Samsung St88 User Manual Slovenian (6.16 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Slovenian (6.16 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

ST88/ST89 - Page 1

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie oh ľ adom použitia fotoaparátu. Pre č ítajte si ho, prosíme, pozorne. Základné riešenie problémov Rýchly sprievodca Obsah Základné funkcie Rozšírené funkcie Možnosti snímania Prehrávanie/Úpravy Nastavenia Prílohy Register Kliknite na tému ST88/ST89

..

Informácie oh - Page 2

1 Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat. Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjs ť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých č astí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamena ť fyzické ohrozenie. Nevystavujte fotoaparát na dlhší č as priamemu slnku ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slne č nému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných sú č astí fotoaparátu. Fotoaparát ani nabíja č ku neprikrývajte látkami ani oble č ením. Fotoaparát sa môže pre..

Informácie oh - Page 3

2 Pozor – situácie, kedy môže dôjs ť k poškodeniu fotoaparátu č i ď alších zariadení Ak prístroj ukladáte na dlhší č as, vyberte z neho batériu. Batérie ponechané v prístroji môžu po č ase vytiec ť alebo skorodova ť a poškodi ť fotoaparát. Používajte iba originálne, výrobcom odporú č ané lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju neohrievajte. Mohlo by to spôsobi ť požiar alebo poranenia osôb. Používajte iba batérie, nabíja č ky, káble a príslušenstvo, ktoré sú schválené spolo č nos ť ou Samsung. • Neodsúh..

Informácie oh - Page 4

3 Informácie oh ľ adom bezpe č nosti a ochrany zdravia Pri pripájaní káblov č i sie ť ových adaptérov a práci s kartou č i batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástr č ky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie č i karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva. Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu. Informácie uložené na karte by sa mohli poškodi ť alebo vymaza ť . Nepoužívajte poškodené nabíja č ky, batérie ani karty. Môže to vyústi ť do poranenia elektrickým prúdom, poškod..

Informácia o autorských právach - Page 5

4 Informácia o autorských právach • Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spolo č nosti Microsoft Corporation. • Mac je registrovanou obchodnou známkou spolo č nosti Apple Corporation. • microSD™ a microSDHC™ sú registrované obchodné zna č ky SD Association. • Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príru č ke sú majetkom ich príslušných vlastníkov. • V rámci zlepšenia výrobku môžu by ť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. • Fotoaparát použív..

Napr.: - Page 6

5 Ozna č enia použité v návode Režim snímania Indikátor Smart Auto (Inteligentné automatické snímanie) S Program p Live Panorama (Živá panoráma) N Picture in Picture (Obraz v obraze) d Scene (Scéna) s Movie (Video) v Ikony režimov snímania Tieto ikony sa objavia v texte, ke ď je funkcia dostupná v režime. Pozri príklad nižšie. Poznámka: Režim s nemusí podporova ť funkcie vo všetkých scénach. Napr.: Dostupné v režimoch Program a Movie (Video) Ikony použité v návode Ikona Funkcia Ď alšie informácie Bezpe č nostné varovania a upozornenia [ ] Tla č idlá ..

Objekt - Page 7

6 Použitie tla č idla spúšte • Polovi č né stla č enie [ Spúšte ]: Stla č enie spúšte do polovice zdvihu • Stla č enie [ Spúšte ]: Uplné stla č enie tla č idla spúšte Polovi č né stla č enie [ Spúšte ] Stla č enie [ Spúšte ] Objekt, pozadie a kompozícia • Objekt : hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie • Pozadie : predmety obklopujúce objekt • Kompozícia : kombinácia objektu a pozadia Kompozícia Pozadie Objekt Expozícia (jas) Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa ozna č uje ako expozícia. Expozíciu môžete ovp..

fi - Page 8

7 Základné riešenie problémov Nau č te sa rieši ť bežné problémy nastavením možností snímania. O č i objektu sa javia č ervené. Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka. • Nastavte blesk na Red-eye ( Č ervené o č i) alebo Red-eye Fix (Redukcia č erv. o č í). (str. 52) • Ak už bola snímka vytvorená, zvo ľ te Red-eye Fix (Redukcia č erv. o č í) v ponuke úprav. (str. 86) Na snímkach sú prachové stopy. Ak sa vo vzduchu nachádzajú malé č iasto č ky prachu, môžete ich nasníma ť na fotogra fi u ak používate blesk. • Vypnite blesk a..

Rýchly sprievodca - Page 9

8 Rýchly sprievodca Snímanie fotogra fi í ľ udí • Režim d f 38 • Režim s > Beauty Shot (Retuš tváre) f 41 • Režim s > Intelligent Portrait (Inteligentný portrét) f 42 • Red-eye ( Č ervené o č i)/ Red-eye Fix (Redukcia č erv. o č í) (pre potla č enie vzniku alebo opravu javu) f 52 • Face Detection (Rozpoznanie tváre) f 58 • Self-Portrait (Vlastný portrét) f 59 Fotografovanie v noci alebo v šere • Režim s > Night (Noc), Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit) f 39 • Nastavenie blesku (Možnosti blesku) f 52 • Citlivos ť ISO (ISO citlivos ť ) ..

Obsah - Page 10

9 Obsah Rozšírené funkcie ..................................................................... 32 Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie ..... 33 Použitie režimu Program .................................................. 35 Používanie režimu Živej panorámy ................................. 36 Používanie režimu Obraz v obraze ................................. 38 Použitie režimu Scéna ...................................................... 39 Použitie režimu Kúzelný rám ............................................ 40 Použitie režimu Snímka s retušou ....

Možnosti snímania - Page 11

10 Obsah Možnosti snímania ................................................................... 48 Vo ľ ba rozlíšenia a kvality ................................................. 49 Vo ľ ba rozlíšenia ............................................................... 49 Výber kvality snímky ........................................................ 50 Použitie samospúšte ........................................................ 51 Snímanie pri slabom osvetlení ........................................ 52 Potla č enie č ervených o č í ................................................

Prehrávanie/Úpravy - Page 12

11 Obsah Prehrávanie/Úpravy ................................................................. 72 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania ........................................................................ 73 Spustenie režimu prehrávania ......................................... 73 Zobrazenie snímok .......................................................... 79 Prehrávanie videa ............................................................ 81 Úprava snímky ................................................................... 83 Zmena ve ľ kosti snímok .........

fi - Page 13

Základné funkcie Tu nájdete rozloženie fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania. Vybalenie ……………………………………… 13 Usporiadanie fotoaparátu …………………… 14 Vloženie batérie a pamä ť ovej karty ………… 17 Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu …… 18 Nabíjanie batérie …………………………… 18 Zapnutie fotoaparátu ………………………… 18 Vykonanie úvodného nastavenia …………… 19 Informácie o ikonách ………………………… 21 Výber možností alebo ponúk ………………… 22..

Vybalenie - Page 14

Základné funkcie 13 Vybalenie V balení vášho výrobku sa nachádzajú nasledovné predmety. Fotoaparát Sie ť ový zdroj/ Kábel USB Akumulátorová batéria Popruh Stru č ná Príru č ka Volite ľ né príslušenstvo Puzdro na fotoaparát Kábel A/V Nabíja č ka batérie Pamä ť ová karta/ Adaptér pamä ť ovej karty • Ilustrácie sa môžu mierne odlišova ť od dodaných predmetov s vašim výrobkom. • Volite ľ né príslušenstvo si môžete zakúpi ť u predajcu alebo v servisnom stredisku spolo č nosti Samsung. Spolo č nos ť Samsung nie je zodpovedná za akéko ľ ..

Usporiadanie fotoaparátu - Page 15

Základné funkcie 14 USB a A/V vstup Umož ň uje pripojenie kábla USB alebo A/V Usporiadanie fotoaparátu Než za č nete prístroj používa ť , oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami. Kryt priehradky na batériu Vloženie pamä ť ovej karty a batérie Závit statívu Reproduktor Tla č idlo Spúšte Kontrolka AF-assist/ samospúšte Blesk Objektív Mikrofón Tla č idlo POWER

..

Usporiadanie fotoaparátu - Page 16

Základné funkcie 15 Usporiadanie fotoaparátu Stavová kontrolka • Bliká : Ke ď fotoaparát ukladá fotogra fi u alebo video na č ítané po č íta č om alebo tla č iar ň ou, ke ď je snímka mimo zaostrenia, alebo ak sa vyskytne problém pri nabíjaní batérie • Stále svieti : Ke ď je fotoaparát pripojený k po č íta č u, nabíja batériu, alebo ke ď je snímka v zaostrení Tla č idlo transfokátora • V režime snímania : Zvä č šenie a zmenšenie • V režime prehrávania : Priblížte č as ť fotogra fi e alebo si prezerajte súbory ako miniatúry, alebo na..

Usporiadanie fotoaparátu - Page 17

Základné funkcie 16 Usporiadanie fotoaparátu Tla č idlá Tla č idlo Popis Otvára možnosti a ponuky. Zvo ľ te režim snímania. Režim Popis S Smart Auto (Inteligentné automatické snímanie): Snímanie fotogra fi í s režimom scény nastaveným automaticky fotoaparátom. p Program : Nasnímajte fotogra fi u s nastaveniami, ktoré ste nastavili manuálne. N Live Panorama (Živá panoráma): Nasnímajte a skombinujte sériu fotogra fi í a vytvorte panoramatickú snímku. d Picture in Picture (Obraz v obraze): Nasnímajte alebo vyberte fotogra fi u v plnej ve ľ kosti a potom do..

17 - Page 18

Základné funkcie 17 Vloženie batérie a pamä ť ovej karty Nasleduje postup vloženia batérie a volite ľ nej pamä ť ovej karty do fotoaparátu. Vybratie batérie a pamä ť ovej karty Pamä ť ová karta Zatla č te jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo slotu. Akumulátorová batéria Poistka batérie Stla č ením poistky uvo ľ nite batériu. Internú pamä ť môžete používa ť na do č asné uloženie ak nie je vložená pamä ť ová karta. Pamä ť ová karta Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor. Akumulátorová batéria..

