwarzanie/edycja Ustawienia Za łą czniki Indeks Kliknij temat ST88/ST89

..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 2

1 Aparat nale ż y przechowywa ć w miejscu niedost ę pnym dla ma ł ych dzieci i zwierz ą t. Aparat wraz z akcesoriami nale ż y przechowywa ć poza zasi ę giem ma ł ych dzieci i zwierz ą t. Ma ł e cz ęś ci mog ą w razie po ł kni ę cia spowodowa ć zad ł awienie lub powa ż ne obra ż enia. Ruchome cz ęś ci i akcesoria równie ż mog ą stanowi ć zagro ż enie fi zyczne. Nie nale ż y nara ż a ć aparatu na bezpo ś rednie dzia ł anie przez d ł u ż szy czas promieni s ł onecznych ani wysokich temperatur. Wyd ł u ż one dzia ł anie promieni s ł onecznych lub wysokich..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 3

2 Przestroga – sytuacje, które mog ą spowodowa ć uszkodzenie aparatu lub innego sprz ę tu Przed d ł u ż szym okresem nieu ż ywania aparatu nale ż y wyj ąć z niego akumulatory. Akumulatory znajduj ą ce si ę w aparacie mog ą z czasem wyciec lub skorodowa ć , co mo ż e spowodowa ć powa ż ne uszkodzenie aparatu. Nale ż y u ż ywa ć tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych. Nie nale ż y uszkadza ć ani podgrzewa ć akumulatora. Mo ż e to doprowadzi ć do po ż aru lub powstania obra ż e ń . Nale ż y u ż ywa ć tylko akum..

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze - Page 4

3 Informacje na temat zdrowia i bezpiecze ń stwa Nale ż y zachowa ć ostro ż no ść podczas pod łą czania kabli lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pami ę ci. Wk ł adanie wtyczek na si łę albo pod łą czanie kabli lub wk ł adanie akumulatorów lub kart pami ę ci w niew ł a ś ciwy sposób mo ż e spowodowa ć uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów. Karty z paskami magnetycznymi nale ż y trzyma ć z dala od obudowy aparatu. Informacje zapisane na karcie mog ą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu. Nigdy nie wolno u ż ywa ć uszkodzonej ł adowarki, akumulato..

Informacje o prawach autorskich - Page 5

4 Informacje o prawach autorskich • Microsoft Windows i logo Windows s ą zastrze ż onymi znakami towarowymi fi rmy Microsoft Corporation. • Mac to zastrze ż ony znak towarowy fi rmy Apple Corporation. • microSD™ i microSDHC™ s ą zastrze ż onymi znakami towarowymi stowarzyszenia SD Association. • Znaki i nazwy towarowe u ż yte w niniejszej instrukcji nale żą do ich odpowiednich w ł a ś cicieli. • Dane techniczne aparatu i tre ść tej instrukcji mog ą ulec zmianie bez powiadomienia, je ś li dojdzie do uaktualnienia funkcji aparatu. • Nale ż y u ż ywa ć tego a..

Na przyk - Page 6

5 Oznaczenia u ż yte w tej instrukcji Tryb fotografowania Oznaczenie Intelig. autom. S Program p Panorama na ż ywo N Zdj ę cie w zdj ę ciu d Scena s Film v Ikony trybu fotografowania Te ikony s ą wy ś wietlane w tek ś cie, gdy funkcja jest dost ę pna we wskazanym trybie. Sprawd ź poni ż szy przyk ł ad. Uwaga: Tryb s mo ż e nie obs ł ugiwa ć funkcji wszystkich scenerii. Na przyk ł ad: Dost ę pne w trybach Program i Film Ikony u ż yte w tej instrukcji Ikona Funkcja Dodatkowe informacje. Ostrze ż enia zwi ą zane z bezpiecze ń stwem. [ ] Przyciski aparatu. Na przyk ł ad [ M..

Temat - Page 7

6 Naciskanie spustu migawki • Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] do po ł owy: wci ś nij do po ł owy spust migawki • Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ]: wci ś nij spust migawki do oporu Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] do po ł owy Naci ś ni ę cie przycisku [ Migawka ] Temat, t ł o, kompozycja • Temat : g ł ówny obiekt fotografowanej sceny; mo ż e nim by ć osoba, zwierz ę lub martwa natura • T ł o : obiekty znajduj ą ce si ę wokó ł tematu • Kompozycja : po łą czenie tematu i t ł a Kompozycja T ł o Temat Ekspozycja (jasno ść ) Ekspozycja jest ..

Podstawowe procedury rozwi - Page 8

7 Podstawowe procedury rozwi ą zywania problemów Poni ż ej przedstawiono informacje dotycz ą ce metod rozwi ą zywania typowych problemów przez zmian ę ustawie ń opcji fotografowania. Oczy fotografowanej osoby wydaj ą si ę czerwone. Jest to powodowane odbiciem od lampy b ł yskowej aparatu. • Wybierz ustawienie lampy b ł yskowej Czer.ocz lub Red czer oczu (s. 52). • Je ś li zdj ę cie zosta ł o ju ż wykonane, w menu edycji wybierz ikon ę Red czer oczu (s. 86). Na zdj ę ciach s ą widoczne drobinki kurzu. Je ś li w powietrzu obecne s ą drobinki kurzu, mog ą zosta ć uch..

Skrócony podr - Page 9

8 Skrócony podr ę cznik Fotografowanie ludzi • Tryb d f 38 • Tryb s > Upi ę ksz f 41 • Tryb s > Inteligentny portret f 42 • Czer.ocz/Red czer oczu (funkcja zapobiegaj ą ca efektowi czerwonych oczu lub koryguj ą ca go) f 52 • Wykryj twarze f 58 • Autoportret f 59 Fotografowanie w nocy lub w ciemno ś ci • Tryb s > Noc, Zachód, Ś wit f 39 • Opcje lampy b ł yskowej f 52 • Czu ł o ść ISO (s ł u ż y do regulacji czu ł o ś ci na ś wiat ł o) f 54 Robienie zdj ęć akcji • Ci ą g ł e, U. wys. szyb. f 68 Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów • ..

Rozbudowane funkcje - Page 10

9 Spis tre ś ci Rozbudowane funkcje ............................................................ 32 Korzystanie z trybu Intelig. autom. ................................ 33 Korzystanie z trybu Program .......................................... 35 Korzystanie z trybu Panorama na ż ywo ......................... 36 Korzystanie z trybu Zdj ę cie w zdj ę ciu ............................ 38 Korzystanie z trybu Scena .............................................. 39 Korzystanie z trybu Magiczna ramka ................................ 40 Korzystanie z trybu Upi ę ksz ..............................

Opcje fotografowania - Page 11

10 Spis tre ś ci Opcje fotografowania .............................................................. 48 Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci ....................................... 49 Wybór rozdzielczo ś ci ...................................................... 49 Wybieranie jako ś ci obrazu ............................................... 50 Korzystanie z samowyzwalacza ..................................... 51 Zdj ę cia w ciemno ś ci ........................................................ 52 Zapobieganie efektowi czerwonych oczu ........................ 52 Korzystanie z lampy b ł y..

Spis tre - Page 12

11 Spis tre ś ci Odtwarzanie/edycja ................................................................ 72 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania ............................................................ 73 Uaktywnianie trybu odtwarzania ....................................... 73 Przegl ą danie zdj ęć ......................................................... 79 Odtwarzanie fi lmu ............................................................ 81 Edycja zdj ę cia ................................................................... 83 Zmiana rozmiaru zdj ęć ............

Podstawowe funkcje - Page 13

Podstawowe funkcje Ten rozdzia ł zawiera informacje dotycz ą ce elementów aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania. Wyjmowanie aparatu z opakowania ………… 13 Opis elementów aparatu ……………………… 14 Wk ł adanie baterii i karty pami ę ci …………… 17 Ł adowanie baterii i w łą czanie aparatu ……… 18 Ł adowanie baterii …………………………… 18 W łą czanie aparatu ………………………… 18 Kon fi guracja wst ę pna ………………………… 19 Informacje na temat ikon ……………………… 21 Wybieranie opcj..

Wyjmowanie aparatu z opakowania - Page 14

Podstawowe funkcje 13 Wyjmowanie aparatu z opakowania W opakowaniu znajduj ą si ę poni ż sze elementy. Aparat Zasilacz/ Kabel USB Bateria Pasek Instrukcja obs ł ugi Akcesoria opcjonalne Pokrowiec na aparat Kabel A/V Ł adowarka Karta pami ę ci/ adapter karty pami ę ci • Rzeczywisty wygl ą d elementów dostarczonych wraz z aparatem mo ż e si ę nieznacznie ró ż ni ć od przedstawionego na ilustracjach. • Akcesoria opcjonalne mo ż na zakupi ć w sklepie lub w centrum serwisowym fi rmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ż adne problemy spowodowane u ż y..

Opis elementów aparatu - Page 15

Podstawowe funkcje 14 Port USB i A/V Do pod łą czenia kabli USB i A/V. Opis elementów aparatu Przed rozpocz ę ciem u ż ytkowania aparatu nale ż y si ę zapozna ć z jego elementami i ich funkcjami. Pokrywa komory baterii Tu wk ł ada si ę kart ę pami ę ci i bateri ę . Otwór do monta ż u statywu G ł o ś nik Spust migawki Lampa AF/lampa samowyzwalacza Lampa b ł yskowa Obiektyw Mikrofon Przycisk zasilania

..

Opis elementów aparatu - Page 16

Podstawowe funkcje 15 Opis elementów aparatu Lampka stanu • Miga : Podczas zapisywania zdj ę cia lub fi lmu, odczytu przez komputer lub drukark ę , w razie braku ostro ś ci lub w przypadku problemu z ł adowaniem baterii • Ś wieci sta ł ym ś wiat ł em : Kiedy aparat jest po łą czony z komputerem, podczas ł adowania lub gdy obraz jest ostry Przycisk Zbli ż enie • W trybie fotografowania : Przybli ż anie lub oddalanie • W trybie odtwarzania : Powi ę kszanie fragmentu zdj ę cia, przegl ą danie plików w postaci miniatur albo zmiana g ł o ś no ś ci Wy ś wietlacz Moc..

Opis elementów aparatu - Page 17

Podstawowe funkcje 16 Opis elementów aparatu Przyciski Przycisk Opis Dost ę p do opcji i menu. Wybór trybu fotografowania. Tryb Opis S Intelig. autom. : Fotografowanie w trybie scenerii wybranym automatycznie przez aparat. p Program : Fotografowanie przy u ż yciu r ę cznie zde fi niowanych ustawie ń . N Panorama na ż ywo : Wykonanie i po łą czenie serii zdj ęć w celu utworzenia zdj ę cia panoramicznego. d Zdj ę cie w zdj ę ciu : Zrobienie lub wybranie pe ł nowymiarowego zdj ę cia t ł a, a nast ę pnie wstawienie mniejszego zdj ę cia na pierwszy plan w celu utworzenia zdj ..

