Olympus Pt‑ep12 Instruction Manual Czech

PT‑EP12 Language

Download Olympus Pt‑ep12 Instruction Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Návod pro obsluhu - Page 1

PT-EP12 CS Návod pro obsluhu

..

VAROVÁNÍ - Page 2

CS 1 Úvod z Neoprávn ě né kopírování této p ř íru č ky, č áste č né nebo v plném rozsahu, s výjimkou soukromého použití, je zakázáno. Neoprávn ě ná reprodukce je p ř ísn ě zakázána. z Spole č nost OLYMPUS IMAGING CORP. nijak neodpovídá za ušlé zisky nebo jakékoli nároky t ř etích stran v p ř ípad ě libovolného poškození, které vznikne používáním tohoto výrobku. P ř ed použitím si p ř e č t ě te následující body z Toto pouzdro je p ř esné za ř ízení, které je navrženo pro použití v hloubce vody do 45 m. Prosím manipulujte ..

VAROVÁNÍ - Page 3

CS 2 VAROVÁNÍ 1 Uchovávejte tento výrobek mimo dosah kojenc ů , nemluv ň at a d ě tí. Existuje možnost výskytu následujících typ ů nehod. • Zran ě ní zp ů sobené pádem pouzdra na t ě lo z výšky. • Zran ě ní zp ů sobené uchycením č ástí t ě la v sou č ástech pouzdra, které se otevírají a zavírají. • Spolknutí č áste č ek, t ě snicího kroužku, silikonového tuku a silikagelu. Pokud dojde ke spolknutí jakýchkoliv č ástí, ihned se obra ť te se léka ř e. 2 Neskladujte digitální fotoaparát s vloženými bateriemi. Skladování s vlože..

CS 3 - Page 4

CS 3 6 Skákání do vody s pouzdrem v kapse nebo v ruce, házení pouzdra z č lunu nebo lod ě do vody a jiné nevhodné zacházení m ů že zp ů sobit prosakování vody. Prosím manipulujte s výrobkem s dostate č nou pé č í p ř i jeho p ř edávání z ruky do ruky, atd. 7 Pokud dojde ke zvlhnutí vnit ř ního prostoru pouzdra nebo fotoaparátu vlivem vniknutí vody, apod., ihned veškerou vlhkost vyt ř ete a obra ť te se na místní servisní centrum nebo prodejce. 8 Dbejte opatrnosti, abyste nevyvíjeli nadm ě rnou sílu na vy č nívající č ásti, nap ř íklad na kole..

Obsah - Page 5

CS 4 Úvod ....................................................................................................................................... 1 P ř ed použitím si p ř e č t ě te následující body ............................................................................ 1 Pro bezpe č né použití ............................................................................................................. 1 1.P ř íprava .................................................................................................................... 6 Zkontrolujte obsah balení ...........

ě - Page 6

CS 5 8.Udržování vodot ě sné funkce ................................................................................ 21 Odstra ň te t ě snicí kroužek .................................................................................................... 21 Odstra ň te veškerý písek, špínu, atd ..................................................................................... 21 Zp ů sob nanesení tuku na t ě snicí kroužek ............................................................................ 21 Namontujte t ě snicí kroužek ..........................................

Zkontrolujte obsah balení - Page 7

CS 6 1. P ř íprava Zkontrolujte obsah balení Zkontrolujte, zda se v krabici nachází veškeré p ř íslušenství. Pokud p ř íslušenství chybí nebo je poškozeno, kontaktujte svého prodejce. VAROVÁNÍ: • Po nákupu zajist ě te provedení údržby i ve zcela novém stavu. Zanedbání údržby m ů že být p ř í č inou prosakování vody. Informace o zp ů sobu údržby pouzdra naleznete na stran ě str. 21. • Silikagel (1g) • Silikonový tuk • Odstra ň ova č t ě snicího kroužku • T ě leso pouzdra (Zkontrolujte, zda je nainstalován t ě snicí kroužek.) • ..

