Samsung St88 User Manual Turkish (5.94 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Turkish (5.94 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

ST88/ST89 - Page 1

Bu kullan ı m k ı lavuzunda kameran ı z ı n kullan ı m ı yla ilgili ayr ı nt ı l ı aç ı klamalar bulunmaktad ı r. Lütfen öncelikle bu k ı lavuzun tamam ı n ı okuyun. S ı kça Sorulan Sorular H ı zl ı ba ş vuru İ çindekiler Temel i ş levler Geli ş mi ş i ş levler Çekim seçenekleri Oynatma/Düzenleme Ayarlar Ekler Dizin Bir ba ş l ı ğ ı t ı klat ı n ST88/ST89

..

ğ - Page 2

1 Kameran ı z ı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Kameran ı z ı ve tüm aksesuarlar ı n ı küçük çocuklar ı n ve hayvanlar ı n eri ş meyece ğ i bir yerde saklay ı n. Küçük parçalar yutulursa bo ğ ulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve aksesuarlar da fi ziksel tehlike arz edebilir. Kameray ı uzun süre do ğ rudan güne ş ı ş ı ğ ı na veya yüksek s ı cakl ı klara maruz b ı rakmay ı n. Güne ş ı ş ı ğ ı na veya yüksek s ı cakl ı klara uzun süre maruz kalmas ı kameran ı z ı n iç bile ş enlerinin k..

ğ - Page 3

2 Uyar ı —kameran ı z ı n veya di ğ er cihazlar ı n zarar görmesine neden olabilecek durumlar Kameray ı uzun süre kullanmadan saklayacaksan ı z içindeki pilleri ç ı kar ı n. İ çindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak kameran ı za önemli hasar verebilir. Yedek pil olarak yaln ı zca üreticinin önerdi ğ i, orijinal Lityum-iyon pilleri kullan ı n. Pile zarar vermeyin veya ı s ı tmay ı n. Bu bir yang ı n veya ki ş isel yaralanmalara neden olabilir. Yaln ı zca Samsung taraf ı ndan onaylanan pilleri, ş arj cihazlar ı n ı , kablolar ı ve aksesuarlar ..

ğ - Page 4

3 Sa ğ l ı k ve güvenlik bilgileri Kablolar ı veya adaptörleri ba ğ lad ı ğ ı n ı zda ve pilleri veya haf ı za kartlar ı n ı takt ı ğ ı n ı zda dikkatli olun. Ba ğ lant ı lar ı zorlarsan ı z, kablolar ı do ğ ru takmazsan ı z veya pilleri ve haf ı za kartlar ı n ı yanl ı ş takarsan ı z ba ğ lant ı noktalar ı na, giri ş lere ve aksesuarlara zarar verebilirsiniz. Manyetik ş eritli kartlar ı kamera çantas ı ndan uzan tutun. Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir. Asla hasarl ı ş arj cihaz ı , pil veya haf ı za kart ı kullanmay ı n...

Telif hakk - Page 5

4 Telif hakk ı bilgileri • Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation' ı n tescilli ticari markalar ı d ı r. • Mac, Apple Corporation' ı n tescilli ticari markas ı d ı r. • microSD™ ve microSDHC™ SD Association' ı n tescilli ticari markas ı d ı r. • Bu k ı lavuzda kullan ı lan ticari markalar ve adlar ı n mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir. • Kameran ı n teknik özellikleri veya bu k ı lavuzun içeri ğ i kamera i ş levlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeden de ğ i ş tirilebilir. • Bu kameray ı sorumlu bir ş ekilde kul..

Örne - Page 6

5 Bu k ı lavuzda kullan ı lan göstergeler Çekim modu Gösterge Ak ı ll ı Otomatik S Program p Canl ı Panorama N Resim İ çinde Resim d Sahne s Video klip v Çekim modu simgeleri Bir i ş lev bir modda bulundu ğ unda bu simgeler metinde görünür. A ş a ğ ı daki örne ğ e bak ı n ı z. Not: s modu, tüm sahneler için i ş levleri desteklemeyebilir. Örne ğ in: Program ve Video klip modlar ı nda kullan ı labilir Bu k ı lavuzda kullan ı lan simgeler Simge İş lev Ek Bilgi Güvenlik uyar ı lar ı ve önlemler [ ] Kamera dü ğ meleri. Örne ğ in, [ Deklan ş ör ] deklan..

Özne - Page 7

6 Deklan ş öre basma • [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m basma: deklan ş öre yar ı ya kadar bas ı n • [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine basma: deklan ş öre tam olarak bas ı n [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m basma [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine tam bas ı n Özne, arka plan ve kompozisyon • Özne : bir ki ş i, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu • Arka plan : öznenin etraf ı ndaki nesneler • Kompozisyon : özne ve arka plan ı n birle ş imi Kompozisyon Arka plan Özne Pozlama (Parlakl ı k) Kameran ı za giren ı ş ı k miktar ı pozlamay ı..

ı - Page 8

7 S ı kça Sorulan Sorular Çekim seçeneklerini ayarlayarak s ı k görülen sorunlar ı çözmeyi ö ğ renin. Öznenin gözleri k ı rm ı z ı görünüyor. Bunun nedeni kamera fl a ş ı n ı n yans ı mas ı d ı r. • Fla ş seçene ğ ini K ı rm ı z ı göz veya K ı r.göz düzel. olarak ayarlay ı n. (sf. 52) • Foto ğ raf çekildiyse, düzenleme menüsünde K ı r.göz düzel. 'yi seçin. (sf. 86) Foto ğ rafta tozlu noktalar var. E ğ er havada toz parçac ı klar ı varsa fl a ş kulland ı ğ ı n ı zda bunlar çekebilirsiniz. • Fla ş ı kapat ı n veya tozlu ortam..

ş - Page 9

8 H ı zl ı ba ş vuru İ nsan foto ğ ra fl ar ı çekme • d modu f 38 • s modu > Güzellik çekimi f 41 • s modu > Ak ı ll ı Portre f 42 • K ı rm ı z ı göz/K ı r.göz düzel. (gözlerin k ı rm ı z ı ç ı kmas ı n ı önlemek veya düzeltmek için) f 52 • Yüz alg ı lama f 58 • Kendi portreniz f 59 Gece veya karanl ı k yerlerde çekim yapma • s modu > Gece, Gün Bat ı m ı , Ş afak f 39 • Fla ş seçenekleri f 52 • ISO hassasiyeti ( ı ş ı ğ a hassasiyeti ayarlamak için) f 54 Hareketli foto ğ ra fl ar ı çekme • Sürekli, U. yüksek h ..

çindekiler - Page 10

9 İ çindekiler Geli ş mi ş i ş levler ........................................................................ 32 Ak ı ll ı Otomatik modunu kullanma ................................... 33 Program modunu kullanma ............................................. 35 Canl ı Panorama modunu kullanma ................................. 36 Resim İ çinde Resim modunu kullanma .......................... 38 Sahne modunu kullanma ................................................. 39 Büyülü çerçeve modunu kullanma ................................... 40 Güzellik Çekimi modunu kullanma .........

Çekim seçenekleri - Page 11

10 İ çindekiler Çekim seçenekleri .................................................................... 48 Çözünürlük ve kalite seçme ............................................. 49 Çözünürlük seçme ........................................................... 49 Bir görüntü kalitesini seçme ............................................. 50 Zamanlay ı c ı y ı kullanma .................................................... 51 Karanl ı kta çekim ................................................................ 52 Gözlerin k ı rm ı z ı görünmesini önleme ...............

Oynatma/Düzenleme - Page 12

11 İ çindekiler Oynatma/Düzenleme ............................................................... 72 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme ...................................................... 73 Oynatma modunu ba ş latma ............................................. 73 Foto ğ ra fl ar ı görüntüleme .................................................. 79 Video oynatma ................................................................. 81 Foto ğ raf düzenleme .......................................................... 83 Foto ğ ra fl ar ı yeniden boy..

Temel i - Page 13

Paketi açma …………………………………… 13 Kamera düzeni ………………………………… 14 Pilin ve haf ı za kart ı n ı n tak ı lmas ı ……………… 17 Pili ş arj etme ve kameran ı z ı açma …………… 18 Pili ş arj etme ………………………………… 18 Kameran ı z ı açma …………………………… 18 Ba ş lang ı ç kurulumunu yapma ……………… 19 Simgeleri ö ğ renme …………………………… 21 Seçenekler veya menüleri seçme …………… 22 Kullanma [MENU] …………………………… 22 Kullanma..

Paketi açma - Page 14

Temel i ş levler 13 Paketi açma A ş a ğ ı daki ö ğ eler ürün kutunuz içerisinde sunulmu ş tur. Kamera AC adaptörü/ USB kablosu Ş arj edilebilir pil Ask ı Kullan ı m K ı lavuzu Temel İş lemler İ ste ğ e ba ğ l ı aksesuarlar Kamera çantas ı A/V kablosu Pil ş arj cihaz ı Haf ı za kart ı / Bellek kart ı adaptörü • Ş ekiller ürününüzle birlikte gönderilen ö ğ elerden biraz farkl ı olabilir. • İ ste ğ e ba ğ l ı aksesuarlar ı bir perakendeciden veya bir Samsung servis merkezinden sat ı n alabilirsiniz. Samsung, onaylanmam ı ş aksesuarlar ı n s..

Kamera düzeni - Page 15

Temel i ş levler 14 Kamera düzeni Kullanmaya ba ş lamadan önce kameran ı z ı n parçalar ı n ı ve i ş levlerini tan ı y ı n. USB ve A/V ba ğ lant ı noktas ı USB ve A/V kablosunu kabul eder Pil bölmesi kapa ğ ı Haf ı za kart ı ve pili takman ı z ı sa ğ lar Üçayak ba ğ lant ı s ı Hoparlör Deklan ş ör dü ğ mesi AF-yard ı mc ı ı ş ı ğ ı /Zamanlay ı c ı lambas ı Fla ş Mercek Mikrofon POWER dü ğ mesi

..

Kamera düzeni - Page 16

Temel i ş levler 15 Kamera düzeni Durum lambas ı • Yan ı p sönüyor : Kamera bir foto ğ raf ı veya bir videoyu kaydederken, bir bilgisayar veya bir yaz ı c ı taraf ı ndan okunurken, görüntü odak d ı ş ı ndayken veya pili ş arj etmekle ilgili sorun varken • Sürekli Yanma : Bilgisayara ba ğ lan ı l ı rken, oda ğ ı n d ı ş ı nda olundu ğ unda veya pil ş arj edilirken Yak ı nla ş t ı rma dü ğ mesi • Çekim modunda : Yak ı nla ş t ı rma veya uzakla ş t ı rma • Oynatma modunda : Foto ğ raf ı n bir bölümünü yak ı nla ş t ı rman ı z ı veya do..

Kamera düzeni - Page 17

Temel i ş levler 16 Kamera düzeni Dü ğ meler Dü ğ me Aç ı klama Seçeneklere ve menülere eri ş in. Bir çekim modu seçin. Mod Aç ı klama S Ak ı ll ı Otomatik : Sahne modu kamera taraf ı ndan otomatik seçildi ğ inde sahne modu ile birlikte bir foto ğ raf çekin. p Program : Manüel olarak ayarlad ı ğ ı n ı z ayarlar ile bir foto ğ raf çekin. N Canl ı Panorama : Panoramik bir görüntü olu ş turmak için seri halde foto ğ raf çeker ve birle ş tirir. d Resim İ çinde Resim : Tam boyutlu bir arkaplan foto ğ raf ı çekin veya seçin ve ard ı ndan e ş zamanlana..

Pil kilidi - Page 18

Temel i ş levler 17 Pilin ve haf ı za kart ı n ı n tak ı lmas ı Pili ve iste ğ e ba ğ l ı haf ı za kart ı n ı kameraya nas ı l takaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. Pili ve haf ı za kart ı n ı ç ı karma Haf ı za kart ı Kameradan ayr ı lana kadar yava ş ça bast ı r ı n ve kart ı yuvas ı ndan çekerek ç ı kar ı n. Ş arj edilebilir pil Pil kilidi Pili ç ı karmak için kilidi yukar ı do ğ ru kayd ı r ı n. E ğ er bir haf ı za kart ı konulmad ı ysa geçici saklama için dahili haf ı za kullan ı labilir. Haf ı za kart ı Haf ı za kart ı n ı sar ı renkl..