Wyjmowanie baterii i karty pami - Page 18

Podstawowe funkcje 17 Wk ł adanie baterii i karty pami ę ci Poni ż ej przedstawiono informacje na temat wk ł adania baterii i opcjonalnej karty pami ę ci do aparatu. Wyjmowanie baterii i karty pami ę ci Karta pami ę ci Ostro ż nie naci ś nij kart ę , aby wysun ąć j ą z aparatu, a nast ę pnie wyci ą gnij j ą z gniazda. Bateria Blokada akumulatora Przesu ń blokad ę do góry w celu zwolnienia akumulatora. Je ś li karta pami ę ci nie zosta ł a w ł o ż ona, jako pami ę ci tymczasowej mo ż na u ż ywa ć pami ę ci wewn ę trznej. Karta pami ę ci Kart ę pami ę ci nale ..

adowanie baterii i w - Page 19

Podstawowe funkcje 18 Ł adowanie baterii i w łą czanie aparatu W łą czanie aparatu Aby w łą czy ć lub wy łą czy ć aparat, naci ś nij przycisk [ POWER ]. • Po w łą czeniu aparatu po raz pierwszy jest wy ś wietlany ekran kon fi guracji wst ę pnej (s. 19). W łą czanie aparatu w trybie odtwarzania Naci ś nij przycisk [ P ]. Aparat zostanie w łą czony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania. Po w łą czeniu aparatu przez naci ś ni ę cie i przytrzymanie przycisku [ P ], a ż do migni ę cia lampki stanu, nie b ę d ą emitowane ż adne d ź wi ę ki. Ł adowanie bate..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Podstawowe funkcje 19 Kon fi guracja wst ę pna Po pierwszym w łą czeniu aparatu jest wy ś wietlany ekran kon fi guracji wst ę pnej. Aby skon fi gurowa ć podstawowe ustawienia aparatu, wykonaj nast ę puj ą ce kroki. 4 Przyciskami [ F / t ] wybierz odpowiedni ą stref ę czasow ą , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ o ]. • Aby ustawi ć czas letni, naci ś nij przycisk [ D ]. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Wstecz DST Strefa czasowa Londyn 1 Przyciskiem [ t ] wybierz opcj ę Language , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. 2 Przyciskiem [ D / c ] wybi..

Podstawowe funkcje - Page 21

Podstawowe funkcje 20 Kon fi guracja wst ę pna 5 Przyciskiem [ D / c ] wybierz opcj ę Ust. daty/godz , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. Wstecz Ustaw Strefa czasowa Ust. daty/godz Typ daty Polski Londyn RRRR MM DD • Domy ś lny ekran mo ż e si ę ró ż ni ć w zale ż no ś ci od wybranego j ę zyka. 6 Wybierz odpowiednie ustawienie przyciskami [ F / t ]. 7 Przyciskiem [ D / c ] ustaw dat ę i godzin ę , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ o ]. 8 Przyciskiem [ D / c ] wybierz opcj ę Typ daty , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. 9 Przyciskami [..

Opcje fotografowania (po prawej) - Page 22

Podstawowe funkcje 21 Informacje na temat ikon Ikony pokazywane na wy ś wietlaczu aparatu zmieniaj ą si ę w zale ż no ś ci od wybranego trybu lub wybranych opcji. 1 3 2 Ikona Opis Rozdzielczo ść zdj ę cia po w łą czeniu funkcji zoomu inteligentnego Wska ź nik przybli ż enia/oddalenia Wspó ł czynnik przybli ż enia/ oddalenia Bie żą ca data i godzina 2 Opcje fotografowania (po prawej) Ikona Opis Rozdzielczo ść zdj ę cia Rozdzielczo ść fi lmu Liczba klatek na sekund ę Jako ść zdj ę cia Pomiar Lampa b ł yskowa Samowyzwalacz Opcja automatycznego ustawienia ostro ś ci..

Korzystanie z przycisku [MENU] - Page 23

Podstawowe funkcje 22 Wybieranie opcji i menu Aby wybra ć opcj ę lub menu, naci ś nij przycisk [ m ] lub [ f ]. Powrót do poprzedniego menu Aby wróci ć do poprzedniego menu, ponownie naci ś nij przycisk [ m ]. Naci ś nij przycisk [ Migawka ] do po ł owy, aby wróci ć do trybu fotografowania. Korzystanie z przycisku [MENU] Aby wybra ć opcje, naci ś nij przycisk [ m ], a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ D / c / F / t ] lub [ o ]. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcj ę lub menu. • Aby przej ść w gór ę lub w dó ł , naci ś nij przycisk [ D..

Wybieranie opcji i menu - Page 24

Podstawowe funkcje 23 Wybieranie opcji i menu 5 Przyciskiem [ D / c ] wybierz opcj ę Balans bieli , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ t ] lub [ o ]. Rozmiar zdj ę cia Jako ść EV ISO Balans bieli Inteligentny fi ltr Wykryj twarze Wyj ś cie Wstecz 6 Wybierz odpowiednie ustawienie balansu bieli przyciskiem [ F / t ]. Wstecz Przesu ń Dzienne 7 Naci ś nij przycisk [ o ], aby zapisa ć ustawienia. Przyk ł ad: wybieranie opcji Balans bieli w trybie Program: 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcj ę p . 3 Naci ś nij przycisk [ m ]. Fotografowanie/ nagrywa..

Korzystanie z przycisku [Fn] - Page 25

Podstawowe funkcje 24 Wybieranie opcji i menu Korzystanie z przycisku [Fn] Dost ę p do opcji fotografowania mo ż na uzyska ć , naciskaj ą c przycisk [ f ], ale w takim przypadku niektóre opcje s ą niedost ę pne. Przyk ł ad: wybieranie opcji Balans bieli w trybie Program: 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcj ę p . 3 Naci ś nij przycisk [ f ]. Rozmiar zdj ę cia Wyj ś cie Przesu ń 4 Przyciskami [ D / c ] przewi ń do opcji . Balans bieli Wyj ś cie Przesu ń 5 Wybierz odpowiednie ustawienie balansu bieli przyciskiem [ F / t ]. Dzienne Wyj ś cie Prz..

Podstawowe funkcje - Page 26

Podstawowe funkcje 25 Ustawienia wy ś wietlacza i d ź wi ę ku Poni ż ej przedstawiono informacje na temat zmiany podstawowych danych na wy ś wietlaczu i ustawie ń d ź wi ę ku. Wybieranie ustawie ń d ź wi ę ku Informacje o sposobie wybierania d ź wi ę ku emitowanego przez aparat w trakcie jego obs ł ugi. 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje O ¡ Sygn. d ź w. . 3 Wybierz opcj ę . Opcja Opis Wy ł . Aparat nie emituje ż adnych d ź wi ę ków. 1/2/3 Aparat emituje wybrane d ź wi ę ki. Wybieranie rodzaju wy ś wietlanyc..

Podstawowe funkcje - Page 27

Podstawowe funkcje 26 Fotografowanie Poni ż ej przedstawiono informacje na temat szybkiego i prostego robienia zdj ęć w trybie Intelig. autom. 4 Naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . • Zielona ramka oznacza, ż e ustawiono ostro ść na wybranym obiekcie. • Czerwona ramka oznacza, ż e wybrany obiekt jest nieostry. 5 Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. 6 Naci ś nij przycisk [ P ], aby wy ś wietli ć wykonane zdj ę cie. • Aby usun ąć zdj ę cie, naci ś nij przycisk [ f ], a nast ę pnie wybierz opcj ę Tak . 7 Naci ś ..

Podstawowe funkcje - Page 28

Podstawowe funkcje 27 Fotografowanie Zoom cyfrowy Zoom cyfrowy jest domy ś lnie obs ł ugiwany w trybie fotografowania. W przypadku przybli ż ania obiektu w trybie fotografowania, gdy wska ź nik zoomu znajduje si ę w zakresie cyfrowym, aparat u ż ywa funkcji zoomu cyfrowego. Jednoczesne u ż ycie funkcji zoomu optycznego 5X i cyfrowego 5X umo ż liwia uzyskanie maksymalnie 25-krotnego powi ę kszenia. Zakres optyczny Zakres cyfrowy Wska ź nik przybli ż enia/ oddalenia • Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dost ę pna w przypadku uaktywnienia efektu inteligentnego fi ltru lub opcji Ś..

Podstawowe funkcje - Page 29

Podstawowe funkcje 28 Fotografowanie Zoom inteligentny Je ś li wska ź nik przybli ż enia/oddalenia znajduje si ę w zakresie inteligentnym, aparat u ż ywa funkcji Intelli zoom. W przypadku korzystania z zoomu inteligentnego rozdzielczo ść zdj ę cia zmienia si ę w zale ż no ś ci od wspó ł czynnika zoomu. Jednoczesne u ż ycie funkcji zoomu optycznego i inteligentnego umo ż liwia uzyskanie powi ę kszenia do 10 razy. Zakres optyczny Zakres zoomu inteligentnego Wska ź nik przybli ż enia/ oddalenia Rozdzielczo ść zdj ę cia po w łą czeniu funkcji zoomu inteligentnego • Funk..

Podstawowe funkcje - Page 30

Podstawowe funkcje 29 Fotografowanie Redukcja drga ń aparatu (OIS) Drgania aparatu mo ż na redukowa ć optycznie w trybie fotografowania. S Przed korekcj ą S Po korekcji 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcj ę a ¡ OIS . 3 Wybierz opcj ę . Ikona Opis Wy ł . : funkcja OIS jest w łą czona. W ł . : funkcja OIS jest wy łą czona. ps • Funkcja redukcji drga ń mo ż e nie dzia ł a ć prawid ł owo, gdy: - aparat zostanie poruszony podczas ś ledzenia przemieszczaj ą cego si ę obiektu; - korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego; - drgania s ą zbyt silne;..

Podstawowe funkcje - Page 31

Podstawowe funkcje 30 Prawid ł owe trzymanie aparatu Upewnij si ę , ż e nic nie blokuje obiektywu, lampy b ł yskowej ani mikrofonu. Naci ś ni ę cie spustu migawki do po ł owy Naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ] i ustaw ostro ść . Aparat automatycznie dostosuje ostro ść i ekspozycj ę . Aparat automatycznie ustawi warto ść przys ł ony i czas migawki. Ramka ustawiania ostro ś ci • Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie, kiedy ramka ustawiania ostro ś ci ma kolor zielony. • Je ś li ramka zostanie wy ś wietlona na czerwono, zmie ń kompozycj ę..

Zapobieganie nieostrym zdj - Page 32

Podstawowe funkcje 31 Zapobieganie nieostrym zdj ę ciom Ustawienie ostro ś ci mo ż e by ć problematyczne, gdy: - kontrast mi ę dzy obiektem a t ł em jest niewielki (na przyk ł ad gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbli ż onym do koloru t ł a); - ź ród ł o ś wiat ł a znajduj ą ce si ę za fotografowanym obiektem jest zbyt silne; - obiekt jest b ł yszcz ą cy lub odbija ś wiat ł o; - na fotografowanym obiekcie wyst ę puj ą poziome wzory, np. ż aluzje; - fotografowany obiekt nie znajduje si ę w ś rodku kadru. W łą cz lamp ę b ł yskow ą (s. 52). Ko..

Rozbudowane funkcje - Page 33

Korzystanie z trybu Intelig. autom. ……………………… 33 Korzystanie z trybu Program ……………………………… 35 Korzystanie z trybu Panorama na ż ywo ………………… 36 Korzystanie z trybu Zdj ę cie w zdj ę ciu …………………… 38 Korzystanie z trybu Scena ………………………………… 39 Korzystanie z trybu Magiczna ramka …………………… 40 Korzystanie z trybu Upi ę ksz ……………………………… 41 U ż ywanie trybu Inteligentny portret ……………………… 42 U ż ywanie trybu Ś mieszna twarz ………………..

Korzystanie z trybu Intelig. autom. - Page 34

Rozbudowane funkcje 33 Korzystanie z trybu Intelig. autom. W trybie Intelig. autom. aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zale ż no ś ci od wykrytego typu scenerii. Tryb Intelig. autom. jest przydatny, je ś li nie znasz ustawie ń aparatu odpowiednich do ró ż nych scenerii. Ikona Opis Portrety o ś wietlone od ty ł u Portrety Zdj ę cia ze zbli ż eniami obiektów Zdj ę cia ze zbli ż eniem tekstu Zachód s ł o ń ca Czyste niebo Miejsca zalesione Zdj ę cia ze zbli ż eniami kolorowych obiektów Aparat jest umieszczony na stabilnej podstawie lub na statywie (podczas..

