Samsung St88 User Manual Srpski (5.55 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Srpski (5.55 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Kliknite na temu - Page 1

Ovo korisni č ko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za koriš ć enje ovog fotoaparata. Pro č itajte ovo uputstvo pažljivo. Osnovno rešavanje problema Brze reference Sadržaj Osnovne funkcije Proširene funkcije Opcije snimanja Reprodukcija/ure đ ivanje Postavke Dodaci Indeks Kliknite na temu ST88/ST89

..

– situacije u kojima možete da povredite sebe ili - Page 2

1 Držite fotoaparat van domašaja male dece i ku ć nih ljubimaca. Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Pokretni delovi i pribor tako đ e mogu predstavljati fi zi č ku opasnost. Nemojte izlagati fotoaparat direktnoj sun č evoj svetlosti ili visokim temperaturama duži vremenski period. Duže izlaganje sun č evoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna ošte ć enja unutrašnjih delova fotoaparata. Izbegavajte prekrivanje fotoaparata ili punja č a ..

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti - Page 3

2 Oprez – situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zar đ aju i dovedu do ozbiljnih ošte ć enja fotoaparata. Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporu č uje proizvo đ a č . Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati. To može izazvati požar ili telesne povrede. Koristite isklju č ivo baterije, punja č e, kablove i pribor koje je odobrio Samsung. • Baterije, punja č i, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mog..

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti - Page 4

3 Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice. Nasilno povezivanje, nepravilno priklju č ivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priklju č ke, konektore i drugi pribor. Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata. Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati. Nikad nemojte koristiti ošte ć en punja č , bateriju ili memorijsku karticu. To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvat..

Informacije o autorskom pravu - Page 5

4 Informacije o autorskom pravu • Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove korporacije Microsoft Corporation. • Mac predstavlja registrovani žig kompanije Apple Corporation. • microSD™ i microSDHC™ su registrovani žigovi kompanije SD Association. • Zaštitni žigovi i trgova č ki nazivi koji se koriste u ovom priru č niku su vlasništvo svojih odgovaraju ć ih vlasnika. • Speci fi kacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slu č aju nadogradnje funkcija fotoaparata. • Fotoaparat koristi..

Na primer: - Page 6

5 Oznake koriš ć ene u ovom uputstvu Režim snimanja Indikator Pametan automatski S Program p Panorama uživo N Slika u slici d Scena s Video zapis v Ikone režima snimanja Ove ikone se pojavljuju u tekstu kada je funkcija aktivna u režimu. Pogledajte donji primer. Napomena: Režim s možda ne podržava funkcije za sve scene. Na primer: Dostupno u režimima Program i Video zapis Ikone koriš ć ene u ovom uputstvu Ikona Funkcija Dodatne informacije Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti [ ] Dugmad fotoaparata. Na primer, [ Okida č ] predstavlja dugme okida č a. ( ) Broj stranic..

Izrazi koriš - Page 7

6 Pritiskanje dugmeta zatvara č a • Do pola pritisnite dugme [ Okida č ]: pritisnite dugme okida č a do pola • Pritisnite [ Okida č ]: pritisnite dugme okida č a do kraja Do pola pritisnite dugme [ Okida č ] Pritisnite [ Okida č ] Objekat, pozadina i kompozicija • Objekat : glavni objekat scene, na primer, č ovek, životinja ili mrtva priroda • Pozadina : ono što okružuje objekat. • Kompozicija : kombinacija objekta i pozadine. Kompozicija Pozadina Objekat Ekspozicija (Osvetljenost) Ekspoziciju odre đ uje koli č ina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možet..

Osnovno rešavanje problema - Page 8

7 Osnovno rešavanje problema Saznajte kako da rešite uobi č ajene probleme podešavanjem opcija snimanja. O č i objekta su crvene. Do toga može da do đ e usled re fl eksije nastale koriš ć enjem blica fotoaparata. • Podesite opciju blica na Efekat crvenih o č iju ili Popravljanje efekta crvenih o č iju . (str. 52) • Ako je fotogra fi ja ve ć snimljena izaberite u meniju za ure đ ivanje izaberite Popravljanje efekta crvenih o č iju u meniju za ure đ ivanje. (str. 86) Na fotogra fi ji se nalaze ta č kice prašine. Ako u vazduhu postoje č estice prašine, možete ih snim..

Brze reference - Page 9

8 Brze reference Fotogra fi sanje ljudi • d režim f 38 • s režim > Najlepši snimak f 41 • s režim > Inteligenti portret f 42 • Efekat crvenih o č iju/Popravljanje efekta crvenih o č iju (da biste spre č ili ili uklonili efekat crvenih o č iju) f 52 • Prepoznavanje lica f 58 • Autoportret f 59 Fotogra fi sanje no ć u ili u mraku • s režim > No ć ni, Zalazak sunca, Zora f 39 • Opcije blica f 52 • ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) f 54 Fotogra fi sanje akcije • Uzastopno, Snimanje pokreta f 68 Fotogra fi sanje teksta, insekata ..

Proširene funkcije - Page 10

9 Sadržaj Proširene funkcije ..................................................................... 32 Koriš ć enje pametnog automatskog režima ................... 33 Koriš ć enje režima program ............................................. 35 Koriš ć enje režima Panorama uživo ................................ 36 Koriš ć enje režima Slika u slici ........................................ 38 Koriš ć enje režima scene .................................................. 39 Koriš ć enje režima magi č nog okvira .................................. 40 Koriš ć enje režima najl..

Opcije snimanja - Page 11

10 Sadržaj Opcije snimanja ........................................................................ 48 Biranje rezolucije i kvaliteta ............................................. 49 Biranje rezolucije ............................................................. 49 Biranje kvaliteta slike ....................................................... 50 Koriš ć enje tajmera ............................................................ 51 Snimanje u mraku ............................................................. 52 Spre č avanje efekta crvenih o č iju ........................................

Sadržaj - Page 12

11 Sadržaj Reprodukcija/ure đ ivanje .......................................................... 72 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije ....................................................................... 73 Pokretanje režima reprodukcije ........................................ 73 Pregledanje fotogra fi ja ..................................................... 79 Reprodukcija video zapisa ............................................... 81 Ure đ ivanje fotogra fi je ....................................................... 83 Promena veli č ina fotogra ..

Osnovne funkcije - Page 13

Raspakivanje ………………………………… 13 Izgled fotoaparata …………………………… 14 Stavljanje baterije i memorijske kartice ……… 17 Punjenje baterije i uklju č ivanje fotoaparata … 18 Punjenje baterije …………………………… 18 Uklju č ivanje fotoaparata …………………… 18 Prvo uklju č ivanje i podešavanje ……………… 19 Upoznavanje sa ikonama …………………… 21 Izbor opcija ili menija ………………………… 22 Upotreba opcije [MENU] …………………… 22 Upotreba opcije [Fn] ……………………..

Opcionalni pribor - Page 14

Osnovne funkcije 13 Raspakivanje Slede ć e stavke se nalaze u kutiji proizvoda. Fotoaparat AC adapter/ USB kabl Punjiva baterija Traka Kratko uputstvo za upotrebu Opcionalni pribor Torbica za fotoaparat A/V kabl Punja č baterije Memorijska kartica/ Adapter za memorijsku karticu • Ilustracije se mogu neznatno razlikovati od stavki isporu č enih sa vašim proizvodom. • Opcionalni pribor možete kupiti u prodavnici ili u Samsung servisnom centru. Samsung nije odgovoran za štetu nastalu koriš ć enjem neodobrenog pribora.

..

Podržava USB kabl i A/V kabl - Page 15

Osnovne funkcije 14 USB i A/V priklju č ak Podržava USB kabl i A/V kabl Izgled fotoaparata Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe. Poklopac ležišta za bateriju Ubacite memorijsku karticu i bateriju Navoj za stativ Zvu č nik Dugme okida č a AF - pomo ć no svetlo/ lampica tajmera Blic Objektiv Mikrofon Dugme za uklju č ivanje (POWER)

..

Izgled fotoaparata - Page 16

Osnovne funkcije 15 Izgled fotoaparata Statusna lampica • Treptanje : Kada fotoaparat snima fotogra fi ju ili video, koju č ita ra č unar ili štampa č , kada je slika izvan fokusa, ili postoji problem sa punjenjem baterije • Mirovanje : Kada je fotoaparat povezan sa ra č unarom, punjenje baterije, ili kada je slika u fokusu Dugme za zum • U režimu snimanja : Uve ć avanje ili umanjivanje • U režimu reprodukcije : Zumirajte deo fotogra fi je ili pregledajte datoteke u vidu sli č ica, ili podesite ja č inu zvuka Prikaz Povezivanje trake Dugmad (str. 16) x y

..

Izgled fotoaparata - Page 17

Osnovne funkcije 16 Izgled fotoaparata Dugmad Dugme Opis Opcije pristupa ili meniji. Izbor režima snimanja. Režim Opis S Pametan automatski : Snimanje fotogra fi je sa režimom scene koji fotoaparat bira automatski. p Program : Snimite fotogra fi ju sa postavkama koje ste podesili ru č no. N Panorama uživo : Snimite i kombinujte seriju fotogra fi ja da biste kreirali panoramsku sliku. d Slika u slici : Snimite ili izaberite pozadinsku fotogra fi ju u punoj veli č ini, a zatim umetnite manju fotogra fi ju u prvi plan za stvaranje kombinovane slike. s Scena : Snimite fotogra fi ju ..

Stavljanje baterije i memorijske kartice - Page 18

Osnovne funkcije 17 Stavljanje baterije i memorijske kartice Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu. Uklanjanje baterije i memorijske kartice Memorijska kartica Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je izvucite iz ležišta. Punjiva baterija Reza za bateriju Pomerite rezu nagore da biste oslobodili bateriju. Možete da koristite internu memoriju za privremeno skladištenje ako memorijska kartica nije umetnuta. Memorijska kartica Stavite memorijsku karticu tako da kontaktne površine zlatne boje budu okrenute nagore. ..