Temel i - Page 19

Temel i ş levler 18 Pili ş arj etme ve kameran ı z ı açma Kameran ı z ı açma Kameran ı z ı açmak veya kapatmak için [ POWER ] dü ğ mesine bas ı n. • Kameray ı ilk açt ı ğ ı n ı zda ba ş lang ı ç kurulum ekran ı görüntülenir. (sf. 19) Kameran ı z ı Oynatma modunda açma [ P ] dü ğ mesine bas ı n. Kamera aç ı l ı r ve do ğ rudan Oynatma moduna geçilir. Durum lambas ı yan ı p sönünceye kadar [ P ] dü ğ mesine bas ı l ı tutarak kameran ı z ı açarsan ı z kameradan herhangi bir ses ç ı kmaz. Pili ş arj etme Kameray ı ilk kez kullanmadan önc..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Temel i ş levler 19 Ba ş lang ı ç kurulumunu yapma Kameray ı ilk defa açt ı ğ ı n ı zda, ba ş lang ı ç kurulum ekran ı ç ı kar. Kameran ı n temel ayarlar ı n ı yap ı land ı rmak için a ş a ğ ı daki ad ı mlar ı yerine getirin. 4 Saat ku ş a ğ ı n ı seçmek için [ F / t ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ o ] dü ğ mesine bas ı n. • Yaz saatini ayarlamak için, [ D ] seçene ğ ine bas ı n. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Geri DST Saat Dilimi Londra 1 Language 'i seçmek için [ t ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] dü..

Tarih/Saat Ayarla - Page 21

Temel i ş levler 20 Ba ş lang ı ç kurulumunu yapma 5 [ D / c ] ö ğ esine basarak Tarih/Saat Ayarla seçin ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] ö ğ esine bas ı n. Geri Ayarla Saat Dilimi Tarih/Saat Ayarla Tarih Tipi Türkçe Londra YYYY AA GG • Ekran seçilen dile ba ğ l ı olarak farkl ı l ı k gösterebilir. 6 Bir ö ğ eyi seçmek için [ F / t ] dü ğ mesine bas ı n. 7 Saati ve tarihi ayarlamak için [ D / c ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ o ] dü ğ mesine bas ı n. 8 [ D / c ] ö ğ esine basarak Tarih Tipi seçin ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] ö ğ esine bas ı n..

Simgeleri ö - Page 22

Temel i ş levler 21 3 Çekim seçenekleri (sol) Simge Aç ı klama Hareket halindeki özne Çekim modu Aç ı kl ı k de ğ eri ve deklan ş ör h ı z ı Uzun süreli pozlama EV (Poz De ğ eri) Beyaz dengesi Yüz tonu Yüz rötu ş u ISO duyarl ı l ı ğ ı Ak ı ll ı fi ltre Görüntü ayar ı (konstrast, netlik ve doygunluk) Sound Alive aç ı k Seri çekim seçene ğ i Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Simgeleri ö ğ renme Kameran ı n ekranda görüntüledi ğ i simgeler seçti ğ iniz moda veya ayarlad ı ğ ı n ı z seçeneklere ba ğ l ı olarak de ğ i ş ir. 1 3 2 Simge Aç ..

Seçenekler veya menüleri seçme - Page 23

Temel i ş levler 22 Seçenekler veya menüleri seçme Bir seçene ğ i veya menüyü seçmek için [ m ] veya [ f ] bas ı n. Önceki menüye geri gitme Önceki menüye geri gitmek için [ m ] dü ğ mesine tekrar bas ı n. Çekim moduna geri gitmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. Kullanma [MENU] Seçenekleri seçmek için [ m ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ D / c / F / t ] veya [ o ] dü ğ mesine bas ı n. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 Bir seçenek veya menü seçin. • Yukar ı veya a ş a ğ ı gitmek için [ D ] veya [ c ] dü ğ ..

Seçenekler veya menüleri seçme - Page 24

Temel i ş levler 23 Seçenekler veya menüleri seçme 5 [ D / c ] ö ğ esine basarak Beyaz dengesi 'yi seçin ve ard ı ndan [ t ] veya [ o ] ö ğ esine bas ı n. Foto ğ raf Boyutu Çekim kalitesi EV ISO Beyaz dengesi Ak ı ll ı Filtre Yüz alg ı lama Ç ı k ı ş Geri 6 Beyaz Dengesi seçene ğ ini seçmek için [ F / t ] dü ğ mesine bas ı n. Geri Ta ş ı Gün ı ş ı ğ ı 7 [ o ] dü ğ mesine basarak ayarlar ı kaydedin. Örne ğ in, Program modunda Beyaz Dengesi seçene ğ ini seçme: 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 p ayar ı n ı seçin. 3 [ m ] dü ğ mes..

Seçenekler veya menüleri seçme - Page 25

Temel i ş levler 24 Seçenekler veya menüleri seçme Kullanma [Fn] [ f ] dü ğ mesine basarak da çekim seçeneklerine eri ş ebilirsiniz, ancak baz ı seçenekler kullan ı lamayabilir. Örne ğ in, Program modunda Beyaz Dengesi seçene ğ ini seçme: 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 p ayar ı n ı seçin. 3 [ f ] dü ğ mesine bas ı n. Foto ğ raf Boyutu Ç ı k ı ş Ta ş ı 4 [ D / c ] ö ğ esine basarak ö ğ esine gidin. Beyaz dengesi Ç ı k ı ş Ta ş ı 5 Beyaz Dengesi seçene ğ ini seçmek için [ F / t ] dü ğ mesine bas ı n. Gün ı ş ı ğ ı Ç ı k ..

Çekimle ilgili ne kadar bilgi - Page 26

Temel i ş levler 25 Görüntüyü ve sesi ayarlama Temel görüntü bilgilerini ve ses ayarlar ı n ı nas ı l de ğ i ş tirebilece ğ inizi ö ğ renin. Sesi ayarlama İş levleri yaparken kameran ı z ı n ç ı kard ı ğ ı sesleri ayarlay ı n. 1 Çekim veya Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 O ¡ Bip sesi ö ğ esini seçin. 3 Bir seçenek belirleyin. Seçenek Aç ı klama Kapal ı Kamera herhangi bir ses ç ı karmaz. 1/2/3 Kamera ses ç ı kar ı r. Ekran türünü ayarlama Çekim veya Oynatma modu için bir ekran türü seçebilirsiniz. Her türde farkl ı çekim ve..

Temel i - Page 27

Temel i ş levler 26 Foto ğ raf çekme Ak ı ll ı Otomatik modda kolayca ve h ı zl ı ca foto ğ raf çekmeyi ö ğ renin. 4 Odaklamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. • Ye ş il çerçeve öznenin odakta oldu ğ unu gösterir. • K ı rm ı z ı çerçeve öznenin odak alan ı d ı ş ı nda oldu ğ unu gösterir. 5 Foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. 6 Çekilen foto ğ ra fl ar ı görmek için [ P ] bas ı n. • Foto ğ raf ı silmek için [ f ] dü ğ mesine bas ı n ve Evet 'i seçin. 7 Çekim moduna dönmek için [ P ] d..

Temel i - Page 28

Temel i ş levler 27 Foto ğ raf çekme Dijital yak ı nla ş t ı rma Dijital yak ı nla ş t ı rma Çekim modunda varsay ı lan olarak desteklenir. E ğ er Çekim modunda iken bir subjeyi yak ı nla ş t ı r ı rsan ı z ve yak ı nla ş t ı rma göstergesi dijital aral ı k içinde ise, kameran ı z Dijital yak ı nla ş t ı rmay ı kullan ı yordur. 5X Optik yak ı nla ş t ı rma ve 5X Dijital yak ı nla ş t ı rmay ı birlikte kullanarak 25 kata kadar yak ı nla ş t ı rabilirsiniz. Optik aral ı k Dijital aral ı k Yak ı nla ş t ı rma göstergesi • Dijital yak ı nla ş t ..

Temel i - Page 29

Temel i ş levler 28 Foto ğ raf çekme Intelli yak ı nla ş t ı rma Yak ı nla ş t ı rma göstergesi Intelli aral ı k içindeyse, kameran ı z Intelli yak ı nla ş t ı rmay ı kullan ı yordur. Intelli yak ı nla ş t ı rmay ı kullan ı rsan ı z foto ğ raf ı n çözünürlü ğ ü yak ı nla ş t ı rmaya göre de ğ i ş ir. Optik yak ı nla ş t ı rma ve Intelli yak ı nla ş t ı rmay ı birlikte kullanarak 10 kata kadar yak ı nla ş t ı rabilirsiniz. Optik aral ı k Intelli aral ı k Yak ı nla ş t ı rma göstergesi Intelli yak ı nla ş t ı rma aç ı k oldu ğ undak..

Temel i - Page 30

Temel i ş levler 29 Foto ğ raf çekme Kameran ı n titremesini azaltma (OIS) Çekim modunda kameran ı n titremesini optik olarak azaltabilirsiniz. § Düzeltmeden önce § Düzeltmeden sonra 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ OIS seçene ğ ini belirleyin. 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Kapal ı : OIS devre d ı ş ı . Aç ı k : OIS etkinle ş tirildi. ps • OIS ş u durumlarda düzgün çal ı ş mayabilir: - hareketli bir özneyi takip etmek için kameran ı z ı hareket ettiriyorsan ı z - dijital yak ı nla ş t ı rma kullan ı yorsan ı z - kame..

Daha net foto - Page 31

Temel i ş levler 30 Kameray ı do ğ ru tutma Lensi, fl a ş ı veya mikrofonu hiçbir ş eyin engellemedi ğ inden emin olun. Deklan ş ör dü ğ mesine yar ı m basma [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n ve oda ğ ı ayarlay ı n. Kamera oda ğ ı ve pozlamay ı otomatik olarak ayarlar. Kamera aç ı kl ı k de ğ erini ve deklan ş ör h ı z ı n ı otomatik olarak ayarlar. Odak çerçevesi • Odak çerçevesi ye ş il olarak görünürse foto ğ raf ı çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. • Odak çerçevesi k ı rm ı z ı renkte görüntüleniyors..

Temel i - Page 32

Temel i ş levler 31 Öznenin odak d ı ş ı nda olmas ı n ı önleme A ş a ğ ı daki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir: - özneyle arka plan aras ı ndaki kontrast dü ş ük oldu ğ unda (örne ğ in öznenizin giydi ğ i k ı yafet arka plan ı n rengine benziyorsa.) - öznenin arkas ı ndan gelen ı ş ı k kayna ğ ı çok parlaksa - özne çok parlak veya yans ı t ı c ı ysa - öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi) - özne çerçevenin merkezinde de ğ ilse Fla ş ı aç ı n. (sf. 52) Sürekli veya U. yüksek h ı z i ş levini kullan ı n. (sf. 68) Odak kilidinin..

İ - Page 33

Ak ı ll ı Otomatik modunu kullanma ………………………… 33 Program modunu kullanma ………………………………… 35 Canl ı Panorama modunu kullanma ……………………… 36 Resim İ çinde Resim modunu kullanma …………………… 38 Sahne modunu kullanma ………………………………… 39 Büyülü çerçeve modunu kullanma ……………………… 40 Güzellik Çekimi modunu kullanma ……………………… 41 Ak ı ll ı Portre modunu kullanma …………………………… 42 Komik Yüz modunu kullanma ……………………………..

33 - Page 34

Geli ş mi ş i ş levler 33 Ak ı ll ı Otomatik modunu kullanma Ak ı ll ı Otomatik modda kameran ı z, alg ı lanan sahnenin türüne göre uygun kamera ayarlar ı n ı otomatik olarak seçer. Farkl ı sahnelere yönelik kamera ayarlar ı n ı bilmiyorsan ı z Ak ı ll ı Otomatik mod yararl ı olacakt ı r. Simge Aç ı klama Arkadan ayd ı nlatmal ı portreler Portreler Nesnelerin yak ı n plan foto ğ ra fl ar ı Metinlerin yak ı n plan foto ğ ra fl ar ı Gün Bat ı mlar ı Aç ı k gökyüzleri Ormanl ı k alanlar Renkli öznelerin yak ı n plan foto ğ ra fl ar ı Kamera sabi..