Názvy - Page 8

CS 7 Názvy č ástí Poznámka: Č ásti pouzdra ozna č ené symbolem * odpovídají funk č ním č ástem digitálního fotoaparátu. P ř i ovládání funk č ních č ástí pouzdra budou aktivovány p ř íslušné funkce digitálního fotoaparátu. Podrobné informace o funkcích naleznete v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu. 1 Ovládací kole č ko otevírání/ zavírání 2 Pojistka 3 Posuvný zámek * 4 Tla č ítko ON/OFF * 5 Pá č ka záv ě rky 6 Sá ň ky pro p ř íslušenství * 7 Ovládací kole č ko 8 Otvory pro vložení kabelu z optických vláken 9 Oto ..

Používání p - Page 9

CS 8 Používání p ř íslušenství Montáž a demontáž ochranného krytu monitoru Montáž Ochranný kryt monitoru nasa ď te postupn ě do kolejnic nad a pod ochranným krytem monitoru, tak jak je to znázorn ě né na obrázku. Demontáž Rozší ř ením ochranného krytu monitoru jej postupn ě odstra ň te z kolejnic nad a pod ochranným krytem monitoru. Nasazení a odejmutí ví č ka t ě lesa č ásti Nasa ď te ví č ko t ě lesa č ásti na kroužek objektivu zp ů sobem znázorn ě ným na obrázku. P ř ed fotografováním nezapome ň te ví č ko t ě lesa č ásti odejm..

CS 9 - Page 10

CS 9 Používání difuzéru 1 P ř ipevn ě te ř emínek adaptéru portu k t ě lesu pouzdra. 2 P ř ipevn ě te difuzér k adaptéru portu. 3 Nasa ď te difuzér na pouzdro. Nasa ď te tak, aby se vypuklá č ást adaptéru portu na difuzéru nacházela na vyduté č ásti portu na pouzdru. P ř itla č te, dokud neuslyšíte cvaknutí, a ov ěř te, zda je difuzér pevn ě nainstalován. Sejmutí difuzéru (s adaptérem) z t ě lesa pouzdra Chcete-li difuzér sejmout, stáhn ě te adaptér portu z t ě lesa pouzdra oto č ením difuzéru o 30° po sm ě ru hodin a posunutím vypuklé č..

Zkontrolujte digitální fotoaparát - Page 11

CS 10 Zkontrolujte digitální fotoaparát P ř ed vložením digitálního fotoaparátu do pouzdra jej zkontrolujte. 1. Potvrzení baterie B ě hem používání pouzdra nelze provád ě t vým ě nu baterii. P ř ed použitím se ujist ě te, zda je k dispozici dostate č ná zbývající kapacita baterie. 2. Zkontrolujte zbývající po č et snímk ů . Zkontrolujte, zda je na úložném médiu dostate č né místo pro po č et obrázk ů , které chcete snímat. 3. Odstra ň te z fotoaparátu ř emínek, krytku objektivu a filtr. V p ř ípad ě vložení digitálního fotoaparátu be..

Postup - Page 12

CS 11 2. P ř edb ě žná kontrola pouzdra P ř edb ě žná kontrola p ř ed použitím Toto pouzdro bylo podrobeno d ů kladné kontrole kvality jednotlivých č ástí b ě hem výrobního procesu a d ů kladným funk č ním zkouškám b ě hem montáže. Navíc byla u všech výrobk ů provedena tlaková zkouška vody s použitím testovacího p ř ípravku tlaku, aby bylo zajišt ě no, že výkon odpovídá technickým údaj ů m. Nicmén ě v závislosti na podmínkách p ř epravy a skladování, stavu údržby atd. m ů že dojít k narušení funkce vodot ě snosti. P ř ed pou..

CS 12 - Page 13

CS 12 Zp ů sob nanesení tuku na t ě snicí kroužek Namontujte t ě snicí kroužek Ujist ě te se, že v meze ř e nejsou žádné cizí p ř edm ě ty, a potom nasa ď te t ě snicí kroužek. Nyní se ujist ě te, zda t ě snicí kroužek nevy č nívá z drážky. P ř i ut ě s ň ování tohoto výrobku zajist ě te, aby nedošlo k nalepení vlas ů , vláken, zrn písku nebo jiných cizích p ř edm ě t ů na t ě snicí kroužek, ani na kontaktní povrch (p ř ední kryt). I jediný vlas nebo zrnko písku m ů že zp ů sobit vniknutí vody. Této kontrole v ě nujte proto d ů ..