Punjenje baterije i uklju - Page 19

Osnovne funkcije 18 Punjenje baterije i uklju č ivanje fotoaparata Uklju č ivanje fotoaparata Pritisnite [ POWER ] da biste uklju č ili ili isklju č ili fotoaparat. • Kada prvi put uklju č ite fotoaparat, prikaza ć e se ekran za po č etno kon fi gurisanje. (str. 19) Uklju č ivanje fotoaparata u režimu reprodukcije Pritisnite [ P ]. Fotoaparat se uklju č uje i odmah pristupa režimu reprodukcije. Ako uklju č ite fotoaparat tako što pritisnete i držite dugme [ P ] dok statusna lampica trep ć e, fotoaparat ne ć e emitovati nikakav zvuk. Punjenje baterije Bateriju morate napun..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Osnovne funkcije 19 Prvo uklju č ivanje i podešavanje Kada prvi put uklju č ite fotoaparat, prikaza ć e se ekran za po č etno kon fi gurisanje. Sledite korake u nastavku da biste kon fi gurisali osnovne postavke fotoaparata. 4 Izaberite [ F / t ] da biste izabrali vremensku zonu, a zatim pritisnite [ o ]. • Da biste podesili letnje ra č unanje vremena, pritisnite [ D ]. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Nazad DST Vremenska zona London 1 Pritisnite [ t ] da biste izabrali Language , a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. 2 Pritisnite [ D / c ] da biste izabrali jezik, a zatim ..

Pod. datuma i vremena - Page 21

Osnovne funkcije 20 Prvo uklju č ivanje i podešavanje 5 Pritisnite [ D / c ] da biste izabrali Pod. datuma i vremena , a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. Nazad Postavi Vremenska zona Pod. datuma i vremena Tip datuma Srpski London GGGG MM DD • Ekran se može razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika. 6 Pritisnite [ F / t ] da biste izabrali stavku. 7 Pritisnite [ D / c ] da biste podesili datum i vreme, a zatim pritisnite [ o ]. 8 Pritisnite [ D / c ] da biste izabrali Tip datuma , a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. 9 Pritisnite [ D / c ] da biste izabrali tip datuma, a zatim pritis..

Opcije snimanja (desno) - Page 22

Osnovne funkcije 21 Upoznavanje sa ikonama Prikazane ikone ć e se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite. 1 3 2 Ikona Opis Rezolucija fotogra fi je kada je Intelli zum uklju č en Indikator zuma Opseg zumiranja Trenutni vreme i datum 2 Opcije snimanja (desno) Ikona Opis Rezolucija fotogra fi je Rezolucija video zapisa Brzina prikazivanja kadrova Kvalitet fotogra fi je Merenje Blic Tajmer Opcija autofokusa Prepoznavanje lica 1 Informacije o snimanju Ikona Opis Dostupan broj fotogra fi ja Memorijska kartica nije umetnuta (interna memorija) Memorijska kar..

Povratak na prethodni meni - Page 23

Osnovne funkcije 22 Izbor opcija ili menija Da biste izabrali opciju ili meni, pritisnite [ m ] ili [ f ]. Povratak na prethodni meni Pritisnite [ m ] ponovo da biste se vratili na prethodni meni. Pritisnite [ Okida č ] do pola da biste se vratili na režim snimanja. Upotreba opcije [MENU] Da biste izabrali opcije pritisnite [ m ], a zatim pritisnite [ D / c / F / t ] ili [ o ]. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite opciju ili meni. • Da biste se pomerili nagore ili nadole, pritisnite [ D ] ili [ c ]. • Da biste se pomerili levo ili desno, pritisnite [ F ] ili [ t ]. 3 Pri..

Izbor opcija ili menija - Page 24

Osnovne funkcije 23 Izbor opcija ili menija 5 Pritisnite [ D / c ] da biste izabrali Balans bele , a zatim pritisnite [ t ] ili [ o ]. Veli č ina fotogra fi je Kvalitet EV ISO Balans bele Pametni fi lter Prepoznavanje lica Iza đ i Nazad 6 Pritisnite [ F / t ] da biste izabrali opciju za balans bele. Nazad Pomeri Dnevno svetlo 7 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke. Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program: 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite p . 3 Pritisnite [ m ]. Snimanje Zvuk Prikaz Postavke Iza đ i Promeni Veli č ina fotogra fi je Kvali..

Izbor opcija ili menija - Page 25

Osnovne funkcije 24 Izbor opcija ili menija Upotreba opcije [Fn] Možete da pristupite opcijama snimanja tako što ć ete pritisnuti [ f ], ali neke opcije možda nisu dostupne. Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program: 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite p . 3 Pritisnite [ f ]. Veli č ina fotogra fi je Iza đ i Pomeri 4 Pritisnite [ D / c ] da biste listali do . Balans bele Iza đ i Pomeri 5 Pritisnite [ F / t ] da biste izabrali opciju za balans bele. Dnevno svetlo Iza đ i Pomeri 6 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke.

..

Podešavanje ekrana i zvuka - Page 26

Osnovne funkcije 25 Podešavanje ekrana i zvuka Saznajte kako da promenite osnovne informacije za ekran kao i postavke zvuka. Podešavanje zvuka Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada izvršavate funkcije. 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite O ¡ Zvu č ni signal . 3 Izaberite opciju. Opcija Opis Isklju č eno Fotoaparat ne ć e emitovati nikakav zvuk. 1/2/3 Fotoaparat emituje zvukove. Podešavanje tipa ekrana Možete da izaberete tip ekrana za režim snimanja ili reprodukcije. Svaki tip prikazuje razli č ite informacije o snimanju ili reprodukciji. Pogl..

Osnovne funkcije - Page 27

Osnovne funkcije 26 Snimanje fotogra fi ja Saznajte kako da lako i brzo snimite fotogra fi je u režimu Pametan automatski. 4 Pritisnite [ Okida č ] do pola da biste fokusirali. • Zeleni okvir zna č i da je subjekat u fokusu. • Crveni okvir zna č i da je subjekat izvan fokusa. 5 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju. 6 Pritisnite [ P ] za prikaz snimljene fotogra fi je. • Da biste izbrisali fotogra fi ju pritisnite [ f ], a zatim izaberite Da . 7 Pritisnite [ P ] da biste se vratili na režim snimanja. Na stranici 30 potražite savete kako da dobijete jasnije ..

Osnovne funkcije - Page 28

Osnovne funkcije 27 Snimanje fotogra fi ja Digitalni zum Digitalni zum je podrazumevano podržan u režimu snimanja. Ako u režimu snimanja uve ć ate sliku subjekta a indikator zuma je unutar digitalnog opsega, vaš fotoaparat koristi digitalni zum. Koriš ć enjem opti č kog zuma 5X i digitalnog zuma 5X, možete uve ć avati i do 25 puta. Opseg opti č kog zuma Opseg digitalnog zuma Indikator zuma • Digitalni zum nije dostupan sa efektima pametnog fi ltera ili opcijom AF sa pra ć enjem. • Ako fotogra fi ju snimite pomo ć u digitalnog zuma, kvalitet fotogra fi je može biti loš..

Osnovne funkcije - Page 29

Osnovne funkcije 28 Snimanje fotogra fi ja Intelig. zum Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu inteligentnog zuma, onda fotoaparat koristi inteligentni zum. Rezolucija fotogra fi je varira u zavisnosti od stope zuma ako koristite inteligentni zum. Koriš ć enjem opti č kog zuma i inteligentnog zuma, možete uve ć avati i do 10 puta. Opseg opti č kog zuma Intelli opseg Indikator zuma Rezolucija fotogra fi je kada je inteligentni zum uklju č en • Inteligentni zum nije dostupan sa efektom pametnog fi ltera ili opcijom AF sa pra ć enjem. • Inteligentni zum pomaže vam da sn..

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata - Page 30

Osnovne funkcije 29 Snimanje fotogra fi ja Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) Opti č ko smanjivanje pomeranja fotoaparata u režimu snimanja. S Pre korekcije S Posle korekcije 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ OIS . 3 Izaberite opciju. Ikona Opis Isklju č eno : OIS je deaktivirana. Uklju č eno : OIS je aktivirana. ps • OIS možda ne ć e pravilno funkcionisati u slede ć im situacijama: - kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu - kada koristite digitalni zum - kada se fotoaparat previše pomera - kada je brzina okida č a mala (na ..

Saveti za dobijanje jasnije slike - Page 31

Osnovne funkcije 30 Pravilno držanje fotoaparata Uverite se da ništa ne blokira objektiv, blic ili mikrofon. Pritiskanje dugmeta okida č a do pola Pritisnite [ Okida č ] do pola i podesite fokus. Fotoaparat automatski podežava fokus i ekspoziciju. Fotoaparat automatski podešava vrednost blende i brzine okida č a. Kadar fokusa • Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju ako je kadar fokusa zelene boje. • Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite [ Okida č ] do pola ako je kadar fokusa prikazan crveno. Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata Podesite opciju opti č ..

Osnovne funkcije - Page 32

Osnovne funkcije 31 Spre č avanje da objekat iza đ e iz fokusa Teško je postaviti objekat u fokus u slede ć im situacijama: - ako je mali kontrast izme đ u objekta i pozadine (na primer, kada objekat nosi ode ć u iste boje kao pozadina) - kada je izvor svetlosti iza objekta previše svetao - ako je objekat sjajan ili odbija svetlost - kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri - kada objekat nije postavljen u centar kadra Uklju č ite blic. (str. 52) Koristite funkciju Uzastopno ili Snimanje pokreta. (str. 68) Koristite zaklju č avanje fokusa Priti..

Saznajte kako da snimite fotogra - Page 33

Koriš ć enje pametnog automatskog režima ……………… 33 Koriš ć enje režima program ………………………………… 35 Koriš ć enje režima Panorama uživo ……………………… 36 Koriš ć enje režima Slika u slici ……………………………… 38 Koriš ć enje režima scene …………………………………… 39 Koriš ć enje režima magi č nog okvira ……………………… 40 Koriš ć enje režima najlepšeg snimka ……………………… 41 Koriš ć enje režima Inteligentni portret …………………… 42 Koriš ć enje re..

Proširene funkcije - Page 34

Proširene funkcije 33 Koriš ć enje pametnog automatskog režima U pametnom automatskom režimu, fotoaparat automatski bira odgovaraju ć e postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje. Režim pametnog automatskog režima ć e vam pomo ć i ukoliko ne poznajete dobro postavke fotoaparata za razli č ite scene. Ikona Opis Portreti sa pozadinskim osvetljenjem Portreti Krupni planovi objekata Krupni planovi teksta Zalasci sunca Vedro nebo Šumoviti predeli Krupni planovi mnogobojnih objekata Fotoaparat je stabilizovan na stativu (kod snimanja no ć u) Aktivno pokretni objekti Vatromet ..