34 - Page 35

Geli ş mi ş i ş levler 34 Ak ı ll ı Otomatik modunu kullanma • E ğ er kamera uygun bir sahne modu tan ı yamazsa S modu için varsay ı lan ayar ı kullan ı r. • Bir yüz alg ı lansa da, öznenin konumuna veya ı ş ı ğ a ba ğ l ı olarak kamera bir portre modu seçmeyebilir. • Kameran ı n titremesi, ı ş ı ğ ı n durumu veya öznenin uzakl ı ğ ı gibi çekim ş artlar ı na ba ğ l ı olarak, kamera do ğ ru sahneyi seçmeyebilir. • Üçayak kullansan ı z bile, e ğ er özne hareket halindeyse kamera modunu alg ı layamayabilir. • S modunda kamera daha fazla pil..

Program modunu kullanma - Page 36

Geli ş mi ş i ş levler 35 Program modunu kullanma Program modunda, kameran ı n otomatik olarak ayarlad ı ğ ı deklan ş ör h ı z ı ve aç ı kl ı k de ğ eri hariç, ço ğ u seçene ğ i ayarlayabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 p ayar ı n ı seçin. 3 İ stedi ğ iniz seçenekleri ayarlay ı n. • Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri” konusuna bak ı n. (sf. 48) 4 Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. 5 Foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine..

Çekim örne - Page 37

Geli ş mi ş i ş levler 36 Canl ı Panorama modunu kullanma Canl ı Panorama modunda, tekli fotoda panaromik bir sahne yakalayabilirsiniz. Panoramik bir görüntü olu ş turmak için seri halde foto ğ raf çeker ve birle ş tirir. 5 [ Deklan ş ör ]'e bas ı l ı iken, kameray ı panoraman ı n kalan k ı sm ı n ı çekecek tarafa yava ş ça hareket ettirin. • Görüntü bulucu bir sonraki sahneyle hizaland ı ğ ı nda kamera bir sonraki foto ğ raf ı otomatik olarak çeker. 6 Tamamland ı ğ ı nda, [ Deklan ş ör ] dü ğ mesini b ı rak ı n. • İ stedi ğ iniz tüm çekiml..

Canl - Page 38

Geli ş mi ş i ş levler 37 Canl ı Panorama modunu kullanma • Panoramik foto ğ raf çekerken en iyi sonuç için a ş a ğ ı dakilerden kaç ı n ı n: - kameray ı çok yava ş veya çok h ı zl ı hareket ettirme - bir sonraki görüntüyü çekmek için kameray ı çok az hareket ettirme - kameray ı düzensiz h ı zlarla hareket ettirme - kameray ı sallama - bir foto ğ raf çekerken kameran ı n yönünü de ğ i ş tirme - karanl ı k yerlerde çekim yapma - yak ı nda hareket eden özneleri çekme - parlakl ı ğ ı n veya ı ş ı ğ ı n renginin sürekli de ğ i ş ti ğ i ..

Resim - Page 39

Geli ş mi ş i ş levler 38 Resim İ çinde Resim modunu kullanma Resim içinde Resim modunda, tam boyutlu arkaplan görüntüsü çekebilir veya seçebilirsiniz ve ard ı ndan daha küçük bir fotoyu önplana ekleyebilirsiniz. 6 [ o ] dü ğ mesine bas ı n ve ard ı ndan [ D / c / F / t ] dü ğ mesine basarak ekleme boyutunu de ğ i ş tirin. 7 [ o ] dü ğ mesine basarak ayarlar ı kaydedin. 8 Odaklanaca ğ ı n ı z [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n ve ard ı ndan [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine basarak bir foto ğ raf çekin ve ekleyin. • [ Deklan ş ör ] dü ğ m..

Sahne modunu kullanma - Page 40

Geli ş mi ş i ş levler 39 Sahne modunu kullanma Sahne modunda belirli bir sahne için önceden ayarlanm ı ş seçeneklerle foto ğ raf çekebilirsiniz. Seçenek Aç ı klama Manzara Sabit sahneleri ve manzaralar ı çekmenizi sa ğ lar. Metin Bas ı l ı veya elektronik belgelerdeki metinleri net bir ş ekilde yakalaman ı z ı sa ğ lar. Gün Bat ı m ı Gün bat ı m ı ndaki sahneleri, do ğ al görünümlü k ı rm ı z ı lar ve sar ı larla çekmenizi sa ğ lar. Ş afak Gün do ğ arken ortaya ç ı kan sahneleri yakalaman ı z ı sa ğ lar. Ayd ı nlatma Arkalar ı nda ayd ı nla..

Büyülü çerçeve modunu kullanma - Page 41

Geli ş mi ş i ş levler 40 Sahne modunu kullanma 6 Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. 7 Foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Büyülü Çerçeve modunda çözünürlük otomatik olarak de ğ erine ayarlan ı r. Büyülü çerçeve modunu kullanma Büyülü Çerçeve modunda foto ğ ra fl ar ı n ı za çe ş itli çerçeve efektleri uygulayabilirsiniz. Foto ğ ra fl ar ı n ş ekli ve hissiyat ı seçti ğ iniz çerçeveye göre de ğ i ş ecektir. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas..

Güzellik Çekimi modunu kullanma - Page 42

Geli ş mi ş i ş levler 41 Sahne modunu kullanma Güzellik Çekimi modunu kullanma Güzellik Çekimi modunda yüz kusurlar ı n ı saklamak için seçeneklerde bir portre çekebilirsiniz. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 s ¡ Güzellik çekimi seçene ğ ini belirleyin. 3 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 4 a ¡ Yüz tonu 'nu seçin. 5 Bir seçenek belirleyin. • Örne ğ in cildin daha aç ı k gibi görünmesini sa ğ lamak için yüz tonu seçene ğ ini artt ı r ı n. Geri Ta ş ı Düzey 2 6 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 7 a ¡ Yüz rötu ş u seçene ğ ini belirleyin. ..

Sahne modunu kullanma - Page 43

Geli ş mi ş i ş levler 42 Sahne modunu kullanma Ak ı ll ı Portre modunu kullanma Ak ı ll ı Portre modunda, bir sahnedeki tek bir özneyi ç ı kartabilir ve yak ı n portrelerini kaydedebilirsiniz. Kamera sahnedeki bir yüzü alg ı lad ı ğ ı nda, bunu otomatik olarak büyütür ve yüzün çevresindeki görüntüyü k ı rpar. Ard ı ndan kamera tam sahneyi ve iki yak ı n portreyi üç ayr ı dosya olarak kaydeder. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 s ¡ Ak ı ll ı Portre seçene ğ ini belirleyin. 3 Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için [ Deklan ş..

Komik Yüz modunu kullanma - Page 44

Geli ş mi ş i ş levler 43 Sahne modunu kullanma Komik Yüz modunu kullanma E ğ lenceli yüz modunda, öznenizin yüzünü e ğ lenceli efektleri kullanarak bozabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 s ¡ Komik Yüz seçene ğ ini belirleyin. 3 Kameray ı öznenin yüzüne yöneltin. • Kamera, yüz alg ı lama özelli ğ i ile yüzleri alg ı lar. 4 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 5 a ¡ E ğ lenceli Efekt ¡ bir e ğ lence efekti seçin. • Efekt ekrana uygulanarak yüzü inceleyebilirsiniz. Geri Kalk ı k Burun Ta ş ı 6 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 7 a ¡ Bozu..

Sahne modunu kullanma - Page 45

Geli ş mi ş i ş levler 44 Sahne modunu kullanma 6 Bir seçenek belirleyin. • AUTO 'i seçerseniz diyafram de ğ eri veya deklan ş ör h ı z ı otomatik olarak ayarlan ı r. 7 Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bas ı n. 8 Foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. • Foto ğ ra fl ar ı n bulan ı k olmas ı n ı önlemek için üç ayak kullan ı n. • Gece modunu kullan ı rken, odak mesafe seçenekleri bulunmamaktad ı r. Gece modunu kullanma Gece modunda deklan ş örün aç ı k kalaca ğ ı s..

Video klip modunu kullanma - Page 46

Geli ş mi ş i ş levler 45 Video klip modunu kullanma Video klip modunda 20 dakika uzunlu ğ a kadar HD videolar kaydedebilirsiniz. Kamera video dosyalar ı n ı MJPEG dosyalar ı olarak kaydeder. • Baz ı haf ı za kartlar ı yüksek tan ı ml ı kayd ı desteklemeyebilir. E ğ er kart ı n ı z yoksa, daha dü ş ük bir çözünürlük ayarlay ı n. • Yaz ı m h ı z ı dü ş ük haf ı za kartlar ı yüksek çözünürlüklü videolar ı desteklemeyecektir. Yüksek çözünürlü ğ e sahip videolar ı kaydetmek için daha h ı zl ı yazma h ı z ı na sahip haf ı za kartlar ı ..

Video klip modunu kullanma - Page 47

Geli ş mi ş i ş levler 46 Video klip modunu kullanma 9 İ stedi ğ iniz seçenekleri ayarlay ı n. • Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri” konusuna bak ı n. (sf. 48) 10 Kayda ba ş lamak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. 11 Kayd ı durdurmak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine tekrar bas ı n. Kayd ı duraklatma Kamera, kaydederken bir videoyu geçici olarak duraklatman ı za izin verir. Bu i ş levi kullanarak, farkl ı sahneleri tek bir video gibi kaydedebilirsiniz. Durdur Kaydet • Kayd ı duraklatmak için [ o ] dü ğ mesine bas ı n. ..

Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekran - Page 48

Geli ş mi ş i ş levler 47 Video klip modunu kullanma Ak ı ll ı Sahne Alg ı lama modunu kullanma Ak ı ll ı Sahne Alg ı lama modda kameran ı z, alg ı lad ı ğ ı sahneye göre uygun kamera ayarlar ı n ı otomatik olarak seçer. 1 Çekim modunda [ M ] dü ğ mesine bas ı n. 2 v ayar ı n ı seçin. 3 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 4 v ¡ Ak ı ll ı Sahne Alg ı lama ¡ Aç ı k seçene ğ ini belirleyin. 5 Çekece ğ iniz özneyi çerçeveye yerle ş tirin. • Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekran ı n sol üst bölümünde uygun bir sahne simgesi görüntülenir. Simge..

Çekim modundaki seçenekleri ayarlamay - Page 49

Çekim seçenekleri Çekim modundaki seçenekleri ayarlamay ı ö ğ renin. Çözünürlük ve kalite seçme ………………… 49 Çözünürlük seçme ………………………… 49 Bir görüntü kalitesini seçme ………………… 50 Zamanlay ı c ı y ı kullanma ……………………… 51 Karanl ı kta çekim ……………………………… 52 Gözlerin k ı rm ı z ı görünmesini önleme ……… 52 Fla ş ı kullanma ……………………………… 52 ISO duyarl ı l ı ğ ı n ı ayarlama …………………… 54 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş..

Çözünürlük ve kalite seçme - Page 50

Çekim seçenekleri 49 Çözünürlük ve kalite seçme Görüntü çözünürlü ğ ü ve kalite ayarlar ı n ı nas ı l de ğ i ş tirece ğ inizi ö ğ renin. Simge Aç ı klama 1984 X 1488 : A5 ka ğ ı da yazd ı r ı l ı r. 1920 X 1080 : Panoramik oranda (16:9) A5 ka ğ ı da yazd ı r ı l ı r veya HDTV'de oynat ı l ı r. 1024 X 768 : E-postaya eklenir. Video çözünürlü ğ ünü ayarlama 1 Video Çekim modunda, [ m ] üzerine bas ı n. 2 v ¡ Film Boyutu ö ğ esini seçin. 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama 1280 X 720 HQ : Bir HDTV'de oynat ı lacak olan yüksek k..

Çözünürlük ve kalite seçme - Page 51

Çekim seçenekleri 50 Çözünürlük ve kalite seçme Bir görüntü kalitesini seçme Foto ğ raf ve video kalite seçeneklerini ayarlar ı n. Daha yüksek görüntü kalite ayarlar ı daha büyük dosya büyüklükleri getirir. Foto ğ raf kalitesini ayarlama Kamera çekti ğ iniz foto ğ ra fl ar ı JPEG format ı nda s ı k ı ş t ı r ı r ve kaydeder. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ Çekim kalitesi ayar ı n ı seçin. 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Çok iyi : Süper yüksek kalitede foto ğ raf çekin. İ yi : Yüksek kalitede foto ğ raf çek..