Korzystanie z trybu Intelig. autom. - Page 35

Rozbudowane funkcje 34 Korzystanie z trybu Intelig. autom. • Je ś li aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu sceny, u ż yje domy ś lnych ustawie ń trybu S . • Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat mo ż e nie wybra ć trybu Portret, w zale ż no ś ci od umiejscowienia i o ś wietlenia obiektu. • Aparat mo ż e nie wybra ć prawid ł owej sceny w zale ż no ś ci od okoliczno ś ci, takich jak drgania, o ś wietlenie czy odleg ł o ść od obiektu. • Nawet w przypadku korzystania ze statywu aparat mo ż e nie rozpozna ć trybu , je ż eli fotografowany obiekt jest w ruchu. ..

Korzystanie z trybu Program - Page 36

Rozbudowane funkcje 35 Korzystanie z trybu Program W trybie Program mo ż na kon fi gurowa ć wi ę kszo ść opcji (z wyj ą tkiem ustawie ń szybko ś ci migawki i warto ś ci przys ł ony, które s ą kon fi gurowane automatycznie przez aparat). 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcj ę p . 3 Wybierz żą dane opcje. • List ę opcji mo ż na znale źć w temacie „Opcje fotografowania” (s. 48). 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, a nast ę pnie naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . 5 Naci ś nij przy..

Korzystanie z trybu Panorama na - Page 37

Rozbudowane funkcje 36 Korzystanie z trybu Panorama na ż ywo W trybie Panorama na ż ywo w jednym zdj ę ciu mo ż na zarejestrowa ć szerok ą sceneri ę panoramiczn ą . Wykonanie i po łą czenie serii zdj ęć w celu utworzenia zdj ę cia panoramicznego. 5 Przytrzymuj ą c naci ś ni ę ty przycisk [ Migawka ], powoli przesu ń aparat w wybranym kierunku, aby sfotografowa ć pozosta łą cz ęść panoramy. • Po wyrównaniu celownika z nast ę pn ą scen ą aparat automatycznie wykonuje nast ę pne zdj ę cie. 6 Po zako ń czeniu zwolnij przycisk [ Migawka ]. • Po wykonaniu wszystk..

Korzystanie z trybu Panorama na - Page 38

Rozbudowane funkcje 37 Korzystanie z trybu Panorama na ż ywo • Aby uzyska ć najlepsze wyniki podczas wykonywania zdj ęć panoramicznych, unikaj nast ę puj ą cych czynno ś ci: - zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie aparatu; - zbyt ma ł e przesuni ę cie aparatu w celu zrobienia nast ę pnego zdj ę cia; - przesuwanie aparatu ze zmienn ą szybko ś ci ą ; - powodowanie drga ń aparatu; - zmiana kierunku aparatu podczas wykonywania zdj ę cia; - fotografowanie w ciemnych miejscach; - fotografowanie poruszaj ą cych si ę obiektów w pobli ż u; - fotografowanie w warunkach, w któ..

Korzystanie z trybu Zdj - Page 39

Rozbudowane funkcje 38 Korzystanie z trybu Zdj ę cie w zdj ę ciu W trybie Obraz w obrazie mo ż na zrobi ć lub wybra ć pe ł nowymiarowe zdj ę cie t ł a, a nast ę pnie wstawi ć mniejsze zdj ę cie na pierwszy plan. 6 Naci ś nij przycisk [ o ], a nast ę pnie przycisk [ D / c / F / t ], aby zmieni ć rozmiar wstawienia. 7 Aby zapami ę ta ć ustawienie, naci ś nij przycisk [ o ]. 8 Naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść , a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie i je wstawi ć . • Okno wstawiania jest powi ę kszane..

Korzystanie z trybu Scena - Page 40

Rozbudowane funkcje 39 Korzystanie z trybu Scena W trybie Scena mo ż na zrobi ć zdj ę cie z opcjami wst ę pnie skon fi gurowanymi w przypadku okre ś lonej scenerii. Opcja Opis Pejza ż Fotografowanie nieruchomych scen i pejza ż y. Tekst Wyra ź ne fotografowanie tekstu z dokumentów drukowanych i elektronicznych. Zachód Fotografowanie scen o zachodzie s ł o ń ca z naturalnie wygl ą daj ą c ą czerwieni ą i ż ó ł ci ą . Ś wit Fotografowanie scen o wschodzie s ł o ń ca. Pod ś w. Fotografowanie pod ś wietlonych obiektów. Pla ż a& ś nieg Redukcja niedo ś wietlonych..

W trybie Magiczna ramka rozdzielczo - Page 41

Rozbudowane funkcje 40 Korzystanie z trybu Scena 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, a nast ę pnie naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . 7 Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. W trybie Magiczna ramka rozdzielczo ść jest ustawiana automatycznie na . Korzystanie z trybu Magiczna ramka W trybie Magiczna ramka mo ż na zastosowa ć ró ż ne efekty ramek do zdj ęć . Kszta ł t i wygl ą d zdj ęć ró ż ni ą si ę w zale ż no ś ci od wybranej ramki. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz ..

Korzystanie z trybu Scena - Page 42

Rozbudowane funkcje 41 Korzystanie z trybu Scena Korzystanie z trybu Upi ę ksz W trybie Upi ę ksz mo ż na zrobi ć portret z opcjami umo ż liwiaj ą cymi ukrycie niedoskona ł o ś ci twarzy. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcje s ¡ Upi ę ksz . 3 Naci ś nij przycisk [ m ]. 4 Wybierz kolejno opcje a ¡ Odcie ń twarzy . 5 Wybierz opcj ę . • Na przyk ł ad zwi ę ksz warto ść ustawienia odcienia twarzy, aby skóra wydawa ł a si ę ja ś niejsza. Wstecz Przesu ń Poziom 2 6 Naci ś nij przycisk [ m ]. 7 Wybierz opcje a ¡ Retusz twarzy . 8 Wybierz ..

Korzystanie z trybu Scena - Page 43

Rozbudowane funkcje 42 Korzystanie z trybu Scena U ż ywanie trybu Inteligentny portret W trybie Inteligentny portret mo ż na wyodr ę bni ć i zapisa ć portrety ze zbli ż eniem na pojedynczy obiekt scenerii. Gdy aparat wykryje twarz w scenerii, automatycznie j ą powi ę kszy i wykadruje, tworz ą c nowy obrazek. Aparat nast ę pnie zapisze pe ł n ą sceneri ę oraz dwa portrety ze zbli ż eniem jako trzy oddzielnie pliki. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcje s ¡ Inteligentny portret . 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, a nast ę pnie ..

Korzystanie z trybu Scena - Page 44

Rozbudowane funkcje 43 Korzystanie z trybu Scena U ż ywanie trybu Ś mieszna twarz W trybie Ś mieszna twarz mo ż na zniekszta ł ci ć twarz obiektu, stosuj ą c ś mieszne efekty. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcje s ¡ Ś mieszna twarz . 3 Skieruj aparat na twarz obiektu. • Aparat wykrywa twarze przy u ż yciu funkcji wykrywania twarzy. 4 Naci ś nij przycisk [ m ]. 5 Wybierz opcje a ¡ Ś mieszny efekt ¡ ś mieszny efekt. • Twarz z zastosowanym efektem mo ż na podejrze ć na wy ś wietlaczu. Wstecz Zadarty nos Przesu ń 6 Naci ś nij przycisk [..

Korzystanie z trybu Scena - Page 45

Rozbudowane funkcje 44 Korzystanie z trybu Scena 6 Wybierz opcj ę . • W przypadku wybrania opcji AUTO warto ść przys ł ony i czas otwarcia migawki s ą ustawiane automatycznie. 7 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce, a nast ę pnie naci ś nij do po ł owy przycisk [ Migawka ], aby ustawi ć ostro ść . 8 Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. • Aby zapobiec rozmazaniu obrazu na zdj ę ciach, nale ż y u ż y ć statywu. • W trybie Noc opcje ustawiania ostro ś ci s ą niedost ę pne. Korzystanie z trybu Noc W trybie Noc mo ż na stosowa ć mniejsz..

Korzystanie z trybu Film - Page 46

Rozbudowane funkcje 45 Korzystanie z trybu Film W trybie Film mo ż na nagrywa ć fi lmy w rozdzielczo ś ci HD i o d ł ugo ś ci do 20 minut. Aparat zapisuje nagrane fi lmy jako pliki MJPEG. • Niektóre karty pami ę ci mog ą nie by ć zgodne z funkcj ą nagrywania w wysokiej rozdzielczo ś ci. Je ś li u ż ywana karta nie jest zgodna, nale ż y wybra ć ni ż sz ą rozdzielczo ść . • Karty pami ę ci o niskiej szybko ś ci zapisu nie s ą zgodne z funkcjami nagrywania fi lmów w wysokiej rozdzielczo ś ci. Aby nagrywa ć fi lmy w wysokiej rozdzielczo ś ci, nale ż y korzysta..

Korzystanie z trybu Film - Page 47

Rozbudowane funkcje 46 Korzystanie z trybu Film 9 Wybierz żą dane opcje. • List ę opcji mo ż na znale źć w temacie „Opcje fotografowania” (s. 48). 10 Aby rozpocz ąć nagrywanie, naci ś nij przycisk [ Migawka ]. 11 Aby zatrzyma ć nagrywanie, ponownie naci ś nij przycisk [ Migawka ]. Wstrzymywanie nagrywania Aparat umo ż liwia czasowe wstrzymanie nagrywania fi lmu. Dzi ę ki tej funkcji mo ż na nagra ć kilka scen w postaci jednego fi lmu. Stop Nagrywaj • Naci ś nij przycisk [ o ], aby wstrzyma ć nagrywanie. • Aby wznowi ć nagrywanie, naci ś nij ponownie przycisk [..

Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie - Page 48

Rozbudowane funkcje 47 Korzystanie z trybu Film Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie scen W trybie Inteligentne wykrywanie scen aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zale ż no ś ci od wykrytego typu scenerii. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ M ]. 2 Wybierz opcj ę v . 3 Naci ś nij przycisk [ m ]. 4 Wybierz kolejno opcje v ¡ Inteligentne wykrywanie scen ¡ W ł . . 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz ł si ę w ramce. • Aparat automatycznie wybierze scen ę . W lewej górnej cz ęś ci ekranu zostanie wy ś wietlona ikona odpowiedniej sceny. Ikona O..

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat kon - Page 49

Opcje fotografowania W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat kon fi gurowania ustawie ń w trybie fotografowania. Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci ……………… 49 Wybór rozdzielczo ś ci ……………………… 49 Wybieranie jako ś ci obrazu ………………… 50 Korzystanie z samowyzwalacza …………… 51 Zdj ę cia w ciemno ś ci ………………………… 52 Zapobieganie efektowi czerwonych oczu …… 52 Korzystanie z lampy b ł yskowej ……………… 52 Dostosowywanie czu ł o ś ci ISO ……………… 54 Zmienianie ustawienia ostro ś ci ..

Opcje fotografowania - Page 50

Opcje fotografowania 49 Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci Poni ż ej przedstawiono informacje na temat sposobu zmiany rozdzielczo ś ci obrazu i ustawie ń jako ś ci. Ikona Opis 1984 X 1488 : Drukowanie na papierze A5. 1920 X 1080 : Drukowanie na papierze formatu A5 (proporcje 16:9) lub wy ś wietlanie na telewizorze HDTV. 1024 X 768 : Wysy ł anie poczt ą elektroniczn ą . Ustawianie rozdzielczo ś ci fi lmu 1 W trybie nagrywania fi lmu naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje v ¡ Rozmiar fi lmu . 3 Wybierz opcj ę . Ikona Opis 1280 X 720 HQ : Odtwarzanie plików o wys..