Proširene funkcije - Page 35

Proširene funkcije 34 Koriš ć enje pametnog automatskog režima • Ako fotoaparat ne prepozna odgovaraju ć i režim scene, on koristi podrazumevane postavke za režim S . • U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne izabere režim za portret č ak i ukoliko prepozna lice. • Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere ta č nu scenu. • Č ak i kada koristite stativ, fotoaparat možda ne ć e detektovati režim ako se objekat pomera. • U režimu..

Proširene funkcije - Page 36

Proširene funkcije 35 Koriš ć enje režima program U programskom režimu možete da podesite razli č ite opcije izuzev opcije brzine okida č a i vrednosti otvora blende koje fotoaparat automatski podešava. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite p . 3 Podesite željene opcije. • Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 48) 4 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [ Okida č ] da biste fokusirali. 5 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju.

..

Proširene funkcije - Page 37

Proširene funkcije 36 Koriš ć enje režima Panorama uživo U režimu Panorama uživo možete da snimate široku panoramsku scenu u jednoj fotogra fi ji. Snimite i kombinujte seriju fotogra fi ja da biste kreirali panoramsku sliku. 5 Kada je dugme [ Okida č ] pritisnuto, polako okre ć ite kameru u smeru koji ć e omogu ć iti snimanje ostatka panorame. • Kada je tražilo poravnato sa slede ć om scenom, fotoaparat automatski snima slede ć u fotogra fi ju. 6 Kada završite, otpustite [ Okida č ]. • Kada snimite sve potrebne slike, fotoaparat ih kombinuje u jednu panoramsku fotog..

Proširene funkcije - Page 38

Proširene funkcije 37 Koriš ć enje režima Panorama uživo • Za najbolje rezultate prilikom snimanja panoramskih fotogra fi ja, izbegavajte slede ć e: - pomeranje fotoaparata prebrzo ili presporo - premalo pomeranje fotoaparata za snimanje slede ć e slike - pomeranje fotoaparata pri neadekvatnim brzinama - drmanje fotoaparata - promena smera fotoaparata tokom snimanja fotogra fi je - snimanje na tamnim mestima - snimanje predmeta u pokretu u blizini - uslovi snimanja pri kojima se osvetljenje ili boja svetla menjaju • Izbor režima Panorama uživo onemogu ć i ć e funkcije digit..

Proširene funkcije - Page 39

Proširene funkcije 38 Koriš ć enje režima Slika u slici U režimu Slika u slici možete da snimite ili izaberete fotogra fi ju pozadine u punoj veli č ini, a zatim umetnete manju fotogra fi ju u prednji plan. 6 Pritisnite [ o ], a zatim pritisnite [ D / c / F / t ] da biste promenili veli č inu umetanja. 7 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke. 8 Pritisnite [ Okida č ] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite [ Okida č ] da biste snimili umetnuli fotogra fi ju. • Prozor za umetanje izgleda ve ć i kada do pola pritisnete [ Okida č ], tako da možete da odredite..

Proširene funkcije - Page 40

Proširene funkcije 39 Koriš ć enje režima scene U režimu scene možete da snimite fotogra fi ju pomo ć u unapred podešenih opcija za odre đ enu scenu. Opcija Opis Pejzaž Fotogra fi sanje nepokretnih scena i pejzaža. Tekst Jasno fotogra fi sanje teksta na štampanim ili elektronskim dokumentima. Zalazak sunca Fotogra fi sanje scena na zalasku sunca, sa prirodnom crvenom i žutom bojom. Zora Fotogra fi sanje scena u zoru. Pozadinsko svetlo Fotogra fi sanje objekata sa pozadinskim svetlom. Plaža i sneg Smanjivanje podekspozicije subjekata uzrokovano svetloš ć u sunca re fl ..

Proširene funkcije - Page 41

Proširene funkcije 40 Koriš ć enje režima scene 6 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [ Okida č ] da biste fokusirali. 7 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju. U režimu snimka uz magi č ni kadar rezolucija se automatski podešava na . Koriš ć enje režima magi č nog okvira U režimu magi č nog okvira možete da primenite razli č ite efekte okvira na vaše fotogra fi je. Oblik i doživljaj fotogra fi ja se menja u skladu sa okvirom koji izaberete. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite s ¡ Magi č ni kadar . 3 Pritisnite [ m ]. 4 Izabe..

Proširene funkcije - Page 42

Proširene funkcije 41 Koriš ć enje režima scene Koriš ć enje režima najlepšeg snimka U režimu najlepšeg snimka možete da snimite portret sa opcijama skrivanja nedostataka na licu. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite s ¡ Najlepši snimak . 3 Pritisnite [ m ]. 4 Izaberite a ¡ Nijansa lica . 5 Izaberite opciju. • Na primer, pove ć ajte postavku nijanse lica da biste kožu u č inili svetlijom. Nazad Pomeri Nivo 2 6 Pritisnite [ m ]. 7 Izaberite a ¡ Doterivanje lica . 8 Izaberite opciju. • Na primer, pove ć ajte postavku za doterivanje lica da biste sakrili ve..

Proširene funkcije - Page 43

Proširene funkcije 42 Koriš ć enje režima scene Koriš ć enje režima Inteligentni portret U režimu inteligentnog portreta možete izdvojiti i sa č uvati portrete izbliza pojedina č nih subjekata na sceni. Kada fotoaparat detektuje lice sa scene, on ga automatski uve ć ava i opseca sliku oko lica. Fotoaparat zatim snima potpunu scenu i dva portreta izbliza kao tri odvojene datoteke. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite s ¡ Inteligenti portret . 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [ Okida č ] da biste fokusirali. 4 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimi..

Fotoaparat pdetektuje lica pomo - Page 44

Proširene funkcije 43 Koriš ć enje režima scene Koriš ć enje režima Smešno lice U režimu Smešno lice, možete da menjate lice subjekta pomo ć u smešnih efekata. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite s ¡ Smešno lice . 3 Usmerite fotoaparat prema licu subjekta. • Fotoaparat pdetektuje lica pomo ć u funkcije za detekciju lica. 4 Pritisnite [ m ]. 5 Izaberite a ¡ Smešni efekat ¡ smešan efekat. • Na ekranu možete pregledati lice sa primenjenim efektom. Nazad Pr ć ast nos Pomeri 6 Pritisnite [ m ]. 7 Izaberite a ¡ Nivo izobli č enja . 8 Prilago đ avanje ni..

Vrednost otvora blende - Page 45

Proširene funkcije 44 Koriš ć enje režima scene 6 Izaberite opciju. • Ako izaberete AUTO , vrednost otvora blende ili brzina zatvara č a se automatski podešava. 7 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [ Okida č ] da biste fokusirali. 8 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju. • Koristite stativ da biste spre č ili zamu ć enost fotogra fi ja. • U no ć nom režimu opcije fokusne daljine nisu dostupne. Koriš ć enje no ć nog režima U no ć nom režimu koristite malu brzinu zatvara č a kako bi se produžilo vreme zatvaranja zatvara č a. Pove ć aj..

Proširene funkcije - Page 46

Proširene funkcije 45 Koriš ć enje režima video zapisa U režimu video zapisa možete da snimate video zapise visoke de fi nicije u trajanju do 20 minuta. Na fotoaparatu se snimljeni video zapisi č uvaju kao MJPEG datoteke. • Neke memorijske kartice možda ne podržavaju snimanje video zapisa visoke de fi nicije. Ako vaša kartica ne podržava, postavite nižu rezoluciju. • Memorijske kartice sa sporim brzinama upisivanja ne podržavaju video zapise visoke rezolucije. Za snimanje video zapisa visoke rezolucije koristite memorijske kartice sa ve ć im brzinama pisanja. • Ako kor..

Proširene funkcije - Page 47

Proširene funkcije 46 Koriš ć enje režima video zapisa 9 Podesite željene opcije. • Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 48) 10 Pritisnite [ Okida č ] da biste zapo č eli snimanje. 11 Ponovo pritisnite [ Okida č ] da biste zaustavili snimanje. Pauziranje snimanja Fotoaparat vam omogu ć ava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomo ć u ove funkcije možete da snimite nekoliko scena u vidu pojedina č nog video zapisa. Zaustavi Snimi • Pritisnite [ o ] da biste pauzirali snimanje. • Pritisnite [ o ] da biste nastavili.

..

Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovaraju - Page 48

Proširene funkcije 47 Koriš ć enje režima video zapisa Koriš ć enje režima pametnog prepoznavanja scene U režimu pametnog prepoznavanja scene, fotoaparat automatski bira odgovaraju ć e postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje. 1 U režimu snimanja pritisnite [ M ]. 2 Izaberite v . 3 Pritisnite [ m ]. 4 Izaberite v ¡ Pametno prepoznavanje scene ¡ Uklju č eno . 5 Poravnajte objekat u kadru. • Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovaraju ć e scene se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Ikona Opis Pejzaži Zalasci sunca Vedro nebo Šumoviti predeli 6 Pritisnit..

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja. - Page 49

Opcije snimanja Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja. Biranje rezolucije i kvaliteta …………………… 49 Biranje rezolucije …………………………… 49 Biranje kvaliteta slike ………………………… 50 Koriš ć enje tajmera …………………………… 51 Snimanje u mraku …………………………… 52 Spre č avanje efekta crvenih o č iju …………… 52 Koriš ć enje blica ……………………………… 52 Podešavanje ISO osetljivosti ………………… 54 Promena fokusa fotoaparata ………………… 55 Koriš ć enje ..

Podešavanje rezolucije video zapisa - Page 50

Opcije snimanja 49 Biranje rezolucije i kvaliteta Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta. Ikona Opis 1984 X 1488 : Štampanje na papiru formata A5. 1920 X 1080 : Štampanje na papiru formata A5 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u. 1024 X 768 : Za prilog e-poruci. Podešavanje rezolucije video zapisa 1 U režimu snimanja video zapisa pritisnite [ m ]. 2 Izaberite v ¡ Veli č ina video zapisa . 3 Izaberite opciju. Ikona Opis 1280 X 720 HQ : HD datoteke za reprodukciju na HDTV-u. 640 X 480 : Datoteke za reprodukciju na analognom TV-u. 320 X 240 : ..