Çekim seçenekleri - Page 52

Çekim seçenekleri 51 Zamanlay ı c ı y ı kullanma Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlay ı c ı y ı nas ı l ayarlayaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. Spdsv 3 Zamanlay ı c ı y ı ba ş latmak için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. • AF-yard ı mc ı ı ş ı ğ ı /zamanlay ı c ı lambas ı yan ı p söner. Kamera, belirtilen süre doldu ğ unda otomatik olarak foto ğ raf çeker. • Zamanlay ı c ı y ı iptal etmek için [ Deklan ş ör ]'e veya [ t ] dü ğ mesine bas ı n. • Seçti ğ iniz Yüz Alg ı lama veya Odak Alan ı seçeneklerine ba ğ l ı ola..

Çekim seçenekleri - Page 53

Çekim seçenekleri 52 Karanl ı kta çekim Gece veya dü ş ük ı ş ı k ko ş ullar ı nda nas ı l foto ğ raf çekece ğ inizi ö ğ renin. Fla ş ı kullanma Karanl ı kta veya foto ğ raf ı n ı z için daha fazla ı ş ı ğ a ihtiyac ı n ı z oldu ğ unda, foto ğ raf çekerken fl a ş kullan ı n. 1 Çekim modunda [ F ] dü ğ mesine bas ı n. Oto 2 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Kapal ı : • Fla ş yanmaz. • Dü ş ük ı ş ı kta çekim yapt ı ğ ı n ı zda kamerada sallant ı uyar ı s ı görüntülenecektir. Spds Gözlerin k ı rm ı z ı görünmesini..

Çekim seçenekleri - Page 54

Çekim seçenekleri 53 Karanl ı kta çekim Simge Aç ı klama K ı rm ı z ı göz : • K ı rm ı z ı göz etkisini azaltmak için özne veya arka plan karanl ı k oldu ğ unda fl a ş iki kere patlayacakt ı r. • Fla ş ı n arka arkaya 2 kez patlamas ı aras ı nda bir süre geçer. Fla ş ikinci kez patlayana kadar harekete etmeyin. Oto : Özne veya arka plan karanl ı ksa fl a ş otomatik olarak yanar. Oto : Kamera, Ak ı ll ı Otomatik modunda alg ı lanan sahne için uygun bir fl a ş ayar ı seçer. Kullanabilece ğ iniz seçenekler çekim ş artlar ı na ba ğ l ı olarak d..

Çekim seçenekleri - Page 55

Çekim seçenekleri 54 Karanl ı kta çekim ISO duyarl ı l ı ğ ı n ı ayarlama ISO duyarl ı l ı ğ ı , fi lmin ı ş ı ğ a kar ş ı duyarl ı l ı ğ ı n ı gösteren ve Uluslararas ı Standartlar Organizasyonu (ISO) taraf ı ndan belirlen bir ölçüdür. Seçti ğ iniz ISO duyarl ı l ı ğ ı ne kadar yüksekse, kameran ı n ı ş ı ğ a kar ş ı duyarl ı l ı ğ ı o kadar fazla olur. Daha yüksek ISO hassasl ı ğ ı kullanarak daha iyi fotolar yakalay ı n ve fl a ş ı kullanmad ı ğ ı n ı zda kamera sallanmas ı n ı azalt ı n. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesin..

Otomatik odak kullanma - Page 56

Çekim seçenekleri 55 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme Kameran ı n oda ğ ı n ı n özneye ve çekim ş artlar ı na uygun olarak ayarlamay ı ö ğ renin. Otomatik odak kullanma Net foto ğ ra fl ar çekmek için özneye uzakl ı ğ ı n ı za ba ğ l ı olarak uygun oda ğ ı seçin. 1 Çekim modunda [ c ] dü ğ mesine bas ı n. Normal (af) Spsv Makro kullanma Çiçek veya böcek gibi öznelerin foto ğ raf ı n ı yak ı ndan çekmek için makro kullan ı n. • Foto ğ ra fl ar ı n bulan ı k olmas ı n ı önlemek için kameray ı sa ğ lam tutmaya çal ı ş ı n. ..

zleme otomatik odak kullanma - Page 57

Çekim seçenekleri 56 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme 3 İ zlemek istedi ğ iniz özneye odaklay ı n ve ard ı ndan [ o ] dü ğ mesine bas ı n. • Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirir ve siz kameray ı hareket ettirdi ğ inizde özneyi izler. • Beyaz çerçeve kameran ı z ı n özneyi takip etti ğ i anlam ı na gelir. • [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine yar ı m bast ı ğ ı n ı zda, ye ş il çerçeve öznenizin odakta oldu ğ u anlam ı na gelir. 4 Foto ğ raf çekmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. 2 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı kl..

Çekim seçenekleri - Page 58

Çekim seçenekleri 57 Kameran ı n oda ğ ı n ı de ğ i ş tirme Odak alan ı n ı ayarlama Öznelerin sahnedeki konumlar ı na uygun odak alan ı seçerek foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n daha net olmas ı n ı sa ğ layabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ Odak alan ı 'n ı seçin. 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Merkez oto.o. : Çerçevenin merkezine odaklay ı n (öznelerin merkezde veya merkeze yak ı n oldu ğ u sahneler için uygundur). Çoklu oto.o. : 9 olas ı alan ı n birini veya daha fazlas ı n ı odaklar. İ zleme oto.o. : Özneyi..

Çekim seçenekleri - Page 59

Çekim seçenekleri 58 Yüz Alg ı lama özelli ğ ini kullanma Yüz Alg ı lama seçeneklerini kullan ı rsan ı z, kameran ı z insan yüzünü otomatik olarak alg ı layabilir. Bir insan yüzünü odaklad ı ğ ı n ı zda, kamera pozlamay ı otomatik olarak ayarlar. Gözler kapal ı oldu ğ unda tespit etmek için Göz k ı rpma alg ı lamas ı veya gülümseyen bir yüzün foto ğ raf ı n ı çekmek için Gülümseme çekimi özelli ğ ini kullan ı n. Yüzleri kaydederek öncelikle bunlara odaklan ı lmas ı n ı sa ğ lamak için Ak ı ll ı Yüz Tan ı ma özelli ğ ini de kullanab..

Kendi portrenizi çekme - Page 60

Çekim seçenekleri 59 Yüz Alg ı lama özelli ğ ini kullanma Kendi portrenizi çekme Kendi foto ğ raf ı n ı z ı çekebilirsiniz. Kamera odak alan ı n ı yak ı na ayarlar ve haz ı r oldu ğ unda bir sesi ç ı kar ı r. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ Yüz alg ı lama ¡ Kendi portreniz 'i seçin. 3 Size bakan mercekle çekimi yap ı n. 4 K ı sa bir bip sesi duydu ğ unuzda [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Yüzler merkezde oldu ğ unda kamera h ı zla öter. Ses ayarlar ı nda Ses Seviyesi 'i kapat ı rsan ı z kameradan bip sesi gelmez. (sf. 99) Gü..

Çekim seçenekleri - Page 61

Çekim seçenekleri 60 Yüz Alg ı lama özelli ğ ini kullanma Ak ı ll ı Yüz Tan ı ma özelli ğ ini kullanma Kamera, s ı k çekti ğ iniz yüzleri otomatik olarak kaydeder. Ak ı ll ı Yüz Tan ı ma özelli ğ i bu yüzlere ve favori yüzlere odaklamada otomatik olarak öncelik verecektir. Ak ı ll ı Yüz Tan ı ma özelli ğ ini yaln ı zca bir haf ı za kart ı kulland ı ğ ı n ı zda yararlanabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ Yüz alg ı lama ¡ Ak ı ll ı Yüz Tan ı ma 'y ı seçin. • : Favori olarak kaydetti ğ iniz yüzler. (Favori olarak..

Çekim seçenekleri - Page 62

Çekim seçenekleri 61 Yüz Alg ı lama özelli ğ ini kullanma Yüzleri favori olarak kaydetme (Y ı ld ı z ı m) Yüzlerdeki oda ğ a ve pozlamaya öncelik vermek üzere favori yüzlerinizi kaydedebilirsiniz. Bu özellikten yaln ı zca bir haf ı za kart ı kulland ı ğ ı n ı zda yararlanabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 S ı ras ı yla a ¡ Ak ı ll ı FR Düzenlemesi ¡ Y ı ld ı z ı m ' ı seçin. 3 Öznenizi oval k ı lavuza hizalay ı n ve yüzünü kaydetmek için [ Deklan ş ör ] dü ğ mesine bas ı n. Geri Ayarla • Kamera ı ş ı k ko ş ulla..

Favori yüzleriniz yüz listesinde bir - Page 63

Çekim seçenekleri 62 Yüz Alg ı lama özelli ğ ini kullanma Favori yüzlerinizi görüntüleme 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 S ı ras ı yla a ¡ Ak ı ll ı FR Düzenlemesi ¡ Yüz Listesi 'ni seçin. • Favori yüzlerinizin s ı ralamas ı n ı de ğ i ş tirmek için [ f ] dü ğ mesine bas ı n ve S ı ralamay ı Düzenle 'yi seçin. (sf. 74) • Favori yüzleri iptal etmek için [ f ] dü ğ mesine bas ı n ve Y ı ld ı z ı m ı Sil 'i seçin. (sf. 75) • Yüzleri kaydederken her seferinde bir ki ş inin foto ğ raf ı n ı çekin. • En iyi sonuç için öz..

Çekim seçenekleri - Page 64

Çekim seçenekleri 63 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Görüntü kalitesinin daha iyi olmas ı n ı sa ğ lamak için parlakl ı ğ ı ve rengi nas ı l ayarlayaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. 3 Pozu ayarlamak için bir de ğ er seçin. • Pozlama artt ı kça foto ğ raf daha parlak olacakt ı r. • Poz de ğ erini ayarlad ı ğ ı n ı zda a ş a ğ ı daki simge belirecektir. 4 [ o ] dü ğ mesine basarak ayarlar ı kaydedin. • Pozlamay ı ayarlad ı ğ ı n ı zda ayar otomatik olarak saklanacakt ı r. Fazla veya az pozlama yap ı lmamas ı için pozlama de ğ erini daha sonra d..

Çekim seçenekleri - Page 65

Çekim seçenekleri 64 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Kapal ı : ACB kapal ı . Aç ı k : ACB aç ı k. • Ak ı ll ı Oto modunda ACB özelli ğ i her zaman aç ı kt ı r. • Seri çekim veya Ak ı ll ı fi ltre seçeneklerini ayarlad ı ğ ı n ı zda ACB özelli ğ i kullan ı lmaz. Arka ı ş ı ğ ı dengeleme (ACB) I ş ı k kayna ğ ı öznenizin arkas ı ndaysa veya öznenizle arka plan aras ı nda kontrast oran ı yüksekse, özneniz foto ğ rafta koyu ç ı kabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB) seçene ğ ini ..

Çekim seçenekleri - Page 66

Çekim seçenekleri 65 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Simge Aç ı klama Nokta : • Kameran ı z yaln ı zca çerçevenin tam ortas ı ndaki ı ş ı k yo ğ unlu ğ unu ölçer. • Özne çerçevenin merkezinde de ğ ilse, foto ğ raf ı n ı z do ğ ru ş ekilde pozlanmayabilir. • Arkadan ayd ı nlat ı lan özne için uygundur. Merkez a ğ ı rl ı kl ı : • Kameran ı z merkeze a ğ ı rl ı k vererek tüm çerçevenin ı ş ı k de ğ erinin ortalamas ı n ı kullan ı r. • Öznenin, çerçevenin merkezinde oldu ğ u foto ğ ra fl ar için uygundur. Ölçüm seçene ğ ini..

Çekim seçenekleri - Page 67

Çekim seçenekleri 66 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Beyaz Denge ayar ı n ı seçme Foto ğ raf ı n ı z ı n rengi ı ş ı k kayna ğ ı n ı n türüne ve kalitesine ba ğ l ı d ı r. Foto ğ raf ı n ı z ı n renginin gerçekçi olmas ı n ı istiyorsan ı z, Otomatik BD, Gün ı ş ı ğ ı , Bulutlu veya Akkor gibi ı ş ı k ko ş ullar ı na uygun bir Beyaz Dengesi ayar ı seçin. Otomatik bd Gün ı ş ı ğ ı Bulutlu Akkor pv 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a veya v ¡ Beyaz dengesi 'ni seçin. 3 Bir seçenek belirleyin. Simge Aç ı klama Otomatik bd : ..