3. Montáž digitálního fotoaparátu - Page 14

CS 13 3. Montáž digitálního fotoaparátu Otev ř ete pouzdro 1 Posu ň te pojistku ve sm ě ru šipky (pozice 1 na níže uvedeném obrázku). 2 Posu ň te posuvný zámek ve sm ě ru šipky (pozice 2 na níže uvedeném obrázku) a podržte jej, poté oto č te ovládacím knoflíkem otev ř ení/zav ř ení po sm ě ru hodin (pozice 3 na níže uvedeném obrázku). 3 Oto č te ovládacím knoflíkem otev ř ení/zav ř ení až do krajní polohy. 4 Otev ř ete jemn ě zadní víko pouzdra. P ř ipevn ě ní blesku k fotoaparátu a zvednutí č ásti vyza ř ující sv ě tlo P ř ipev..

Vložte digitální fotoaparát - Page 15

CS 14 Vložte digitální fotoaparát 1 Ujist ě te se, zda je digitální fotoaparát vypnutý. 2 Nevytahujte monitor (zav ř ený). 3 Opatrn ě vložte digitální fotoaparát do pouzdra. 4 Mezi dno digitálního fotoaparátu a pouzdro vložte sá č ek se silikagelem (1g). Dodávaný sá č ek se silikagelem slouží k zamezení zamlžení. Dbejte na to, aby byl fotoaparát správn ě vložen P ř ed ut ě sn ě ním pouzdra zkontrolujte následující body. • Je digitální fotoaparát správn ě vložen? • Je silikagel zcela zasunut a umíst ě n v p ř edepsané poloze? • Je na ..

CS 15 - Page 16

CS 15 Ut ě sn ě te pouzdro 1 Opatrn ě uzav ř ete pouzdro a vyrovnejte montážní výstupek zadního víka s drážkou. 2 Oto č te ovládacím knoflíkem otev ř ení/zav ř ení ve sm ě ru hodin (pozice 1 na níže uvedeném obrázku). • Pouzdro je nyní ut ě sn ě no. 3 Posu ň te pojistku ve sm ě ru LOCK (pozice 2 na níže uvedeném obrázku). P ř ipevn ě te difuzér • Nenasazujte ví č ko na otvor pro vložení kabelu z optických vláken. • Podrobné pokyny pro p ř ipevn ě ní difuzéru viz č ást „Používání difuzéru“ (str. 9). Zkontrolujte funk č nost vl..

Zkouška vodot - Page 17

CS 16 Zkouška vodot ě snosti Záv ě re č ný test po vložení fotoaparátu je popsán v následujícím textu. Tento test provád ě jte vždy. Lze jej provád ě t snadno ve vodní nádrži nebo ve van ě . Zkontrolujte funkci r ů zných tla č ítek. Požadovaný č as je kolem 5 minut. • Nejprve pono ř te pouzdro do vody jen na 3 sekundy a zkontrolujte, zda do n ě j neprosakuje voda, apod. • Poté pono ř te pouzdro na 30 sekund a zkontrolujte, zda do n ě j neprosakuje voda, apod. • Nakonec pono ř te pouzdro do vody na 3 minuty, ovládejte všechna tla č ítka a pá č k..

CS 17 - Page 18

CS 17 4. P ř ipojení podvodního blesku Chcete-li p ř ipojit podvodní blesk (volitelné p ř íslušenství) k pouzdru pomocí podvodního kabelu z optických vláken (volitelné p ř íslušenství: PTCB-E02), prove ď te následující postup. Nastavení digitálního fotoaparátu Nastavte režim RC fotoaparátu do polohy ZAP, č ímž dojde k aktivaci vestav ě ného blesku. V p ř ípad ě blesku s režimem RC nastavte režim RC na ZAP. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze blesku. U blesku UFL-1 p ř ipojte kabel z optických vláken obdobným zp ů sobem. Režim RC fotoaparát..