Biranje rezolucije i kvaliteta - Page 51

Opcije snimanja 50 Biranje rezolucije i kvaliteta Biranje kvaliteta slike Podešavanje postavki kvaliteta fotogra fi je i video zapisa. Postavke slika visokog kvaliteta ć e dati ve ć e datoteke. Podešavanje kvaliteta fotogra fi je Fotoaparat komprimuje i č uva fotogra fi je koje ste snimili u JPEG formatu. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Kvalitet . 3 Izaberite opciju. Ikona Opis Super Fine : Snimite fotogra fi je u super visokom kvalitetu. Fine : Snimite fotogra fi je u visokom kvalitetu. Normalno : Snimite fotogra fi je u normalnom kvalitetu. pds Podešava..

Opcije snimanja - Page 52

Opcije snimanja 51 Koriš ć enje tajmera Saznajte kako da podesite tajmer da biste odložili snimanje. Spdsv 3 Pritisnite [ Okida č ] da biste pokrenuli tajmer. • AF - pomo ć no svetlo/lampica tajmera ć e po č eti da treperi. Fotoaparat ć e automatski snimiti fotogra fi ju u odre đ eno vreme. • Pritisnite [ Okida č ] ili [ t ] da biste otkazali tajmer. • U zavisnosti od izabranih opcija prepoznavanja lica ili opcija oblasti za fokusiranje, funkcija tajmera možda ne ć e biti dostupna. • Opcije tajmera nisu dostupne ako podesite opcije kontinualnog snimanja. 1 U režimu sni..

U režimu snimanja pritisnite [ - Page 53

Opcije snimanja 52 Snimanje u mraku Saznajte kako možete da slikate no ć u ili u uslovima slabog osvetljenja. Koriš ć enje blica Koristite blic kada snimate fotogra fi je u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotogra fi jama. 1 U režimu snimanja pritisnite [ F ]. Automatski 2 Izaberite opciju. Ikona Opis Isklju č eno : • Blic se ne ć e uklju č ivati. • Fotoaparat ć e prikazivati upozorenje za pomeranje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja. Spds Spre č avanje efekta crvenih o č iju Ako se aktivira blic kada slikate osobu u mraku, na slici se može pojaviti c..

Snimanje u mraku - Page 54

Opcije snimanja 53 Snimanje u mraku Ikona Opis Efekat crvenih o č iju : • Blic se aktivira dva puta kada su objekat ili pozadina tamni da bi se smanjio efekat crvenih o č iju. • Postoji vremenski interval izme đ u dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put. Automatski : Blic se aktivira automatski ako su objekat ili pozadina tamni. Automatski : Fotoaparat ć e izabrati odgovaraju ć u postavku blica za odre đ enu scenu u pametnom automatskom režimu. Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja. • Opcije blica nisu dostupne ako po..

Podešavanje ISO osetljivosti - Page 55

Opcije snimanja 54 Snimanje u mraku Podešavanje ISO osetljivosti ISO je mera osetljivosti fi lma na svetlost koju je de fi nisala me đ unarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Što ve ć u ISO osetljivost izaberete, to ć e fotoaparat biti osetljiviji na svetlost. Koristite višu ISO osetljivost da biste snimili bolje fotogra fi je i smanjili podrhtavanje fotoaparata kada ne koristite blic. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ ISO . 3 Izaberite opciju. • Izaberite da biste koristili odgovaraju ć u ISO osetljivost na osnovu svetline objekta i osvetljenja. Ve..

U režimu snimanja pritisnite [ - Page 56

Opcije snimanja 55 Promena fokusa fotoaparata Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata da odgovara objektu i uslovima snimanja. Koriš ć enje autofokusa Da biste snimili oštre fotogra fi je, izaberite odgovaraju ć i fokus u skladu sa udaljenoš ć u objekta. 1 U režimu snimanja pritisnite [ c ]. Normalno (AF) Spsv Koriš ć enje makrofotogra fi je Koristite makrofotogra fi ju za snimanje objekata kao što su cve ć e ili insekti u krupnom planu. • Potrudite se da držite fotoaparat što mirnije da biste spre č ili zamu ć enost fotogra fi ja. • Isklju č ite blic ako je udal..

Promena fokusa fotoaparata - Page 57

Opcije snimanja 56 Promena fokusa fotoaparata 3 Podesite fokus na objekat koji želite da pratite i pritisnite [ o ]. • Na objektu ć e se pojaviti okvir fokusa i prati ć e objekat kada pomerite fotoaparat. • Beli okvir ukazuje na to da fotoaparat prati objekat. • Zeleni okvir ukazuje na to da je objekat u fokusu kada do pola pritisnite dugme [ Okida č ]. 4 Pritisnite [ Okida č ] da biste snimili fotogra fi ju. 2 Izaberite opciju. Ikona Opis Normalno (AF) : Fokus za objekte na razdaljini ve ć oj od 80 cm. 250 cm kada koristite zumiranje. Makro : Fokus za objekte na razdaljini od ..

Podešavanje oblasti za fokusiranje - Page 58

Opcije snimanja 57 Promena fokusa fotoaparata Podešavanje oblasti za fokusiranje Možete da dobijete jasnije fotogra fi je ako izaberete odgovaraju ć u oblast za fokusiranje u skladu sa položajem objekta u sceni. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Oblast za fokusiranje . 3 Izaberite opciju. Ikona Opis AF u centru : Fokus u centru kadra (pogodno kada se objekti nalaze u centru ekrana ili u njegovoj blizini). Višestruki AF : Fokus u jednoj ili više oblasti od mogu ć ih 9. AF sa pra ć enjem : Fokusiranje i pra ć enje objekta. (str. 56) Dostupne opcije mogu da se r..

Prepoznavanje treptanja - Page 59

Opcije snimanja 58 Koriš ć enje funkcije prepoznavanja lica Ako koristite opcije prepoznavanja lica, fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilago đ ava ekspoziciju. Koristite Prepoznavanje treptanja da biste detektovali zatvorene o č i ili Prepoznavanje osmeha da biste snimili osmeh na licu. Možete tako đ e da koristite opciju Pametno prepoznavanje lica za registrovanje lica i postavljanje prioriteta fokusa na njih. ps Prepoznavanje lica Fotoaparat može automatski da prepozna do 10 lica u jednoj sceni. 1 U režimu sn..

Snimanje autoportreta - Page 60

Opcije snimanja 59 Koriš ć enje funkcije prepoznavanja lica Snimanje autoportreta Snimanje autoportreta. Fotoaparat postavlja udaljenost fokusa na snimak izbliza, a zatim emituje zvu č ni signal kada je spreman. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Prepoznavanje lica ¡ Autoportret . 3 Napravite snimak sa objektivom okrenutim prema sebi. 4 Kada č ujete kratki zvu č ni signal pritisnite [ Okida č ]. Kada se lica nalaze u središtu fotoaparata on neprekidno daje zvu č ni signal. Ako u postavkama isklju č ite opciju Ja č ina zvuka , fotoaparat ne ć e emitovati zvu ..

Opcije snimanja - Page 61

Opcije snimanja 60 Koriš ć enje funkcije prepoznavanja lica Koriš ć enje opcije pametnog prepoznavanja lica Fotoaparat automatski registruje lica osoba koje č esto fotogra fi šete. Funkcija pametnog prepoznavanja lica automatski daje prioritet na fokusu tim licima i omiljenim licima. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Prepoznavanje lica ¡ Pametno prepoznavanje lica . • : Lica koja ste registrovali kao omiljena. (da biste lica registrovali kao omiljena pogledajte stranu 61.) • : Lica koja fotoa..

Registrovanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) - Page 62

Opcije snimanja 61 Koriš ć enje funkcije prepoznavanja lica Registrovanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) Možete da registrujete omiljena lica kako biste postavili prioritet fokusa i ekspozicije na njih. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Pametno FR ure đ ivanje ¡ Moja zvezda . 3 Poravnajte lice subjekta sa ovalnom linijom vodiljom i do pola pritisnite [ Okida č ] da biste fokusirali. Nazad Postavi • Fotoaparat može pogrešno da prepozna i registruje lica u zavisnosti od uslova osvetljenja, zna ..

Pregled omiljenih lica - Page 63

Opcije snimanja 62 Koriš ć enje funkcije prepoznavanja lica Pregled omiljenih lica 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Pametno FR ure đ ivanje ¡ Lista lica . • Da biste promenili ocenu omiljenih lica, pritisnite [ f ], a zatim izaberite Ure đ ivanje ocenjivanja . (str. 74) • Da biste obrisali omiljeno lice pritisnite [ f ], a zatim izaberite Izbriši moju zvezdu . (str. 75) • Prilikom registrovanja lica, fotogra fi šite jednu po jednu osobu. • Snimite 5 fotogra fi ja lica subjekta za najbolje rezultate: po jednu spreda, sleva, sdesna, odozgo i odozdo. •..

Podešavanje osvetljenosti i boje - Page 64

Opcije snimanja 63 Podešavanje osvetljenosti i boje Saznajte kako da prilagodite osvetljenost i boju radi boljeg kvaliteta slike. 3 Izaberite vrednost da biste prilagodili ekspoziciju. • Fotogra fi ja ć e biti svetlija kako se ekspozicija pove ć ava. • Kada podesite vrednost ekspozicije, ikona ć e se pojaviti kao u nastavku. 4 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke. • Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje ć e automatski ostati sa č uvano. Možda ć ete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli preeksponiranje ili podeksponiranje. • Ako ne ..

Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) - Page 65

Opcije snimanja 64 Podešavanje osvetljenosti i boje 3 Izaberite opciju. Ikona Opis Isklju č eno : ACB je isklju č en. Uklju č eno : ACB je uklju č en. • Funkcija ACB je uvek uklju č ena u režimu Pametan automatski. • ACB funkcija nije dostupna kada postavite opcije za uzastopno snimanje ili za pametni fi lter. Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast izme đ u objekta i pozadine, objekat ć e verovatno biti taman na fotogra fi ji. U tom slu č aju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB). S Bez opc..