Opcje fotografowania - Page 51

Opcje fotografowania 50 Wybór rozdzielczo ś ci i jako ś ci Wybieranie jako ś ci obrazu Wybierz żą dane ustawienia jako ś ci zdj ęć i fi lmów. Im wy ż sze ustawienia jako ś ci obrazu, tym wi ę kszy rozmiar pliku. Ustawianie jako ś ci zdj ę cia Aparat kompresuje i zapisuje zrobione zdj ę cia w formacie JPEG. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Jako ść . 3 Wybierz opcj ę . Ikona Opis B.dobra : Fotografowanie w bardzo wysokiej jako ś ci. Dobra : Fotografowanie w wysokiej jako ś ci. Normalna : Fotografowanie w normalnej jako ś..

Korzystanie z samowyzwalacza - Page 52

Opcje fotografowania 51 Korzystanie z samowyzwalacza Informacje na temat ustawiania czasomierza opó ź niaj ą cego fotografowanie. 3 Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby w łą czy ć funkcj ę samowyzwalacza. • Zacznie miga ć lampa AF / lampa samowyzwalacza. Aparat automatycznie zrobi zdj ę cie po up ł ywie wyznaczonego czasu. • Naci ś nij przycisk [ Migawka ] lub [ t ], aby wy łą czy ć funkcj ę samowyzwalacza. • W zale ż no ś ci od wybranych opcji wykrywania twarzy i fotografowanego obszaru funkcja czasomierza mo ż e nie by ć dost ę pna. • Opcje samowyzwalacza nie ..

Opcje fotografowania - Page 53

Opcje fotografowania 52 Zdj ę cia w ciemno ś ci Poni ż ej przedstawiono informacje na temat fotografowania w nocy lub przy s ł abym ś wietle. Korzystanie z lampy b ł yskowej Z lampy b ł yskowej nale ż y korzysta ć w przypadku fotografowania w ciemno ś ci lub gdy konieczne jest do ś wietlenie zdj ęć . 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ F ]. Auto 2 Wybierz opcj ę . Ikona Opis Wy ł . : • Lampa b ł yskowa nie zostanie w łą czona. • Aparat wy ś wietli ostrze ż enie o drganiach podczas fotografowania przy s ł abym ś wietle. Spds Zapobieganie efektowi czerwo..

Opcje fotografowania - Page 54

Opcje fotografowania 53 Zdj ę cia w ciemno ś ci Ikona Opis Czer.ocz : • Lampa b ł yskowa zostanie wyzwolona dwukrotnie, je ś li fotografowany obiekt lub jego t ł o b ę d ą ciemne. Pozwoli to zminimalizowa ć efekt czerwonych oczu. • Mi ę dzy dwoma b ł yskami lampy b ł yskowej wyst ę puje przerwa. Nie nale ż y porusza ć aparatem przed drugim rozb ł yskiem lampy. Auto : Lampa b ł yskowa zostanie automatycznie wyzwolona, je ś li fotografowany obiekt lub jego t ł o s ą ciemne. Auto : Aparat sam wybierze prawid ł owe ustawienie lampy b ł yskowej dotycz ą ce uj ę cia wyk..

Opcje fotografowania - Page 55

Opcje fotografowania 54 Zdj ę cia w ciemno ś ci Dostosowywanie czu ł o ś ci ISO Czu ł o ść ISO wyra ż a czu ł o ść fi lmu na ś wiat ł o, zgodnie z de fi nicj ą organizacji International Organisation for Standardisation (ISO). Im wy ż sza wybrana czu ł o ść ISO, tym wi ę ksza wra ż liwo ść matrycy aparatu na ś wiat ł o. Przy wy ż szym ustawieniu czu ł o ś ci ISO mo ż na robi ć lepsze zdj ę cia oraz zmniejszy ć efekt drgania aparatu w przypadku nieu ż ywania lampy b ł yskowej. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡..

W trybie fotografowania naci - Page 56

Opcje fotografowania 55 Zmienianie ustawienia ostro ś ci Poni ż ej przedstawiono informacje na temat dostosowywania ostro ś ci aparatu w zale ż no ś ci od obiektu i warunków fotografowania. Korzystanie z autofokusu Aby robi ć ostre zdj ę cia, nale ż y wybra ć prawid ł ow ą opcj ę ustawiania ostro ś ci w zale ż no ś ci od odleg ł o ś ci do fotografowanego obiektu. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ c ]. Norm. (af) Spsv Korzystanie z trybu makro Tryb makro umo ż liwia wykonywanie zbli ż e ń obiektów, takich jak kwiaty czy owady. • Trzymaj aparat mocno, ab..

Zmienianie ustawienia ostro - Page 57

Opcje fotografowania 56 Zmienianie ustawienia ostro ś ci 3 Ustaw ostro ść na obiekcie, który ma by ć ś ledzony, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ o ]. • Na obiekcie zostanie wy ś wietlona ramka ostro ś ci i b ę dzie ona za nim pod ąż a ć podczas poruszania aparatem. • Bia ł a ramka oznacza, ż e aparat ś ledzi obiekt. • Po naci ś ni ę ciu przycisku [ Migawka ] do po ł owy zielona ramka oznacza, ż e ostro ść obiektu jest prawid ł owa. 4 Naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zrobi ć zdj ę cie. 2 Wybierz opcj ę . Ikona Opis Norm. (af) : Ustawianie ostro ś ci ..

Regulacja obszaru ustawiania ostro - Page 58

Opcje fotografowania 57 Zmienianie ustawienia ostro ś ci Regulacja obszaru ustawiania ostro ś ci Mo ż na uzyska ć wyra ź niejsze zdj ę cia, wybieraj ą c odpowiedni obszar ustawiania ostro ś ci, w zale ż no ś ci od po ł o ż enia fotografowanego obiektu w kadrze. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Fotogr. obsz. . 3 Wybierz opcj ę . Ikona Opis Centr. AF : Ustawianie ostro ś ci na ś rodku ramki (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajduj ą si ę w ś rodkowej cz ęś ci kadru lub w pobli ż u ś rodka). Multi AF : Ustawia..

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy - Page 59

Opcje fotografowania 58 Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy W łą czenie funkcji wykrywania twarzy umo ż liwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostro ś ci na twarzy spowoduje automatyczne dobranie parametrów ekspozycji. U ż yj opcji Mrugni ę cie , aby wykry ć zamkni ę te oczy, lub opcji U ś miech , aby zrobi ć zdj ę cie u ś miechni ę tej twarzy. Mo ż na tak ż e zastosowa ć funkcj ę Inteligentne rozpoznawanie twarzy , umo ż liwiaj ą c ą rejestrowanie twarzy i ustawianie na nich ostro ś ci. ps Wykrywanie twarzy Aparat mo ż e auto..

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy - Page 60

Opcje fotografowania 59 Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Autoportrety Robienie autoportretów. Aparat ustawia odleg ł o ść ustawiania ostro ś ci na zbli ż enie, a nast ę pnie emituje sygna ł d ź wi ę kowy po przej ś ciu w stan gotowo ś ci. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Wykryj twarze ¡ Autoportret . 3 Skomponuj zdj ę cie przy obiektywie skierowanym na Ciebie. 4 Po us ł yszeniu krótkiego sygna ł u d ź wi ę kowego szybko naci ś nij przycisk [ Migawka ]. Gdy twarze znajduj ą si ę w ś rodku, aparat emituje szybkie ..

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy - Page 61

Opcje fotografowania 60 Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Korzystanie z funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy Aparat automatycznie rejestruje twarze, które s ą cz ę sto fotografowane. Funkcja Inteligentne rozpoznawanie twarzy automatycznie okre ś la priorytet ostro ś ci na tych twarzach oraz na ulubionych twarzach. Funkcja Inteligentne rozpoznawanie twarzy jest dost ę pna tylko w przypadku korzystania z karty pami ę ci. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Wykryj twarze ¡ Inteligentne rozpoznawanie twarzy . • : twarze zarej..

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy - Page 62

Opcje fotografowania 61 Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Rejestrowanie twarzy jako ulubione (Moja gwiazda) Mo ż na rejestrowa ć ulubione twarze i ustawia ć ich ostro ść i ekspozycj ę . Funkcja ta jest dost ę pna tylko w przypadku korzystania z karty pami ę ci. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Inteligentna edycja ramki ¡ Moja gwiazda . 3 Wyrównaj twarz fotografowanej osoby wzgl ę dem owalnej prowadnicy i naci ś nij przycisk [ Migawka ], aby zarejestrowa ć twarz. Wstecz Ustaw • W zale ż no ś ci od warunków o ś wietlen..

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy - Page 63

Opcje fotografowania 62 Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Przegl ą danie ulubionych twarzy 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Inteligentna edycja ramki ¡ Lista twarzy . • Aby zmieni ć oceny ulubionych twarzy, naci ś nij przycisk [ f ], a nast ę pnie wybierz opcj ę Edytuj ranking (s. 74). • Aby usun ąć ulubion ą twarz, naci ś nij przycisk [ f ], a nast ę pnie wybierz opcj ę Usu ń moj ą gwiazd ę (s. 75). • Podczas rejestrowania twarzy fotografuj tylko jedn ą osob ę naraz. • Aby uzyska ć najlepsze wyniki, nale ż y..

Opcje fotografowania - Page 64

Opcje fotografowania 63 Regulacja jasno ś ci i koloru Poni ż ej przedstawiono informacje na temat regulacji jasno ś ci i koloru w celu uzyskania wysokiej jako ś ci zdj ęć . 3 Wybierz warto ść , aby zmieni ć ekspozycj ę . • Zdj ę cie stanie si ę ja ś niejsze w miar ę zwi ę kszania ekspozycji. • Po dostosowaniu warto ś ci ekspozycji ta ikona b ę dzie wygl ą da ć jak poni ż ej. 4 Naci ś nij przycisk [ o ], aby zapisa ć ustawienia. • Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie zostanie zapisane automatycznie. Mo ż e wyst ą pi ć konieczno ść pó ź niejszego skorygowa..

Opcje fotografowania - Page 65

Opcje fotografowania 64 Regulacja jasno ś ci i koloru 3 Wybierz opcj ę . Ikona Opis Wy ł . : Funkcja ACB jest wy łą czona. W ł . : Funkcja ACB jest w łą czona. • Funkcja ACB jest zawsze w łą czona w trybie Intelig. autom. • Funkcja ACB jest niedost ę pna w przypadku korzystania z opcji zdj ęć seryjnych i opcji inteligentnego fi ltru. Kompensacja pod ś wietlenia (ACB) Gdy ź ród ł o ś wiat ł a znajduje si ę za fotografowanym obiektem lub mi ę dzy obiektem a t ł em wyst ę puje du ż y kontrast, istnieje du ż e prawdopodobie ń stwo, ż e obiekt na zdj ę ciu b ę d..

Opcje fotografowania - Page 66

Opcje fotografowania 65 Regulacja jasno ś ci i koloru Ikona Opis Punktowy : • Aparat mierzy intensywno ść ś wiat ł a tylko dok ł adnie w ś rodku kadru. • Je ś li fotografowany obiekt nie znajduje si ę w ś rodku kadru, fotogra fi a mo ż e zosta ć o ś wietlona nieprawid ł owo. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów o ś wietlonych od ty ł u. Centr. wa ż . : • Aparat u ś rednia wyniki pomiarów w ca ł ym kadrze z naciskiem na wynik pomiaru w ś rodkowej cz ęś ci kadru. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów znajduj ą cych si ę ..

Opcje fotografowania - Page 67

Opcje fotografowania 66 Regulacja jasno ś ci i koloru Wybieranie ustawie ń balansu bieli Tonacja kolorystyczna zdj ę cia zale ż y od rodzaju i jako ś ci ź ród ł a ś wiat ł a. Je ś li chcesz uzyska ć realistyczn ą tonacj ę kolorystyczn ą zdj ę cia, wybierz prawid ł owe ustawienie balansu bieli w zale ż no ś ci od warunków o ś wietlenia, na przyk ł ad Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie lub Ż arowe. G Aut. balans bieli Dzienne G Zachmurzenie Ż arowe pv 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcje a lub v ¡ Balans bieli . 3 Wybierz opcj ę..