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania - Page 19

Základné funkcie 18 Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu Zapnutie fotoaparátu Stla č ením [ POWER ] zapnite alebo vypnite fotoaparát. • Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 19) Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania Stla č te [ P ]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania. Ak zapnete svoj fotoaparát stla č ením a podržaním [ P ], kým bliká stavová kontrolka, fotoaparát nevydá žiadny zvuk. Nabíjanie batérie Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabi ť batériu. Pripojte malý koniec USB kábla ..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Základné funkcie 19 Vykonanie úvodného nastavenia Pri prvom zapnutí vášho fotoaparátu sa objaví obrazovka s po č iato č ným nastavením. Postupujte pod ľ a nižšie uvedených krokov a kon fi gurujte základné nastavenia fotoaparátu. 4 Stla č ením [ F / t ] vyberte č asové pásmo a potom stla č te [ o ]. • Ak chcete nastavi ť prechod na letný č as, stla č te [ D ]. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Back DST Time Zone London 1 Stla č ením [ t ] vyberte Language (Jazyk) a potom stla č te [ t ] alebo [ o ]. 2 Stla č ením [ D / c ] vyberte jazyk a potom s..

Date/Time Set - Page 21

Základné funkcie 20 Vykonanie úvodného nastavenia 5 Stla č ením [ D / c ] vyberte Date/Time Set (Nastavenie Dátumu/ Č asu) a potom stla č te [ t ] alebo [ o ]. Back Set Time Zone Date/Time Set Date Type English London YYYY MM DD • Obrazovka sa môže líši ť , záleží od vybraného jazyka. 6 Stla č te [ F / t ] a vyberte položku. 7 Stla č te [ D / c ] a nastavte dátum a č as a potom stla č te [ o ]. 8 Stla č ením [ D / c ] vyberte Date Type (Typ dátumu) a potom stla č te [ t ] alebo [ o ]. 9 Stla č ením [ D / c ], vyberte typ dátumu a potom stla č te [ o ]. Back..

Informácie o ikonách - Page 22

Základné funkcie 21 Informácie o ikonách Ikony zobrazení na fotoaparáte sa menia pod ľ a vybraného režimu, alebo pod ľ a nastavených možností. 1 3 2 3 Možnosti snímania (v ľ avo) Ikona Popis Aktívne sa pohybujúce objekty Režim snímania Hodnota clony a rýchlos ť uzávierky Dlhá uzávierka Hodnota expozície (EV – Exposure Value) Vyváženie bielej Tón tváre Retušovanie tváre Citlivos ť ISO Inteligentný fi lter Nastavenie obrazu (ostros ť , kontrast a sýtos ť ) Zvuk naživo zapnutý Možnos ť sériového snímania Optická stabilizácia obrazu (OIS) Ikona P..

Návrat k predchádzajúcej ponuke - Page 23

Základné funkcie 22 Výber možností alebo ponúk Ak chcete vybra ť možnos ť alebo ponuku, stla č te [ m ] alebo [ f ]. Návrat k predchádzajúcej ponuke Stla č ením [ m ] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke. Stla č ením [ Spúšte ] do polovice sa vrátite do režimu snímania. Pomocou tla č idla [MENU] Pre výber možností stla č te [ m ] a potom stla č te [ D / c / F / t ] alebo [ o ]. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte možnos ť alebo ponuku. • Ak sa chcete posunú ť hore alebo dole, stla č te [ D ] alebo [ c ]. • Ak sa chcete posunú ť do ľ av..

Výber možností alebo ponúk - Page 24

Základné funkcie 23 Výber možností alebo ponúk 5 Stla č ením [ D / c ] vyberte White Balance (Vyváženie bielej) a potom stla č te [ t ] alebo [ o ]. Photo Size Quality EV ISO White Balance Smart Filter Face Detection Exit Back 6 Stla č ením [ F / t ] vyberte možnos ť vyváženia bielej farby. Back Move Daylight 7 Stla č ením [ o ] nastavenia uložte. Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program: 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Zvo ľ te p . 3 Stla č te [ m ]. Shooting Sound Display Settings Exit Change Photo Size Quality EV ISO White Ba..

Výber možností alebo ponúk - Page 25

Základné funkcie 24 Výber možností alebo ponúk Použitie tla č idla [Fn] Do možností snímania môžete vstúpi ť po stla č ení [ f ], ale niektoré možnosti nemusia by ť k dispozícii. Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program: 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Zvo ľ te p . 3 Stla č te [ f ]. Photo Size Exit Move 4 Stla č te [ D / c ] a rolujte k . White Balance Exit Move 5 Stla č ením [ F / t ] vyberte možnos ť vyváženia bielej farby. Daylight Exit Move 6 Stla č ením [ o ] nastavenia uložte.

..

Show all photographic - Page 26

Základné funkcie 25 Nastavenie dátumu a č asu Nau č te sa ako meni ť informácie o základnom zobrazení a nastavenia zvuku. Nastavenie zvuku Nastavenie zvuku fotoaparátu, ke ď vykonávate nejaké č innosti. 1 V režime snímania alebo prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte O ¡ Beep Sound (Zvuk pípania). 3 Zvo ľ te možnos ť . Možnos ť Popis Off (Vypnuté) Fotoaparát nevydáva zvuky. 1/2/3 Fotoaparát vydáva zvuky. Nastavenie typu displeja Môžete vybra ť typ displeja pre režim snímania alebo prehrávania. Každý typ zobrazuje rôzne informácie o snímaní alebo pre..

Snímanie fotogra - Page 27

Základné funkcie 26 Snímanie fotogra fi í Nau č te sa ako sníma ť fotogra fi e jednoducho a rýchlo v režime Inteligentný automatický režim. 4 Stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. • Zelený rám č ek indikuje zaostrenie na objekt. • Č ervený rám č ek indikuje, že na objekt nie je zaostrené. 5 Dotla č ením [ Spúšte ] fotografujte. 6 Ak si chcete pozrie ť nasnímanú fotogra fi u, stla č te [ P ]. • Ak chcete vymaza ť fotogra fi u, stla č te [ f ] a potom vyberte Yes (Áno). 7 Stla č ením [ P ] sa vrá ť te do režimu snímania. Pozri tipy p..

Snímanie fotogra - Page 28

Základné funkcie 27 Snímanie fotogra fi í Digitálny zoom Digitálny transfokátor je podporovaný už prednastavene v režime snímania. Ak priblížite na predmet v režime snímania a indikátor priblíženia sa nachádza v digitálnom rozsahu, váš fotoaparát používa digitálny transfokátor. Pomocou 5X optickej transfokácie a 5X dogitálnej transfokácie môžete uskuto č ni ť až 25-násobnú transfokáciu. Optický rozsah Digitálny rozsah Indikátor transfokácie • Digitálna transfokácia nie je dostupná v efekte inteligentného fi ltra alebo sledovania AF. • Ak s..

Snímanie fotogra - Page 29

Základné funkcie 28 Snímanie fotogra fi í Intelli zoom Ak je indikátor transfokátora v inteligentnom rozsahu, prístroj používa inteligentné zvä č šenie. Rozlíšenie fotogra fi e sa líši pod ľ a pomeru transfokácie, ktorý ste použili v inteligentnej transfokácii. Pomocou optickej a inteligentnej transfokácie môžete uskuto č ni ť až 10-násobnú transfokáciu. Optický rozsah Inteligentný rozsah Indikátor transfokácie Rozlíšenie fotogra fi e so zapnutým režimom Intelli zoom • Intelli transfokácia nie je dostupná v efekte Smart Filter alebo možnosti Tr..

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) - Page 30

Základné funkcie 29 Snímanie fotogra fi í Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní. S Pred opravou S Po oprave 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ OIS . 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Off (Vypnuté): OIS je deaktivovaná. On (Zap): OIS je aktivovaná. ps • Funkcia OIS nemusí pracova ť správne, ak: - fotoaparátom sledujete pohybujúci sa objekt, - používate digitálnu transfokáciu, - sú otrasy príliš silné, - je rýchlos ť spúšte pomalá (napríklad pri snímaní no č ných scén), - je vybitá b..

Tipy pre vytváranie lepších snímok - Page 31

Základné funkcie 30 Správne držanie fotoaparátu Uistite sa, že objektív, blesk alebo mikrofón ni č neblokuje. Stla č enie spúšte do polovice Stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. Fotoaparát nastaví zaostrenie a expozíciu automaticky. Fotoaparát nastavuje hodnotu clony a rýchlos ť uzávierky automaticky. Rám č ek ostrenia • Stla č te [ Spúšte ] a nasnímajte fotogra fi u ke ď sa rám zaostrenia zobrazí zelenou farbou. • Zme ň te kompozíciu a [ Spúšte ] stla č te do polovice opätovne, ak sa rám zaostrenia zobrazí č ervenou farbou. Obmedzenie ..

Ochrana pred rozostrením objektu - Page 32

Základné funkcie 31 Ochrana pred rozostrením objektu Objekt je náro č né zaostri ť , ak: - medzi objektom a pozadím je príliš malý kontrast (ak má napríklad objekt na sebe oble č enie, ktoré je podobné ako farba pozadia), - za objektom je jasný zdroj svetla, - objekt žiari alebo odráža svetlo, - na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie, - objekt nie je v strede rámu. Zapnite blesk. (str. 52) Použite funkciu Continuous (Neustále) alebo Motion Capture (Snímanie v pohybe). (str. 68) Používanie zámky zaostrenia Stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite...

fi - Page 33

Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie ……… 33 Použitie režimu Program …………………………………… 35 Používanie režimu Živej panorámy ……………………… 36 Používanie režimu Obraz v obraze ……………………… 38 Použitie režimu Scéna ……………………………………… 39 Použitie režimu Kúzelný rám ……………………………… 40 Použitie režimu Snímka s retušou ………………………… 41 Použitie režimu inteligentného portrétu …………………… 42 Použitie režimu zábavnej tv..

Spúšte - Page 34

Rozšírené funkcie 33 Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie V režime Inteligentné automatické snímanie váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná. Tento režim sa hodí v prípade, že nie ste dostato č ne oboznámení s možnos ť ami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény. Ikona Popis Portréty s podsvietením Portréty Detailné fotogra fi e objektov Detailné fotogra fi e textu Západ slnka Jasné oblohy Zalesnené oblasti Detailné fotogra fi e farebných predmetov Kamera je stabilizovaná alebo je n..