Podešavanje osvetljenosti i boje - Page 66

Opcije snimanja 65 Podešavanje osvetljenosti i boje Ikona Opis U ta č ki : • Fotoaparat meri intenzitet svetlosti isklju č ivo u samom centru kadra. • Ako se objekat ne nalazi u centru kadra, fotogra fi ja možda ne ć e imati odgovaraju ć u ekspoziciju. • Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem. U centru : • Fotoaparat izjedna č ava merenje osvetljenosti č itavog kadra sa naglaskom na centar scene. • Pogodno za fotogra fi je na kojima se objekat nalazi u centru kadra. Promena opcije merenja Režim merenja se odnosi na na č in na koji fotoaparat meri koli č inu sv..

Podešavanje osvetljenosti i boje - Page 67

Opcije snimanja 66 Podešavanje osvetljenosti i boje Izbor postavke za balans bele Boja fotogra fi je zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotogra fi ji budu realisti č ne, izaberite odgovaraju ć e uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevna svetlost, Obla č no ili Volfram. Automatski balans bele Dnevno svetlo Obla č no Volfram pv 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ili v ¡ Balans bele . 3 Izaberite opciju. Ikona Opis Automatski balans bele : Automatsko podešavanje bala..

Podešavanje osvetljenosti i boje - Page 68

Opcije snimanja 67 Podešavanje osvetljenosti i boje De fi nisanje sopstvenog balansa bele boje Možete da prilagodite balans bele boje za snimanje fotogra fi ja bele podloge, kao što je komad papira, pod uslovima osvetljenja u kojima nameravate da snimite fotogra fi ju. Funkcija balansa bele boje ć e vam pomo ć i da uparite boje na fotogra fi ji sa stvarnom scenom. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ili v ¡ Balans bele . 3 Pomerite se na Merenje: Okida č . 4 Usmerite objektiv u par č e belog papira, a zatim pritisnite [ Okida č ].

..

Opcije snimanja - Page 69

Opcije snimanja 68 Koriš ć enje režima kontinualnog snimanja Snimanje fotogra fi ja može da bude teško ako se objekti brzo kre ć u ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. Tako đ e, može biti teško da ispravno prilagodite ekspoziciju i izaberete odgovaraju ć i svetlosni izvor. U tim slu č ajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja. p Ikona Opis Snimanje pokreta : Dok držite pritisnut [ Okida č ], fotoaparat snima fotogra fi je (6 fotogra fi ja u sekundi; maksimalno 30 fotogra fi ja). AEB : • Snimanje 3 uzastopne fotogra fi je, svake sa razli č itom..

Primena efekata/Podešavanje slika - Page 70

Opcije snimanja 69 Primena efekata/Podešavanje slika Dostupni fi lteri pri snimanju fotogra fi ja Ikona Opis Normalno : Bez efekata Minijatura : Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi. Vinjetiranje : Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata. Poluton. ta č ka : Primena efekta polutona. Skica : Primena efekta skice penkalom. Riblje oko : Zatamnite ivice okvira i izobli č ite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka. Protiv zamagljivanja : Jasniji prikaz slike. Klasi č no : Primena crno-be..

Primena efekata/Podešavanje slika - Page 71

Opcije snimanja 70 Primena efekata/Podešavanje slika Dostupni fi lteri pri snimanju video zapisa Ikona Opis Normalno : Bez efekata Efek. palete 1 : Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i snažnom bojom. Efek. palete 2 : Stvaranje č istih i jasnih scena. Efek. palete 3 : Primena nežnog braon tona. Efek. palete 4 : Kreiranje hladnog ili monotonog efekta. Minijatura : Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi. Vinjetiranje : Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata. Riblje oko : Izobli č ite objekte ..

Primena efekata/Podešavanje slika - Page 72

Opcije snimanja 71 Primena efekata/Podešavanje slika Podešavanje slika Podesite oštrinu, zasi ć enost boja ili kontrast fotogra fi ja. 1 U režimu snimanja pritisnite [ m ]. 2 Izaberite a ¡ Podešavanje slike . 3 Izaberite opciju. • Kontrast • Oštrina • Zasi ć enost boja -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Podešavanje slike Kontrast Oštrina Zasi ć enost boja Nazad Pomeri p 4 Pritisnite [ F / t ] da biste podesili svaku vrednost. Kontrast Opis - Smanjivanje boje i osvetljenosti. + Poja č avanje boje i osvetljenosti. Oštrina Opis - Umekšavanje ivica na fotogra fi ja..

Reprodukcija/ure - Page 73

Reprodukcija/ure đ ivanje Saznajte kako da reprodukujete fotogra fi je i video zapise, odnosno kako da ih ure đ ujete. Tako đ e, saznajte kako da povežete fotoaparat sa ra č unarom, štampa č em za fotogra fi je ili TV-om. Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije …………………………… 73 Pokretanje režima reprodukcije ……………… 73 Pregledanje fotogra fi ja ……………………… 79 Reprodukcija video zapisa ………………… 81 Ure đ ivanje fotogra fi je ………………………… 83 Promena veli č ina fotogra fi ja ..

Pokretanje režima reprodukcije - Page 74

Reprodukcija/ure đ ivanje 73 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Saznajte kako da reprodukujete fotogra fi je ili video zapise, odnosno kako da upravljate datotekama. Informacije o fotogra fi ji Memorija u upotrebi Info o datoteci Ikona Opis Podešene su slike za štampanje (DPOF) Zašti ć ena datoteka Na fotogra fi ji se nalazi registrovano lice (dostupno samo kada se koristi memorijska kartica.) Naziv foldera – naziv datoteke Za prikaz informacija na ekranu pritisnite [ D ]. Pokretanje režima reprodukcije Pregledajte fotogra fi je ili reprodukujte ..

Ocenjivanje omiljenih lica - Page 75

Reprodukcija/ure đ ivanje 74 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Ocenjivanje omiljenih lica Možete da ocenite omiljena lica. Funkcija omiljenih lica je dostupna samo kada umetnete memorijsku karticu u fotoaparat. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite u ¡ Ure đ ivanje liste lica ¡ Ure đ ivanje ocenjivanja . 3 Izaberite lice sa liste, a zatim pritisnite [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Postavi Nazad Ure đ ivanje liste lica 4 Pritisnite [ D / c ] da biste promenili ocenu lica, a zatim pritisnite [ f ]. Informacije o video zapisu Reprodukuj Snimanje..

Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije - Page 76

Reprodukcija/ure đ ivanje 75 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije Pametni album Prikaz fotogra fi ja po kategoriji, kao što je datum, lice ili tip datoteke. 1 U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [ Zum ] nalevo. 2 Pritisnite [ m ]. 3 Izaberite kategoriju. Tip Datum Boja Sedmica Lice Nazad Postavi Opcija Opis Tip Pregled datoteka prema tipu. Datum Pregled datoteka prema datumu kada su sa č uvane. Boja Pregled datoteka prema boji koja preovla đ uje na slici. Sedmica Pregled datoteka prema danu u sedm..

Pritisnite i zadržite [ - Page 77

Reprodukcija/ure đ ivanje 76 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Prikaz datoteka kao sli č ica Pregledajte sli č ice datoteka. U režimu reprodukcije rotirajte dugme [ Zum ] ulevo da biste prikazali sli č ice (istovremeno 3). Rotirajte dugme [ Zum ] ulevo još jednom ili dvaput da biste prikazali još sli č ica (istovremeno 9 ili 20). Rotirajte dugme [ Zum ] udesno kako biste se vratili na prethodni prikaz. Filter Za Opis Pretraživanje datoteka Pritisnite [ D / c / F / t ]. Brisanje datoteka Pritisnite [ f ], a zatim izaberite Da . 4 Pritisnite [ F / t ..

Brisanje jedne datoteke - Page 78

Reprodukcija/ure đ ivanje 77 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Zaštita datoteka Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slu č ajno izbrisati. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite u ¡ Zaštiti ¡ Izaberi . • Da biste zaštitili sve datoteke, izaberite Sve ¡ Zaklju č aj . 3 Izaberite fajl koji želite da zaštitite i pritisnite [ o ]. • Pritisnite ponovo [ o ] da biste poništili izbor. Izaberi Postavi Ikona zašti ć ene datoteke 4 Pritisnite [ f ]. Zašti ć eni fajl ne možete da brišete ili rotirate. Brisanje datoteka Izbor dat..

Kopiranje datoteka na memorijsku karticu - Page 79

Reprodukcija/ure đ ivanje 78 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Brisanje svih datoteka Možete da izaberete sve datoteke, a zatim ih izbrišete odjednom. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite u ¡ Izbriši ¡ Sve . 3 Kada se pojavi iska č u ć a poruka izaberite Da . • Sve nezašti ć ene datoteke se brišu. Kopiranje datoteka na memorijsku karticu Kopirajte datoteke iz interne memorije na memorijsku karticu. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite u ¡ Kopiraj na karticu . 3 Kada se pojavi iska č u ć a poruka izaberite ..

Kada pregledate fotogra - Page 80

Reprodukcija/ure đ ivanje 79 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Za Opis Premeštanje uve ć ane oblasti Pritisnite [ D / c / F / t ]. Isecanje uve ć ane fotogra fi je Pritisnite [ o ], a zatim izaberite Da . (Opse č ena fotogra fi ja bi ć e sa č uvana kao nova datoteka. Originalna fotogra fi ja zadržava svoj originalni oblik.) Kada pregledate fotogra fi je koje su snimljene drugim fotoaparatom, odnos zuma se može razlikovati. Pregledanje fotogra fi ja Uve ć ajte deo fotogra fi je ili pregledajte fotogra fi je u vidu projekcije slajdova. Uve ć..

Reprodukcija projekcije slajdova - Page 81

Reprodukcija/ure đ ivanje 80 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Reprodukcija projekcije slajdova Primenite efekte i zvuke na projekciju slajdova vaših fotogra fi ja. Funkcija projekcije slajdova se ne može koristiti za video zapise. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite C . 3 Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova. • Pre đ ite na korak 4 da biste zapo č eli projekciju slajdova bez efekata. * Podrazumevano Opcija Opis Po č etak Izaberite da li ć e se projekcija slajdova ponavljati. ( Reprodukuj , Ponovi ) Slike Podesite foto..