Opcje fotografowania - Page 68

Opcje fotografowania 67 Regulacja jasno ś ci i koloru Samodzielne de fi niowanie ustawie ń balansu bieli Mo ż na zmieni ć balans bieli przez zrobienie zdj ę cia bia ł ej powierzchni, na przyk ł ad kartki papieru, w warunkach o ś wietleniowych, w których ma zosta ć zrobione zdj ę cie. Funkcja balansu bieli pomo ż e dopasowa ć kolory na zdj ę ciu do rzeczywistej sceny. 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcje a lub v ¡ Balans bieli . 3 Przewi ń do opcji Pomiar: Migawka . 4 Skieruj obiektyw aparatu na bia łą kartk ę papieru, a nast ę pnie naci ..

Korzystanie z trybów zdj - Page 69

Opcje fotografowania 68 Korzystanie z trybów zdj ęć seryjnych Fotografowanie szybko poruszaj ą cych si ę obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób mo ż e by ć bardzo trudne. Mo ż e by ć równie ż utrudnione dobranie prawid ł owej ekspozycji oraz odpowiedniego ź ród ł a ś wiat ł a. W takiej sytuacji nale ż y wybra ć jeden z trybów zdj ęć seryjnych. p Ikona Opis U. wys. szyb. : Podczas naciskania przycisku [ Migawka ] aparat b ę dzie robi ć zdj ę cia w formacie (6 zdj ęć na sekund ę , maksymalnie 30 zdj ęć ). AEB : • Aparat ..

Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj - Page 70

Opcje fotografowania 69 Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj ęć Filtry dost ę pne podczas fotografowania Ikona Opis Normalne : Brak efektu. Miniatura : Zastosowanie efektu przesuni ę cia w celu wy ś wietlenia obiektu jako miniatury. Winiety : Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo. Raster : Zastosowanie efektu pó ł cieni. Szkic : Zastosowanie efektu szkicu piórem. Rybie oko : Przyciemnienie kraw ę dzi kadru i zniekszta ł cenie obiektów imituj ą ce efekt obiektywu typu „rybie oko”. Przeciwmg ł..

Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj - Page 71

Opcje fotografowania 70 Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj ęć Filtry dost ę pne podczas nagrywania fi lmów Ikona Opis Normalne : Brak efektu. Paleta efektu 1 : Zapewnia ż ywy wygl ą d z silnym kontrastem i intensywnie nasyconymi kolorami. Paleta efektu 2 : Sprawia, ż e sceny s ą czyste i wyra ź ne. Paleta efektu 3 : Powoduje zastosowanie mi ę kkiego odcienia br ą zu. Paleta efektu 4 : Tworzy zimny i monotonny efekt. Miniatura : Zastosowanie efektu przesuni ę cia w celu wy ś wietlenia obiektu jako miniatury. Winiety : Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i..

Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj - Page 72

Opcje fotografowania 71 Stosowanie efektów/dostosowywanie zdj ęć Regulacja obrazu Aparat umo ż liwia regulacj ę ostro ś ci, nasycenia oraz kontrastu zdj ęć . 1 W trybie fotografowania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje a ¡ Regulacja obrazu . 3 Wybierz opcj ę . • Kontrast • Ostro ść • Nasycenie -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Regulacja obrazu Kontrast Ostro ść Nasycenie Wstecz Przesu ń p 4 Naci ś nij przycisk [ F / t ], aby zmieni ć poszczególne warto ś ci. Kontrast Opis - Przyt ł umia kolory i zmniejsza jasno ść zdj ę cia. + Podkre ś ..

Odtwarzanie/edycja - Page 73

Odtwarzanie/edycja W tym rozdziale przedstawiono informacje dotycz ą ce odtwarzania zdj ęć i fi lmów oraz edycji zdj ęć . Mo ż na tu równie ż znale źć informacje na temat pod łą czania aparatu do komputera, drukarki fotogra fi cznej i telewizora. Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania …………………………… 73 Uaktywnianie trybu odtwarzania …………… 73 Przegl ą danie zdj ęć ………………………… 79 Odtwarzanie fi lmu …………………………… 81 Edycja zdj ę cia ………………………………… 83 Zmiana rozm..

Uaktywnianie trybu odtwarzania - Page 74

Odtwarzanie/edycja 73 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Poni ż ej przedstawiono informacje na temat metod wy ś wietlania zdj ęć i odtwarzania fi lmów oraz zarz ą dzania plikami. Informacje o pliku zdj ę cia U ż ywana pami ęć Informacje o pliku Ikona Opis Ustawiono polecenie drukowania (DPOF). Plik zabezpieczony Zdj ę cie zawiera zarejestrowan ą twarz (dost ę pne tylko w przypadku u ż ywania karty pami ę ci). Nazwa folderu – nazwa pliku. Aby wy ś wietli ć informacje o pliku na ekranie, naci ś nij przycisk [ D ]. Uaktywnianie trybu odtwarzania Zd..

Ocena ulubionych twarzy - Page 75

Odtwarzanie/edycja 74 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Ocena ulubionych twarzy Ulubione twarze mo ż na ocenia ć . Funkcja ulubionych twarzy jest dost ę pna tylko w przypadku w ł o ż enia karty pami ę ci do aparatu. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje u ¡ Edycja listy twarzy ¡ Edytuj ranking . 3 Wybierz twarz z listy i naci ś nij przycisk [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Ustaw Wstecz Edycja listy twarzy 4 Przyciskiem [ D / c ] zmie ń ocen ę twarzy, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ f ]. Informacje o pliku wideo Odtw. Prze..

Odtwarzanie/edycja - Page 76

Odtwarzanie/edycja 75 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Wy ś wietlanie plików wed ł ug kategorii w inteligentnym albumie Poni ż ej przedstawiono informacje o wy ś wietlaniu plików wed ł ug kategorii, takiej jak data, twarz czy typ pliku. 1 W trybie odtwarzania obró ć przycisk [ Zbli ż enie ] w lewo. 2 Naci ś nij przycisk [ m ]. 3 Wybierz kategori ę . Typ Data Kolor Tydzie ń Twarz Wstecz Ustaw Opcja Opis Typ Wy ś wietlanie plików wed ł ug typu pliku. Data Wy ś wietlanie plików wed ł ug daty zapisu. Kolor Wy ś wietlanie plików wed ł ug koloru do..

Przewijanie listy plików - Page 77

Odtwarzanie/edycja 76 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Wy ś wietlanie plików jako miniatur Poni ż ej przedstawiono informacje o przegl ą daniu miniatur plików. W trybie odtwarzania przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w lewo, aby wy ś wietli ć miniatury (3 miniatury jednocze ś nie). Przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] jeszcze raz lub dwa razy w lewo, aby wy ś wietli ć wi ę cej miniatur (9 lub 20 miniatur jednocze ś nie). Przesu ń przycisk [ Zbli ż enie ] w prawo, aby wróci ć do poprzedniego widoku. Filtr Dzia ł anie Opis Przewijanie listy plików N..

Usuwanie pojedynczego pliku - Page 78

Odtwarzanie/edycja 77 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Zabezpieczanie plików Pliki mo ż na zabezpieczy ć przed przypadkowym skasowaniem. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje u ¡ Zabezpiecz ¡ Wybierz . • Aby zabezpieczy ć wszystkie pliki, wybierz kolejno opcje Wsz. ¡ Zablokuj . 3 Przewi ń do pliku, który ma by ć chroniony, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ o ]. • Aby anulowa ć wybór, ponownie naci ś nij przycisk [ o ]. Wybierz Ustaw Ikona zabezpieczonego pliku 4 Naci ś nij przycisk [ f ]. Nie mo ż na usun..

Usuwanie wszystkich plików - Page 79

Odtwarzanie/edycja 78 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Usuwanie wszystkich plików Mo ż na zaznaczy ć wszystkie pliki i usun ąć je jednocze ś nie. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje u ¡ Usu ń ¡ Wsz. . 3 Po wy ś wietleniu komunikatu podr ę cznego wybierz opcj ę Tak . • Wszystkie niechronione pliki zostan ą usuni ę te. Kopiowanie plików na kart ę pami ę ci Mo ż na skopiowa ć pliki z pami ę ci wewn ę trznej na kart ę pami ę ci. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje u ..

Odtwarzanie/edycja - Page 80

Odtwarzanie/edycja 79 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Dzia ł anie Opis Przesuwanie obszaru powi ę kszenia Naci ś nij przycisk [ D / c / F / t ]. Przycinanie powi ę kszonego zdj ę cia Naci ś nij przycisk [ o ], a nast ę pnie wybierz opcj ę Tak . (Wykadrowane zdj ę cie zostanie zapisane jako nowy plik. Oryginalne zdj ę cie zostanie zachowane w pierwotnej formie). Wspó ł czynnik przybli ż enia/oddalenia mo ż e si ę ró ż ni ć podczas przegl ą dania zdj ęć zrobionych innym aparatem. Przegl ą danie zdj ęć Mo ż na powi ę kszy ć fragment zdj ę..

Odtwarzanie/edycja - Page 81

Odtwarzanie/edycja 80 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Korzystanie z funkcji pokazu slajdów Do pokazu slajdów ze zdj ę ciami mo ż na zastosowa ć efekty i d ź wi ę k. Funkcja pokazu slajdów nie jest dost ę pna w przypadku fi lmów. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcj ę C . 3 Wybierz efekt pokazu slajdów. • Aby rozpocz ąć pokaz slajdów bez efektów, przejd ź do kroku 4. * Ustawienie domy ś lne Opcja Opis Start Okre ś l, czy pokaz slajdów powinien by ć odtwarzany w p ę tli ( Odtwarzaj , Powt. odtw. ). Obrazy Umo ż..

Odtwarzanie/edycja - Page 82

Odtwarzanie/edycja 81 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania * Ustawienie domy ś lne Opcja Opis Muzyka Wybór ś cie ż ki d ź wi ę kowej odtwarzanej w tle. Efekt • Umo ż liwia wybranie efektu przej ś cia mi ę dzy zdj ę ciami ( Wy ł . *, Spokojny , Po ł ysk , Relaks , Ż ywy , S ł odki ). • Wybierz opcj ę Wy ł . , aby anulowa ć efekty. • Je ś li u ż ywana jest opcja Efekt, interwa ł mi ę dzy zdj ę ciami zostanie ustawiony na 1 sekund ę . 4 Wybierz kolejno opcje Start ¡ Odtwarzaj . • Wybierz opcj ę Powt. odtw. , odtwarza ć pokaz slajdów w p..

Przechwytywanie klatki - Page 83

Odtwarzanie/edycja 82 Wy ś wietlanie zdj ęć lub fi lmów w trybie odtwarzania Przechwytywanie klatki fi lmu 1 Podczas wy ś wietlania fi lmu naci ś nij przycisk [ o ] w punkcie, w którym chcesz przechwyci ć klatk ę . 2 Naci ś nij przycisk [ c ]. • Rozdzielczo ść przechwyconego obrazu b ę dzie identyczna z rozdzielczo ś ci ą oryginalnego fi lmu wideo. • Przechwycona klatka zostanie zapisana jako nowy plik.

..

Odtwarzanie/edycja - Page 84

Odtwarzanie/edycja 83 Edycja zdj ę cia Poni ż ej przedstawiono informacje na temat metod edycji zdj ęć . • Aparat zapisze zmody fi kowane zdj ę cia jako nowe pliki. • Podczas edycji zdj ęć aparat automatycznie przekonwertuje je na ni ż sz ą rozdzielczo ść . Zdj ę cia, które zosta ł y obrócone lub których rozmiar zmieniono r ę cznie, nie s ą automatycznie konwertowane na ni ż sz ą rozdzielczo ść . • Nie mo ż na edytowa ć zdj ęć panoramicznych. Obracanie zdj ę cia 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. ..