Çekim seçenekleri - Page 68

Çekim seçenekleri 67 Parlakl ı ğ ı ve rengi ayarlama Kendi Beyaz Dengesi ayar ı n ı z ı tan ı mlama Foto ğ raf çekmeyi hede fl edi ğ iniz ayd ı nlatma ko ş ullar ı alt ı nda bir ka ğ ı t parças ı gibi bir beyaz yüzeyin foto ğ raf ı n ı çekerek Beyaz Dengesini özelle ş tirebilirsiniz. Beyaz Dengesi özelli ğ i foto ğ ra fl ar ı n ı zdaki renkleri gerçek renkler ile e ş le ş tirmenize yard ı mc ı olur. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a veya v ¡ Beyaz dengesi 'ni seçin. 3 Ölçüm: Deklan ş ör 'e kayd ı r. 4 Merce ğ i beyaz bir ka ğ..

Çekim seçenekleri - Page 69

Çekim seçenekleri 68 Seri çekim modlar ı n ı kullanma H ı zl ı hareket eden öznelerin foto ğ raf ı n ı çekmek veya foto ğ ra fl ar ı n ı zda öznelerinizin do ğ al yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir. Ayr ı ca, pozlanmay ı do ğ ru ayarlamak ve uygun bir ı ş ı k kayna ğ ı seçmek zor olabilir. Bu durumlarda seri çekim modlar ı ndan birini seçin. p Simge Aç ı klama U. yüksek h ı z : [ Deklan ş ör ] dü ğ mesini bas ı l ı tuttu ğ unuz sürece kamera foto ğ raf çeker (saniyede 6 foto ğ raf; azami 30 foto ğ raf). AEB : • Art arda her..

Efekt uygulama/Görüntü ayarlama - Page 70

Çekim seçenekleri 69 Efekt uygulama/Görüntü ayarlama Bir foto ğ raf çekerken kullan ı labilen fi ltreler Simge Aç ı klama Normal : Efektsiz. Minyatür : Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift efekti uygulaman ı z ı sa ğ lar. Parlakl ı ğ ı Azaltma : Lomo kameralar ı n sahip oldu ğ u retro görünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti uygulaman ı z ı sa ğ lar. Yar ı m Ton Nokta : Halftone efekti uygulaman ı z ı sa ğ lar. Eskiz : Tükenmez kalem eskiz efekti uygulaman ı z ı sa ğ lar. Bal ı k gözü : Çerçevelerin kenarla..

Efekt uygulama/Görüntü ayarlama - Page 71

Çekim seçenekleri 70 Efekt uygulama/Görüntü ayarlama Bir video kaydederken kullan ı labilen fi ltreler Simge Aç ı klama Normal : Efektsiz. Palet Efekti 1 : Keskin kontrast ve güçlü renkler ile canl ı bir görünüm yaratman ı z ı sa ğ lar. Palet Efekti 2 : Sahneleri temiz ve berrak yapman ı z ı sa ğ lar. Palet Efekti 3 : Ha fi f kahverengi ton uygulaman ı z ı sa ğ lar. Palet Efekti 4 : So ğ uk ve monoton bir efekt yaratman ı z ı sa ğ lar. Minyatür : Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift efekti uygulaman ı z ı sa ğ lar. Parlakl ı ğ ı Azalt..

Efekt uygulama/Görüntü ayarlama - Page 72

Çekim seçenekleri 71 Efekt uygulama/Görüntü ayarlama Görüntü Ayarlar ı Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n netli ğ ini, renk doygunlu ğ unu veya kontrast ı n ı ayarlayabilirsiniz. 1 Çekim modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 a ¡ Görüntü ayarla seçene ğ ini belirleyin. 3 Bir seçenek belirleyin. • Kontrast • Netlik • Doyma -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Görüntü ayarla Kontrast Netlik Doyma Geri Ta ş ı p 4 [ F / t ] dü ğ mesine basarak her de ğ eri ayarlay ı n. Kontrast Aç ı klama - Rengi ve parlakl ı ğ ı azalt ı r. + Rengi ve parlakl ı ğ ..

Oynatma/Düzenleme - Page 73

Oynatma/Düzenleme Foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı oynatmay ı ve foto ğ ra fl ar ı düzenlemeyi ö ğ renin. Bu bölümde ayr ı ca, kameran ı z ı bilgisayar ı n ı za, foto ğ raf yaz ı c ı ya veya TV'ye nas ı l ba ğ layaca ğ ı n ı z ı da ö ğ reneceksiniz. Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme ………………………… 73 Oynatma modunu ba ş latma ………………… 73 Foto ğ ra fl ar ı görüntüleme …………………… 79 Video oynatma ……………………………… 81 Foto ğ raf düzenleme ………………..

Oynatma/Düzenleme - Page 74

Oynatma/Düzenleme 73 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Foto ğ ra fl ar ı , videolar ı nas ı l oynataca ğ ı n ı z ı ve dosyalar ı nas ı l yönetece ğ inizi ö ğ renin. Foto ğ raf dosyas ı bilgileri Kullan ı lan haf ı za Dosya Bilgileri Simge Aç ı klama Bask ı sipari ş i haz ı rland ı (DPOF) Korumal ı dosya Foto ğ raf kay ı tl ı bir yüz içerir (Yaln ı zca haf ı za kart ı kulland ı ğ ı n ı zda yararlanabilirsiniz) Klasör ad ı – Dosya ad ı Dosya bilgilerini ekranda görüntülemek için [ D ] dü ğ mesine bas ı n. Oy..

Yüz Listesi Düzenlemesi - Page 75

Oynatma/Düzenleme 74 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Favori yüzlerinizi s ı ralama Favori yüzlerinizi s ı ralayabilirsiniz. Favori yüz özelli ğ i ancak kameraya bir haf ı za kart ı takt ı ğ ı n ı zda kullan ı labilir. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 u ¡ Yüz Listesi Düzenlemesi ¡ S ı ralamay ı Düzenle seçene ğ ini belirleyin. 3 Listeden bir yüz seçin, ard ı ndan [ o ] dü ğ mesine bas ı n. 2 3 4 6 7 8 5 9 Ayarla Geri Yüz Listesi Düzenlemesi 4 Yüz s ı ralamas ı n ı de ğ i ş tirmek için [ D / c ] dü ..

Oynatma/Düzenleme - Page 76

Oynatma/Düzenleme 75 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Dosyalar ı Ak ı ll ı Albümde kategoriye göre görüntüleme Dosyalar ı tarih, yüz veya dosya türü gibi kategorilere göre görüntüleyin. 1 Oynatma modunda [ Yak ı nla ş t ı r ] dü ğ mesini sola çevirin. 2 [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 3 Bir kategori seçin. Tip Tarih Renk Hafta Yüz Geri Ayarla Seçenek Aç ı klama Tip Dosyalar ı tipine göre görüntülemenizi sa ğ lar. Tarih Dosyalar ı kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi sa ğ lar. Renk Dosyalar ı resimdeki bask ı ..

Oynatma/Düzenleme - Page 77

Oynatma/Düzenleme 76 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Dosyalar ı küçük resim olarak görüntüleme Dosyalar ı n küçük resimleri aras ı nda gezinin. Oynatma modunda küçük resimleri (ayn ı anda 3 tane) görüntülemek için [ Yak ı nla ş t ı r ] seçene ğ ini sola çevirin. Daha fazla küçük resim görüntülemek için (ayn ı anda 9 veya 20 tane) [ Yak ı nla ş t ı r ] seçene ğ ini sola bir veya iki kere çevirin. Bir önceki görünüme dönmek için [ Yak ı nla ş t ı r ] seçene ğ ini sa ğ a çevirin. Filtrele Yap ı lacak i ..

Korunan dosya simgesi - Page 78

Oynatma/Düzenleme 77 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Dosyalar ı koruma Dosyalar ı n ı z ı yanl ı ş l ı kla silinmeye kar ş ı koruyabilirsiniz. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 u ¡ Koruma ¡ Seç ö ğ esini seçin. • Tüm dosyalar ı korumak için, Tümü ¡ Kilitle 'yi seçin. 3 Korumak istedi ğ iniz dosyaya kayd ı r ı n ve ard ı ndan [ o ] dü ğ mesine bas ı n. • Seçiminizi iptal etmek için [ o ] dü ğ mesine tekrar bas ı n. Seç Ayarla Korunan dosya simgesi 4 [ f ] dü ğ mesine bas ı n. Korunan bir dosyay ı..

Oynatma/Düzenleme - Page 79

Oynatma/Düzenleme 78 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Tüm dosyalar ı silme Tüm dosyalar ı seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 u ¡ Sil ¡ Tümü seçene ğ ini belirleyin. 3 Aç ı l ı r mesaj belirdi ğ inde Evet 'i seçin. • Korumas ı z tüm dosyalar silinir. Dosyalar ı haf ı za kart ı na kopyalama Dosyalar ı dahili haf ı zadan bir haf ı za kart ı na kopyalayabilirsiniz. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 u ¡ Karta kopyala seçene ğ ini belirleyin. 3 Aç ı l ı ..

Oynatma/Düzenleme - Page 80

Oynatma/Düzenleme 79 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Yap ı lacak i ş lem Aç ı klama Büyütülen alan ı ta ş ı ma [ D / c / F / t ] dü ğ mesine bas ı n. Büyütülen foto ğ raf ı k ı rpma [ o ] dü ğ mesine bas ı n ve Evet 'i seçin. (k ı rp ı lan foto ğ raf yeni dosya olarak kaydedilir. Orijinal foto ğ raf ı n orijinal ş ekli korunur.) Ba ş ka bir kamera taraf ı ndan çekilen foto ğ ra fl ar ı görüntüledi ğ inizde yak ı nla ş t ı rma oran ı de ğ i ş ebilir. Foto ğ ra fl ar ı görüntüleme Foto ğ raf ı n bir bö..

Oynatma/Düzenleme - Page 81

Oynatma/Düzenleme 80 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Bir slayt gösterisini oynatma Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n slayt gösterisine efekt ve ses uygulay ı n. Slayt gösterisi i ş levi videolar için kullan ı lmaz. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 C ayar ı n ı seçin. 3 Bir slayt gösterisi efekti seçene ğ i ayarlay ı n. • Efekt kullan ı lmayacak bir slayt gösterisi ba ş latmak için 4. ad ı ma geçin. * Varsay ı lan Seçenek Aç ı klama Ba ş lat Slayt gösterisinin tekrarlan ı p tekrarlanmayaca ğ ı n ı belirleme..

Oynatma/Düzenleme - Page 82

Oynatma/Düzenleme 81 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme * Varsay ı lan Seçenek Aç ı klama Müzik Arka planda sesini ayarlaman ı z ı sa ğ lar. Efekt • Foto ğ ra fl ar aras ı nda bir sahne geçi ş i efekti ayarlaman ı z ı sa ğ lar. ( Kapal ı *, Sakin , I ş ı lt ı , Rahat , Parlak , Tatl ı ) • Efektleri iptal etmek için Kapal ı seçene ğ ini seçin. • Efekt seçene ğ ini kulland ı ğ ı n ı zda foto ğ ra fl ar aras ı ndaki aral ı k süresi 1 saniyeye ayarlan ı r. 4 Ba ş lat ¡ Oynat ö ğ esini seçin. • Slayt gösterisi..

Videodan görüntü yakalama - Page 83

Oynatma/Düzenleme 82 Oynatma modunda foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı görüntüleme Videodan görüntü yakalama 1 Bir videoyu görüntülerken görüntü yakalamak istedi ğ iniz noktada [ o ] seçene ğ ine dokunun. 2 [ c ] dü ğ mesine bas ı n. • Yakalanan görüntünün çözünürlü ğ ü orijinal video ile ayn ı olacakt ı r. • Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.

..

Oynatma/Düzenleme - Page 84

Oynatma/Düzenleme 83 Foto ğ raf düzenleme Foto ğ raf düzenlemeyi ö ğ renin. • Kamera düzenlenen foto ğ ra fl ar ı yeni dosyalar olarak kaydeder. • Foto ğ ra fl ar ı düzenledi ğ inizde kamera onlar ı otomatik olarak daha dü ş ük bir çözünürlü ğ e dönü ş türür. Elle çevirdi ğ iniz veya yeniden boyutland ı rd ı ğ ı n ı z foto ğ ra fl ar otomatik olarak dü ş ük bir çözünürlü ğ e dönü ş türülmezler. • Panaromik fotolar ı düzenleyemezsiniz. Foto ğ raf ı döndürme 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 ..