Reprodukcija video zapisa - Page 82

Reprodukcija/ure đ ivanje 81 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije * Podrazumevano Opcija Opis Muzika Izaberite zvuk u pozadini. Efekat • Izaberite efekat za promenu scene izme đ u fotogra fi ja. ( Isklju č eno *, Smireno , Sjajno , Opušteno , Veselo , Slatko ) • Izaberite Isklju č eno da biste poništili efekte. • Kada koristite opciju Efekat interval izme đ u fotogra fi ja ć e biti podešen na 1 sekundu. 4 Izaberite Po č etak ¡ Reprodukuj . • Izaberite Ponovi da biste ponovili projekciju slajdova. 5 Pregled projekcije slajdova. • Pritisni..

Snimanje slike iz video zapisa - Page 83

Reprodukcija/ure đ ivanje 82 Prikazivanje fotogra fi ja ili video zapisa u režimu reprodukcije Snimanje slike iz video zapisa 1 Dok pregledate video pritisnite [ o ] na mestu na kome želite da snimite sliku. 2 Pritisnite [ c ]. • Rezolucija snimljene slike bi ć e jednaka veli č ini originalnog video zapisa. • Snimljeni video zapis ć e biti sa č uvan kao nova datoteka.

..

Reprodukcija/ure - Page 84

Reprodukcija/ure đ ivanje 83 Ure đ ivanje fotogra fi je Saznajte kako da uredite fotogra fi je. • Fotoaparat ć e sa č uvati ure đ ene fotogra fi je kao nove datoteke. • Kada ure đ ujete fotogra fi je, fotoaparat ć e im automatski smanjti rezoluciju. Fotogra fi je koje ru č no rotirate ili kojima menjate veli č inu se ne ć e automatski prebaciti na manju rezoluciju. • Ne možete ure đ ivati panoramske fotogra fi je. Rotiranje fotogra fi je 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Rotiraj . 3 Izaberite opciju. Naz..

Kreiranje portreta izbliza - Page 85

Reprodukcija/ure đ ivanje 84 Ure đ ivanje fotogra fi je Kreiranje portreta izbliza Izdvojite lice pojedina č nog subjekta iz postoje ć e fotogra fi je. 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Inteligenti portret . 3 Izaberite Sa č uvaj da biste opsekli fotogra fi ju oko izabranog lica. • Dva opse č ena portreta se snimaju sa uzastopnim imenima datoteka. Sa č uvaj Nazad Pomeri Funkcija Inteligentni portret neæe raditi ako: - nijedno lice nije otkriveno - su detektovana su više od 2 lica - je detektovana oblast lica veæa ..

Podešavanje tamnih objekata (ACB) - Page 86

Reprodukcija/ure đ ivanje 85 Ure đ ivanje fotogra fi je Prilago đ avanje fotogra fi ja Saznajte kako da ispravite efekat crvenih o č iju, podesite nijansu kože i podesite osvetljenost, kontrast ili zasi ć enost boja. Ako je centar fotogra fi je taman, možete da podesite da bude svetliji. Fotoaparat ć e sa č uvati ure đ enu fotogra fi ju kao novu datoteku, ali je može prebaciti u manju rezoluciju. Podešavanje tamnih objekata (ACB) 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Podešavanje slike ¡ ACB . 3 Pritisnite [ o ] da ..

Kako se broj pove - Page 87

Reprodukcija/ure đ ivanje 86 Ure đ ivanje fotogra fi je Uklanjanje efekta crvenih o č iju 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Podešavanje slike ¡ Popravljanje efekta crvenih o č iju . 3 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke. Doterivanje lica 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Podešavanje slike ¡ Doterivanje lica . 3 Pritisnite [ o ]. 4 Pritisnite [ F / t ] da biste podesili nijansu kože. • Kako se broj pove ć ava, nijansa lica postaje svetlija i ja..

Kreiranje slika za štampanje (DPOF) - Page 88

Reprodukcija/ure đ ivanje 87 Ure đ ivanje fotogra fi je Dodavanje šuma fotogra fi ji 1 U režimu reprodukcije prona đ ite fotogra fi ju, a zatim pritisnite [ m ]. 2 Izaberite e ¡ Podešavanje slike ¡ Dodavanje šuma . 3 Pritisnite [ o ] da biste sa č uvali postavke. Kreiranje slika za štampanje (DPOF) Izaberite fotogra fi je za štampanje ili č uvanje opcija štampanja u digitalnom formatu sa podacima o slikama za štampanje (DPOF). Ova informacija se č uva u MISC folderu na memorijskoj kartici radi lakšeg štampanje na DPOF-kompatibilnim štampa č ima. 1 U režimu reprodukc..

Štampanje fotogra - Page 89

Reprodukcija/ure đ ivanje 88 Ure đ ivanje fotogra fi je Štampanje fotogra fi ja kao sli č ica Štampajte fotogra fi je kao sli č ice da biste proverili sve fotogra fi je istivremeno. 1 U režimu reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite u ¡ DPOF ¡ Indeks . 3 Kada se pojavi iska č u ć a poruka izaberite Da . • Memorijsku karticu možete da odnesete u štampariju koja nudi DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) ili možete direktno da štampate slike kod ku ć e preko štampa č a koji je kompatibilan sa DPOF. • Fotogra fi je sa dimenzijama ve ć im od ..

Pregledanje fajlova na TV-u - Page 90

Reprodukcija/ure đ ivanje 89 Pregledanje fajlova na TV-u Reprodukujte fotogra fi je ili video zapise tako što ć ete povezati fotoaparat sa TV-om koriste ć i A/V kabl. 6 Uklju č ite TV i izaberite režim A/V video izvora koriste ć i daljinski upravlja č za TV. 7 Uklju č ite fotoaparat. • Fotoaparat automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga povežete sa TV aparatom. 8 Pregledajte fotogra fi je ili reprodukujte video zapise pomo ć u dugmadi na fotoaparatu. • U zavisnosti od modela TV-a, možete videti neke digitalne šumove ili deo slike može da ne bude prikazan. • Sli..

Prebacivanje datoteka na Windows ra - Page 91

Reprodukcija/ure đ ivanje 90 Prebacivanje datoteka na Windows ra č unar Prebacite datoteke na Windows ra č unar, uredite ih pomo ć u programa Intelli-studio, a zatim ih otpremite na web. • Zahtevi su samo preporuke. Oni možda ne ć e raditi ispravno č ak i kada ra č unar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg ra č unara. • Ako ra č unar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi ne ć e mo ć i pravilno da se reprodukuju ili ć e možda biti potrebno više vremena za ure đ ivanje video zapisa. • Instalirajte DirectX 9.0c ili noviju verziju pre nego što koristite In..

Prebacivanje datoteka na Windows ra - Page 92

Reprodukcija/ure đ ivanje 91 Prebacivanje datoteka na Windows ra č unar Prebacivanje datoteka pomo ć u programa Intelli-studio Program Intelli-studio možete preuzeti sa web stranice i instalirati ga na vašem ra č unaru. Kada povežete fotoaparat na ra č unar sa instaliranim programom Intelli-studio, program ć e se automatski pokrenuti. Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa ra č unarom preko USB kabla. 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite n ¡ PC softver ¡ Uklju č eno . 3 Isklju č ite fotoaparat. 4 Povežite fotoaparat sa ra č unarom ko..

Prebacivanje datoteka na Windows ra - Page 93

Reprodukcija/ure đ ivanje 92 Prebacivanje datoteka na Windows ra č unar Koriš ć enje programa Intelli-studio Intelli-studio omogu ć ava reprodukciju i izmene datoteka. Detalje potražite u meniju Help (Pomo ć ) ¡ Help (Pomo ć ) u paleti alatki programa. • Možete da ažurirate fi rmver fotoaparata izborom opcije Web Support (Web podrška) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (Nadogradite fabri č ki softver za povezani ure đ aj) na programskoj traci. • Ne možete da ure đ ujete datoteke direktno na fotoaparatu. Prenesite datoteke u folder na ra č unaru pre ure đ i..

Prebacivanje datoteka – povezivanje - Page 94

Reprodukcija/ure đ ivanje 93 Prebacivanje datoteka na Windows ra č unar Br. Opis 1 Otvaranje menija. 2 Pregled datoteka u izabranom folderu. 3 Promena u režim za ure đ ivanje fotogra fi ja. 4 Promena u režim za ure đ ivanje video zapisa. 5 Promena u režim za deljenje (fajlove možete da šaljete e-poštom ili da ih otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube). 6 Uve ć anje ili smanjivanje sli č ica na listi. 7 Izbor tipa datoteke. 8 Pregled datoteka koje se nalaze u izabranom folderu na ra č unaru. 9 Prikazivanje ili sakrivanje datoteka na povezanom fotoaparatu. 0 Pr..

Prebacivanje datoteka na Windows ra - Page 95

Reprodukcija/ure đ ivanje 94 Prebacivanje datoteka na Windows ra č unar 5 Uklju č ite fotoaparat. • Ra č unar automatski prepoznaje fotoaparat. Ako podesite USB opciju na Izaberite režim , u iska č u ć em prozoru izaberite Ra č unar . 6 Na ra č unaru izaberite My Computer ¡ Removable Disk ¡ DCIM ¡ 100PHOTO . 7 Prevucite ili sa č uvajte datoteke na ra č unaru. Prekidanje veze izme đ u fotoaparata i ra č unara (za Windows XP) Sli č no je odspajanje USB kabla i kod OS Windows Vista i Windows 7. 1 Proverite da li lampica statusa trep ć e. • Lampica statusa trep ć e prilik..

Prebacivanje datoteka na Mac ra - Page 96

Reprodukcija/ure đ ivanje 95 Prebacivanje datoteka na Mac ra č unar Kada povežete fotoaparat sa ra č unarom koji sadrži operativni sistem Macintosh, ra č unar ć e automatski prepoznati ure đ aj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na ra č unar. Podržana je verzija Mac OS 10.4 ili novija. 3 Uklju č ite fotoaparat. • Ra č unar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona zamenljivog diska. Ako podesite USB opciju na Izaberite režim , u iska č u ć em prozoru izaberite Ra č unar . 4 Dvaput kliknite na iko..