Odtwarzanie/edycja - Page 85

Odtwarzanie/edycja 84 Edycja zdj ę cia Tworzenie portretu ze zbli ż eniem Wyodr ę bnienie twarzy pojedynczego obiektu z istniej ą cego zdj ę cia. 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcje e ¡ Inteligentny portret . 3 Wybierz opcj ę Zapisz , aby wykadrowa ć twarz wykryt ą na zdj ę ciu. • Dwa (2) wykadrowane portrety s ą zapisywane z nast ę puj ą cymi po sobie nazwami plików. Zapisz Wstecz Przesu ń Funkcja Inteligentny portret nie dzia ł a, je ś li: - nie zostanie wykryta ż adna twarz, - zostan ą wykryt..

Dostosowywanie ciemnych obiektów (ACB) - Page 86

Odtwarzanie/edycja 85 Edycja zdj ę cia Mody fi kowanie zdj ęć W tym temacie znajduj ą si ę informacje na temat korygowania efektu czerwonych oczu, zmiany odcienia twarzy oraz zmiany jasno ś ci, kontrastu i nasycenia. Je ś li ś rodek zdj ę cia jest ciemny, mo ż na go rozja ś ni ć . Aparat zapisze zmody fi kowane zdj ę cie jako nowy plik, ale mo ż e przekonwertowa ć je na ni ż sz ą rozdzielczo ść . Dostosowywanie ciemnych obiektów (ACB) 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz opcje e ¡ Regulacja obrazu ¡..

Odtwarzanie/edycja - Page 87

Odtwarzanie/edycja 86 Edycja zdj ę cia Korygowanie efektu czerwonych oczu 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje e ¡ Regulacja obrazu ¡ Red czer oczu . 3 Naci ś nij przycisk [ o ], aby zapisa ć ustawienia. Retuszowanie twarzy 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje e ¡ Regulacja obrazu ¡ Retusz twarzy . 3 Naci ś nij przycisk [ o ]. 4 Naci ś nij przycisk [ F / t ], aby zmieni ć odcie ń skóry. • Wraz ze wzrostem liczby o..

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) - Page 88

Odtwarzanie/edycja 87 Edycja zdj ę cia Dodawanie szumu do zdj ę cia 1 W trybie odtwarzania wybierz żą dane zdj ę cie, a nast ę pnie naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje e ¡ Regulacja obrazu ¡ Dod. zak ł óc. . 3 Naci ś nij przycisk [ o ], aby zapisa ć ustawienia. Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) Korzystaj ą c z funkcji DPOF (Digital Print Order Format — cyfrowy format zamówienia wydruku), mo ż na wybra ć zdj ę cia do wydrukowania i zapisa ć opcje wydruku. Aby umo ż liwi ć wygodne drukowanie na drukarkach obs ł uguj ą cych standard DPOF, odpowiednie in..

Odtwarzanie/edycja - Page 89

Odtwarzanie/edycja 88 Edycja zdj ę cia Drukowanie zdj ęć w postaci miniatur Wydrukowanie zdj ęć w postaci miniatur u ł atwia przegl ą danie wszystkich zdj ęć jednocze ś nie. 1 W trybie odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz kolejno opcje u ¡ DPOF ¡ Indeks . 3 Po wy ś wietleniu komunikatu podr ę cznego wybierz opcj ę Tak . • Kart ę pami ę ci mo ż na dostarczy ć do punktu fotogra fi cznego obs ł uguj ą cego format DPOF (Digital Print Order Format); mo ż na te ż wydrukowa ć zdj ę cia samodzielnie, u ż ywaj ą c drukarki obs ł uguj ą cej standard DPOF. ..

Aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania po - Page 90

Odtwarzanie/edycja 89 Wy ś wietlanie plików na ekranie telewizora Zdj ę cia lub fi lmy mo ż na ogl ą da ć na telewizorze po pod łą czeniu do niego aparatu przy u ż yciu kabla A/V. 6 W łą cz telewizor i wybierz ź ród ł o wideo A/V za pomoc ą pilota telewizora. 7 W łą cz aparat. • Aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania po pod łą czeniu go do telewizora. 8 Wy ś wietl zdj ę cia lub odtwórz fi lmy, korzystaj ą c z przycisków aparatu. • W zale ż no ś ci od modelu telewizora mog ą by ć widoczne pewne zak ł ócenia cyfrowe lub cz ęść obrazu mo ż e..

Odtwarzanie/edycja - Page 91

Odtwarzanie/edycja 90 Przesy ł anie plików do komputera z systemem Windows Pliki mo ż na przes ł a ć na komputer z systemem Windows, podda ć edycji w programie Intelli-studio, a nast ę pnie przes ł a ć do Internetu. • Podane wymagania stanowi ą jedynie zalecenia. Oprogramowanie mo ż e nie dzia ł a ć poprawnie, nawet je ś li komputer spe ł nia wymagania, co jest zale ż ne od stanu komputera. • Je ś li komputer nie spe ł nia minimalnych wymaga ń , fi lmy mog ą nie odtwarza ć si ę prawid ł owo lub ich edycja mo ż e trwa ć d ł u ż ej. • Przed u ż yciem aplikac..

Odtwarzanie/edycja - Page 92

Odtwarzanie/edycja 91 Przesy ł anie plików do komputera z systemem Windows 5 W łą cz aparat. • Po wy ś wietleniu okna podr ę cznego instalacji aplikacji Intelli-studio na ekranie komputera doko ń cz instalacj ę , post ę puj ą c zgodnie z instrukcjami ekranowymi. • Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji Intelli-studio komputer rozpozna aparat i automatycznie uruchomi aplikacj ę Intelli-studio. Je ż eli opcja USB zostanie ustawiona na Wybierz tryb , wybierz w oknie wyskakuj ą cym opcj ę Komputer . 6 Wybierz folder docelowy na komputerze, a nast ę pnie wybierz opcj ę Tak..

Korzystanie z programu Intelli-studio - Page 93

Odtwarzanie/edycja 92 Przesy ł anie plików do komputera z systemem Windows Korzystanie z programu Intelli-studio Intelli-studio to wbudowana aplikacja umo ż liwiaj ą ca odtwarzanie i edytowanie plików. Aby uzyska ć szczegó ł owe informacje, wybierz opcj ę Help (Pomoc) ¡ Help (Pomoc) na pasku narz ę dzi programu. • Mo ż na zaktualizowa ć oprogramowanie uk ł adowe aparatu, wybieraj ą c opcje Web Support (Wsparcie przez sie ć Web) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (Uaktualnij oprogramowanie sprz ę towe pod łą czonego urz ą dzenia) na pasku narz ę dzi program..

Oprogram. komputerowe - Page 94

Odtwarzanie/edycja 93 Przesy ł anie plików do komputera z systemem Windows Nr Opis 1 Otwarcie menu. 2 Wy ś wietlenie plików w wybranym folderze. 3 Przej ś cie do trybu Edycja zdj ęć . 4 Przej ś cie do trybu Edycja wideo. 5 Przej ś cie do trybu udost ę pniania (mo ż na wysy ł a ć pliki przy u ż yciu poczty elektronicznej lub przekazywa ć je do witryn sieci Web, takich jak Flickr czyYouTube). 6 Powi ę kszanie lub zmniejszanie miniatur na li ś cie. 7 Wybór typu pliku. 8 Przegl ą danie plików w wybranym folderze na komputerze. 9 Wy ś wietlanie lub ukrywanie plików znajduj ..

Odtwarzanie/edycja - Page 95

Odtwarzanie/edycja 94 Przesy ł anie plików do komputera z systemem Windows Od łą czanie aparatu (w systemie Windows XP) Sposób od łą czania kabla USB w systemie Windows Vista lub Windows 7 jest bardzo podobny. 1 Sprawd ź , czy lampka stanu miga. • Lampka stanu miga podczas przesy ł ania plików. Poczekaj, a ż przestanie. 2 Kliknij ikon ę na pasku narz ę dzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera. 3 Kliknij komunikat wyskakuj ą cy. 4 Kliknij okno komunikatu informuj ą ce o mo ż liwo ś ci bezpiecznego od łą czenia aparatu. 5 Od łą cz kabel USB. Aparat mo ż e nie zosta ć..

Komputer rozpozna aparat automatycznie i wy - Page 96

Odtwarzanie/edycja 95 Przesy ł anie plików do komputera Macintosh Po pod łą czeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urz ą dzenie. Pliki mo ż na przesy ł a ć bezpo ś rednio z aparatu do komputera, bez konieczno ś ci instalowania jakichkolwiek programów. Obs ł ugiwany jest system operacyjny Mac OS 10.4 (i jego nowsze wersje). 3 W łą cz aparat. • Komputer rozpozna aparat automatycznie i wy ś wietli ikon ę dysku wymiennego. Je ż eli opcja USB zostanie ustawiona na Wybierz tryb , wybierz w oknie wyskakuj ą cym opcj ę Komputer . 4 Kliknij dwukrot..

Odtwarzanie/edycja - Page 97

Odtwarzanie/edycja 96 Drukowanie zdj ęć przy u ż yciu drukarki fotogra fi cznej zgodnej ze standardem PictBridge Zdj ę cia mo ż na wydrukowa ć przy u ż yciu drukarki obs ł uguj ą cej standard PictBridge, pod łą czaj ą c aparat bezpo ś rednio do drukarki. Kon fi gurowanie ustawie ń drukowania Aby uzyska ć dost ę p do ustawie ń drukowania, naci ś nij przycisk [ m ]. Obrazy Rozmiar Uk ł ad Typ Jako ść Jedno zdj. Autom. Autom. Autom. Autom. Wyj ś cie Drukuj Opcja Opis Obrazy Wybieranie opcji drukowania bie żą cego zdj ę cia lub wszystkich zdj ęć . Rozmiar Wybieranie..

Menu ustawie - Page 98

Ustawienia W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat ró ż nych opcji umo ż liwiaj ą cych kon fi gurowanie ustawie ń aparatu. Menu ustawie ń …………………………………………… 98 Dost ę p do menu ustawie ń ……………………………… 98 D ź wi ę k …………………………………………………… 99 Wy ś wietlacz ……………………………………………… 99 Ustawienia …………………………………………… 100

..

Fotografowanie/ - Page 99

Ustawienia 98 Menu ustawie ń Poni ż ej przedstawiono informacje na temat kon fi gurowania ustawie ń aparatu. 3 Wybierz pozycj ę . Wyj ś cie Wstecz G ł o ś no ść S.d ź wi ę k Sh.d ź wi ę k Sygn. d ź w. D ź w. af Ś redni Wy ł . 1 1 W ł . 4 Wybierz opcj ę . Wstecz Ustaw G ł o ś no ść S.d ź wi ę k Sh.d ź wi ę k Sygn. d ź w. D ź w. af Wy ł . Cichy Ś redni G ł o ś ny 5 Naci ś nij przycisk [ m ], aby wróci ć do poprzedniego ekranu. Dost ę p do menu ustawie ń 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naci ś nij przycisk [ m ]. 2 Wybierz menu. Wyj ś cie Zmie ..

Menu ustawie - Page 100

Ustawienia 99 Menu ustawie ń D ź wi ę k * Ustawienie domy ś lne Pozycja Opis G ł o ś no ść Ustawianie g ł o ś no ś ci wszystkich d ź wi ę ków ( Wy ł . , Cichy , Ś redni *, G ł o ś ny ). S.d ź wi ę k Wybór d ź wi ę ku emitowanego po w łą czeniu aparatu ( Wy ł . *, 1 , 2 , 3 ). Sh.d ź wi ę k Wybór d ź wi ę ku emitowanego przez aparat po naci ś ni ę ciu spustu migawki ( Wy ł . , 1 *, 2 , 3 ). Sygn. d ź w. Wybór d ź wi ę ku emitowanego przez aparat po naci ś ni ę ciu przycisków lub zmianie trybów ( Wy ł . , 1 *, 2 , 3 ). D ź w. af Wybór ustawienia do..