34 - Page 35

Rozšírené funkcie 34 Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie • Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény použije východiskové nastavenia pre režim S . • Fotoaparát nemusí správne ur č i ť režim portrétu ani v prípade, že je v obraze detegovaná ľ udská tvár – záleží na polohe a osvetlení objektu. • Fotoaparát nemusí ur č i ť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenos ť objektu. • Fotoaparát nemusí ani pri použití statívu správne rozpozna ť režim , ak sa objek..

V režime Program môžete nastavi - Page 36

Rozšírené funkcie 35 Použitie režimu Program V režime Program môžete nastavi ť rôzne možnosti okrem rýchlosti uzávierky a hodnoty clony, ktoré fotoaparát nastaví automaticky. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Zvo ľ te p . 3 Nastavte požadované možnosti. • Preh ľ ad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 48) 4 Objekt nastavte do rám č eka a stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. 5 Stla č ením [ Spúšte ] fotografujte.

..

Používanie režimu Živej panorámy - Page 37

Rozšírené funkcie 36 Používanie režimu Živej panorámy V režime živá panoráma môžete nasníma ť širokú panoramatickú scénu na jednu fotogra fi u. Nasnímajte a skombinujte sériu fotogra fi í a vytvorte panoramatickú snímku. 5 So stla č enou [ Spúšte ] pomaly posúvajte fotoaparát v smere, ktorý umožní nasnímanie zvyšku panorámy. • Ke ď je h ľ adá č ik vyrovnaný s ď alšou scénou, fotoaparát automaticky nasníma ď alšiu fotogra fi u. 6 Ke ď skon č íte, uvo ľ nite [ Spúšte ]. • Po nasnímaní všetkých potrebných snímok ich fotoaparát..

Používanie režimu Živej panorámy - Page 38

Rozšírené funkcie 37 Používanie režimu Živej panorámy • Kvôli lepším výsledkom pri snímaní panoramatických fotogra fi í sa vyhnite nasledovnému: - príliš rýchlemu alebo príliš pomalému posúvaniu fotoaparátu, - príliš krátkemu posunutiu fotoaparátu na nasnímanie ď alšej fotogra fi e, - posúvaniu fotoaparátu nepravidelnou rýchlos ť ou, - traseniu fotoaparátu, - zmene smeru fotoaparátu po č as snímania fotogra fi e, - snímaniu na tmavých miestach, - snímaniu blízkeho, pohybujúceho sa objektu, - snímaniu v podmienkach, kde sa jas alebo farba sv..

Používanie režimu Obraz v obraze - Page 39

Rozšírené funkcie 38 Používanie režimu Obraz v obraze V režime Obraz v obraze môžete nasníma ť alebo vybra ť fotogra fi u na pozadie v plnej ve ľ kosti a potom vloži ť menšiu fotogra fi u do popredia. 6 Stla č te [ o ] a potom stla č ením [ D / c / F / t ] zme ň te ve ľ kos ť vloženia. 7 Stla č ením [ o ] nastavenie uložte. 8 Zaostrite polovi č ným stla č ením [ Spúšte ] a potom stla č ením [ Spúšte ] nasnímajte a vložte fotogra fi u. • Okno vloženia sa zobrazí po polovi č nom stla č ení [ Spúšte ] vä č šie, takže môžete ur č i ť , ..

Spúšte - Page 40

Rozšírené funkcie 39 Použitie režimu Scéna V režime scény môžete sníma ť fotogra fi u s predvolenými možnos ť ami na konkrétnej scéne. Možnos ť Popis Landscape (Krajina) Zachytenie statických scén a krajín. Text (textu) Jasné zachytenie textu tla č ených alebo elektronických dokumentov. Sunset (Západ slnka) Zachytenie scén pri západe slnka s prirodzeným podaním č ervenej a žltej. Dawn (Svitanie) Zachytenie scén pri východe slnka. Backlight (Podsvietenie) Zachytenie objektov v protisvetle. Beach & Snow (Pláž a sneh) Zníženie podexpozície subjektov..

Použitie režimu Kúzelný rám - Page 41

Rozšírené funkcie 40 Použitie režimu Scéna 6 Objekt nastavte do rám č eka a stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. 7 Stla č ením [ Spúšte ] fotografujte. V režime kúzelného rámu sa rozlíšenie automaticky nastaví na . Použitie režimu Kúzelný rám V režime kúzelného rámu môžete na vaše fotogra fi e aplikova ť rôzne efekty rámov. Tvar a pocit fotogra fi í sa mení pod ľ a rámov, ktoré vyberiete. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Vyberte s ¡ Magic Frame (Kúzelný rám). 3 Stla č te [ m ]. 4 Select a ¡ Frame (Rám). 5 Zvo ľ te možno..

Ak používate režim retuše, vzdialenos - Page 42

Rozšírené funkcie 41 Použitie režimu Scéna Použitie režimu Snímka s retušou V režime retuše tváre môžete sníma ť portrét s možnos ť ou skrytia nedokonalostí na tvári. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Zvo ľ te s ¡ Beauty Shot (Snímka s retušou). 3 Stla č te [ m ]. 4 Vyberte a ¡ Face Tone (Tón tváre). 5 Zvo ľ te možnos ť . • Ak napríklad zvýšite nastavenie Tónu pokožka sa zobrazí svetlejšie. Back Move Level 2 6 Stla č te [ m ]. 7 Vyberte a ¡ Face Retouch (Retušovanie tváre). 8 Zvo ľ te možnos ť . • Nastavenie retuše tváre nastavte ..

Intelligent Portrait - Page 43

Rozšírené funkcie 42 Použitie režimu Scéna Použitie režimu inteligentného portrétu V režime inteligentného portrétu môžete získa ť a uloži ť portréty zblízka individuálneho objektu v scéne. Ke ď fotoaparát rozpozná tvár v scéne, automaticky ju zvä č ší a oreže okolo tváre. Fotoaparát potom uloží plnú scénu a dva portréty zblízka, ako tri samostatné súbory. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Vyberte s ¡ Intelligent Portrait (Inteligentný portrét). 3 Objekt nastavte do rám č eka a stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. 4 Stla ..

Použitie režimu zábavnej tváre - Page 44

Rozšírené funkcie 43 Použitie režimu Scéna Použitie režimu zábavnej tváre V režime zábavnej tváre môžete skomoli ť tvár svojho objektu rôznymi zábavnými efektmi. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Vyberte s ¡ Funny Face (Zábavná tvár). 3 Namierte fotoaparát na tvár objektu. • Fotoaparát rozpozná tváre pomocou funkcie rozpoznania tvárí. 4 Stla č te [ m ]. 5 Vyberte a ¡ Funny Effect (Zábavný efekt) ¡ zábavný efekt. • Na displeji si môžete pozrie ť tvár s aplikovaným efektom. Back Up Nose Move 6 Stla č te [ m ]. 7 Vyberte a ¡ Distortion L..

Long Time Shutter - Page 45

Rozšírené funkcie 44 Použitie režimu Scéna 6 Zvo ľ te možnos ť . • Ak zvolíte AUTO (Automatický), clona a expozi č ný č as sa nastavia automaticky. 7 Objekt nastavte do rám č eka a stla č ením [ Spúšte ] do polovice zaostrite. 8 Stla č ením [ Spúšte ] fotografujte. • Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív. • Pri používaní režimu No č nie je k dispozícii možnos ť vzdialenosti zaostrenia. Používanie no č ného režimu V no č nom režime môžete používa ť pomalú rýchlos ť spúšte na pred ĺ ženie č asu, kým je spúš ..

Použitie režimu - Page 46

Rozšírené funkcie 45 Použitie režimu fi lmu V režime fi lmu môžete nahráva ť HD videá s až 20 minútovou d ĺ žkou. Fotoaparát ukladá nahrané videá ako súbory MJPEG. • Niektoré pamä ť ové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporova ť . Ak je to prípad vašej karty, nastavte nižšie rozlíšenie. • Pamä ť ové karty s nízkymi rýchlos ť ami zápisu nepodporujú videá vo vysokom rozlíšení. Ak chcete nahráva ť videá s vysokým rozlíšením, používajte pamä ť ové karty s vyššími rýchlos ť ami zápisu. • Ak používate funkciu transfokácie..

Pozastavenie nahrávania - Page 47

Rozšírené funkcie 46 Použitie režimu fi lmu 9 Nastavte požadované možnosti. • Preh ľ ad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 48) 10 Stla č ením [ Spúšte ] spustite záznam. 11 Opätovným stla č ením [ Spúšte ] záznam zastavíte. Pozastavenie nahrávania Fotoaparát vám umož ň uje do č asne preruši ť záznam videa. Môžete tak zaznamena ť viacero scén ako jeden videosúbor. Stop Record • Stla č ením [ o ] záznam prerušíte. • Ak ho chcete obnovi ť , stla č te [ o ].

..

Použitie režimu - Page 48

Rozšírené funkcie 47 Použitie režimu fi lmu Použitie režimu Inteligentná detekcia scény V režime inteligentnej detekcie scény váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpoznal. 1 V režime snímania stla č te [ M ]. 2 Zvo ľ te v . 3 Stla č te [ m ]. 4 Vyberte v ¡ Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) ¡ On (Zap.). 5 Nastavte objekt do rám č eka. • Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľ avom hornom rohu obrazovky. Ikona Popis Krajina Západ slnka Jasné oblohy Z..

Možnosti snímania - Page 49

Možnosti snímania Nau č te sa nastavova ť možnosti v režime snímania. Vo ľ ba rozlíšenia a kvality ……………………… 49 Vo ľ ba rozlíšenia ……………………………… 49 Výber kvality snímky ………………………… 50 Použitie samospúšte ………………………… 51 Snímanie pri slabom osvetlení ……………… 52 Potla č enie č ervených o č í …………………… 52 Použitie blesku ……………………………… 52 Nastavte citlivos ť ISO. ……………………… 54 Zmena zaostrenia fotoaparátu ……………… 5..