Oynatma/Düzenleme - Page 85

Oynatma/Düzenleme 84 Foto ğ raf düzenleme Yak ı n portre olu ş turma Bir öznenin yüzünü mevcut bir foto ğ raftan ç ı kar ı n. 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 e ¡ Ak ı ll ı Portre seçene ğ ini belirleyin. 3 Alg ı lanan yüzün çevresindeki fotoyu k ı rpmak için Kaydet seçene ğ ini belirleyin. • 2 k ı rp ı lan portreler ard ı l dosya adlar ı ile kaydedilir. Kaydet Geri Ta ş ı A ş a ğ ı daki durumlarda Ak ı ll ı Portre özelli ğ i çal ı ş mayacakt ı r: - yüz alg ı lanmamas ı - 2'den fazla yüz alg ı lanmas ı -..

Oynatma/Düzenleme - Page 86

Oynatma/Düzenleme 85 Foto ğ raf düzenleme Foto ğ ra fl ar ı n ı z ı ayarlama K ı rm ı z ı gözü nas ı l düzeltece ğ inizi, cilt rengini, parlakl ı ğ ı , kontrast ı ya da doygunlu ğ u nas ı l ayarlayaca ğ ı n ı z ı ö ğ renin. E ğ er foto ğ raf ı n merkezi karanl ı k ise daha parlak olmas ı için ayarlayabilirsiniz. Kamera düzenlenen foto ğ raf ı yeni bir dosya olarak kaydeder ancak daha dü ş ük bir çözünürlü ğ e dönü ş türebilir. Karanl ı k özeneleri ayarlama (ACB) 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 e ¡ Gö..

Oynatma/Düzenleme - Page 87

Oynatma/Düzenleme 86 Foto ğ raf düzenleme Gözlerdeki k ı rm ı z ı y ı giderme 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 e ¡ Görüntü ayarla ¡ K ı r. göz düzel. seçene ğ ini belirleyin. 3 [ o ] dü ğ mesine basarak ayarlar ı kaydedin. Yüzleri rötu ş lama 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 e ¡ Görüntü ayarla ¡ Yüz rötu ş u seçene ğ ini belirleyin. 3 [ o ] dü ğ mesine bas ı n. 4 [ F / t ] dü ğ mesine basarak cilt rengini ayarlay ı n. • Say ı artt ı kça cilt daha parlak ve pürüzsüz gör..

Oynatma/Düzenleme - Page 88

Oynatma/Düzenleme 87 Foto ğ raf düzenleme Foto ğ rafa gürültü ekleme 1 Oynatma modunda bir video seçin ve [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 e ¡ Görüntü ayarla ¡ Gürültü ekle seçene ğ ini belirleyin. 3 [ o ] dü ğ mesine basarak ayarlar ı kaydedin. Bask ı sipari ş i (DPOF) olu ş turma Bas ı lacak foto ğ ra fl ar ı seçin ve bask ı seçeneklerini Dijital Bask ı Sipari ş Format ı nda (DPOF) kaydedin. Bu bilgi MISC uyumlu yaz ı c ı lardan kolayca bask ı alabilmek için haf ı za kart ı n ı z ı n DPOF klasöründe kaydedilir. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesi..

Oynatma/Düzenleme - Page 89

Oynatma/Düzenleme 88 Foto ğ raf düzenleme Foto ğ ra fl ar ı küçük resim olarak yazd ı rma Tüm foto ğ ra fl ar ı ayn ı anda kontrol etmek için foto ğ ra fl ar ı küçük resimler olarak yazd ı rma. 1 Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 u ¡ DPOF ¡ İ ndeks ö ğ esini seçin. 3 Aç ı l ı r mesaj belirdi ğ inde Evet 'i seçin. • Haf ı za kart ı n ı alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format) destekleyen bir bask ı merkezine götürebilir veya foto ğ ra fl ar ı evde DPOF uyumlu bir yaz ı c ı da do ğ rudan yazd ı rabilirsiniz. • Ka ğ ı ttan d..

Oynatma/Düzenleme - Page 90

Oynatma/Düzenleme 89 Dosyalar ı TV'de görüntüleme A/V kablosu ile kameran ı z ı bir TV'ye ba ğ lamak suretiyle foto ğ ra fl ar ı veya videolar ı TV'de izleyebilirsiniz. 6 TV'nizi aç ı n ve sonra TV'nin uzaktan kumandas ı n ı kullanarak bir A/V video ç ı k ı ş modunu seçin. 7 Kameran ı z ı aç ı n. • Kameray ı TV'ye ba ğ lad ı ğ ı n ı zda otomatik olarak Oynatma moduna geçer. 8 Kameran ı z ı n dü ğ melerini kullanarak foto ğ ra fl ar ı ve videolar ı izleyin. • TV modelinize göre baz ı dijital bozukluklar görebilirsiniz veya görüntünün bir k ..

Oynatma/Düzenleme - Page 91

Oynatma/Düzenleme 90 Dosyalar ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma Dosyalar ı n ı z ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma, Intelli-studio yaz ı l ı m ı nda düzenleme ve Internet'e yükleme. • Gereksinimler yaln ı zca tavsiyedir. Bilgisayar ı n ı z ı n durumuna göre, bilgisayar ı n ı z gereksinimleri kar ş ı lasa bile çal ı ş mayabilir. • Bilgisayar ı n ı z gereksinimleri kar ı ş lam ı yorsa, videolar do ğ ru oynat ı lmayabilir veya videolar ı n düzenlenmesi uzun sürebilir. • DirectX 9.0c kullanmadan önce Intelli-studio veya daha son..

Oynatma/Düzenleme - Page 92

Oynatma/Düzenleme 91 Dosyalar ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma 5 Kameray ı aç ı n. • Intelli-studio yükleme aç ı l ı r penceresi bilgisayar ekran ı nda belirdi ğ inde, yüklemeyi tamamlamak için ekranda verilen talimatlar ı izleyin. • Intelli-studio bilgisayar ı n ı za yüklendi ğ inde, bilgisayar kameray ı alg ı lar ve Intelli-studio otomatik olarak ba ş lar. USB seçene ğ ini Mod Seç 'e ayarlarsan ı z, aç ı lan pencereden Bilgisyr ' ı seçin. 6 Bilgisayar ı n ı zda bir hedef klasör seçin ve sonra Evet seçene ğ ini belirleyin. • Kamerada ..

Intelli-studio'yu kullanma - Page 93

Oynatma/Düzenleme 92 Dosyalar ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma Intelli-studio'yu kullanma Intelli-studio dosyalar ı oynatman ı za ve düzenlemenize olanak sa ğ lar. Ayr ı nt ı l ı bilgi için program araç çubu ğ unda Help (Yard ı m) ¡ Help (Yard ı m) seçene ğ ini seçin. • Program araç çubu ğ undan Web Support (Web Deste ğ i) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (Ba ğ l ı ayg ı t için bellenimi yükselt)' ı seçerek kamera yaz ı l ı m ı n ı güncelleyebilirsiniz. • Dosyalar ı do ğ rudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden ö..

Oynatma/Düzenleme - Page 94

Oynatma/Düzenleme 93 Dosyalar ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma Kameray ı kald ı r ı labilir disk olarak ba ğ layarak dosya aktarma Kameray ı ç ı kar ı labilir disk olarak bilgisayar ı n ı za ba ğ lay ı n. 1 Çekim veya Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 n ¡ PC Yaz ı l ı m ı ¡ Kapal ı ö ğ esini seçin. 3 Kameray ı kapat ı n. 4 USB kablosunu kullanarak kameray ı bilgisayar ı n ı za ba ğ lay ı n. USB kablosunun küçük ucunu kameran ı za takmal ı s ı n ı z. Kablo ters tak ı l ı rsa, dosyalar ı n ı z zarar görebilir. Üretici ..

Oynatma/Düzenleme - Page 95

Oynatma/Düzenleme 94 Dosyalar ı Windows yüklü bilgisayar ı n ı za aktarma Cihaz ı n ba ğ lant ı s ı n ı kesme (Windows XP için) Windows Vista ve Windows 7 için kameray ı ç ı karma yollar ı benzerdir. 1 Durum lambas ı n ı n yan ı p sönmedi ğ inden emin olun. • Dosyalar ı aktar ı rken durum lambas ı yan ı p söner. Duruncaya kadar bekleyin. 2 Bilgisayar ekran ı n ı z ı n sa ğ alt kö ş esindeki araç çubu ğ unda simgesini t ı klat ı n. 3 Aç ı lan mesaj ı t ı klay ı n. 4 Kameran ı n güvenle kald ı r ı labilece ğ ini gösteren mesaj kutusuna t ı k..

Oynatma/Düzenleme - Page 96

Oynatma/Düzenleme 95 Dosyalar ı Mac bilgisayar ı n ı za aktarma Kameran ı z ı Macintosh bilgisayara ba ğ lad ı ğ ı n ı zda, bilgisayar cihaz ı otomatik olarak tan ı r. Herhangi bir program yüklemeden dosyalar ı kameradan bilgisayara do ğ rudan aktarabilirsiniz. Mac OS 10.4 veya üstü desteklenir. 3 Kameray ı aç ı n. • Bilgisayar kameray ı otomatik olarak alg ı lar ve bir ç ı kar ı labilir disk simgesi görüntüler. USB seçene ğ ini Mod Seç 'e ayarlarsan ı z, aç ı lan pencereden Bilgisyr ' ı seçin. 4 Ç ı kar ı labilir disk simgesini çift t ı klat ı n..

Oynatma/Düzenleme - Page 97

Oynatma/Düzenleme 96 Foto ğ ra fl ar ı bir PictBridge foto ğ raf yaz ı c ı s ı nda yazd ı rma Kameran ı z ı do ğ rudan yaz ı c ı ya ba ğ layarak foto ğ ra fl ar ı PictBridge uyumlu bir yaz ı c ı da yazd ı rabilirsiniz. Yazd ı rma ayarlar ı n ı yap ı land ı rma Yazd ı rmak için [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Resimler Boyut Yerle ş im Tip Kalite Tek resim Oto Oto Oto Oto Ç ı k ı ş Yazd ı r Seçenek Aç ı klama Resimler Geçerli foto ğ raf ı n m ı yoksa tüm foto ğ ra fl ar ı n m ı yazd ı r ı laca ğ ı n ı seçin. Boyut Bask ı boyutunu ayarlaman ı..

Ayarlar menüsü - Page 98

Ayarlar Kameran ı z ı n ayarlar ı n ı yap ı land ı rmak için seçeneklere bak ı n. Ayarlar menüsü …………………………………………… 98 Ayarlar menüsüne eri ş me ………………………………… 98 Ses ……………………………………………………… 99 Görüntü …………………………………………………… 99 Ayarlar ………………………………………………… 100

..

Ayarlar menüsüne eri - Page 99

Ayarlar 98 Ayarlar menüsü Kameran ı z ı n ayarlar ı n ı yapmay ı ö ğ renin. 3 Bir ö ğ e seçmenizi sa ğ lar. Ç ı k ı ş Geri Ses Seviyesi B ş .sesi Dkl.sesi Bip sesi Af sesi Orta Kapal ı 1 1 Aç ı k 4 Bir seçenek belirleyin. Geri Ayarla Ses Seviyesi B ş .sesi Dkl.sesi Bip sesi Af sesi Kapal ı Dü ş ük Orta Yüksek 5 Bir önceki ekrana dönmek için [ m ] dü ğ mesine bas ı n. Ayarlar menüsüne eri ş me 1 Çekim veya Oynatma modunda [ m ] dü ğ mesine bas ı n. 2 Bir menü seçin. Ç ı k ı ş De ğ i ş t. Çekiyor Ses Görüntü Ayarlar Ses Seviyesi B ş .sesi ..