Menu ustawie - Page 101

Ustawienia 100 Menu ustawie ń * Ustawienie domy ś lne Pozycja Opis Jasno ść wy ś w. Zmiana jasno ś ci wy ś wietlacza ( Autom. *, Ciemny , Normalny , Jasny ). W trybie odtwarzania jest na sta ł e wybrana opcja Normalny , nawet je ś li wybrano opcj ę Autom. . Sz_podgl. Ustalenie, czy przed powrotem do trybu fotografowania ma by ć wy ś wietlany podgl ą d zrobionego zdj ę cia ( Wy ł . , W ł . *). Oszcz. energii Je ś li przez 30 sekund nie b ę d ą wykonywane ż adne czynno ś ci, aparat automatycznie prze łą czy si ę w tryb oszcz ę dzania energii ( Wy ł . *, W ł . ). •..

Inteligentny portret - Page 102

Ustawienia 101 Menu ustawie ń * Ustawienie domy ś lne Pozycja Opis Nr pliku Okre ś lanie sposobu nadawania nazw plikom. • Reset : Po w ł o ż eniu nowej karty pami ę ci, sformatowaniu karty pami ę ci lub usuni ę ciu wszystkich plików pierwszy plik b ę dzie mie ć numer 0001. • Seria *: Po w ł o ż eniu nowej karty pami ę ci, sformatowaniu karty pami ę ci lub usuni ę ciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku b ę dzie o jeden wi ę kszy od poprzedniego. • Nazwa domy ś lna pierwszego folderu to 100PHOTO, a nazwa domy ś lna pierwszego pliku to SAM_0001. •..

* Ustawienie domy - Page 103

Ustawienia 102 Menu ustawie ń * Ustawienie domy ś lne Pozycja Opis Wyj_video Wybór ustawienia wyj ś ciowego sygna ł u wideo w zale ż no ś ci od regionu. • NTSC : Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Tajwan, USA. • PAL (tylko wersja BDGHI): Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, W ł ochy. Lampa af Ustawienie dotycz ą ce funkcji automatycznego w łą czania lampy w ciemnych miejscach w celu sprawniejszego ustawiania ostro ś ci ( Wy ł . , W ..

łą - Page 104

Za łą czniki W tym temacie znajduj ą si ę informacje dotycz ą ce komunikatów o b łę dach, danych technicznych i konserwacji. Komunikaty o b łę dach …………………………………… 104 Konserwacja aparatu ……………………………………… 105 Czyszczenie aparatu ………………………………… 105 Wskazówki dotycz ą ce u ż ywania i przechowywania aparatu ……………………………… 106 Informacje dotycz ą ce kart pami ę ci …………………… 107 Informacje dotycz ą ce baterii ……………………………… 110 Przed skontakt..

Komunikaty o b - Page 105

Za łą czniki 104 Komunikaty o b łę dach W przypadku wy ś wietlenia poni ż szych komunikatów o b łę dach nale ż y wypróbowa ć nast ę puj ą ce rozwi ą zania: Komunikat o b łę dzie Zalecane rozwi ą zanie B łą d pliku Usu ń uszkodzony plik lub skontaktuj si ę z centrum serwisowym. Nieobs ł ugiwany system plików. Aparat nie jest zgodny z systemem plików FAT u ż ywanym na w ł o ż onej karcie pami ę ci. Sformatuj kart ę pami ę ci w aparacie. S ł aba bateria W ł ó ż na ł adowan ą bateri ę lub na ł aduj zamontowan ą bateri ę . Pami ęć pe ł na Usu ń zb ę ..

Konserwacja aparatu - Page 106

Za łą czniki 105 Konserwacja aparatu Korpus aparatu Przetrzyj go delikatnie such ą , mi ę kk ą szmatk ą . • Do czyszczenia urz ą dzenia nie nale ż y u ż ywa ć benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Ś rodki te mog ą spowodowa ć uszkodzenie lub nieprawid ł owe dzia ł anie aparatu. • Nie nale ż y naciska ć os ł ony obiektywu ani czy ś ci ć jej przy u ż yciu dmuchawy. Czyszczenie aparatu Obiektyw i wy ś wietlacz aparatu Oczy ść obiektyw z kurzu gruszk ą z p ę dzelkiem, a nast ę pnie przetrzyj go ostro ż nie mi ę kk ą szmatk ą . Je ś li na obiektywie pozosta..

Konserwacja aparatu - Page 107

Za łą czniki 106 Konserwacja aparatu Przechowywanie aparatu przez d ł u ż szy czas • Aby przechowywa ć aparat przez d ł u ż szy czas, nale ż y go umie ś ci ć w zamkni ę tym pojemniku z absorbentem, takim jak ż el silikonowy. • Przed d ł u ż szym okresem nieu ż ywania aparatu nale ż y z niego wyj ąć baterie. Baterie znajduj ą ce si ę w aparacie mog ą si ę z czasem rozszczelni ć lub skorodowa ć , co mo ż e spowodowa ć powa ż ne uszkodzenie aparatu. • D ł ugo nieu ż ywana bateria ulega roz ł adowaniu i przed u ż yciem nale ż y j ą ponownie na ł adowa ć ..

Konserwacja aparatu - Page 108

Za łą czniki 107 Konserwacja aparatu • Farba i metal po zewn ę trznej stronie aparatu mog ą powodowa ć wyst ę powanie alergii, sw ę dzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u osób o wra ż liwej skórze. W przypadku wyst ą pienia takich objawów nale ż y zaprzesta ć korzystania z aparatu i skonsultowa ć si ę z lekarzem. • Nie nale ż y wk ł ada ć cia ł obcych do komór, gniazd ani punktów dost ę pu aparatu. Uszkodzenia wynik ł e z niew ł a ś ciwego u ż ytkowania aparatu mog ą nie by ć obj ę te gwarancj ą . • Serwis aparatu powinien by ć wykonywany jedynie pr..

Konserwacja aparatu - Page 109

Za łą czniki 108 Konserwacja aparatu Pojemno ść karty pami ę ci Pojemno ść karty pami ę ci mo ż e by ć ró ż na w zale ż no ś ci od scenerii lub warunków fotografowania. Poni ż sze pojemno ś ci przedstawiono w odniesieniu do karty microSD o pojemno ś ci 1 GB: Zdj ę cia Rozmiar B.dobra Dobra Normalna 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Filmy Rozmiar 30 kl/sek. 15 kl/sek. Ok. 3' 59" Ok. 7' 23" Ok. 9' 11" Ok. 17' 46" Ok. 32' 49" Ok. 59' 33" * Powy ż sze warto ś ci zosta ł y zmierzone bez u ż ycia funkcji zo..

Konserwacja aparatu - Page 110

Za łą czniki 109 Konserwacja aparatu • Karty pami ę ci nale ż y chroni ć przed kontaktem z p ł ynami, brudem i cia ł ami obcymi. Je ś li karta pami ę ci ulegnie zabrudzeniu, przed w ł o ż eniem do aparatu nale ż y j ą oczy ś ci ć mi ę kk ą szmatk ą . • Gniazdo karty pami ę ci i same karty pami ę ci nale ż y chroni ć przed kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i cia ł ami obcymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo ż e doprowadzi ć do uszkodzenia karty pami ę ci lub aparatu. • Przenoszon ą kart ę pami ę ci przechowuj w opakowaniu, które ochroni j ą prz..

Czas eksploatacji baterii - Page 111

Za łą czniki 110 Konserwacja aparatu Czas eksploatacji baterii Ś redni czas fotografowania/ liczba zdj ęć Warunki testowe (gdy bateria jest w pe ł ni na ł adowana) Zdj ę cia Ok. 125 min / Ok. 250 zdj ęć Czas eksploatacji baterii zmierzono w nast ę puj ą cych warunkach: w trybie p , w ciemno ś ci, rozdzielczo ś ci , jako ś ci Dobra, w łą czonej optycznej stabilizacji obrazu (OIS). 1. Wybierz ustawienie lampy b ł yskowej Wype ł nij , zrób pojedyncze zdj ę cie, a nast ę pnie powi ę ksz lub pomniejsz kadr. 2. Wybierz ustawienie lampy b ł yskowej Wy ł . , zrób pojedyncz..

Konserwacja aparatu - Page 112

Za łą czniki 111 Konserwacja aparatu Przestrogi dotycz ą ce u ż ytkowania baterii Baterie, ł adowarki i karty pami ę ci nale ż y chroni ć przed uszkodzeniem Baterie nale ż y chroni ć przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Mo ż e to doprowadzi ć do utworzenia po łą czenia mi ę dzy biegunami + i – baterii i spowodowa ć jej tymczasowe lub trwa ł e uszkodzenie, a tak ż e doprowadzi ć do po ż aru lub pora ż enia pr ą dem. Uwagi dotycz ą ce ł adowania baterii • Je ś li lampka stanu nie ś wieci, nale ż y sprawdzi ć , czy bateria zosta ł a prawid ł owo w ł o ..

Konserwacja aparatu - Page 113

Za łą czniki 112 Konserwacja aparatu • Je ś li kabel zasilaj ą cy zostanie pod łą czony przy ca ł kowicie na ł adowanej baterii, lampka stanu w łą czy si ę na oko ł o 30 minut. • Korzystanie z lampy b ł yskowej i nagrywanie fi lmów przyczynia si ę do szybszego roz ł adowania baterii. Bateri ę nale ż y ł adowa ć do momentu, gdy czerwona lampka stanu przestanie ś wieci ć . • Je ś li lampka stanu miga na czerwono, nale ż y ponownie pod łą czy ć kabel zasilaj ą cy lub wyj ąć bateri ę , a nast ę pnie ponownie j ą w ł o ż y ć . • W przypadku ł adowani..

Konserwacja aparatu - Page 114

Za łą czniki 113 Konserwacja aparatu Nieuwa ż ne lub nieprawid ł owe korzystanie z baterii mo ż e doprowadzi ć do powstania obra ż e ń lub nawet do ś mierci. Ze wzgl ę dów bezpiecze ń stwa podczas korzystania z baterii nale ż y przestrzega ć nast ę puj ą cych zasad: • W przypadku nieprawid ł owej obs ł ugi bateria mo ż e ulec zap ł onowi lub eksplodowa ć . W przypadku zauwa ż enia jakichkolwiek deformacji, p ę kni ęć lub innych nieprawid ł owo ś ci w wygl ą dzie baterii nale ż y natychmiast zaprzesta ć korzystania z niej i skontaktowa ć si ę z centrum serwi..

Przed skontaktowaniem si - Page 115

Za łą czniki 114 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym W przypadku problemów z aparatem przed nawi ą zaniem kontaktu z centrum serwisowym nale ż y wykona ć poni ż sze procedury. Je ś li to nie pomo ż e, nale ż y si ę skontaktowa ć z lokalnym punktem sprzeda ż y lub centrum serwisowym. Pozostawiaj ą c aparat w centrum serwisowym, nale ż y do łą czy ć tak ż e te elementy, które mog ą mie ć wp ł yw na usterk ę , np. kart ę pami ę ci czy bateri ę . Sytuacja Zalecane rozwi ą zanie Nie mo ż na robi ć zdj ęć . • Brak wolnego miejsca na karcie pami ę ci..