Reprodukcija/ure - Page 97

Reprodukcija/ure đ ivanje 96 Štampanje fotogra fi ja preko štampa č a za fotogra fi je (PictBridge) Odštampajte fotogra fi je na štampa č u kompatibilnom sa PictBridge tako što ć ete sa njim direktno povezati fotoaparat. Kon fi gurisanje postavki štampanja Pritisnite [ m ] da biste kon fi gurisali postavke štampanja. Slike Veli č ina Raspored Tip Kvalitet Jedna fotogra fi ja Automatski Automatski Automatski Automatski Iza đ i Odštampaj Opcija Opis Slike Izaberite da li želite da odštampate trenutnu fotogra fi ju ili sve fotogra fi je. Veli č ina Podesite veli č inu..

Pogledajte opcije za kon - Page 98

Postavke Pogledajte opcije za kon fi gurisanje postavki fotoaparata. Meni sa postavkama ……………………………………… 98 Pristup meniju sa postavkama …………………………… 98 Zvuk ……………………………………………………… 99 Ekran ……………………………………………………… 99 Postavke ……………………………………………… 100

..

Pristup meniju sa postavkama - Page 99

Postavke 98 Meni sa postavkama Saznajte kako da kon fi gurišete postavke fotoaparata. 3 Izaberite stavku. Iza đ i Nazad Ja č ina zvuka Zvuk pri pokretanju Zvuk okida č a Zvu č ni signal Zvuk za automatsko fokusiranje Srednje Isklju č eno 1 1 Uklju č eno 4 Izaberite opciju. Nazad Postavi Ja č ina zvuka Zvuk pri pokretanju Zvuk okida č a Zvu č ni signal Zvuk za automatsko fokusiranje Isklju č eno Nisko Srednje Visoko 5 Pritisnite [ m ] da biste se vratili na prethodni ekran. Pristup meniju sa postavkama 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [ m ]. 2 Izaberite meni. Iza ..

Meni sa postavkama - Page 100

Postavke 99 Meni sa postavkama Zvuk * Podrazumevano Stavka Opis Ja č ina zvuka Podesite ja č inu bilo kog zvuka. ( Isklju č eno , Nisko , Srednje *, Visoko ) Zvuk pri pokretanju Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada ga uklju č ite. ( Isklju č eno *, 1 , 2 , 3 ) Zvuk okida č a Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugme okida č a. ( Isklju č eno , 1 *, 2 , 3 ) Zvu č ni signal Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugmad okida č a ili menjate režime. ( Isklju č eno , 1 *, 2 , 3 ) Zvuk za automatsko fokusiranje Podesite za emitovanje zvuka kada ..

Meni sa postavkama - Page 101

Postavke 100 Meni sa postavkama * Podrazumevano Stavka Opis Osvetljenost ekrana Podesite osvetljenost ekrana. ( Automatski *, Tamno , Normalno , Svetlo ) Normalno se koristi u režimu reprodukcije č ak i ako ste izabrali opciju Automatski . Brzi prikaz Podesite da li želite da pregledate snimljene slike pre povratka u režim snimanja. ( Isklju č eno , Uklj. *) Ušteda energije Ako 30 sekundi ne vršite nikakvu operaciju, fotoaparat automatski prelazi u režim uštede energije. ( Isklju č eno *, Uklju č eno ) • U režimu uštede energije pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uklj..

Inteligenti portret - Page 102

Postavke 101 Meni sa postavkama * Podrazumevano Stavka Opis Br. datoteke Odredite kako ć e se datotekama dodeljivati ime. • Resetuj : Podesite da broj datoteke po č inje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • Serija *: Podesite da broj nove datoteke sledi nakon broja prethodne datoteke kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • Podrazumevano ime prvog foldera je 100PHOTO dok je podrazumevano ime prve datoteke SAM_0001. • Broj datoteke raste za jedan i to od..

Meni sa postavkama - Page 103

Postavke 102 Meni sa postavkama * Podrazumevano Stavka Opis Video izlaz Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom. • NTSC : SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan i Meksiko • PAL (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Nema č ka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland AF lampa Podesite svetlo tako da se automatski uklju č uje na tamnim mestima radi nalaženja fokusa. ( Isklju č eno , Uklju č eno *) USB Izaberite režim koji ć ete koristiti k..

Dodaci - Page 104

Dodaci Prona đ ite informacije o porukama o grešci, speci fi kacijama i održavanju. Poruke o grešci ……………………………………………… 104 Održavanje fotoaparata …………………………………… 105 Č iš ć enje fotoaparata …………………………………… 105 Koriš ć enje ili č uvanje fotoaparata ……………………… 106 O memorijskim karticama ……………………………… 107 O bateriji ………………………………………………… 110 Pre nego što kontaktirate servisni centar ………………… 114 Speci ..

Poruke o grešci - Page 105

Dodaci 104 Poruke o grešci Kada se prikaže neka od slede ć ih poruka o grešci, pokušajte uzroke da otklonite na navedene na č ine. Poruka o grešci Predložena rešenja Greška sa datotekom Izbrišite ošte ć enu datoteku ili se obratite servisnom centru. Sistem datoteka nije podržan. Vaša kamera ne podržava FAT strukturu podataka umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku karticu na fotoaparatu. Baterija je skoro ispražnjena Napunite bateriju ili stavite punu. Nema prostora u memoriji Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu memorijsku karticu. Nema datoteke sli..

Održavanje fotoaparata - Page 106

Dodaci 105 Održavanje fotoaparata Ku ć ište fotoaparata Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom. • Nikada za č iš ć enje aparata nemojte da koristite benzen, razre đ iva č e ili alkohol. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara. • Nemojte da pritiskate poklopac objektiva niti da koristite č etkicu sa pumpicom da biste ga o č istili. Č iš ć enje fotoaparata Objektiv i ekran fotoaparata Koristite č etkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite te č nost za č iš ć ..

Održavanje fotoaparata - Page 107

Dodaci 106 Održavanje fotoaparata Č uvanje u dužem vremenskom periodu • Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa upijaju ć im materijalom, kao što je silikagel. • Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zar đ aju i dovedu do ozbiljnih ošte ć enja fotoaparata. • Vremenom, neiskoriš ć ene baterije ć e se isprazniti i moraju ponovo da se napune pre upotrebe. • Trenutni datum i vreme mogu da budu pokrenuti kada se fotoaparat uklju č i nakon što je baterij..

Podržane memorijske kartice - Page 108

Dodaci 107 Održavanje fotoaparata • Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, svrab, ekcem ili otoke kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki od ovih simptoma, odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru. • Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu ta č ku fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim koriš ć enjem možda ne ć e biti pokrivena garancijom. • Ne dozvolite osoblju koje nije kvali fi kovano da popravlja fotoaparat i ne pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekval..

Kapacitet memorijske kartice - Page 109

Dodaci 108 Održavanje fotoaparata Kapacitet memorijske kartice Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Slede ć i kapaciteti su dati za microSD karticu od 1 GB: Fotogra fi je Veli č ina Super Fine Fine Normalno 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Video zapisi Veli č ina 30 FPS 15 FPS Pribl. 3' 59" Pribl. 7' 23" Pribl. 9' 11" Pribl. 17' 46" Pribl. 32' 49" Pribl. 59' 33" * Gornje vrednosti su izmerene bez koriš ć enja funkcije zumiranja. Dostupno vreme snimanja zavisi od toga da li koris..

Mere predostrožnosti pri koriš - Page 110

Dodaci 109 Održavanje fotoaparata • Ne dozvolite da memorijske kartice do đ u u kontakt sa te č noš ć u, prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, o č istite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoaparat. • Nemojte dozvoliti da te č nost, prašina ili strane materije do đ u u kontakt sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu. • Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu od elektrostati č kog pražnjenja. • Pren..

* Punjenje baterije povezivanjem na ra - Page 111

Dodaci 110 Održavanje fotoaparata Trajanje baterije Prose č no vreme snimanja/ Broj fotogra fi ja Test uslovi (kada je baterija napunjena u potpunosti) Fotogra fi je Približno 125 min/ Približno 250 fotogra fi ja Trajanje baterije se meri pod slede ć im uslovima: u režimu p , u tami, pri rezoluciji , fi nog kvaliteta, sa uklju č enom funkcijom OIS. 1. Podesite opciju blica na Doblicavanje , napravite jedan snimak i uve ć ajte ili smanjite prikaz. 2. Podesite opciju blica na Isklju č eno , napravite jedan snimak i uve ć ajte ili smanjite prikaz. 3. Obavite korake 1 i 2, sa č e..

Održavanje fotoaparata - Page 112

Dodaci 111 Održavanje fotoaparata Mere predostrožnosti u vezi sa koriš ć enjem baterije Zaštitite baterije, punja č e i memorijske kartice od ošte ć enja Spre č ite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu izme đ u + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog ošte ć enja baterije i da uzokuje požar ili strujni udar. Napomene u vezi sa punjenjem baterije • Ako je lampica statusa isklju č ena, proverite da li je baterija pravilno stavljena. • Ako je fotoaparat prilikom punjenja uklju č en, baterija se možda ne ć e napuniti..

Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan - Page 113

Dodaci 112 Održavanje fotoaparata • Ako ponovo povežete kabl za napajanje kada je baterija potpuno napunjena, lampica statusa se uklju č uje na otprilike 30 minuta. • Koriš ć enje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Punite bateriju sve dok se crvena lampica indikatora ne ugasi. • Ako lampica indikatora treperi crveno, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i ponovo je stavite. • Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, lampica indikatora može da trep ć e crveno. Baterija ć e po č eti da se puni kada se ..

Održavanje fotoaparata - Page 114

Dodaci 113 Održavanje fotoaparata Do povreda ili smrtnog ishoda može do ć i ako se neoprezno ili nepravilno rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva za pravilno rukovanje baterijom: • Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje nepravilno. Ako uo č ite bilo kakva izobli č enja, ošte ć enja ili druge nepravilnosti na bateriji, odmah prestanite da koristite bateriju i obratite se servisnom centru. • Koristite isklju č ivo originalne punja č e i adaptere koje preporu č uje proizvo đ a č i punite bateriju samo na na č in opisan u ovom upu..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 115

Dodaci 114 Pre nego što kontaktirate servisni centar Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste ve ć pokušali da rešite problem pomo ć u ovih predloga i još uvek imate problema sa ure đ ajem, kontaktirajte prodavca ili lokalni servisni centar. Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili baterija. Situacija Predložena rešenja Snimanje fotogra fi ja nije mogu ć e • Ne..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 116

Dodaci 115 Pre nego što kontaktirate servisni centar Situacija Predložena rešenja Dolazi do iznenadnog okidanja blica Mogu ć e je da blic okida usled stati č kog elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan. Datum i vreme nisu ta č ni Podesite datum i vreme koriste ć i meni za postavke ekrana. (str. 100) Ekran, odnosno dugmad ne funkcionišu Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite. Ekran fotoaparata slabo reaguje Ako fotoaparat koristite na veoma niskim temperaturama, može do ć i do toga da ekran ne funkcioniše ili da izgubi boju. Bolje performanse ekrana fotoaparata ć ete post..