Nastavenie rozlíšenia videa - Page 50

Možnosti snímania 49 Vo ľ ba rozlíšenia a kvality Tu sa nau č íte nastavova ť rozlíšenie a kvalitu obrazu. Ikona Popis 1984 X 1488 : Tla č na papier A5. 1920 X 1080 : Tla č na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV. 1024 X 768 : Pripojenie k e-mailu. Nastavenie rozlíšenia videa 1 V režime snímania videa stla č te tla č idlo [ m ]. 2 Vyberte v ¡ Movie Size (Ve ľ kos ť fi lmu). 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis 1280 X 720 HQ : Vysokokvalitné súbory na prehrávanie na HD televízore. 640 X 480 : Súbory na prehrávanie na analógovom te..

Nastavenie kvality fotogra - Page 51

Možnosti snímania 50 Vo ľ ba rozlíšenia a kvality Výber kvality snímky Nastavte nastavenia kvality fotogra fi e a videa. Nastavenia vyššej kvality fotogra fi e vedie k vä č ším ve ľ kostiam súborov. Nastavenie kvality fotogra fi e Fotoaparát komprimuje a uloží fotogra fi e, ktoré ste nasnímali vo formáte JPEG. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Quality (Kvalita). 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Super Fine (Ve ľ mi jemná): Snímanie fotogra fi í v mimoriadne vysokej kvalite. Fine (Jemná): Snímanie fotogra fi í vo vysokej kvalite. Norm..

Použitie samospúšte - Page 52

Možnosti snímania 51 Použitie samospúšte Nau č te sa používa ť samospúš ť na oneskorenie vytvorenia snímky. Spdsv 3 Stla č ením [ Spúšte ] spustite samospúš ť . • Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom č ase. • Stla č ením [ Spúšte ] alebo [ t ] samospúš ť zrušíte. • Záleží od možností Rozpoznania tváre alebo možností Oblasti zaostrenia, ktoré ste vybrali, ale funkcia č asova č a nemusí by ť k dispozícii. • Možnosti samospúšte nie sú k dispozícii, ke ď nastavíte možnosti sér..

Snímanie pri slabom osvetlení - Page 53

Možnosti snímania 52 Snímanie pri slabom osvetlení Nau č te sa fotografova ť pri slabom osvetlení. Použitie blesku Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla. 1 V režime snímania stla č te [ F ]. Auto 2 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Off (Vypnuté): • Blesk nepracuje. • Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia . Spds Potla č enie č ervených o č í Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu o č i na snímky javi ť č ervené. Môžete tomu zabráni ť vo ľ bou Red-ey..

Snímanie pri slabom osvetlení - Page 54

Možnosti snímania 53 Snímanie pri slabom osvetlení Ikona Popis Red-eye ( Č ervené o č i): • Ak je objekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk zabliká dvakrát, aby znížil efekt č erveného oka. • Medzi dvoma zábleskami blesku je ur č itá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku. Auto (Automatický): Blesk bude fungova ť automaticky, ke ď je objekt alebo pozadie príliš tmavé. Auto (Automatický): Fotoaparát vyberie správne nastavenie blesku pre scénu, ktorú rozpozná v inteligentnom automatickom režime. Dostupné možnosti sa môžu líš..

Snímanie pri slabom osvetlení - Page 55

Možnosti snímania 54 Snímanie pri slabom osvetlení Nastavte citlivos ť ISO. Citlivos ť ISO udáva citlivos ť fi lmu na svetlo pod ľ a organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Č ím vyššie č íslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Používajte vyššiu citlivos ť ISO, nasnímajte lepšie fotogra fi e a znížte trasenie kamery, ke ď nepoužívate blesk. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ ISO . 3 Zvo ľ te možnos ť . • Zvo ľ te a nastavte vhodnú citlivos ť ISO pod ľ a jasu objektu a pozadia. Vyšš..

Zmena zaostrenia fotoaparátu - Page 56

Možnosti snímania 55 Zmena zaostrenia fotoaparátu Nau č te sa nastavova ť zaostrenie fotoaparátu, aby vyhovovalo objektu a podmienkam snímania. Použitie automatického ostrenia Ak chcete vytvára ť ostré snímky, zaostrite správne ur č ením vzdialenosti prístroja od objektu. 1 V režime snímania stla č te [ c ]. Normal (AF) Spsv Použitie makra Pre snímanie objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu, použite režim makro. • Fotoaparát sa pokúste drža ť pevne, aby ste predišli rozmazaným fotogra fi ám. • Ak je vzdialenosti objektu menej ako 40 cm, vypnite ..

Použitie ostrenia so sledovaním - Page 57

Možnosti snímania 56 Zmena zaostrenia fotoaparátu 3 Zaostrite na objekt, ktorý chcete sledova ť , a stla č te [ o ]. • Na objekte sa zobrazí rám č ek ostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke pod ľ a pohybu fotoaparátu. • Biely rám č ek znamená, že fotoaparát sleduje objekt. • Ak do polovice stla č íte [ Spúšte ], zelený rám znamená, že je váš objekt zaostrený. 4 Stla č ením [ Spúšte ] fotografujte. 2 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Normal (AF) (Automatické): Zaostrenie na objekt, ktorý je ď alej ako 80 cm. 250 cm ak používate transfokátor. Mac..

Zmena zaostrenia fotoaparátu - Page 58

Možnosti snímania 57 Zmena zaostrenia fotoaparátu Nastavenie oblasti ostrenia Lepšie snímky môžete získa ť vo ľ bou správnej oblasti ostrenia pod ľ a umiestnenia objektu v scéne. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Focus Area (Oblas ť zaostrenia). 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Center AF (Ostrenie na stred): Zaostrenie na stred rámu (vhodné ak sú objekty umiestnené v strede, alebo jeho blízkosti). Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrenie na jednu alebo viac z 9 možných oblastí. Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Ostrenie na objekt a jeho s..

Použitie detekcie tváre - Page 59

Možnosti snímania 58 Použitie detekcie tváre Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpoznáva ľ udskú tvár. Pri ostrení na ľ udskú tvár ur č í fotoaparát automaticky expozíciu. Funkciu Blink Detection (Detekcia žmurknutia) používajte, ak chcete rozpozna ť zatvorené o č i, alebo Smile Shot (Snímanie úsmevu) na nasnímanie usmievajúcej sa tváre. Môžete taktiež použi ť možnos ť Smart Face Recognition (Inteligentné rozpoznanie tváre) na zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostrovaní. ps Rozpoznanie tvárí Váš fotoaparát rozpozn..

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní - Page 60

Možnosti snímania 59 Použitie detekcie tváre Snímanie samospúš ť ou Snímanie fotogra fi í samého seba. Fotoaparát nastaví vzdialenos ť zaostrenia na blízko a ke ď je pripravený, zapípa. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Face Detection (Rozpoznanie tváre) ¡ Self-Portrait (Vlastný portrét). 3 Skomponujte svoju snímku s objektívom namiereným na vás. 4 Po zaznení krátkeho pípnutia stla č te [ Spúšte ]. Ak sa tváre nachádzajú v strede, fotoaparát rýchlo píska. Ak v nastaveniach vypnete Volume (Hlasitos ť ), fotoaparát nebude vydáva ..

Použitie detekcie tváre - Page 61

Možnosti snímania 60 Použitie detekcie tváre Použitie inteligentného rozpoznania tváre Fotoaparát automaticky registruje č asto fotografované tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre automaticky preferuje zaostrenie na tieto tváre a na najob ľ úbenejšie tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre je dostupná, iba ak používate pamä ť ovú kartu. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Face Detection (Detekcia tváre) ¡ Smart Face Recognition (Inteligentné rozpoznanie tváre). • : Tváre, ktoré ste zaregistrovali ako najob ľ úbenejšie..

Registrácia tvárí ako ob - Page 62

Možnosti snímania 61 Použitie detekcie tváre Registrácia tvárí ako ob ľ úbených (Moja hviezda) Môžete registrova ť svoje ob ľ úbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostrí a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamä ť ovej karty. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Smart FR Edit (Inteligentné upravenie FR) ¡ My Star (Moja hviezda). 3 Nastavte objekt do oválneho vodidla a stla č ením [ Spúšte ] tvár zaregistrujte. Back Set • Fotoaparát nemusí rozpozna ť a registrova ť tváre správne, záleží na osvetlení, zme..

Použitie detekcie tváre - Page 63

Možnosti snímania 62 Použitie detekcie tváre Zobrazenie najob ľ úbenejších tvárí 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Smart FR Edit (Inteligentné upravenie FR) ¡ Face List (Zoznam tvárí). • Ak chcete zmeni ť hodnotenie najob ľ úbenejších tvárí, stla č te [ f ] a potom vyberte Edit Ranking (Upravi ť hodnotenie). (str. 74) • Ak chcete vymaza ť najob ľ úbenejšiu tvár, stla č te [ f ] a potom vyberte Delete (Vymaza ť ). (str. 75) • Pri registrácii tvárí fotografujte iba jednu osobu. • Pre najlepšie výsledky nasnímajte 5 fotogra fi ..

Nastavenie jasu a farieb - Page 64

Možnosti snímania 63 Nastavenie jasu a farieb Tu sa dozviete, ako zvýši ť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb. 3 Vo ľ bou hodnoty nastavte expozíciu. • Fotogra fi a bude jasnejšia a expozícia sa zvýši. • Ak nastavíte hodnotu expozície, zobrazí sa nižšie uvedená ikona. 4 Stla č ením [ o ] nastavenia uložte. • Po nastavení expozície sa nastavenie automaticky uloží. Expozíciu môže by ť nutné upravi ť , aby ste zabránili podexponovaniu č i preexponovaniu snímky. • Ak nemôžete ur č i ť správnu expozíciu, zvo ľ te možnos ť AEB (Auto Exposur..

Kompenzácia protisvetla (ACB) - Page 65

Možnosti snímania 64 Nastavenie jasu a farieb 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Off (Vypnuté): ACB je vypnuté. On (Zap): ACB je zapnuté. • Funkcia ACB je v režime Smart Auto (Inteligentné automatické snímanie) vždy zapnutá. • Ke ď nastavíte možnosti sériového snímania alebo možnosti inteligentného fi ltra, nebude funkcia ACB k dispozícii. Kompenzácia protisvetla (ACB) Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt ve ľ mi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). S Bez ACB ..