Przed skontaktowaniem si - Page 116

Za łą czniki 115 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym Sytuacja Zalecane rozwi ą zanie Lampa b ł yskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana. Lampa b ł yskowa mo ż e b ł ysn ąć na skutek wy ł adowania elektrostatycznego. Aparat nie jest uszkodzony. Data i godzina s ą nieprawid ł owe. Ustaw dat ę i godzin ę w ustawieniach wy ś wietlacza (s. 100). Nie dzia ł aj ą przyciski lub wy ś wietlacz. Wyjmij bateri ę i ponownie j ą w ł ó ż . Wy ś wietlacz aparatu reaguje nieprawid ł owo. Korzystanie z aparatu w bardzo niskich temperaturach mo ż e by ć przyczyn ą nieprawi..

Przed skontaktowaniem si - Page 117

Za łą czniki 116 Przed skontaktowaniem si ę z centrum serwisowym Sytuacja Zalecane rozwi ą zanie Nie mo ż na wy ś wietli ć zdj ęć na telewizorze. • Sprawd ź , czy aparat zosta ł prawid ł owo pod łą czony do telewizora za pomoc ą kabla A/V. • Sprawd ź , czy na karcie pami ę ci s ą zdj ę cia. Komputer nie rozpoznaje aparatu. • Sprawd ź , czy kabel USB zosta ł pod łą czony prawid ł owo. • Sprawd ź , czy aparat jest w łą czony. • Sprawd ź , czy na komputerze jest zainstalowany obs ł ugiwany system operacyjny. Komputer roz łą cza si ę z aparatem podczas ..

Dane techniczne aparatu - Page 118

Za łą czniki 117 Dane techniczne aparatu Zakres Obiektyw szerokok ą tny (W) Teleobiektyw (T) Norm. (af) 80 cm– niesko ń czono ść 250 cm– niesko ń czono ść Makro 5–80 cm 100–250 cm Auto makro 5 cm– niesko ń czono ść 100 cm– niesko ń czono ść Szybko ść migawki • Smart Auto: 8–1/2000s • Program: 1–1/2000 s • Noc: 8–1/2000 s Ekspozycja Sterowanie AE programu Pomiar Multi, Punktowy, Centr. wa ż ., Wykryj twarze Kompensacja ±2 EV (Krok 1/3 EV) Odpowiednik ISO Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Matryca Typ 1/2,3 cala (ok...

Dane techniczne aparatu - Page 119

Za łą czniki 118 Dane techniczne aparatu Lampa b ł yskowa Tryb Wy ł ., Red czer oczu, Wol. sync., Wype ł nij, Czer.ocz, Auto Zakres • Obiektyw szerokok ą tny: 0,3–4,2 m (automatyczny dobór czu ł o ś ci ISO) • Teleobiektyw: 0,5–1,6 m (automatyczny dobór czu ł o ś ci ISO) Czas ł adowania Ok. 5 s Redukcja wstrz ą sów Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) Efekty Tryb fotografowania • Inteligentny fi ltr: Normalne, Miniatura, Winiety, Raster, Szkic, Rybie oko, Przeciwmg ł owy, Klasyczny, Retro, Negatyw • Regulacja obrazu: Kontrast, Ostro ść , Nasycenie Tryb n..

Dane techniczne aparatu - Page 120

Za łą czniki 119 Dane techniczne aparatu Odtwarzanie Typ Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów z muzyk ą i efektami, Film, Inteligentny album* * Kategoria inteligentnego albumu: Typ, Data, Kolor, Tydzie ń , Twarz Edycja Zmie ń rozmiar, Obró ć , Inteligentny portret, Inteligentny fi ltr, Regulacja obrazu, Przytnij Efekty • Regulacja obrazu: ACB, Red czer oczu, Retusz twarzy, Jasno ść , Kontrast, Nasycenie, Dod. zak ł óc. • Inteligentny fi ltr: Normalne, Miniatura, Winiety, Mi ę kki, Stare kino 1, Stare kino 2, Raster, Szkic, Rybie oko, Przeciwmg ł owy, Klasyczny, Ret..

Dane techniczne aparatu - Page 121

Za łą czniki 120 Dane techniczne aparatu Z łą cza Wyj ś cie cyfrowe USB 2.0 Wej ś cie/wyj ś cie d ź wi ę ku G ł o ś nik wewn ę trzny (mono), mikrofon (mono) Wyj ś cie sygna ł u wideo A/V: NTSC, PAL (mo ż liwo ść wyboru) Z łą cze zasilania pr ą dem sta ł ym 5,0 V Ź ród ł o zasilania Bateria wielokrotnego ł adowania Akumulator litowo-jonowy (BP70A, 700 mAh) Typ z łą cza Micro USB (5-stykowy) Ź ród ł a zasilania mog ą si ę ró ż ni ć w zale ż no ś ci od regionu. Wymiary (szer. x wys. x g ł .) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (bez elementów wystaj ą cych) Masa 114,5 ..

Glosariusz - Page 122

Za łą czniki 121 Glosariusz ACB (Automatyczny balans kontrastu) Ta funkcja automatycznie poprawia kontrast zdj ęć , kiedy obiekt jest o ś wietlony z ty ł u lub wyst ę puje du ż y kontrast pomi ę dzy obiektem a t ł em. AEB (Automatyczna skala ekspozycji) Ta funkcja robi automatycznie kilka zdj ęć z ró ż n ą ekspozycj ą , aby pomóc w zrobieniu w ł a ś ciwie na ś wietlonego zdj ę cia. AF (Automatyczne ustawianie ostro ś ci) System, który automatycznie ustawia ostro ść obiektywu aparatu na obiekcie. Ten aparat u ż ywa kontrastu do automatycznego ustawiania ostro ś ci...

Glosariusz - Page 123

Za łą czniki 122 Glosariusz DPOF (Cyfrowy format wydruku) Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdj ę cia i liczba odbitek, na karcie pami ę ci. Drukarki zgodne ze standardem DPOF, dost ę pne niekiedy w sklepach fotogra fi cznych, mog ą odczytywa ć takie informacje z karty, dzi ę ki czemu drukowanie jest wygodniejsze. EV (Warto ść ekspozycji) Wszystkie kombinacje czasu migawki i przys ł ony, które powoduj ą tak ą sam ą ekspozycj ę . Kompensacja ekspozycji Funkcja ta umo ż liwia szybk ą regulacj ę warto ś ci ekspozycji zmierzonej przez aparat w ograniczo..

Glosariusz - Page 124

Za łą czniki 123 Glosariusz JPEG (Joint Photographic Experts Group) Stratna metoda kompresji zdj ęć cyfrowych. Zdj ę cia JPEG s ą kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym pogorszeniem rozdzielczo ś ci. LCD (Liquid Crystal Display) Wy ś wietlacz powszechnie stosowany w urz ą dzeniach elektroniki u ż ytkowej. Wy ś wietlacz taki wymaga osobnego pod ś wietlenia, takiego jak CCFL lub LED, w celu odwzorowania kolorów. Makro Funkcja ta umo ż liwia robienie zdj ęć bardzo ma ł ych obiektów z bliska. Podczas u ż ywania funkcji makro aparat mo ż e utrzyma ć ost..

Glosariusz - Page 125

Za łą czniki 124 Glosariusz Szybko ść migawki Szybko ść migawki odnosi si ę do czasu niezb ę dnego do otwarcia i zamkni ę cia migawki. To jeden z istotnych czynników wp ł ywaj ą cych na jasno ść zdj ę cia, gdy ż kontroluje on ilo ść ś wiat ł a wpadaj ą cego przez przys ł on ę i do matrycy. Du ż a szybko ść migawki pozwala na wpuszczenie mniejszej ilo ś ci ś wiat ł a, przez co zdj ę cie staje si ę ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajduj ą ce si ę w ruchu. Efekt winietowy Redukcja jasno ś ci lub nasycenia zdj ę cia na brzegach zdj ę cia w porównani..

łą - Page 126

Za łą czniki 125 Prawid ł owa utylizacja produktu (zu ż yty sprz ę t elektryczny i elektroniczny) (Obowi ą zuje na terenie Unii Europejskiej i pa ń stw europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ż e po zako ń czeniu eksploatacji nie nale ż y tego produktu ani jego akcesoriów (np. ł adowarki, zestawu s ł uchawkowego, przewodu USB) wyrzuca ć wraz ze zwyk ł ymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikn ąć szkodliwego wp ł ywu na ś rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolo..

Indeks - Page 127

Za łą czniki 126 A Akcesoria opcjonalne 13 Automatyczna skala ekspozycji (AEB) 68 Automatyczny balans kontrastu (ACB) Tryb fotografowania 64 Tryb odtwarzania 85 Autoportret 59 B Balans bieli 66 Bateria Ł adowanie 18 Przestroga 111 Wk ł adanie 17 C Centrum serwisowe 114 Cyfrowy format zamówienia wydruku (DPOF, Digital Print Order Format) 87 Czerwone oczy Tryb fotografowania 52 Tryb odtwarzania 86 Czu ł o ść ISO 54 Czyszczenie Korpus aparatu 105 Obiektyw 105 Wy ś wietlacz 105 D Dane techniczne aparatu 117 Drukowanie zdj ęć 96 D ź wi ę k ustawiania ostro ś ci 99 E Edycja zdj ęć..

Indeks - Page 128

Za łą czniki 127 Indeks Inteligentny album 75 Inteligentny fi ltr Tryb fotografowania 69 Tryb odtwarzania 84 Inteligentny portret Tryb fotografowania 42 Tryb odtwarzania 84 Intelli-studio 92 J Jako ść obrazu 50 Jasno ść Tryb fotografowania 63 Tryb odtwarzania 86 Jasno ść wy ś wietlacza 100 K Karta pami ę ci Przestroga 109 Wk ł adanie 17 Komunikaty o b łę dach 104 Konserwacja aparatu 105 Kontrast Tryb fotografowania 71 Tryb odtwarzania 86 L Lampa af 102 Lampa AF Lokalizacja 14 Ustawienia 102 Lampa b ł yskowa Auto 53 Czerwone oczy 53 Red czerwonych oczu 53 Wolna synchronizacja ..

Indeks - Page 129

Za łą czniki 128 O Obracanie 83 Obr. start 99 Obszar ustawiania ostro ś ci Centr. AF 57 Multi AF 57 Ś ledzenie AF 57 Od łą czanie aparatu 94 Ostro ść 71 Otwór do monta ż u statywu 14 P PictBridge 96 Pod łą czanie do komputera Macintosh 95 Windows 90 Pokaz slajdów 80 Pomiar Centr. wa ż . 65 Multi 65 Punktowy 65 Port A/V 14 Port USB 14 Powi ę kszanie 79 Przechwytywanie klatki fi lmu 82 Przesy ł anie plików Macintosh 95 Windows 90 Przycisk funkcyjny 16 Przycisk menu 16 Przycisk odtwarzania 16 Przycisk zasilania 14 R Regulacja obrazu ACB 64 Czerwone oczy 86 Dod. zak ł óc. 87..

Indeks - Page 130

Za łą czniki 129 Indeks Ś Ś mieszna twarz 43 T Tryb Film 45 Tryb Intelig. autom. 33 Tryb inteligentnego wykrywania parametrów sceny 47 Tryb Magiczna ramka 40 Tryb Noc 44 Tryb odtwarzania 73 Tryb oszcz ę dzania energii 100 Tryb Panorama na ż ywo 36 Tryb Program 35 Tryb scen 39 Tryb Upi ę ksz 41 Tryby zdj ęć seryjnych Automatyczna skala ekspozycji (AEB) 68 Ci ą g ł e 68 U. wys. szyb. 68 Tryb Zdj ę cie w zdj ę ciu 38 U Ustawienia 100 Ustawienia czasu 20 Ustawienia d ź wi ę ku 25 Ustawienia j ę zyka 100 Ustawienia strefy czasowej 19, 100 Ust. daty/godz. 20, 100 Usuwanie plików..

- Page 131

Informacje dotycz ą ce obs ł ugi posprzeda ż nej mo ż na znale źć w broszurze gwarancyjnej do łą czonej do produktu lub w witrynie internetowej www.samsung.com.

..

Sponsored links

Latest Update