5. Instalace konvertoru pod vodu - Page 19

CS 18 5. Instalace konvertoru pod vodu Nasazení konvertoru. Jsou podporovány makrokonvertor pod vodu PTMC-01 (volitelný) a širokoúhlý konvertor pod vodu PTWC-01 (volitelný). S širokoúhlým konvertorem pod vodu nelze používat vestav ě ný blesk fotoaparátu.

..

6. Snímání pod vodou - Page 20

CS 19 6. Snímání pod vodou Zp ů sob nastavení režim ů snímání Režim snímání pod vodou lze lze snadno vybrat p ř i ř azením funkce (Širokoúhlé snímání pod vodou)/ (Režim makro pod vodou) tla č ítku Fn na digitálním fotoaparátu. Vyberte volbu [ / ] v č ásti [MENU]-[ Uživatelské menu]-[ Tla č ítko/knoflík]-[Funkce tla č ítka]- [Funkce tla č ítka Fn] a potom stiskn ě te tla č ítko OK Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu. Režimy snímání pod vodou ± Širokoúhlé snímání pod vodou Tento režim je vhodný pro fotogr..

7. Manipulace po snímání - Page 21

CS 20 7. Manipulace po snímání Pouzdro umývejte č istou vodou 1 Po použití co nejd ř íve d ů kladn ě o č ist ě te pouzdro č istou vodou. Po použití v mo ř ské vod ě nechte pouzdro pono ř ené na pevnou dobu (30 minut až 1 hodina) v č isté vod ě , aby došlo k odstran ě ní veškeré soli. 2 Pohybem pá č ky záv ě rky a ovládáním r ů zných tla č ítek p ř ístroje v č isté vod ě o č ist ě te a odstra ň te s ů l usazenou na ose. 3 Vyjm ě te z vody a opláchn ě te č istou vodou. Vyt ř ete všechny kapky vody Odstra ň te z pouzdra všechny kapky vo..

8. Udržování vodot - Page 22

CS 21 8. Udržování vodot ě sné funkce T ě snicí kroužek je spot ř ební výrobek. P ř ed každým použitím prove ď te ř ádnou údržbu. Vždy dbejte na to, aby údržbové operace t ě snicího kroužku byly provád ě ny v souladu s níže uvedeným postupem. Zanedbání této údržby m ů že zp ů sobit prosakování vody. Operace provád ě jte v míst ě bez p ř ítomnosti písku nebo prachu a s umytýma a vysušenýma rukama. Odstra ň te t ě snicí kroužek Viz str. 11. Odstra ň te veškerý písek, špínu, atd. Viz str. 11. Zp ů sob nanesení tuku na t ě snicí..

CS 22 - Page 23

CS 22 9. P ř íloha Technické údaje ± Podvodní pouzdro PT-EP12 * Vyhrazujeme si právo zm ě ny vn ě jšího vzhledu a technických údaj ů bez upozorn ě ní. Dodávané p ř íslušenství k modelu PT-EP12 Volitelné p ř íslušenství * V p ř ípad ě kombinace pohonu PTBK-E01 s pouzdrem je v bodech šroubk ů nutné použít speciální podložky. Pokud používáte pohon PTBK-E01, ke kterému nejsou p ř ipojeny jednoú č elové podložky, obra ť te se na centrum zákaznické podpory. Dostupné modely Digitální fotoaparát Olympus E-PL7 Odolnost proti tlaku Hloubka ponoru ..

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG - Page 24

http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG Sídlo: Consumer Product Division Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburk, N ± mecko Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61 Dodávky zboží: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, N ± mecko Poštovní adresa: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburk, N ± mecko Evropská technická podpora zákazník ± : Navštivte naše domovské stránky http://www.olympus-europa.com Nebo zavolejte na BEZPLATNOU LINKU*: 00800 – 67 10 83 00 Rakousko, Belgie, ² eskou Republiku, Dánsko, Finsko, Francie, N ± mecko, Lucembursko, Nizozem..

Sponsored links

Latest Update