Nastavenie jasu a farieb - Page 66

Možnosti snímania 65 Nastavenie jasu a farieb Ikona Popis Spot (Bodové): • Fotoaparát meria jas iba v samom strede rám č eka. • Ak nie je objekt v strede scény, nemusí by ť snímka správne exponovaná. • Vhodné pre objekty v protisvetle. Center-weighted (Stredovo vyvážené): • Fotoaparát ur č í expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. • Vhodné pre snímky s objektom v strede po ľ a. Zmena možností merania Režim merania ur č uje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzh ľ ad vašich snímok sa môže líši ť pod ľ..

Výber nastavenia vyváženia bielej farby - Page 67

Možnosti snímania 66 Nastavenie jasu a farieb Výber nastavenia vyváženia bielej farby Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby boli farby na vašej fotogra fi i realistické, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je správne pre podmienky osvetlenia, ako je napríklad automatické vyváženie bielej farby, denné svetlo, zamra č ené alebo žiarovka. Auto WB Daylight Cloudy Tungsten pv 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a alebo v ¡ White Balance (Vyváženie bielej). 3 Zvo ľ te možnos ť . Ikona Popis Auto WB (..

Nastavenie jasu a farieb - Page 68

Možnosti snímania 67 Nastavenie jasu a farieb Vlastné nastavenie vyváženia bielej Vyváženie bielej farby môžete prispôsobi ť nasnímaním fotogra fi e na bielom povrchu, ako je napríklad kúsok papiera, za svetelných podmienok v ktorých chcete nasníma ť fotogra fi u. Funkcia vyváženia bielej farby vám pomôže vyváži ť farby na vašej fotogra fi i s aktuálnou scénou. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a alebo v ¡ White Balance (Vyváženie bielej). 3 Rolujte k Measure: Shutter (Meranie expozície: Spúšte). 4 Namierte objektív na kúsok bieleho p..

Možnosti snímania - Page 69

Možnosti snímania 68 Použitie režimov série Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže by ť náro č né. Môže by ť aj ť ažké nastavi ť expozíciu správne a vybra ť správny zdroj osvetlenia. V takom prípade vyberte jeden z režimov sériového snímania. p Ikona Popis Motion Capture (Ve ľ mi vysoká rýchlos ť ): Po č as stlá č ania [ Spúšte ] nasníma fotoaparát fotogra fi e (6 fotogra fi í za sekundu, maximálne 30 fotogra fi í). AEB : • Nasnímanie 3 za sebou idúcich fotogra fi í, každú s inou expo..

Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra - Page 70

Možnosti snímania 69 Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra fi í Dostupné fi ltre po č as snímania fotogra fi e Ikona Popis Normal (Normálna): Bez efektu. Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia. Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia. Half Tone Dot (Polovi č ný tón): Aplikovanie efektu polovi č ného tónu. Sketch (Ná č rt): Aplikovanie efektu ná č rtu pera. Fish-eye (Rybie oko): Za č iernenie okrajov rámu a skreslenie objektov na imitovanie vizuáln..

Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra - Page 71

Možnosti snímania 70 Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra fi í Dostupné fi ltre po č as nahrávania videa Ikona Popis Normal (Normálna): Bez efektu. Palette Effect 1 (Efekt palety 1): Vytvorenie živého vzh ľ adu s ostrým kontrastom a silnými farbami. Palette Effect 2 (Efekt palety 2): Jasnejšie a č istejšie scény. Palette Effect 3 (Efekt palety 3): Aplikovanie mäkkého hnedého tónu. Palette Effect 4 (Efekt palety 4): Vytvorenie studeného a monotónneho efektu. Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia. Vignettin..

Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra - Page 72

Možnosti snímania 71 Aplikovanie efektov/Upravenie fotogra fi í Upravenie obrázkov Nastavte ostros ť , sýtos ť a kontrast svojich fotogra fi í. 1 V režime snímania stla č te [ m ]. 2 Vyberte a ¡ Image Adjust (Nastavenie snímky). 3 Zvo ľ te možnos ť . • Contrast (Kontrast) • Sharpness (Ostros ť ) • Saturation (Sýtos ť ) -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Image Adjust Contrast Sharpness Saturation Back Move p 4 Stla č te [ F / t ] a nastavte každú hodnotu. Kontrast Popis - Zníži farebnos ť a jas. + Pridá farby a jas. Ostros ť Popis - Zmäk č uje obry..

Prehrávanie/Úpravy - Page 73

Prehrávanie/Úpravy Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok alebo videí a o úprave snímok. Nau č íte sa taktiež pripoji ť fotoaparát k po č íta č u, tla č iarni a televízoru. Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania …………………………………… 73 Spustenie režimu prehrávania ……………… 73 Zobrazenie snímok ………………………… 79 Prehrávanie videa …………………………… 81 Úprava snímky ………………………………… 83 Zmena ve ľ kosti snímok ……………………… 83 Oto č enie snímky..

Informácie o súbore s fotogra - Page 74

Prehrávanie/Úpravy 73 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Nau č te sa, ako prehráva ť fotogra fi e alebo videá a ako spravova ť súbory. Informácie o súbore s fotogra fi ami Využitá pamä ť Informácie o súbore Ikona Popis Bola nastavená tla č ová objednávka (DPOF) Chránený súbor Snímka obsahuje zaregistrovanú tvár (Dostupné iba pri použití pamä ť ovej karty.) Názov prie č inka – názov súboru Ak chcete na obrazovke zobrazi ť informácie o súbore, stla č te [ D ]. Spustenie režimu prehrávania Prezeranie fotogra fi í alebo v..

Prehrávanie/Úpravy - Page 75

Prehrávanie/Úpravy 74 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Hodnotenie najob ľ úbenejších tvárí Môžete hodnoti ť svoje najob ľ úbenejšie tváre. Funkcia najob ľ úbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu pamä ť ovú kartu. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte u ¡ Face List Edit (Upravenie zoznamu tvárí) ¡ Edit Ranking (Upravi ť hodnotenie). 3 Vyberte tvár v zozname a potom stla č te [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Set Back Face List Edit 4 Stla č te [ D / c ] a zme ň te hodnotenie tváre a potom stla č te [ ..

Prezeranie fotogra - Page 76

Prehrávanie/Úpravy 75 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Zobrazenie súborov pod ľ a kategórií v inteligentnom albume Prezeranie súborov pod ľ a kategórií, ako je napríklad tvár alebo typ súboru. 1 V režime prehrávania oto č te [ Transfokátor ] do ľ ava. 2 Stla č te [ m ]. 3 Zvo ľ te kategóriu. Type Date Color Week Face Back Set Možnos ť Popis Type (Typ) Zobrazenie súborov pod ľ a typu. Date (Dátum) Zobrazenie súborov pod ľ a dátumu uloženia. Color Zobrazenie súborov pod ľ a dominantnej farby snímky. Week (Týžde ň ) Zobrazenie s..

Zobrazenie súborov ako miniatúr - Page 77

Prehrávanie/Úpravy 76 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Zobrazenie súborov ako miniatúr Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr. V režime prehrávania oto č te [ Transfokátor ] do ľ ava a zobrazí sa náh ľ ad miniatúr (3 naraz). Oto č ením [ Transfokátor ] do ľ ava jedenkrát alebo dvakrát zobrazíte vä č šie množstvo miniatúr (9 alebo 20 naraz). Oto č ením [ Transfokátor ] doprava sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia. Filter Úkon Popis Prechádzanie medzi súbormi Stla č te [ D / c / F / t ]. Mazanie súboro..

Prehrávanie/Úpravy - Page 78

Prehrávanie/Úpravy 77 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Ochrana súborov Môžete chráni ť súbory proti náhodnému zmazaniu. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte u ¡ Protect (Ochrana) ¡ Select (Vybra ť ). • Ak chcete chráni ť všetky súbory, vyberte All (Všetko) ¡ Lock (Uzamknú ť ). 3 Rolujte k súboru, ktorý chcete chráni ť a potom stla č te [ o ]. • Ď alším stla č ením [ o ] výber zrušíte. Select Set Ikona chráneného súboru 4 Stla č te [ f ]. Chránené súbory nemôžete maza ť ani otá č a ť . Mazanie sú..

Kopírovanie súborov na kartu - Page 79

Prehrávanie/Úpravy 78 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Vymazanie všetkých súborov Môžete vybra ť viacero súborov a vymaza ť ich naraz. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte u ¡ Delete (Vymaza ť ) ¡ All (Všetko). 3 Po objavení kontextovej správy zvo ľ te Yes (Áno). • Všetky nechránené súbory sa vymažú. Kopírovanie súborov na kartu Kopírovanie súborov vo vnútornej pamäti na pamä ť ovú kartu. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte u ¡ Copy to Card (Kopírova ť na kartu). 3 Po objavení kontextovej sp..

Prehrávanie/Úpravy - Page 80

Prehrávanie/Úpravy 79 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Úkon Popis Pohyb zvä č šenou oblas ť ou Stla č te [ D / c / F / t ]. Orezanie zvä č šenej snímky Stla č te [ o ] a potom vyberte Yes (Áno). (Orezaná fotogra fi a sa uloží ako nový súbor. Originálna fotogra fi a sa uchová vo svojej originálnej forme.) Ak si prezeráte fotogra fi e, ktoré boli nasnímané na inom fotoaparáte, pomer transfokácie sa môže líši ť . Zobrazenie snímok Zvä č šenie č asti fotogra fi e alebo prezeranie fotogra fi í ako prezentáciu. Zvä č šen..

Prehrávanie prezentácie - Page 81

Prehrávanie/Úpravy 80 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Prehrávanie prezentácie Na prezentáciu svojich fotogra fi í použite efekty a zvuk. Prezentácia nefunguje pri videách. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Zvo ľ te C . 3 Zvo ľ te možnos ť efektu prezentácie. • Pre spustenie prezentácie bez efektov presko č te na krok 4. * Predvolené Možnos ť Popis Start (Štart) Zvo ľ te, č i sa má prezentácia cyklicky opakova ť , alebo nie. ( Play (Prehra ť ), Repeat (Opakova ť )) Images (Snímky) Nastavenie snímok, ktoré budú sú č ..