Ayarlar menüsü - Page 100

Ayarlar 99 Ayarlar menüsü Ses * Varsay ı lan Ö ğ e Aç ı klama Ses Seviyesi Tüm seslerin seviyesini ayarlay ı n. ( Kapal ı , Dü ş ük , Orta *, Yüksek ) B ş .sesi Kameray ı açt ı ğ ı n ı zda kameray ı ses ç ı karmaya ayarlay ı n. ( Kapal ı *, 1 , 2 , 3 ) Dkl.sesi Deklan ş ör dü ğ mesine bast ı ğ ı n ı zda kameray ı ses ç ı karmaya ayarlay ı n. ( Kapal ı , 1 *, 2 , 3 ) Bip sesi Deklan ş ör dü ğ mesine bast ı ğ ı n ı zda veya modlar aras ı nda geçi ş yapt ı ğ ı n ı zda kameray ı ses ç ı karmaya ayarlay ı n. ( Kapal ı , 1 *, 2 , 3 ) Af s..

Ayarlar menüsü - Page 101

Ayarlar 100 Ayarlar menüsü * Varsay ı lan Ö ğ e Aç ı klama Gör. Parlakl ı ğ ı Ekran ı n parlakl ı ğ ı n ı ayarlaman ı z ı sa ğ lar. ( Oto *, Koyu , Normal , Parlak ) Kay ı ttan oynatma modunda Normal seçili olsa da Oto seçene ğ i sabitlenir. Gözat Çekim moduna dönmeden önce çekilen bir görüntünün görüntülenip görüntülenmeyece ğ ini ayarlay ı n. ( Kapal ı , Aç ı k *) Güç Tasarrufu 30 saniye süreyle herhangi bir i ş lem yapmazsan ı z, kamera otomatik olarak Güç tasarrufu moduna geçer. ( Kapal ı *, Aç ı k ) • Güç koruma modunda kameray ..

Ayarlar menüsü - Page 102

Ayarlar 101 Ayarlar menüsü * Varsay ı lan Ö ğ e Aç ı klama Dosya No. Dosyalar ı n nas ı l adland ı r ı laca ğ ı n ı belirlemenizi sa ğ lar. • S ı f ı rla : Yeni bir haf ı za kart ı tak ı ld ı ğ ı nda, haf ı za kart ı formatland ı ğ ı nda veya tüm dosyalar silindi ğ inde dosya numaras ı 0001'den ba ş layacak ş ekilde ayarlan ı r. • Seri *: Yeni bir haf ı za kart ı tak ı ld ı ğ ı nda, haf ı za kart ı formatland ı ğ ı nda veya tüm dosyalar silindi ğ inde dosya numaras ı önceki dosya numaras ı ndan devam edecek ş ekilde ayarlan ı r. • İ..

Ayarlar menüsü - Page 103

Ayarlar 102 Ayarlar menüsü * Varsay ı lan Ö ğ e Aç ı klama Videoçk ş Video sinyali ç ı k ı ş ı n ı bölgenize göre ayarlar. • NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika • PAL (yaln ı zca BDGHI'y ı destekler): Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İ ngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, İ talya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İ spanya, İ sveç, İ sviçre, Tayland Af lambas ı Odaklaman ı za yard ı mc ı etmek için karanl ı k yerlerde ı ş ı ğ ı n otomatik olarak aç ı lmas ı n ı ayarlaman ı z ı sa ğ la..

Ekler - Page 104

Ekler Hata mesajlar ı , ş artnameler ve bak ı m hakk ı nda bilgi edinin. Hata mesajlar ı ……………………………………………… 104 Kameran ı n bak ı m ı ………………………………………… 105 Kameran ı z ı temizleme ………………………………… 105 Kameray ı kullanma veya saklama ……………………… 106 Haf ı za kartlar ı hakk ı nda ……………………………… 107 Pil hakk ı nda bilgi ………………………………………… 110 Servis merkezine ba ş vurmadan önce …………………… 114 Kameran ı n te..

Hata mesajlar - Page 105

Ekler 104 Hata mesajlar ı A ş a ğ ı daki hata mesajlar ı göründü ğ ünde, ş u çözümleri deneyin. Hata mesaj ı Önerilen i ş lem Dosya hatas ı Hasarl ı dosyay ı silin veya bir servis merkeziyle görü ş ün. Dosya sistemi desteklenmiyor. Kameran ı z, tak ı lan haf ı za kart ı n ı n FAT dosya yap ı s ı n ı desteklemiyor. Kameradaki haf ı za kart ı n ı formatlay ı n. Pil zay ı f Dolu bir pil tak ı n veya pili yeniden ş arj edin. Haf ı za dolu Gerekli olmayan dosyalar ı silin veya yeni bir haf ı za kart ı tak ı n. Görüntü Dosyas ı Yok Foto ğ raf çeki..

Kameran - Page 106

Ekler 105 Kameran ı n bak ı m ı Kameran ı n gövdesi Yumu ş ak, kuru bir bezle ha fi fçe silin. • Cihaz ı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmay ı n. Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çal ı ş mas ı n ı olumsuz etkileyebilir. • Mercek kapa ğ ı na bast ı rmay ı n veya körük f ı rçay ı kapakta kullanmay ı n. Kameran ı z ı temizleme Kamera merce ğ i ve ekran ı Bir körüklü f ı rça kullanarak tozu temizleyin ve merce ğ i yumu ş ak bir bezle bast ı rmadan silin. Mercekte toz kal ı rsa, temiz bir mercek temizleme ka ğ ı d..

Kameray - Page 107

Ekler 106 Kameran ı n bak ı m ı Uzun süreli saklama • Kameran ı z ı uzun bir süre için saklayaca ğ ı n ı zda silika jel gibi bir emici madde ile birlikte bir kapal ı bir kaba koyun. • Kameray ı uzun süre kullanmadan saklayacaksan ı z içindeki pilleri ç ı kar ı n. İ çindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak kameran ı za önemli hasar verebilir. • Kullan ı lmayan piller zaman için de bo ş al ı r ve kullanmadan önce tekrar ş arj edilmeleri gerekir. • Kamera ve pilin ayr ı lmas ı n ı n üzerinden 40 saatten daha uzun bir süre geçtikten sonra..

Desteklenen haf - Page 108

Ekler 107 Kameran ı n bak ı m ı • Kameran ı n d ı ş yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli ki ş ilerde alerjiye, cilt ka ş ı nt ı s ı na, egzamaya veya ş i ş liklere sebep olabilir. E ğ er bu belirtilerden herhangi biriyle kar ş ı la ş ı rsan ı z, kameray ı kullanmay ı derhal b ı rak ı n ve bir doktora ba ş vurun. • Kameran ı n hiçbir bölümüne, yuvas ı na veya eri ş im noktas ı na herhangi bir yabanc ı nesne sokmay ı n. Hatal ı kullan ı mdan kaynaklanan hasarlar garantiniz taraf ı ndan kapsanmayabilir. • Yetkili olmayan ki ş ilerin kameraya s..

Kameran - Page 109

Ekler 108 Kameran ı n bak ı m ı Haf ı za kart ı kapasitesi Haf ı za kart ı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim ko ş ullar ı na ba ğ l ı olarak de ğ i ş ebilir. Tablodaki kapasiteler 1 GB microSD karta göre verilmi ş tir: Foto ğ ra fl ar Boyut Çok iyi İ yi Normal 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1.336 858 1.431 1.878 1.582 2.505 3.006 Videolar Boyut 30 kare/sn 15 kare/sn Yakla ş ı k 3' 59" Yakla ş ı k 7' 23" Yakla ş ı k 9' 11" Yakla ş ı k 17' 46" Yakla ş ı k 32' 49" Yakla ş ı k 59' 33" * Yukar ı da belirtilen rakamlar, ..

Üretici - Page 110

Ekler 109 Kameran ı n bak ı m ı • Haf ı za kartlar ı n ı n s ı v ı , kir veya yabanc ı maddelerle temas etmemesine dikkat edin. Haf ı za kart ı kirlenirse, haf ı za kart ı n ı z ı kameran ı za takmadan önce yumu ş ak bir bezle temizleyin. • S ı v ı lar ı n, kirin veya yabanc ı maddelerin haf ı za kartlar ı na veya haf ı za kart ı yuvas ı na temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde haf ı za kartlar ı veya kamera ar ı zalanabilir. • Haf ı za kart ı n ı ta ş ı d ı ğ ı n ı zda kart ı elektrostatik bo ş alt ı mlardan korumak için bir çanta i..

Pil teknik özellikleri - Page 111

Ekler 110 Kameranın bakımı Pil ömrü Ortalama çekim süresi/Fotoğraf sayısı Test koşulları (pil tamamen şarj olduğunda) Fotoğraflar Yaklaşık 125 dk/ Yaklaşık 250 foto Akü ömrü şu koşullarda ölçülmüştür: in p modunda, karanlıkta, çözünürlük, İyi kalite, OIS açık. 1. Flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın, tek bir çekim yapın ve yakınlaştırın veya uzaklaştırın. 2. Flaş seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın, tek bir çekim yapın ve yakınlaştırın veya uzaklaştırın. 3. Her adım arasında 30 saniye bekleyerek adım 1 ve 2’yi yerine ..

Kameran - Page 112

Ekler 111 Kameran ı n bak ı m ı Pil kullan ı m ı na dair uyar ı lar Pilleri, ş arj cihazlar ı n ı ve haf ı za kartlar ı n ı hasardan koruyun Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde bu durum + ve - uçlar ı aras ı nda ba ğ lant ı olu ş mas ı na ve pilde geçici veya kal ı c ı hasara yol açabilir ve yang ı n veya elektrik çarpmas ı na neden olabilir. Pilin ş arj edilmesiyle ilgili notlar • Durum lambas ı kapal ı ysa, pilin do ğ ru olarak tak ı ld ı ğ ı ndan emin olun. • E ğ er ş arj ederken kamera aç ı ksa pil tam olarak ş ..

Kameran - Page 113

Ekler 112 Kameran ı n bak ı m ı • Pil tam ş arj oldu ğ unda güç kablosunu yeniden ba ğ larsan ı z, durum lambas ı yakla ş ı k 30 dakika aç ı k kal ı r. • Fla ş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine neden olur. K ı rm ı z ı durum lambas ı kapanana kadar pili ş arj edin. • Durum lambas ı k ı rm ı z ı renkte yan ı p sönüyorsa, kabloyu tekrar tak ı n veya pili ç ı kar ı p yeniden yerle ş tirin. • Kablo a ş ı r ı ı s ı nd ı ğ ı nda veya ı s ı çok yüksekken pili ş arj ederseniz, durum lambas ı k ı rm ı z ı yanabilir. ..

Atma talimatlar - Page 114

Ekler 113 Kameran ı n bak ı m ı Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir ş ekilde kullan ı lmas ı ki ş isel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Emniyetiniz için, do ğ ru pil kullan ı m ı yla ilgili a ş a ğ ı daki talimatlara uyun: • Pil do ğ ru kullan ı lmazsa tutu ş abilir veya patlayabilir. Pilde herhangi bir ş ekil bozuklu ğ u, çatlak veya anormallik fark ederseniz derhal pili kullanmay ı b ı rak ı n ve servis merkezi ile ba ğ lant ı ya geçin. • Sadece üreticinin önerdi ğ i, orijinal pil ş arj cihazlar ı n ı ve adaptörleri kullan ı n ve pili yaln ı..

Servis merkezine ba - Page 115

Ekler 114 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Kameran ı zla ilgili sorun ya ş ı yorsan ı z, servis merkezine ba ş vurmadan önce a ş a ğ ı daki sorun giderme yöntemlerini uygulamay ı deneyin. Önerilen çözümü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden sat ı c ı ya veya servis merkezine ba ş vurun. Kameran ı z ı bir servis merkezine b ı rak ı rken haf ı za kart ı ve pil gibi ar ı zayla ilgisi olabilecek bile ş enleri de b ı rak ı n. Durum Önerilen i ş lem Foto ğ raf çekemiyor • Haf ı za kart ı nda yer yok. Gerekli olmayan d..

Servis merkezine ba - Page 116

Ekler 115 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Durum Önerilen i ş lem Fla ş beklenmedik bir ş ekilde çak ı yor Fla ş statik elektrik yüzünden çakabilir. Kamera ar ı zal ı de ğ ildir. Tarih ve saat do ğ ru de ğ il Görüntü ayarlar ı ndan tarih ve saati ayarlay ı n. (sf. 100) Ekran veya dü ğ meler çal ı ş m ı yor Pili ç ı kar ı n ve ard ı ndan tekrar tak ı n. Kamera ekran ı iyi cevap vermiyor Kameray ı çok dü ş ük s ı cakl ı kta kullan ı rsan ı z kamera ekran ı bozulabilir veya renkler bozuk görünebilir. Kamera ekran ı ndan daha iyi performans elde..