Pre nego što kontaktirate servisni centar - Page 117

Dodaci 116 Pre nego što kontaktirate servisni centar Situacija Predložena rešenja Fotogra fi je ne mogu da se prikažu na televizoru • Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa TV-om preko A/V kabla. • Proverite da li memorijska kartica sadrži fotogra fi je. Ra č unar ne prepoznaje fotoaparat • Proverite da li je USB kabl pravilno priklju č en. • Proverite da li je fotoaparat uklju č en. • Uverite se da koristite podržani operativni sistem. Ra č unar prekida vezu sa fotoaparatom tokom prebacivanja datoteka Stati č ki elektricitet može dovesti do prekida prenosa ..

Speci - Page 118

Dodaci 117 Speci fi kacije fotoaparata Opseg Širina (W) Tele (T) Normalno (AF) 80 cm – beskona č no 250 cm – beskona č no Makro 5 – 80 cm 100 – 250 cm Automatski makro 5 cm – beskona č no 100 cm – beskona č no Brzina okida č a • Pametan automatski: 8 – 1/2000 sek. • Program: 1 – 1/2000 sek. • No ć ni: 8 – 1/2000 sek. Ekspozicija Kontrola Program AE Merenje Višestruko, U ta č ki, U centru, Prepoznavanje lica Kompenzacija ±2EV (Korak 1/3 EV) Ekvivalent ISO standarda Automatski, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Senzor slike Tip 1..

Speci - Page 119

Dodaci 118 Speci fi kacije fotoaparata Blic Režim Isklju č eno, Popravljanje efekta crvenih o č iju, Spora sinhronizacija, Doblicavanje, Efekat crvenih o č iju, Automatski Opseg • Širina: 0,3 – 4,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 – 1,6 m (ISO Auto) Vreme dopunjavanja Približno 5 sek. Smanjenje pomeranja Opti č ka stabilizacija slike (OIS) Efekat Režim fotogra fi sanja • Pametni fi lter: Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Poluton. ta č ka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasi č no, Retro, Negativ • Podešavanje slike: Kontrast, Oštrina, Zasi ć enost boja Režim..

Reprodukcija - Page 120

Dodaci 119 Speci fi kacije fotoaparata Reprodukcija Tip Pojedina č na slika, Sli č ice, Projekcija više slajdova sa muzikom i efektima, Filmska sekvenca, Pametni album* * Kategorija pametnog albuma: Tip, Datum, Boja, Sedmica, Lice Izmeni Promeni veli č inu, Rotiraj, Inteligenti portret, Pametni fi lter, Podešavanje slike, Iseci Efekat • Podešavanje slike: ACB, Popravljanje efekta crvenih o č iju, Doterivanje lica, Osvetljenost, Kontrast, Zasi ć enost boja, Dodavanje šuma • Pametni fi lter: Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Meki fokus, Stari fi lm 1, Stari fi lm 2, Poluto..

Speci - Page 121

Dodaci 120 Speci fi kacije fotoaparata Interfejs Priklju č ak za digitalni izlaz USB 2.0 Audio ulaz/izlaz ugra đ eni zvu č nik (Mono), mikrofon (Mono) Video izlaz A/V: NTSC, PAL (mogu ć nost izbora) Konektor za napajanje naizmeni č nom strujom 5,0 V Izvor napajanja Punjiva baterija Litijum-jonska baterija (BP70A, 700 mAh) Tip konektora Micro USB (5 pinova) Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Dimenzije (Š x V x D) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (bez izbo č ina) Težina 114,5 g (bez baterije i memorijske kartice) Radna temperatura 0 – 40 °C Vlažnost radnog okruž..

Dodaci - Page 122

Dodaci 121 Re č nik Kompozicija Kompozicija u fotogra fi ji zna č i ure đ enje objekata na fotogra fi ji. Obi č no, pridržavanje pravila tre ć ina dovodi do dobre kompozicije. DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata) Speci fi kacija za odre đ ivanje formata datoteke i sistema datoteka za digitalne fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za elektroniku i informati č ke tehnologije (JEITA). Dubina polja Udaljenost izme đ u najbliže i najdalje ta č ke koje mogu prihvatljivo biti fokusirane u fotogra fi ji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva,..

Dodaci - Page 123

Dodaci 122 Re č nik DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) Format za pisanje informacija o štampanju, kao što su izabrane slike i broj kopija, na memorijsku karticu. DPOF-kompatibilni štampa č i, ponekad dostupni u fotografskim radnjama, mogu č itati informacije sa kartice radi lakšeg štampanja. EV (Vrednost ekspozicije) Sve kombinacije brzine okida č a fotoaparata i otvora objektiva koje za rezultat imaju istu ekpoziciju. Kompenzacija vrednosti ekspozicije Ova funkcija omogu ć ava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene fotoaparatom, u ograni č enom k..

Dodaci - Page 124

Dodaci 123 Re č nik JPEG (Joint Photographic Experts Group) Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi se smanjila njihova ukupna veli č ina datoteke uz minimalno pogoršanje rezolucije slike. LCD (Liquid Crystal Display) Vizuelni prikaz koji se naj č eš ć e koristi u potroša č koj elektronici. Ovom displeju je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, kao što su CCFL ili LED, u cilju reprodukcije boja. Makro Ova funkcija omogu ć ava snimanje fotogra fi ja izbliza vrlo malih objekata. Kada koristite makro funkciju, fotoaparat može održavati oštar fok..

Dodaci - Page 125

Dodaci 124 Re č nik Brzina okida č a Brzina okida č a se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okida č a, i to je važan faktor koji uti č e na osvetljenost fotogra fi je, s obzirom da kontroliše koli č inu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne senzor slike. Velika brzina okida č a omogu ć ava manje vremena za koje svetlost prolazi, zatim fotogra fi ja postaje tamnija i lakše se zaustavljaju subjekti u pokretu. Vinjetiranje Smanjenje osvetljenosti ili zasi ć enosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) u odnosu na centar slike. Vinjetiranjem se mo..

Dodaci - Page 126

Dodaci 125 Pravilno odlaganje ovog proizvoda (odlaganje elektri č ne i elektronske opreme) (Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada) Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punja č a, slušalica, USB kabla), njih ne treba odlagati sa ostalim ku ć nim otpadom. Da bi se spre č ile mogu ć e štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada..

Dodaci - Page 127

Dodaci 126 Indeks Blic Automatski 53 Doblicavanje 53 Efekat crvenih o č iju 53 Isklju č eno 52 Popravljanje efekta crvenih o č iju 53 Spora sinhronizacija 53 Breketiranje automatske ekspozicije (AEB) 68 Brisanje datoteka 77 Brzi prikaz 100 Č Č iš ć enje Ekran 105 Ku ć ište fotoaparata 105 Objektiv 105 A AF lampa 102 AF - pomo ć no svetlo Lokacija 14 Postavke 102 Automatski balans kontrasta (ACB) Režim reprodukcije 85 Režim snimanja 64 Autoportret 59 A/V priklju č ak 14 B Balans bele 66 Baterija Oprez 111 Punjenje 18 Umetanje 17 D Digitalni zum 27 Do pola pritisnut okida č 30 D..

Dodaci - Page 128

Dodaci 127 Indeks I Ikone Režim reprodukcije 73 Režim snimanja 21 Inteligenti portret Režim reprodukcije 84 Režim snimanja 42 Intelig. zum 28 Intelli-studio 92 ISO osetljivost 54 K Kontrast Režim reprodukcije 86 Režim snimanja 71 Kvalitet slike 50 L Licence za otv. kod 102 M Makro Automatski makro 56 Makro 56 Normalno (AF) 56 Memorijska kartica Oprez 109 Umetanje 17 Merenje U centru 65 U ta č ki 65 Višestruko 65 Moja zvezda Ocenjivanje 74 Poništavanje 75 Registrovanje 61 N Navoj za stativ 14 No ć ni režim 44 O Oblast za fokusiranje AF sa pra ć enjem 57 AF u centru 57 Višestruki..

Dodaci - Page 129

Dodaci 128 Indeks Režimi uzastopnog snimanja Breketiranje automatske ekspozicije (AEB) 68 Snimanje pokreta 68 Uzastopno 68 Režim magi č nog kadra 40 Režim najlepšeg snimka 41 Režim pametnog prepoznavanja scene 47 Režim Panorama uživo 36 Režim reprodukcije 73 Režim scene 39 Režim „Slika u slici“ 38 Režim uštede energije 100 Režim video zapisa 45 Rotiranje 83 Prepoznavanje lica 58 Prepoznavanje osmeha 59 Prepoznavanje treptanja 60 Programski režim 35 Projekcija slajdova 80 Punjenje 18 R Raspakivanje 13 Resetuj 100 Rezolucija Režim reprodukcije 83 Režim snimanja 49 Postavk..

Dodaci - Page 130

Dodaci 129 T Tajmer Lampica tajmera 14 Režim snimanja 51 Tip ekrana 25 U Ure đ ivanje fotogra fi ja 83 USB priklju č ak 14 Utiskivanje 101 Uve ć avanje 79 V Video Režim reprodukcije 81 Režim snimanja 45 Video izlaz 102 Z Zasi ć enost boja Režim reprodukcije 86 Režim snimanja 71 Zaštita datoteka 77 Zum Dugme za zum 15 Koriš ć enje zuma 27 Postavke zvuka zuma 45 Zvuk za automatsko fokusiranje 99 Indeks S Servisni centar 114 Sli č ice 76 Smešno lice 43 Snimanje pokreta 68 Snimanje slike iz video zapisa 82 Speci fi kacije fotoaparata 117 Statusna lampica 15 Š Štampanje fotogra..

- Page 131

Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite Veb lokaciju www.samsung.com da biste dobili informacije o servisu nakon prodaje ili upitima.

..

Sponsored links

Latest Update