Prehrávanie/Úpravy - Page 82

Prehrávanie/Úpravy 81 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania * Predvolené Možnos ť Popis Music (Hudba) Zvo ľ te hudbu na pozadí. Effect (Efekt) • Nastavenie efektu zmeny scény medzi fotogra fi ami. ( Off (Vypnutý)*, Calm (K ľ udný), Shine (Žiarivý), Relax (Relaxujúci), Lively (Živý), Sweet (Sladký)) • Ak chcete efekty zruši ť , vyberte Off (Vypnutý). • Pri použití možnosti Effect (Efekt) bude interval medzi fotogra fi ami nastavený na 1 sekundu. 4 Vyberte Start (Štart) ¡ Play (Prehra ť ). • Vyberte Repeat (Opakova ť ) ak chcete sp..

Prehrávanie/Úpravy - Page 83

Prehrávanie/Úpravy 82 Prezeranie fotogra fi í alebo videí v režime prehrávania Snímanie fotogra fi í z videa 1 Po č as sledovania videa sa dotknite [ o ] v bode, kde chcete nasníma ť fotogra fi u. 2 Stla č te [ c ]. • Ve ľ kos ť súboru nasnímanej fotogra fi e bude rovnaká ako originálne video. • Nasnímaná fotogra fi a sa uloží ako nový súbor.

..

Prehrávanie/Úpravy - Page 84

Prehrávanie/Úpravy 83 Úprava snímky Nau č te sa ako upravova ť fotogra fi e. • Fotoaparát uloží upravené fotogra fi e ako nové súbory. • Pri upravovaní fotogra fi í ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotogra fi e, ktoré oto č íte alebo im zmeníte ve ľ kos ť manuálne, nie sú automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie. • Panoramatické fotogra fi e nemôžete upravova ť . Oto č enie snímky 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Rotate (Oto č i ť ). 3 Zvo ľ te možnos ..

(Normálna): Bez efektu. - Page 85

Prehrávanie/Úpravy 84 Úprava snímky Vytvorenie portrétu zblízka Extrahovanie tváre individuálneho objektu z existujúcej fotogra fi e. 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Intelligent Portrait (Inteligentný portrét). 3 Vyberet Save (Uloži ť ) a orežte fotogra fi u okolo rozpoznanej tváre. • 2 orezané portréty sa uložia do po sebe idúcich názvov súborov. Save Back Move Funkcia inteligentného portrétu nebude fungova ť : - ak sa nerozpozná žiadna tvár, - ak sa rozpoznajú viac ako 2 tváre, - ak je rozpoznaná obl..

Upravenie tmavých objektov - Page 86

Prehrávanie/Úpravy 85 Úprava snímky Nastavenie fotogra fi e Nau č te sa ako správne opravi ť efekt č ervených o č í, upravi ť tón pokožky a upravi ť jas, kontrast alebo nasýtenie. AK je stred fotogra fi e tmavý, môžete ho upravi ť aby bol jasnejší. Fotoaparát uloží upravenú fotogra fi u ako nový súbor, ale môže ho konvertova ť na nižšie rozlíšenie. Upravenie tmavých objektov 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Image Adjust (Nastavenie snímky) ¡ ACB (Automatické vyváženie kontrastu). 3 Stla č en..

Prehrávanie/Úpravy - Page 87

Prehrávanie/Úpravy 86 Úprava snímky Odstránenie č ervených o č í 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Image Adjust (Nastavenie obrazu) ¡ Red-eye Fix (Korekcia č ervených o č í). 3 Stla č ením [ o ] nastavenia uložte. Retušovanie tvárí 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Image Adjust (Nastavenie obrazu) ¡ Face Retouch (Retuš tváre). 3 Stla č te [ o ]. 4 Stla č te [ F / t ] a upravte tón pokožky. • Ako sa č íslo zvyšuje, tón pokožky bude jasnejší a hladš..

Pridanie šumu do obrazu - Page 88

Prehrávanie/Úpravy 87 Úprava snímky Pridanie šumu do obrazu 1 V režime prehrávania vyberte fotogra fi u a potom stla č te [ m ]. 2 Vyberte e ¡ Image Adjust (Nastavenie snímky) ¡ Add Noise (Prida ť zvuk). 3 Stla č ením [ o ] nastavenia uložte. Vytvorenie tla č ovej objednávky (DPOF) Vyberte fotogra fi e, ktoré chcete tla č i ť a uložte možnosti tla č e vo formáte poradia digitálnej tla č e (DPOF). Táto informácia sa uloží do adresára MISC na vašej pamä ť ovej karte kvôli pohodlnému tla č eniu na tla č iar ň ach, ktoré sú kompatibilné s DPOF. 1 V re..

Prehrávanie/Úpravy - Page 89

Prehrávanie/Úpravy 88 Úprava snímky Tla č snímok vo forme miniatúr Fotogra fi e si vytla č te ako miniatúry, aby ste ich mohli skontrolova ť všetky naraz. 1 V režime prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte u ¡ DPOF ¡ Index . 3 Po objavení kontextovej správy zvo ľ te Yes (Áno). • Pamä ť ovú kartu potom môžete odovzda ť v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky vytla č i ť doma na tla č iarni kompatibilnej s DPOF. • Fotogra fi e, ktoré majú vä č šie rozmery ako papier môžete oreza ť na ľ avom a prav..

Zobrazenie súborov na televízore - Page 90

Prehrávanie/Úpravy 89 Zobrazenie súborov na televízore Prehrávajte snímky alebo videá po pripojení fotoaparátu k TV káblom A/V. 6 Zapnite televízor a potom vyberte zdroj A/V videa pomocou dia ľ kového ovláda č a televízora. 7 Zapnite fotoaparát. • Po pripojení k fotoaparátu automaticky vstúpi do režimu prehrávania. 8 Prezeranie fotogra fi í alebo prehrávanie videí pomocou tla č idiel na fotoaparáte. • Záleží od modelu televízora, ale môžete bada ť digitálne rušenie, alebo sa vám nemusí zobrazi ť č as ť obrázka. • Pod ľ a nastavenia televízo..

Prenos súborov do po - Page 91

Prehrávanie/Úpravy 90 Prenos súborov do po č íta č a Prenášanie súborov do vášho po č íta č a Windows, upravova ť ich pomocou Intelli-studio a nahráva ť ich na internet. • Požiadavky sú iba odporú č ania. Funkcie nemusia fungova ť správne, ani ak po č íta č sp ĺň a požiadavky – záleží na stave vášho po č íta č a. • Ak po č íta č nesp ĺň a požiadavky, videá sa nemusia prehráva ť správne, poprípade ich úprava môže trva ť dlhšie. • Nainštalujte DirectX 9.0c alebo novší skôr, ako použijete Intelli-studio. • Váš po č íta č ..

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio - Page 92

Prehrávanie/Úpravy 91 Prenos súborov do po č íta č a 5 Zapnite fotoaparát. • Ke ď sa na obrazovke po č íta č a objaví inštala č né vyskakovacie okno Intelli-studio, postupujte pod ľ a pokynov na obrazovke a dokon č ite inštaláciu. • Po nainštalovaní Intelli-studio do vášho po č íta č a rozpozná po č íta č fotoaparát a automaticky spustí Intelli-studio. Ak ako možnos ť USB nastavíte Select Mode (Vybra ť režim), v automaticky otváranom okne zvo ľ te Computer (Po č íta č ). 6 Vyberte cie ľ ový adresár na vašom po č íta č i a potom vyberte Á..

Použitie programu Intelli-studio - Page 93

Prehrávanie/Úpravy 92 Prenos súborov do po č íta č a Použitie programu Intelli-studio Intelli-studio vám umož ň uje prehrávanie a upravovanie súborov. Podrobnosti získate zvolením Help (Pomoc) ¡ Help (Pomoc) v programe. • Firmvér alebo fotoaparát môžete aktualizova ť tak, že vyberiete Web Support (Webová podpora) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (Aktualizova ť fi rmvér pre pripojené zariadenie). • Súbory nie je možné upravova ť priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presu ň te súbory do prie č inka v po č íta č i. • Aplikácia Intelli-s..

Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako - Page 94

Prehrávanie/Úpravy 93 Prenos súborov do po č íta č a Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymenite ľ ného disku Pripojenie fotoaparátu k vášmu po č íta č u ako odstránite ľ ný disk. 1 V režime snímania alebo prehrávania stla č te [ m ]. 2 Vyberte n ¡ PC Software (Po č íta č ový softvér) ¡ Off (Vypnuté). 3 Vypnite fotoaparát. 4 Pripojte fotoaparát k po č íta č u káblom USB. Malý koniec USB kábla pripojte k fotoaparátu. Ak kábel oto č íte, môže dôjs ť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát. ..

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) - Page 95

Prehrávanie/Úpravy 94 Prenos súborov do po č íta č a Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) Pre Windows Vista a Windows 7 sú spôsoby pripojenia USB kábla rovnaké. 1 Uistite sa, že kontrolka nebliká. • Stavová kontrolka bliká po č as prenosu súborov. Po č kajte, kým neprestane. 2 Kliknite na ikonu v paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky PC. 3 Kliknite do zobrazenej správy. 4 Kliknite na správu, že fotoaparát je možné bezpe č ne odstráni ť . 5 Odpojte kábel USB. Fotoaparát sa nemusí bezpe č ne odpoji ť ak je spustená aplikácia Intelli-studio. Pred od..

Prenos súborov do po - Page 96

Prehrávanie/Úpravy 95 Prenos súborov do po č íta č a Po pripojení fotoaparátu k po č íta č u Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenáša ť z fotoaparátu priamo do po č íta č a bez inštalácie programov. Je podporovaný Mac OS 10.4 alebo novší. 3 Zapnite fotoaparát. • Po č íta č automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu odstránite ľ ného disku. Ak ako možnos ť USB nastavíte Select Mode (Vybra ť režim), v automaticky otváranom okne zvo ľ te Computer (Po č íta č ). 4 Dvakrát kliknite na ikonu vymenite ľ ného di..