Servis merkezine ba - Page 117

Ekler 116 Servis merkezine ba ş vurmadan önce Durum Önerilen i ş lem Foto ğ ra fl ar ı n ı z TV'de görüntülenmiyor • Kameran ı n TV'ye A/V kablosuyla do ğ ru bir ş ekilde ba ğ land ı ğ ı ndan emin olun. • Haf ı za kart ı n ı zda foto ğ raf oldu ğ undan emin olun. Bilgisayar ı n ı z kameran ı z ı tan ı m ı yor • USB kablosunun do ğ ru ba ğ land ı ğ ı ndan emin olun. • Kameran ı z ı n aç ı k oldu ğ undan emin olun. • Desteklenen bir i ş letim sistemi kulland ı ğ ı n ı zdan emin olun. Bilgisayar ı n ı z dosyalar aktar ı l ı rken kameran..

Kameran - Page 118

Ekler 117 Kameran ı n teknik özellikleri Menzil Geni ş (G) Tele (T) Normal (af) 80 cm - sonsuz 250 cm - sonsuz Makro 5 - 80 cm 100 - 250 cm Oto makro 5 cm - sonsuz 100 cm - sonsuz Deklan ş ör h ı z ı • Ak ı ll ı Otomatik: 8 - 1/2.000 sn. • Program: 1 - 1/2.000 sn. • Gece: 8 - 1/2.000 sn. Pozlama Kontrol Program AE Ölçüm Çoklu, Nokta, Merkez a ğ ı rl ı kl ı , Yüz alg ı lama Dengeleme ±2EV (1/3 EV Ad ı m ı ) ISO e ş de ğ eri Oto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Görüntü sensörü Tür 1/2,3" (Yakla ş ı k 7,76 mm) CCD Etkin pikse..

Kameran - Page 119

Ekler 118 Kameran ı n teknik özellikleri Fla ş Mod Kapal ı , K ı r.göz düzel., Yava ş senk, Doldur, K ı rm ı z ı göz, Oto Menzil • Geni ş : 0,3 - 4,2 m (ISO Oto) • Tele: 0,5 - 1,6 m (ISO Oto) Yeniden ş arj süresi Yakla ş ı k 5 sn. Titreme azaltma Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Efekt Foto ğ raf Çekim modu • Ak ı ll ı Filtre: Normal, Minyatür, Parlakl ı ğ ı Azaltma, Yar ı m Ton Nokta, Eskiz, Bal ı k gözü, Bu ğ u Giderici, Klasik, Retro, Negatif • Görüntü ayarla: Kontrast, Netlik, Doyma Video Çekim modu Ak ı ll ı Filtre: Normal, Palet Efekti 1, Pal..

Kameran - Page 120

Ekler 119 Kameran ı n teknik özellikleri Oynatma Tür Tek görüntü, Küçük resimler, Müzik ve efekt içeren çoklu slayt gösterisi, Film klipi, Ak ı ll ı Albüm* * Ak ı ll ı Albüm kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Hafta, Yüz Düzenle Yn. boy., Döndür, Ak ı ll ı Portre, Ak ı ll ı Filtre, Görüntü ayarla, K ı rp Efekt • Görüntü ayarla: ACB, K ı r. göz düzel., Yüz rötu ş u, Parlakl ı k, Kontrast, Doyma, Gürültü ekle • Ak ı ll ı Filtre: Normal, Minyatür, Parlakl ı ğ ı Azaltma, Yumu ş ak Odaklanma, Eski Film 1, Eski Film 2, Yar ı m Ton Nokta, Eskiz, Ba..

Kameran - Page 121

Ekler 120 Kameran ı n teknik özellikleri Arayüz Dijital ç ı k ı ş ba ğ lant ı s ı USB 2.0 Ses giri ş i/ç ı k ı ş ı Dahili hoparlör (Mono), Mikrofon (Mono) Video ç ı k ı ş ı A/V: NTSC, PAL (seçilebilir) DC güç giri ş ba ğ lant ı s ı 5,0 V Güç kayna ğ ı Yeniden ş arj edilebilir pil Lityum-iyon pil (BP70A, 700 mAh) Konektör türü Micro USB (5 pim) Güç kayna ğ ı bölgenize ba ğ l ı olarak de ğ i ş iklik gösterebilir. Boyutlar (G x Y x D) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (uzant ı lar hariç) A ğ ı rl ı k 114,5 g (pil ve haf ı za kart ı olmadan) Çal ı ş ..

Sözlük - Page 122

Ekler 121 Sözlük Kompozisyon Foto ğ rafç ı l ı kta kompozisyon, foto ğ raftaki öznelerin düzenlenmesi anlam ı na gelir. Genelde üçte bir kural ı na sad ı k kalarak iyi bir kompozisyon elde edilebilir. DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasar ı m kural ı ) Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) taraf ı ndan geli ş tirilen dijital kameralar için dosya biçimini ve dosya sistemini tan ı mlamada kullan ı lan bir teknik özelliktir. Alan derinli ğ i Foto ğ rafta kabul edilebilir ş ekilde odaklan ı labilecek en yak ı n ve en uzak noktala..

Sözlük - Page 123

Ekler 122 Sözlük DPOF (Dijital Bask ı S ı ras ı Biçimi) Bask ı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örne ğ in bir haf ı za kart ı ndaki görüntüleri ve bask ı say ı s ı n ı seçmek gibi. Zaman zaman foto ğ raf ma ğ azalar ı nda bulunan DPOF uyumlu yaz ı c ı lar güvenilir bask ı almak için kart ı n ı zdaki bilgileri okuyabilir. EV (Poz De ğ eri) Ayn ı pozu veren kameran ı n deklan ş ör h ı z ı n ı n tüm kombinasyonlar ı ve mercek diyafram ı . EV Düzeltme Bu özellik, foto ğ ra fl ar ı n ı z ı n pozunu iyile ş tirmek için kamera taraf ı n..

Sözlük - Page 124

Ekler 123 Sözlük JPEG (Joint Photographic Experts Group) Dijital görüntüleri s ı k ı ş t ı rmak için kullan ı lan bir yöntemdir. JPEG görüntüleri, görüntü çözünürlü ğ üne en az hasar ı verecek ş ekilde foto ğ ra fl ar ı n dosya boyutunu dü ş ürür. LCD (S ı v ı Kristal Görüntü) Genellikle tüketici elektroniklerinde kullan ı lan görsel bir görüntülemedir. Bu görüntü, renkleri dü ş ürmek için CCFL veya LED gibi ayr ı bir ı ş ı k gerektirir. Makro Bu özellik çok küçük nesnelerin foto ğ raf ı n ı n yak ı ndan çekilmesine olanak sa..

Sözlük - Page 125

Ekler 124 Sözlük Deklan ş ör h ı z ı Deklan ş ör h ı z ı , deklan ş örün aç ı l ı p kapanma süresini belirtir ve görüntü sensörüne ula ş madan önce aç ı kl ı ktan geçen ı ş ı k miktar ı n ı kontrol etti ğ inden, bir foto ğ raf ı n parlakl ı ğ ı aç ı s ı ndan önemli bir faktördür. Yüksek deklan ş ör h ı z ı ı ş ı ğ ı n içeri girmesi için daha az süre tan ı r; bu nedenle, foto ğ raf daha karanl ı k olur ve hareketli özneler daha kolay dondurulur. Parlakl ı k Alma Görüntünün merkezi ile kar ş ı la ş t ı r ı ld ı ğ ı nda..

Ekler - Page 126

Ekler 125 Bu Ürünün Do ğ ru Ş ekilde At ı lmas ı (At ı k Elektrikli & Elektronik Ekipman) (Avrupa Birli ğ i'nde ve ayr ı toplama sistemi olan Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu i ş aret, ürünün kullan ı m ömrü doldu ğ unda di ğ er ev at ı klar ı yla birlikte at ı lmamas ı gerekti ğ ini gösterir. Denetlenmeyen at ı klardan dolay ı çevreye veya insan sa ğ l ı ğ ı na zarar verme olas ı l ı ğ ı n ı önlemek için lütfen bu cihaz ı di ğ er at ı k türlerinden ay ı r ı n ve malzeme kaynaklar ı n ı n te..

Ekler - Page 127

Ekler 126 Dizin Doygunluk Çekim modu 71 Oynatma modu 86 Döndürme 83 Durum lambas ı 15 E E ğ lenceli Yüz 43 Ekran türü 25 F Film modu 45 Fla ş Doldur 53 Kapal ı 52 K ı rm ı z ı göz 53 K ı rm ı z ı Göz Düzeltme 53 Otomatik 53 Yava ş Senkronizasyon 53 A Aç ı k kaynak lisanslar ı 102 AF Lambas ı 102 AF Sesi 99 AF-yard ı mc ı ı ş ı ğ ı Ayarlar 102 Konum 14 Ak ı ll ı Albüm 75 Ak ı ll ı Filtre Çekim modu 69 Oynatma modu 84 Ak ı ll ı Otomatik modu 33 Ak ı ll ı portre Çekim modu 42 Oynatma modu 84 Ak ı ll ı Sahne Alg ı lama modu 47 Ak ı ll ı Yüz Tan ı..

Ekler - Page 128

Ekler 127 Dizin Formatlama 100 Foto ğ ra fl ar ı düzenleyin 83 Foto ğ ra fl ar ı yazd ı rma 96 G Gece modu 44 Görüntü Ayarlama ACB 64 Doygunluk Çekim modu 71 Oynatma modu 86 Gürültü Ekle 87 K ı rm ı z ı göz 86 Kontrast Çekim modu 71 Oynatma modu 86 Netlik 71 Parlakl ı k Çekim modu 63 Oynatma modu 86 Görüntü kalitesi 50 Görüntü parlakl ı ğ ı 100 Gözat 100 Göz K ı rpma Alg ı lama 60 Güç tasarrufu modu 100 Gülümseme çekimi 59 Güzellik Çekimi modu 41 H Haf ı za kart ı Takma 17 Uyar ı 109 Hata mesajlar ı 104 I Intelli-studio 92 Intelli yak ı nla ş ..

Ekler - Page 129

Ekler 128 Dizin S ı f ı rla 100 Simgeler Çekim modu 21 Oynatma modu 73 Slayt gösterisi 80 Ş Ş arj oluyor 18 T Tarih/Saat Ayarla 20, 100 Temizleme Ekran 105 Kameran ı n gövdesi 105 Mercek 105 Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 29 Otomatik Kontrast Dengesi (ACB) Çekim modu 64 Oynatma modu 85 Otomatik Poz Tarama (AEB) 68 Oynatma dü ğ mesi 16 Oynatma modu 73 Ö Ölçüm Çoklu 65 Merkez a ğ ı rl ı kl ı 65 Nokta 65 P Paketi açma 13 Parlakl ı k Çekim modu 63 Oynatma modu 86 PictBridge 96 Pil Dikkat 111 Ş arj oluyor 18 Takma 17 Portre çekme Ak ı ll ı portre 42 Ak ı ll ı Yüz ..

Ekler - Page 130

Ekler 129 Dizin U USB ba ğ lant ı noktas ı 14 U. yüksek h ı z 68 Ü Üçayak ba ğ lant ı s ı 14 V Video Çekim modu 45 Oynatma modu 81 Video ç ı k ı ş ı 102 Videodan görüntü yakalama 82 Y Yak ı nla ş t ı rma Yak ı nla ş t ı rma dü ğ mesi 15 Yak ı nla ş t ı rma sesi ayarlar ı 45 Yak ı nla ş t ı rmay ı kullanma 27 Y ı ld ı z ı m İ ptal etme 75 Kaydetme 61 S ı ralama 74 Yüz alg ı lama 58 Yüzleri rötu ş lama Çekim modu 41 Oynatma modu 86 Z Zamanlay ı c ı Çekim modu 51 Zamanlay ı c ı lambas ı 14

..

ş - Page 131

Sat ı ş sonras ı servisler veya sorular ı n ı z için lütfen ürününüzle birlikte verilen garantiye bak ı n veya www.samsung.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

..

Sponsored links

Latest Update