Možnos - Page 97

Prehrávanie/Úpravy 96 Tla č snímok pomocou fototla č iarne (PictBridge) Tla č te snímky fototla č iar ň ou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tla č iar ň ou. Kon fi gurovanie nastavení tla č e Stla č ením [ m ] kon fi gurujte nastavenia tla č e. Images Size Layout Type Quality One Photo Auto Auto Auto Auto Exit Print Možnos ť Popis Images (Snímky) Vo ľ ba tla č e zobrazenej snímky alebo všetkých snímok. Size (Ve ľ kos ť ) Nastavte ve ľ kos ť tla č e. Layout (Vzh ľ ad stránky) Nastavte po č et fotogra fi í, ktoré chcete ..

Tu sa dozviete viac o možnostiach kon - Page 98

Nastavenia Tu sa dozviete viac o možnostiach kon fi gurácie nastavení fotoaparátu. Ponuka nastavení ………………………………………… 98 Otvorenie ponuky nastavení ……………………………… 98 Zvuk ……………………………………………………… 99 Displej …………………………………………………… 99 Nastavenia …………………………………………… 100

..

Otvorenie ponuky nastavení - Page 99

Nastavenia 98 Ponuka nastavení Nau č te sa ako kon fi gurova ť nastavenia fotoaparátu. 3 Vyberte položku. Exit Back Volume Start Sound Shutter Sound Beep Sound AF Sound Medium Off 1 1 On 4 Zvo ľ te možnos ť . Back Set Volume Start Sound Shutter Sound Beep Sound AF Sound Off Low Medium High 5 Stla č ením [ m ] sa vrá ť te na predchádzajúcu obrazovku. Otvorenie ponuky nastavení 1 V režime snímania alebo prehrávania stla č te [ m ]. 2 Zvo ľ te ponuku. Exit Change Shooting Sound Display Settings Volume Start Sound Shutter Sound Beep Sound AF Sound Možnos ť Popis O Sound (..

Ponuka nastavení - Page 100

Nastavenia 99 Ponuka nastavení Zvuk * Predvolené Položka Popis Volume (Hlasitos ť ) Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. ( Off (Vypnuté), Low (Nízka), Medium (Stredná)*, High (Vysoká)) Start Sound (Štart zvuku) Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky ke ď zapnete fotoaparát. ( Off (Vyp.)*, 1 , 2 , 3 ) Shutter Sound (Zvuk spúšte) Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky ke ď stla č íte tla č idlo spúšte. ( Off (Vyp.), 1 *, 2 , 3 ) Beep Sound (Zvuk pípania) Nastavenie zvuku kamery po stla č ení tla č idiel alebo prepnutí režimov. ( Off (Vyp.), 1 *, 2 , 3 ) AF..

Ponuka nastavení - Page 101

Nastavenia 100 Ponuka nastavení * Predvolené Položka Popis Display Brightness (Jas displeja) Nastavenie jasu displeja. ( Auto (Automaticky)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný)) Normal (Normálna) je nastavený v režim prehrávania aj ke ď ste vybrali možnos ť Auto (Automaticky). Quick View (Ukážka) Nastavenie, č i chcete alebo nechcete prezrie ť nasnímanú snímku pred návratom do režimu snímania. ( Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*) Power Save (Úsporný režim) Ak v priebehu 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporn..

Intelligent Portrait - Page 102

Nastavenia 101 Ponuka nastavení * Predvolené Položka Popis File No. ( Č . súboru) Ur č enie spôsobu pomenovávania súborov. • Reset (Resetova ť ): Nastavenie č íslovania súborov tak, aby za č ínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Series (Série)*: Nastavenie č íslovania súborov tak, aby pokra č ovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Predvolený názov prvého prie č inka je 100PHOTO a predvolený názov prvého súboru je SAM_0001. • Č ísla ..

Ponuka nastavení - Page 103

Nastavenia 102 Ponuka nastavení * Predvolené Položka Popis Video Out (Videovýstup) Nastavenie výstupu signálu videa vášho regiónu. • NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. • PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Č ína, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švaj č iarsko, Thajsko. AF Lamp (Kontrolka AF) Nastavenie automatického zapnutia svetla na tmavých miestach, č o vám pomôže pri zaostrení. ( Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)..

Prílohy - Page 104

Prílohy Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe. Chybové hlásenia …………………………………………… 104 Údržba fotoaparátu ………………………………………… 105 Č istenie fotoaparátu …………………………………… 105 Používanie a uskladnenie fotoaparátu ………………… 106 Pamä ť ové karty ………………………………………… 107 Batéria …………………………………………………… 110 Skôr, než sa obrátite na servis …………………………… 114 T..

File No. - Page 105

Prílohy 104 Chybové hlásenia Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte pod ľ a týchto odporú č aní. Chybové hlásenie Navrhnuté riešenia File Error (Chyba karty) Zmažte poškodený súbor alebo sa obrá ť te na servis. File system not supported. (Súborový systém nie je podporovaný.) Fotoaparát nepodporuje súborový systém FAT na vloženej pamä ť ovej karte. Sformátujte pamä ť ovú kartu vo fotoaparáte. Low Battery (Slabá batéria) Vložte nabitú batériu alebo ju nabite. Memory Full (Pamä ť plná) Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu. No..

Údržba fotoaparátu - Page 106

Prílohy 105 Údržba fotoaparátu Telo fotoaparátu Jemne utrite mäkkou suchou handri č kou. • Na č istenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol. Tieto látky môžu poškodi ť fotoaparát a spôsobi ť jeho nefunk č nos ť . • Netla č te na kryt objektívu a nefúkajte do ň . Č istenie fotoaparátu Objektív a displej fotoaparátu Prach odstrá ň te ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handri č kou. Ak ne č istoty pri ľ nú, navlh č ite č istiacim roztokom na optiku kúsok č istiaceho papiera a jemne utrite.

..

Používanie a uskladnenie fotoaparátu - Page 107

Prílohy 106 Údržba fotoaparátu Usklad ň ovanie na dlhšie obdobie • Ak chcete uloži ť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do uzatvorenej nádoby s absorp č ným materiálom, ako je napríklad silikagél. • Ak prístroj ukladáte na dlhší č as, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané v prístroji môžu po č ase vytiec ť alebo skorodova ť a poškodi ť fotoaparát. • Nepoužívané batérie sa samovo ľ ne vybíjajú a po dlhšom č ase sa musia pred použitím nabi ť . • Aktuálny dátum a č as môžete nastavi ť , ke ď fotoaparát zapnete potom, ako bo..

Údržba fotoaparátu - Page 108

Prílohy 107 Údržba fotoaparátu • Farby a kovové č asti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvola ť alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými príznakmi stretnete, okamžite presta ň te prístroj používa ť a obrá ť te sa na lekára. • Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov č i zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou. • Nenechávajte prístroj opravova ť osobe nekvali fi kovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akéko ľ vek poškodenie spôsobené nekvali fi kov..

Údržba fotoaparátu - Page 109

Prílohy 108 Údržba fotoaparátu Kapacita pamä ť ovej karty Po č et možných súborov na karte závisí od podmienok snímania a snímaných scén. Nasledujúce po č ty platia pre kartu 1 GB kartu microSD: Fotogra fi e Ve ľ kos ť Ve ľ mi jemná Jemná Normálna 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Videá Ve ľ kos ť 30 FPS 15 FPS Pribl. 3' 59" Pribl. 7' 23" Pribl. 9' 11" Pribl. 17' 46" Pribl. 32' 49" Pribl. 59' 33" * Vyššie uvedené obrázky sú namerané bez použitia funkcie transfokácie. D ĺ žka záznamu sa..

Pri používaní pamä - Page 110

Prílohy 109 Údržba fotoaparátu • Pamä ť ové karty chrá ň te pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamä ť ová karta špinavá, vy č istite ju mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu. • Nedovo ľ te, aby s pamä ť ovými kartami alebo so slotom pre pamä ť ovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to by ť prí č inou zlyhania pamä ť ových kariet alebo fotoaparátu. • Pri nosení pamä ť ovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred elektrostatickými výbojmi. • Dôležit..

Údržba fotoaparátu - Page 111

Prílohy 110 Údržba fotoaparátu Výdrž batérie Priemerný č as/Po č et snímok Skúšobné podmienky (pri úplne nabitej batérii) Fotogra fi e Približne 125 min/ Približne 250 fotogra fi í Životnos ť batérie bola nameraná v nasledovných podmienkach: v režime p , potme, pri rozlíšení , s kvalitou Fine (Jemná) so zapnutou funkciou OIS (Optická stabilizácia obrazu). 1. Nastavenie blesku na Fill in (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a spä ť . 2. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do ..

Údržba fotoaparátu - Page 112

Prílohy 111 Údržba fotoaparátu Varovania pri používaní batérie Batérie, nabíja č ku a pamä ť ové karty chrá ň te pred poškodením Nedovo ľ te, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, pretože tieto môžu vytvára ť spojenie medzi svorkami + a - na batérii, č o môže vies ť k do č asnému alebo trvalému poškodeniu batérie a k vzniknutiu požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Poznámky oh ľ adom nabíjania batérie • Ak stavová kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená. • Ak je fotoaparát zapnutý po č a..

Údržba fotoaparátu - Page 113

Prílohy 112 Údržba fotoaparátu • Ak opätovne pripojíte napájací kábel, ke ď je batéria úplne nabitá, stavová kontrolka sa na približne 30 minút vypne. • Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, kým sa č ervená stavová kontrolka nevypne. • Ak stavová kontrolka bliká na č erveno, opätovne pripojte kábel alebo vyberte batériu a vložte ju spä ť . • Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, stavová kontrolka môže blika ť č ervenou farbou. Nabíjanie za č ne po vych..

Pravidlá pre likvidáciu - Page 114

Prílohy 113 Údržba fotoaparátu Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie č i dokonca smr ť . Z bezpe č nostných dôvodov zaobchádzajte s batériami nasledovne: • Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak spozorujete na batérii akéko ľ vek deformácie, praskliny č i iné nezvy č ajné prejavy, presta ň te ju okamžite používa ť a obrá ť te sa na výrobcu. • Používajte iba originálne nabíja č ky a napájacie adaptéry odporú č ané výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode. ..

Skôr, než sa obrátite na servis - Page 115

Prílohy 114 Skôr, než sa obrátite na servis Ak máte s fotoaparátom ť ažkosti, skúste ich odstráni ť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ť ažkosti vyrieši ť a stále trvajú, obrá ť te sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko. Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli ma ť vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamä ť ová karta a batéria. Situácia Navrhnuté riešenia Nedajú sa sníma ť fotogra fi e • Na karte nie je vo ľ né miesto...

Skôr, než sa obrátite na servis - Page 116

Prílohy 115 Skôr, než sa obrátite na servis Situácia Navrhnuté riešenia Blesk sa spúš ť a samovo ľ ne Blesk môže samovo ľ ne blesknú ť v dôsledku statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu. Nie je správny dátum a č as Nastavte dátum a č as v ponuke nastavení displeja. (str. 100) Dotykový displej alebo tla č idlá nepracujú Vyberte batériu a znovu ju vložte. Displej fotoaparátu reaguje pomaly Pri použití fotoaparátu pri ve ľ mi nízkych teplotách môže dôjs ť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoapa..

Skôr, než sa obrátite na servis - Page 117

Prílohy 116 Skôr, než sa obrátite na servis Situácia Navrhnuté riešenia Snímky sa nezobrazujú na TV • Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k externému monitoru káblom A/V. • Uistite sa, že karta obsahuje snímky. Po č íta č nerozpoznal fotoaparát • Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Uistite sa, že používate podporovaný opera č ný systém. Po č íta č odpojil fotoaparát pri prenose súborov Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte. Nie je mo..

117 - Page 118

Prílohy 117 Technické údaje fotoaparátu Dosah Širokouhlý (W) Tele (T) Normal (AF) (Automatické) 80 cm– nekone č no 250 cm– nekone č no Macro (Makro) 5–80 cm 100–250 cm Auto Macro (Autom. makro) 5 cm– nekone č no 100 cm– nekone č no Rýchlos ť uzávierky • Smart Auto (Inteligentné automatické snímanie): 8–1/2000 sek. • Program : 1–1/2000 sek. • Night (Noc): 8–1/2000 sek. Expozícia Riadenie Program AE Meranie Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred), Face Detection (S detekciou tváre) Kompenzácia ±2EV (1/3 EV Step) ISO ekvivale..

118 - Page 119

Prílohy 118 Technické údaje fotoaparátu Obmedzenie otrasov Optická stabilizácia obrazu (OIS) Efekt Režim snímania fotogra fi í • Smart Filter (Inteligentný fi lter): Normal (Normálna), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetovanie), Half Tone Dot (Polovi č ný tón), Sketch (Skica), Fish-eye (Rybie oko), Defog (Odhmlenie), Classic (Klasické), Retro, Negative (Negatív) • Image Adjust (Nastavenie obrazu): Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostros ť ), Saturation (Sýtos ť ) Režim snímania videa Smart Filter (Inteligentný fi lter): Normal (Normálna), Palette Effect 1 ..

Prehrávanie - Page 120

Prílohy 119 Technické údaje fotoaparátu Videá • Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajina), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená), Sunset (Západ slnka)), Movie (Video) • Format (Formáte): MJPEG (Max. doba nahrávania: 20 min.) • Ve ľ kos ť : 1280 X 720 HQ (Na jeden súbor: max. 4 GB), 640 X 480, 320 X 240 • Rýchlos ť snímania: 30fps, 15fps • Sound Alive (Zvuk naživo): Sound Alive On (Zvuk naživo zap.), Sound Alive Off (Zvuk naživo vyp.), Mute (Vypnutie zvuku) • Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie..

120 - Page 121

Prílohy 120 Technické údaje fotoaparátu Ve ľ kos ť obrazu Pre 1 GB microSD: Po č et fotogra fi í Super Fine (Ve ľ mi jemná) Fine (Jemná) Normal (Normálna) 4608 X 3456 105 206 303 4608 X 3072 120 234 343 4608 X 2592 140 275 406 3648 X 2736 166 323 469 2592 X 1944 319 607 858 1984 X 1488 522 954 1336 1920 X 1080 858 1431 1878 1024 X 768 1582 2505 3006 Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok Samsung a môžu sa líši ť pod ľ a podmienok použitia a nastavení fotoaparátu. Rozhranie Digitálny výstup USB 2.0 Vstup/Výstup zvuku Vnútorný reproduktor (Mono), M..

Prílohy - Page 122

Prílohy 121 Slovní č ek Kompozícia Kompozícia vo fotogra fi i popisuje usporiadanie predmetov na snímke. Obvykle sta č í pre správnu kompozíciu dodržiava ť pravidlo zlatého rezu. Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF) Špeci fi kácia na de fi novanie formátu súboru a systému súborov pre digitálne fotoaparáty vyrobené spolo č nos ť ou Japan Electronics a asociáciou priemyslu informa č ných technológií (JEITA). H ĺ bka ostrosti Vzdialenos ť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu by ť prijate ľ ne zaostrené na f..

Prílohy - Page 123

Prílohy 122 Slovní č ek Blesk Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície v podmienkach so slabým osvetlením. Ohnisková vzdialenos ť Vzdialenos ť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia ohnisková vzdialenos ť znamená menší uhol záberu a vä č šie zvä č šenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenos ť znamená širší záber. Sníma č obrazu Fyzická č as ť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne po č as expozície. Bežné typy sní..

Prílohy - Page 124

Prílohy 123 Slovní č ek Rušenie Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu zobrazi ť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné pixle. Rušenie sa zvy č ajne vyskytne na fotogra fi ách, ktoré sú nasnímané s vysokou citlivos ť ou alebo ak je citlivos ť automaticky nastavená na tmavom mieste. Optická stabilizácia obrazu (OIS) Táto funkcia kompenzuje trasenie a vibrácie v reálnom č ase po č as snímania. V porovnaní s funkciou digitálnej stabilizácie obrazu sa tu nevyskytuje zhoršenie kvality obrazu. Optická transfokácia Toto je v..

Prílohy - Page 125

Prílohy 124 Slovní č ek Rýchlos ť uzávierky Rýchlos ť uzávierky udáva č as medzi otvorením a zatvorením uzávierky a je ve ľ mi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo ur č uje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový sníma č . Rýchla rýchlos ť závierky umož ň uje nižší č as na vstúpenie svetla a fotogra fi a je tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe. Vinetácia Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšie okraje) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamera ť pozornos ť na objekty, ktoré sa..

Správna likvidácia výrobku - Page 126

Prílohy 125 Správna likvidácia výrobku (elektrický & elektronický odpad) (Platí v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách so systémom oddeleného zberu odpadu) Toto ozna č enie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skon č ení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíja č ka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali by ť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľ udského zdravia môžete predís ť tým, že budete tieto vý..

Prílohy - Page 127

Prílohy 126 Register E Expozícia 63 F Formátovanie 100 Formát pre tla č ové objednávky (DPOF) 87 Funk č né tla č idlo 16 Ch Chybové hlásenia 104 A Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 68 Automatické vyváženie kontrastu (ACB) Režim prehrávania 85 Režim snímania 64 Autoportrét 59 A/V vstup 14 B Batéria Nabíjanie 18 Pozor 111 Vkladanie 17 Blesk Č ervené o č i 53 Pomalá synchronizácia 53 Redukcia č erv. o č í 53 Vypnuté 52 Vyrovnávací 53 C Citlivos ť ISO 54 Č Č asova č Kontrolka č asova č a 14 Režim snímania 51 Č ervené o č i Režim prehráv..

Prílohy - Page 128

Prílohy 127 Register Nastavenia zvuku 25 Nastavenie č asového pásma 19, 100 Nastavenie dátumu/ č asu 20, 100 Nastavenie fotogra fi e ACB 64 Č ervené o č i 86 Jas Režim prehrávania 86 Režim snímania 63 Kontrast Režim prehrávania 86 Režim snímania 71 Ostros ť 71 Prida ť šum 87 Sýtos ť Režim prehrávania 86 Režim snímania 71 O Oblas ť ostrenia Ostrenie na stred 57 Ostrenie so sledovaním 57 Viacbodové ostrenie 57 J Jas Režim prehrávania 86 Režim snímania 63 Jas displeja 100 K Kontrast Režim prehrávania 86 Režim snímania 71 Kontrolka AF 102 Kontrolka AF-assis..

Prílohy - Page 129

Prílohy 128 Register T Technické údaje fotoaparátu 117 Tla č dátumu 101 Tla č idlo Menu 16 Tla č idlo prehrávania 16 Tla č idlo spúšte 14 Tla č snímok 96 Transfokácia Nastavenia zvuku transfokácie 45 Používanie transfokátora 27 Tla č idlo transfokátora 15 Typ displeja 25 R Resetova ť 100 Retušovanie tvárí Režim prehrávania 86 Režim snímania 41 Režim Inteligentné automatické snímanie 33 Režim Kúzelný rám 40 Režim Noc 44 Režim Obraz v obraze 38 Režim prehrávania 73 Režim Program 35 Režim Scéna 39 Režim Snímka s retušou 41 Režim úspory energie 1..

Prílohy - Page 130

Prílohy 129 Register U Údržba fotoaparátu 105 Ukážka 100 Upravovanie fotogra fi í 83 USB vstup 14 Úsmev 59 Úvodný obraz 99 V Ve ľ mi vysoká rýchlos ť 68 Video Režim prehrávania 81 Režim snímania 45 Videovýstup 102 Vypína č 14 Vyváženie bielej 66 Z Zábavná tvár 43 Závit statívu 14 Zobrazenie súborov Inteligentný album 75 Miniatúry 76 Panoramatické snímky 80 Prezentácia 80 TV 89 Zvä č šenie 79 Zvuk autofokusu 99

..

ľ - Page 131

Informácie oh ľ adom podpory výrobku a možnosti vznesenia ď alších otázok nájdete v záru č nom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach www.samsung.com.

..

Sponsored links

Latest Update